Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Реферат

на тему

«Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу»


Вступ

На мою думку, тема даного реферату: «Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу» на сьогоднішній день є досить актуальною, оскільки, для здійснення господарської діяльності, підприємства всіх форм власності та галузей економіки використовують цілий ряд ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових, які діють в тісному взаємозв’язку, адже без достатньої кількості фінансових ресурсів неможливий вплив трудових ресурсів на матеріальні, що в кінцевому результаті дає новий продукт (товар) розвитку господарюючого суб’єкта. В сукупності ресурсів підприємства вагома частка належить матеріальним ресурсам – засобам та предметам праці, в результаті поєднання яких здійснюється процес виробництва підприємства.

Не дивлячись на те, що товари стали одним з перших об’єктів обліку і підлягали поряд з грошовими коштами та розрахунками досить ретельному їх контролю, окремі питання щодо обліку запасів залишаються недостатньо вивченими і потребують окремого розгляду.

Метою реферату є ознайомлення та теоретичне дослідження обліку товарів та тари на підприємствах малого бізнесу, зокрема, дослідження особливостей організації аналітичного, синтетичного та первинного обліку господарських операцій пов’язаних з товарами та тарою на підприємствах малого бізнесу.

У відповідності з зазначеною метою були поставлені наступні завдання щодо обліку товарів та тари на підприємствах малого бізнесу:

– встановити, що собою являють товари та тара;

– визначити на яких рахунках вони обліковуються;

– розглянути можливі кореспонденції рахунків щодо обліку товарів та тари, та їх особливості.

Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємств малого бізнесу пов’язана з товарами та тарою.

Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних та методологічних питань, пов’язаних з обліком товарів та тари на підприємствах малого бізнесу, а також, їхні господарські засоби та процеси.

Отже, розглянемо детально облік товарі та тари на підприємствах малого бізнесу.


1. Облік товарів

Товари – матеріальні цінності, які придбані і зберігаються на підприємстві з метою подальшого їх продажу.

Якщо торговельне підприємство використовує метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу, то собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

Цей метод застосовують підприємства, які мають значну і змінювану номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки. Метод за цінами продажу може застосовуватися окремо до кожної групи товарів із приблизно однаковою націнкою. Для кожної групи товарів буде обчислюватися окремий відсоток торгової націнки.

Аналітичний облік товарів ведеться за їх найменуванням (номенклатурою) або однорідною групою (видом). За журнальної форми аналітичний облік ведеться в розділі 4 журналу 5-а, за спрощеної форми – у відомості 2-м.

Синтетичний облік товарів ведеться за журнальної форми обліку у розділі 3 журналу 5-а; за спрощеної форми – у відомості 2-м.

Також, синтетичний облік товарів на малих підприємствах можна вести на рахунку 26 «Готова продукція», або на однойменному рахунку 28 «Товари». На окремому субрахунку обліковують торгові націнки і знижки на товари, призначені для дальшої реалізації в магазинах або інших торгових закладах. Торгову націнку визначають на підприємстві. Торгові знижки вказані в супровідних документах на одержані товари. Облік торгових націнок і знижок ведуть окремо.

Рахунок 28 «Товари», використовується для руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торговельні та заготівельні підприємства й організації, а також підприємства громадського харчування.

На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 «Товари» застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо[5].

Постачальницькі, збутові, торговельні підприємства та організації на рахунку 28 «Товари» ведуть облік також купованої тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» чи 20 «Виробничі запаси».

Рахунок 28 «Товари» має такі субрахунки:

•    281 «Товари на складі» – для обліку руху та наявності товарних-запасів, що перебувають на оптових та розподільних базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо;

•    282 «Товари в торгівлі» – для обліку руху та наявності товарів, що перебувають на підприємствах роздрібної торгівлі (у крамницях, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо);

•    283 «Товари на комісії» – для обліку товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до їх продажу;

• 284 «Тара під товарами» – для обліку наявності й руху тари під товарами й порожньої тари.

На субрахунках 281–284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом – зменшення.

На субрахунку 285 «Торгова націнка» підприємства роздрібної торгівлі під час ведення обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між купівельною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом – зменшення (списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунку 282 або способом сторно зворотною кореспонденцією цих рахунків.

У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунка 28. За спрощеним Планом рахунків облік ведеться на рахунку 26 «Готова продукція».

Надходження товарів на малих підприємствах відображають на основі товарно-транспортних накладних типової форми, до яких можуть прикладатися інші документи: пакувальні ярлики, акти зважувань тощо. Якщо товари надходять від іногородніх постачальників залізницею чи водним шляхом, транспортні органи виписують залізничну (водну) накладну, яка видається при доставці товарів отримувачу, а він, у свою чергу, видає постачальнику вантажну квитанцію, яка засвідчує приймання товарів.

Супровідні документи, що надійшли з отриманими від постачальників товарами, після перевірки дотримання умов поставки за найменуваннями товарів, їх масою чи кількістю, асортиментом, ціною, якістю, скидками, транспортними витратами тощо записують у книгу реєстрації рахунків постачальників, за якою контролюють строки поставок.

Якщо трапилося т. зв. «роз'єднання» супровідних документів і товарів, що надійшли на підприємство, їх оприбутковують за актом приймання товарів, без рахунку постачальника. Цей акт складає комісія, у яку входять завідувач складу, товарознавці, представник адміністрації та громадськості. В акті вказують фактичну кількість (масу) прийнятих товарів, їх якість, ціну за прейскурантами. Один примірник акта висилають постачальнику, який повинен негайно надіслати товарно-транспортну накладну та податкову накладну.

Коли надійшли товари, які не замовляли або недоброякісні, що підтверджує акт санепідемстанції чи інших органів, і вони не можуть бути використані для реалізації, їх приймають на відповідальне зберігання, про що повідомляють постачальника.

Товари обліковують за видами, найменуваннями, сортами, сортаментом за купівельною вартістю, яка включає торгову націнку. Тому при оприбуткуванні товарів складають розрахунок націнки на них і під звіт матеріально відповідальним особам відносять їх повну вартість. Реалізацію товарів проводять на основі накладних, у яких зазначено назву, кількість (масу) товарів, ціну, ПДВ, загальну вартість. Якщо торгівлю проводять стаціонарно, застосовують електронні касові апарати. При реалізації товарів з лотків чи автомашин використовують товарно-касові книги.

За документами на отримання та реалізацію товарів матеріально відповідальні особи (продавці, зав. їдальнею) складають звіт про рух матеріалів, на основі якого проводять записи в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку. При цьому складають розрахунок розподілу торгової націнки між реалізованими товарами і їх залишком.

При отриманні товарів торгові націнки і скидки, а також суму податку на додану вартість включають у вартість товару. Таким чином, за дебетом рахунка відображають повну вартість товару, яку заносять під звіт матеріально відповідальним особам [4].

Розглянемо типові операції за розрахунками 26 «Готова продукція» (28 «Товари») (табл. 1.).

 


Таблиця 1. Типові операції за рахунками 28 «Товари» (26 «Готова продукція»)

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит
1. Збудовані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи для продажу 26 (28) 15
2. Передано виробничі запаси на торговий склад для реалізації або забезпечення процесу реалізації 26 (28) 20
3. Внутрішнє переміщення товарів 26 (28) 26 (28)
4. Нарахована торгова націнка 262 (282) 265 (285)
5. Закуплені товари підзвітними особами за готівку 26 (28) 37
6. Одержано товари від постачальників 26 (28) 68
7. Нарахування зборів і платежів, що відносяться на вартість товарів 26 (28) 64
8. Оприбутковано надлишки товарів 26 (28) 70
9. Втрати від знецінення, псування товарів 84 26 (28)
10. Втрати товарів від стихійного лиха, аварій 85 28
11. Списана вартість реалізованих товарів 85 28

Информация о работе «Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 21389
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
21420
5
0

... фінансовий результат 3300 79 701 Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства Спрощена форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами у разі, якщо не виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку або на власний вибір суб'єкта господарювання. Вона ...

Скачать
293236
79
0

... тності на ______/______ рік Державна податкова адміністрація (інспекція) __________________________________________________ Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа _____________________________________________________________ (назва) Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ ...

Скачать
112315
19
4

... Інвентаризація товарів і тари Рис.2. Схема послідовності проведення аудиту товарів. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ   2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства  Об’єднання “Сумипошта” є некомерційною організацією з правом здійснення торгівельної ді ...

Скачать
93061
2
0

... замінено на нове більш удосконалене. На нашому підприємстві працюють більш 1200 людей, 1000 з яких робітники виробництва (Додоток Г), (Додаток Д). Синтетичний облік наявності і руху виробничих запасів на підприємстві ведеться на рахунку 20 «Виробничі запаси» за субрахунками: 201 «Сировина й матеріали; 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»; 203 «Паливо»; 204 «Тара й тарні матері ...

0 комментариев


Наверх