Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

15588
знаков
1
таблица
0
изображений

Контрольна робота з теми:

Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»


Фінансова незалежність та участь вітчизняних господарюючих суб'єктів у міжнародних економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – це заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли підприємство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Таким чином, для визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги необхідно, щоб виконувалися критерії визнання доходу (П(с)БО 15, п.8): - покупцеві передано ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); - підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); - сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Момент передачі ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на продукцію, товари, роботи, послуги, визначається на основі вивчення угоди поставки продукції (товару, послуг), яка укладена між підприємством і покупцем, та обставин операції. Сума доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг визначається угодою між продавцем і покупцем як справедлива вартість компенсації, яку отримали чи яка підлягає отриманню. На первісну вартість дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги впливають такі події, як: - надання покупцю торгівельної знижки або знижок з обсягу реалізації; - надання покупцю знижок після реалізації; - повернення товарів від покупців. Торгівельні знижки або знижки з обсягу реалізації визначаються у відсотках до базової (основної) ціни. Супровідні й платіжні документи виписуються за чистою вартістю продажу (за вирахуванням торгівельної знижки та знижки з обсягу). У бухгалтерському обліку такі знижки не відображаються, а тільки зменшують первісну вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. Знижки після реалізації – це знижки за дострокову оплату. Механізм надання таких знижок в Україні не відпрацьований. Повернення товарів від покупців також зменшує суму дебіторської заборгованості. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) за період її нарахування. У Балансі відображається первісна та чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та резерв сумнівних боргів. У підсумок Балансу включається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, яка визначається як різниця між первісною вартістю дебіторської заборгованості та резервом сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість, як економічне явище, виникає у часовому проміжку між першою та другою подією. В цілому питання дебіторської заборгованості є дуже важливими для функціонування підприємства, особливо в сучасних українських умовах ведення бізнесу.

Питання дебіторської заборгованості впливає на економічну діяльність ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (ВАТ «СВЗ») особливим чином: дебіторська заборгованість, яка протягом тривалого часу не повертається (отже, що до неї на підприємстві виникає сумнів, стосовно її повернення) перш за все погіршує фінансовий стан підприємства, тобто відбувається погіршення платоспроможності підприємства, внаслідок недоотримання (недостачі) грошових коштів. Крім того відбувається погіршення оборотності грошових коштів (швидкості обертання коштів). Внаслідок дії цих факторів збільшується кредиторська заборгованість підприємства перед своїми постачальниками (внаслідок недостатньої суми коштів). Погіршення платоспроможності підприємства ставить загрозу погіршення результатів діяльності (гальмування розвитку).

Окрім негативних наслідків для підприємств, існують такі ж негативні наслідки для державного бюджету та фондів соціального страхування, внаслідок збільшення безробіття, зменшення платежів у вигляді податків та зборів. Вірогідність отримання економічної вигоди від дебіторської заборгованості за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги існує в тому випадку, коли підприємство очікує своєчасної оплати за них. У тому випадку, коли у підприємства виникає сумнів, що до можливої своєчасної (у визначені терміни) оплати то така заборгованість вважається сумнівною.

Згідно з принципом обачності на момент визнання доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг підприємство повинно визнати можливі втрати від неповернення частини боргів покупцями. Для цього необхідно нараховувати резерв сумнівних боргів. Основне призначення такого резерву - "амортизувати" той негативний вплив, що здійснює на фінансове становище підприємства списання безнадійної дебіторської заборгованості, на яку цілком може перетвориться сумнівна заборгованість.

Що стосується обліку в цілому, то на досліджуваному мною підприємстві господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування.

Записи в облікових регістрах проводять на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Первинні документи складаються в момент проведення кожної господарської операції, або якщо це можливо, то безпосередньо після її завершення. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України.

Синтетичний і аналітичний облік операцій ведеться згідно з законодавством України. Бухгалтер завжди вчасно подає первинні документи головному бухгалтеру, який в свою чергу перевіряє правильність заповнення, відповідність записів в документах с записами на рахунка синтетичного і аналітичного обліку. На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація розрахунків та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Обов'язковість проведення інвентаризації розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядчиками передбачено Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами та доповненнями), з метою підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності. Загальний порядок проведення інвентаризації розрахунків викладено в пп. 11.11 п. 11 цієї Інструкції:

1) усім дебіторам підприємства-кредитори передають виписки про їхню заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності такої заборгованості. Дебітори зобов'язані протягом 10 днів від дня одержання виписки підтвердити заборгованість або заявити заперечення;

2) на суми заборгованості постачальників з невідфактурованих поставок бухгалтерія повинна вимагати від постачальників розрахунково-платіжні документи. Постачальники зобов'язані надати такі документи або повідомити про причини їхнього ненадання чи про відсутність такої заборгованості;

3) на рахунках обліку розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядчиками, іншими дебіторами і кредиторами повинні залишатися лише узгоджені суми.

У виняткових випадках, коли до закінчення звітного періоду розбіжності не усунуті або залишилися нез'ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають із записів бухгалтерського обліку, і визнаються нею правильними.

На ВАТ «СВЗ» інвентаризація дебіторської заборгованості проводиться обов’язково раз на рік, та при звільненні торгівельного представника, що є матеріально-відповідальною особою та має право отримувати від покупця готівкові кошти в оплату раніше купленого товару. Інвентаризація проводиться згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів і розрахунків. Досліджуване підприємство використовує для обліку програмне забезпечення «1С:Підприємство», що дозволяє уникати різного виду помилок при здійсненні обліку операцій.

Отже, таким чином, ми можемо зробити висновок, що дебіторська заборгованість, яка виникає між підприємствами негативно впливає як на розвиток підприємства, також дане явище, як економічна категорія спричиняє негативний вплив на розвиток економіки країни в цілому: по – перше, вона спричиняє кризу неплатежів, що зменшує оборотність грошових коштів; по – друге дебіторська заборгованість завдає значних втрат для державного бюджету, у вигляді скорочення різноманітних платежів та податків, тощо. На підприємстві склалася несприятлива ситуація стосовно повернення дебіторської заборгованості на кінець 2009 року, її сума дуже велика. Розв’язок ситуації, яка склалася на підприємстві, сприяла б економічному зростанню. В український нормативній базі достатньо врегульовані питання що до сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, а також питань, що виникають з приводу її оподаткування. Прискорити погашення дебіторської заборгованості на досліджуваному підприємстві можна шляхом ознайомлення з фінансовим станом покупця, застосування попередньої оплати (або хоча б скоротити термін відстрочки платежу на скільки це можливо);застосування вексельної форми оплати (яка на вагонобудівному заводі присутня).

Розрахунок резерву сумнівних боргів на ВАТ «СВЗ» 2009 року

Дебіторська заборгованість з минулими термінами позовної давності і інші борги нереальні для стягнення списуються за рахунок резерву по сумнівних боргах (якщо він створюється) або на фінансові результати (якщо вищезгаданий резерв не створюється) Якщо для списання боргів створеного резерву виявиться недостатньо, залишок боргу відноситься на фінансові результати. При цьому кредитуються рахунки по обліку розрахунків з дебіторами, а дебетуються "Резерв по сумнівних боргах" або "Інші доходи і витрати". В останньому випадку згідно пункту "Витрати організації" списана сума включається у внереалізаційні витрати.

Списання заборгованості можливо в наступних випадках: нереальності стягнення (безнадійні борги); прощання боргу; поступки права вимоги і переклад боргу.

Кожна організація повинна здійснювати контроль над станом дебіторської заборгованості, проводити її облік, а також звірку взаєморозрахунків. При виявленні суми дебіторської заборгованості її потрібно пред'явити боржнику і витребувати її. Якщо протягом терміну позовної давності сума дебіторської заборгованості не стягнута або боржник ліквідований, то організація проводить списання дебіторської заборгованості.

Організація може створити резерв по сумнівних боргах, чекаючи відновлення платоспроможності дебітором. Так, сумнівним боргом признається будь-яка заборгованість перед платником податків, яка виникла у зв'язку з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у випадку, якщо ця заборгованість не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена заставою, поручительством, банківською гарантією.

Резерв сумнівних боргів розраховується лише для тієї частини дебіторської заборгованості, щодо якої виконуються одночасно такі умови:

а) заборгованість є фінансовим активом, тобто виникла внаслідок звичайної господарської діяльності (до цієї категорії не входять набута заборгованість і заборгованість, призначена для продажу);

б) заборгованість є поточною дебіторською заборгованістю. Для довгострокової заборгованості резерв не розраховується, це випливає з форми балансу, в якій рядок 162 «Резерв сумнівних боргів» зменшує суму рядка 160 «Чиста реалізаційна вартість» дебіторської заборгованості, яка включається до складу оборотних активів у розділі 2 активу балансу, тоді як сума довгострокової дебіторської заборгованості відображається у першому розділі активу в рядку 050;

в) заборгованість не віднесена до безнадійної.

Механізм розрахунку суми резерву викладено в п. 8 і 9 П(С)БО 10, а приклад наведено в додатку до цього Положення. Отже, сума резерву сумнівних боргів визначається за одним із двох методів:

– або за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості,

– або за методом застосування коефіцієнта сумнівності.

Метод абсолютної суми сумнівної заборгованості «Стахановський вагонобудівний завод» використовує для розрахунку резерву сумнівних боргів.

При застосуванні цього методу резерв визначається шляхом оцінки платоспроможності окремих дебіторів. Тобто підприємство аналізує поточну дебіторську заборгованість на предмет виявлення сум сумнівної заборгованості, після чого на загальну суму виявленої сумнівної заборгованості створює резерв та відображає це в своєму обліку.

Створення резерву за таким методом наведено в прикладі 4 додатка до П(С)БО 10. Використання цього методу виправдане в тому випадку, коли у підприємства є порівняно невелика кількість дебіторів та інформація про можливе непогашення ними наявної заборгованості (наприклад, порушення справи про банкрутство, періодичне невиконання інших зобов'язань, офіційне оприлюднення даних про неплатоспроможність дебітора тощо).

Приклад 1. За даними аналітичного обліку станом на 31.06.2009 р. на підприємстві обліковується дебіторська заборгованості на загальну суму 100000,00 грн. У таблиці 1 наведена інформація про дебіторську заборгованість підприємства за окремими дебіторами.

Таблиця 1 – Дебіторська заборгованість за окремими дебіторами

Назва контрагента

Сума поточної дебіторської заборгованості  У тому числі сумнівна заборгованість 
КП «Екотранс»  50000,00  – 
ВАТ «Аналітик-регістр»  15000,00  – 
ПП «Зоря»  35000,00  35000,00 
Усього  100000,00  35000,00 

Крім того, відомо, що стосовно дебітора 3 порушено справу про банкрутство.

На підставі аналізу заборгованості зроблено висновок, що підприємству на кінець II кварталу 2009 р. потрібно створити резерв у сумі 35000,00 грн.


Література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” №996-XVI : за станом на 1 грудня 2008 р. / Верховна Рада України – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2008.– 8 с.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" : за станом на 1 грудня 2008 р. / Кабінет міністрів України – Офіц. вид. – К. : Міністерство фінансів України, 2008.– 12 с.

3. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: У 2-х частинах. Навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / Бутинець Ф.Ф., Іванов С. К. – 7-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 512 с.

4. Безуглий А.Н. Вплив амортизаційної політики на прибутки і доходи бюджету / А. Н. Безуглий // Фінанси України. – 2008 . – №4. – С. 44-56.

5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - Житомир: ПП "Рута", 2010. – 224 с.


Информация о работе «Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 15588
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх