Войти на сайт

Навигация

Теорії аналітичного характеру

11901
знак
0
таблиц
0
изображений

Індивідуальне науково-дослідне завдання

з дисципліни

Історія бухгалтерського обліку

на тему:

Теорії аналітичного характеру


ПЛАН

Вступ

1. Мінова теорія

2. Логічна теорія

Висновки

Список використаних джерел


ВСТУП

 

В бухгалтерському обліку існує багато різноманітних теорій. серед них виділяють і теорії аналітичного характеру.

Розрізняють такі теорії аналітичного характеру: мінова та логічна (філософська) теорії.

Теорії бухгалтерського обліку формують систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень.

Метою написання даної індивідуальної науково-дослідної роботи є вивчення теорій аналітичного характеру.

Предметом дослідження є система теоретичних, методичних та практичних аспектів, що стосуються теорій аналітичного характеру.

Основне завдання полягає у глибшому вивченні і дослідженні поняття «мінова теорія», «логічна теорія».

 


1. МІНОВА ТЕОРІЯ

Мінова теорія мала велике значення в історії російської облікової думки, адже вона виникла в Росії в минулому столітті і тривалий час була досить поширеною. Вперше вона була викладена в 1888 р. А.М. Вольфом. Пізніше ця теорія була розвинута і поглиблена Є.Є. Сіверсом, що розробив і видав в 1901 р. на її основі систематизований курс «Общее счетоводство», а в подальшому була основою досліджень М.О. Блатова.

За даною теорією всі цінності поділялися на три основні групи: речові, грошові та умовні (В.А. Маздоров перші дві групи об’єднував в одну загальну групу так званих дійсних цінностей). Під умовними розуміли зобов’язання провести оплату. При цьому цінності виступали потоками в формі «міни» - обміну одних цінностей на інші. Але так як обмін повинен бути завжди еквівалентним, подвійний запис виступає природним наслідком обміну.

А.М. Вольф писав: «Повна діяльність будь-якого підприємства зовнішнім виглядом відображається у ряді окремих торговельних випадків або операцій; в їх основу покладено обмін. Будь-який обмін передбачає дві дії - отримання і видачу - і створює два питання: що ми отримуємо при обміні і що ми віддаємо. Відповіді на ці питання можуть бути різними, в залежності від характеру обмінних операцій:

1) можливий безпосередній обмін одних цінностей на інші, або обмін цінностей на обмінну одиницю, тобто на гроші;

2) обмін цінностей на послуги.

Звідси випливає й інший вид обміну, який, в свою чергу, передбачає два питання: яку цінність ми даємо і що отримуємо та навпаки». А.М. Вольф зробив важливий висновок: «Для здійснення всіх записів основним правилом вважається наступне: статті, по яких рахунок здійснює видачу, записуються йому в кредит, в праву сторону; статті ж, по яких він отримує, записуються йому в дебет, в ліву сторону».

Російський вчений Є.Є. Сіверс намагався розкрити економічну концепцію подвійного обліку в своєму виступі на тему «Счетоведение и счетоводство» 6 лютого 1892 р. в петербурзькому Товаристві для розповсюдження комерційних знань.

Є.Є. Сіверс охарактеризував порядок запису операцій по рахунках таким чином: «Знаючи, - писав він, - що кожний оборот зводиться до обміну, що обмін складається з отримання однієї цінності і видачі іншої і, що кожний рахунок поділяється на дві сторони - надходження і вибуття, не можна не дійти висновку, що кожний оборот, виражений в тій чи іншій сумі, повинен бути записаний двічі і до того ж на двох різних рахунках: на лівій (прибутковій) стороні рахунку, відкритого для цінностей, до групи яких належить отримана цінність і на правій (видатковій) стороні рахунку, відкритого для цінностей, до групи яких належить віддана цінність». І далі: «...в цьому полягає основний закон рахунковедення, який називається законом подвійного запису господарських оборотів».

В розвиток своєї теорії Є.Є. Сіверс створив класифікацію економічних оборотів, виходячи із обміну. Він розрізняв наступні операції:

1) натуральний обмін,

2) купівля-продаж,

3) кредитні угоди,

4) депозитні угоди. В усіх цих операціях вихідним пунктом є акт обміну. Крім цього, вчений передбачав існування операцій, які зводяться до переміщення і видозмінювання цінностей. Теоретичні положення, розроблені Є.Є. Сіверсом, набули великого розповсюдження в Росії. Вони широко висвітлювались на сторінках журналу «Счетоводство», редактор якого А.М. Вольф в своїй праці «Двойная бухгалтерия в популярних очерках» був повністю солідарний з теорією Є.Є. Сіверса. З 1902 р. почали видаватись навчальні посібники Є.Є. Сіверса, рекомендовані офіційними навчальними програмами.

Таким чином, відповідно до мінової теорії кожний рахунок представляв ту чи іншу цінність - дійсну або умовну. Іншими словами, рахунки розглядаються як речові, але по відношенню один до одного виявляються або боржниками (дебіторами), або позичальниками (кредиторами). З цієї точки зору рахунки розглядаються як особові. Тут мінова теорія доповнює юридичну.


Информация о работе «Теорії аналітичного характеру»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 11901
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
117043
4
6

... ів: вихідні дані, реферат, вступ, аналітична частина, висновки, рекомендації, додатки, список використаних джерел, список скорочень, допоміжні покажчики, зміст [18, с. 323]. Особливу роль відіграють оглядово-аналітичні документи в ухваленні виважених управлінських рішень. Прогнозний огляд містить аналіз інформації, яка відображає характер змін стану досліджуваного об’єкта (його структури, ...

Скачать
33591
1
0

... фактографічної інформації, що може проводити тільки інформатор-фахівець з відповідної сфери суспільної діяльності. 1.2 Анотація як різновид а інформаційно-аналітичного документа Крім рефератів, важливим засобом наукової комунікації є анотації, що також часто використовуються в ІАД. Анотація — це стисла характеристика твору друку (їх сукупності або частин) з точки зору змісту, призначення, ...

Скачать
22207
0
0

... -історичних фактів та концепції, що піддаються швидкому оновленню, методи дослідження відрізняються найбільшою "живучістю". [4]   4. Поняття та характеристики наукових методів аналітичний дослідження неформальний науковий Що ж таке науковий метод? Метод - (грец. - буквально "шлях до чого-небудь") - В найбільш загальному значенні спосіб досягнення мети, певним чином впорядкована діяльність. ...

Скачать
31496
0
0

... з ними завдання і проблеми у формі стиснутого аналізу чи недоліків досягнень, а також виражає їхню оцінку, прогнозує розвиток і т.д. Коментар різниться від інформаційних жанрів саме наявністю аналізу. Від статті, огляду, й інших аналітичних жанрів коментар відрізняється тим, що в ньому звичайно аналізується якесь явище, що вже відоме аудиторії, і в цьому аналізі превалює відношення до предмета ві ...

0 комментариев


Наверх