Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ВАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ»

1.1 Економічна сутність та класифікація інших необоротних матеріальних активів та їх зносу

1.2 Огляд нормативних документів, які регламентують облік інших необоротних активів

РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ»

2.1 Первинний облік інших необоротних активів

2.2 Аналітичний та синтетичний облік інших необоротних активів

РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Курсова робота з фінансового обліку виконується на прикладі бухгалтерської та іншої документації ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів”.

Обєктом дослідження курсової роботи є приватне підприємство ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів”.

Предметом дослідження даної курсової роботи є методика обліку інших необоротних активів на підприємстві.

Мета курсової роботи полягає в розробці основних методичних принципів організації обліку інших необоротних активів на підприємстві.

Завдання курсової роботи з фінансового обліку полягає в наступному:

- систематизувати, розширти, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обіку , набуті під час вивчення курсу “Фінансовий облік I ”, і “Фінансовий облік II ”;

- перевірити вміння застосувати ці знання для оцінки постановки обліку на підприємстві ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів” і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;

- розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

У першому розділі потрібно навести організаційно – правова характеристику підприємництва відповідно до статуту і засновницьких документів, дозволів на здійснення діяльності. Визначити вплив структури підприємства на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Розглянути облікову політику, спосіб обробки інформації, форма організації обліку.

У другому розділі описати порядок відображення господарських операцій з об’єктом обліку у первинних документах. Оцінити дотримання вимог до оформлення первинних документів на підприємстві.

У третьому розділі розглянути можливі шляхи удосконалення організації та методики облікових операцій інших необоротних активів ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів”.


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ВАТ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

 

1.1 Економічна сутність та класифікація інших необоротних матеріальних активів та їх зносу

Під іншими необоротними матеріальними активами розуміють матеріальні активи, призначені для використання протягом періоду більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року) і які не входять до складу основних засобів. Термін використання інших необоротних активів встановлюється підприємством і зазначається в Наказі про облікову політику.

Для цілей бухгалтерського обліку інші необоротні матеріальні активи класифікуються за такими групами (рис. 1.1).

Описание: 0

Рис. 1.1 Групи інших необоротних матеріальних активів

Бухгалтерський облік інших необоротних матеріальних активів регламентується П(С)БО 7 "Основні засоби". [12, c.181]

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух необоротних матеріальних активів, яке знайшли відображення в складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".

Відповідно до класифікації інших необоротних матеріальних активів до рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відкриваються субрахунки, характеристику яких наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Характеристика субрахунків до рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Назва субрахунку Характеристика
1 2

111 "Бібліотечні

фонди

Призначений для обліку наявності та руху бібліотечних фондів
112 "Малоцінні ,необоротні матеріальні активи" Призначений для відображення вартості предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема, спеціальних інструментів і спеціального пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інших предметів, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів
113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" Призначений для обліку експлуатаційних тимчасових (нетитульних)споруд
114 "Природні ресурси" Призначений для обліку наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо)
115 "Інвентарна тара" Призначений для обліку наявності та руху інвентарної тари
116 "Предмети прокату" Призначений для обліку наявності та руху активів, які використовуються для видачі напрокат
117 "Інші необоротні матеріальні активи" Призначений для обліку наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На цьому субрахунку, зокрема,- орендар відображає вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо)

Рахунок 18 "Інші необоротні активи" призначений для обліку наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

До рахунку 18 "Інші необоротні активи" можуть відкриватися субрахунки, на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведеться за видами активів.

Вартість інших необоротних активів погашається нарахуванням амортизації методом, який визначається підприємством самостійно, виходячи з очікуваного способу використання таких об'єктів і фіксується в Наказі про облікову політику.

Нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання (експлуатації), який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, тобто зарахуванні на баланс.

Амортизація інших необоротних матеріальних активів проводиться щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт став придатним для корисного використання, та призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Згідно з П(С)БО 7, амортизація інших необоротних активів нараховується прямолінійним та виробничим методами.

Розкриття інформації про інші необоротні активи в облікових регістрах і фінансовій звітності (рис. 1.2.)

Описание: 4

Рис. 1.2 Знос інших необоротних матеріальних активів

Підприємства, які амортизацію бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів нараховують у першому місяці використання зазначених об'єктів у розмірі 100 % їх вартості, аналітичний облік цих об'єктів можуть вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів та їх загальну вартість у розрізі класифікаційних підгруп, які підприємство визначає самостійно.

Припиняється нарахування амортизації з місяця, наступного за місяцем вибуття активу.

Знос об'єктів, які обліковуються на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи", відображається за кредитом субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів". Суми амортизаційних відрахувань відображаються в бухгалтерському обліку в складі витрат звітного періоду, до якого вони відносяться, і нараховуються незалежно від результатів діяльності підприємства в звітному періоді.

Знос тари, що обліковується у складі інших необоротних матеріальних активів, нараховується за встановленими нормами амортизації щомісячно до повного перенесення її вартості на новий продукт.

Відображення в бухгалтерському обліку зносу інших необоротних матеріальних активів наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2.

Кореспонденція рахунків з обліку зносу інших необоротних матеріальних активів

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Нараховано знос об'єктів: - виробничого призначення 23 "Виробництво" 91 "Загальновиробничі витрати" 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"
- загальногосподарського призначення 92 "Адміністративні витрати"
- об'єктів, які забезпечують збут продукції 93 "Витрати на збут"
- житлово-комунального призначення 949 "Інші витрати операційної діяльності"

1.2 Огляд нормативних документів, які регламентують облік інших необоротних активів

Одним з основних принципів здійснення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є послідовність, тобто постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.

Нормативною базою регламентування обліку інших необоротних активів підприємства є:

1.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби» 27.02.2000 №92;

2.         Наказ про затвердження спеціальних форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та методичних рекомендацій щодо їх застосування 27.Вересня.2007 №701

3.         Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств 30.11.99 №291;

4.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Баланс»

5.         План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 №291;

1. Положення (стандарт) бухгалтерского обліку №7 «Основні засоби» 27.02.2000 №92 визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи (далі - основні засоби), а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

2. Відповідно до пункту 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. за N 168/704), та протоколу N 2 засідання Методичної ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва від 30 березня 2007 року, з метою забезпечення уніфікації ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах:

Затверджуються спеціалізовані форми первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств, що додаються:

• форма N ОЗСГ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів";

• форма N ОЗСГ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об'єктів";

• форма N ОЗСГ-3 "Акт на списання основних засобів";

• форма N ОЗСГ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів";

• форма N ОЗСГ-5 "Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів";

• форма N ОЗСГ-6 "Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули за ___ ____________ 20__ р.";

• форма N ОЗСГ-7 "Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за ___ ____________ 20__ р.";

• форма N ОЗСГ-8 "Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за ___ ____________ 20__ р.";

• форма N ОЗСГ-9 "Відомість...

3. Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

У Класі 1. Необоротні активи на 11 рахунку, відображаються «Інші необоротні активи». Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта та сума їх уцінки.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:

111 "Бібліотечні фонди"

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

113 "Тимчасові (нетитульні) споруди"

114 "Природні ресурси"

115 "Інвентарна тара"

116 "Предмети прокату"

117 "Інші необоротні матеріальні активи"

На субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів.

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.

На субрахунку 114 "Природні ресурси" ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафту, газу тощо).

На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної тари.

На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат.

На субрахунку 117 "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На цьому субрахунку, зокрема, відображається вартість сценічно-постановочних предметів вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів. Підприємства, які амортизацію бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів нараховують у першому місяці використання зазначених об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості, аналітичний облік цих об'єктів можуть вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів та їх загальну вартість у розрізі класифікаційних підгруп, що підприємство запроваджує самостійно. Вартість об'єкта таких підгруп при його вибутті визначається діленням вартості відповідної підгрупи, що обліковується на субрахунках 111 і 112, на кількість об'єктів, що входять до складу відповідної підгрупи, з відображенням за кредитом субрахунків 111 і 112 у кореспонденції з дебетом субрахунку 132. 4. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Особливості складання консолідованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом).

У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи", крім гудвілу.


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ»

 


Информация о работе «Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 47602
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
59952
6
1

... і основних засобів, інформація щодо вибуття основних засобів, а також розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності. РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ"   2.1 Первинний облік інших необоротних матеріальних активів Велике значення для управління виробництвом має отримання своєчасної, повної та достовірної і ...

Скачать
223531
27
2

... стандартів обліку та звітності МСБО-МСФЗ(IAS-IFRS). 2.2.Забезпечити безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів,зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи комп’ютиризовану форму обліку в системі 1С Бухгалтерія(версія 7.7). 3.         Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей згідно звітів матеріально-відповідальних осіб. ...

Скачать
29677
0
0

... за результатами розрахунку: Д-т рахунків активів К-т рахунка 4320 "Негативний гудвіл". 9. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку Інвентаризація проводиться також у разі: зміни матеріально відповідальних осіб; установлення фактів крадіжок або зловживань, пошкодження цінностей; пожежі або стихі ...

Скачать
97839
5
0

... “Відносно сертифікації зовнішніх аудиторів банків” 13.04.2004 № 2-131; - Лист “Відносно прийняття рішення про застосування Міжнародних стандартів аудиту” від 06.08.2004 № 2-309 та інші. Проводячи аудит основних засобів та нематеріальних активів підприємства, необхідно користуватися наступними основними нормативними документами, діючими в Україні, і які повинні застосовувати на всіх підприємствах ...

0 комментариев


Наверх