Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ПЛАН

1. РИНОК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ………………………………………………...3

2. ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ……………………...6

ЗАДАЧА 1………………………………………………………………………..12

ЗАДАЧА 2………………………………………………………………………..12

ЗАДАЧА 3………………………………………………………………………..13

ЗАДАЧА 4………………………………………………………………………..14

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………..15


1. РИНОК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Гострий інтерес до інтелектуальної власності пов'язаний з можливістю отримання додаткового доходу від монопольного володіння правами на неї. До переліку об'єктів інтелектуальної власності, які найчастіше оцінюються, відносяться:

•  права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, а також права, які випливають з авторських та ліцензійних договорів на використання і т.п.;

•  права на знаки для товарів та послуг, ліцензійні договори на їх використання;

•  права на "ноу-хау", конструкторську документацію, раціоналізаторські пропозиції і т.п.;

•  авторські права на витвори науки, літератури, мистецтва, комп'ютерні програми, бази даних.

Переваги комерційного використання інтелектуальної власності

Використання інтелектуальної власності дозволяє підприємствам та авторам-творцям отримати наступні основні практичні можливості та переваги:

•  формування значного по розмірах статутного капіталу без вилучення грошових засобів та забезпечення цим самим доступу до банківських інвестицій та кредитів;

•  документальне підтвердження права власності та постановка об'єктів інтелектуальної власності на баланс в якості майна підприємств;

•  амортизація інтелектуальної власності в нематеріальних активах підприємства та з часом заміна інтелектуальної власності реальними грошовими коштами;

•  забезпечення можливості авторам та підприємствам, власникам інтелектуальної власності, брати участь в якості засновників (власників) при організації дочірніх та самостійних фірм без вилучення грошових засобів;

•  отримання додаткових прибутків за передачу прав на використання інтелектуальної власності, а також забезпечення обґрунтованого регулювання цін на продукцію інноваційної діяльності підприємства;

•  виплачування авторської винагороди фізичним особам (авторам, першочерговим власникам інтелектуальної власності або засновникам) з врахуванням витрат, в певних випадках, в собівартість (без відрахувань в страхові та інші фонди та без обмеження розмірів виплат).

На даний момент актуальним завданням на практиці є комерціалізація інтелектуальної власності, тобто перетворення її в товар. Від успішного вирішення цієї проблеми залежить можливість досягнення кінцевих позитивних результатів інвестиційної та інноваційної діяльності.

До основних властивостей товару відносяться: корисність, рідкість, унікальність. Об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ) корисні за визначенням, так як вони повинні приносити прибуток або іншу користь. Властивість рідкості надається ОІВ шляхом закріплення за власником прав на його використання та заборону його використання кимсь стороннім без згоди власника. А для забезпечення універсальності, тобто придатності до обміну на інші ринкові товари, необхідна оцінка об’єктів інтелектуальної власності.

Оцінка об’єктів інтелектуальної власності здійснюється у випадках:

•  визначення вартості внеску засновника підприємства  в моменти створення підприємства та виходу засновника з його складу;

•  прийняття рішення про зміну розміру статутного фонду підприємства;

•  визначення вартості нематеріальних активів в зв'язку з їх відчуженням, в тому числі примусовим, у відповідності з законодавством або у випадку реорганізації, ліквідації, банкрутства підприємства, нематеріальні активи якого можуть бути ідентифіковані або зв'язані з відчуженим майном;

•  визначення вартості цілісних майнових комплексів (бізнесу) з застосуванням майнового підходу;

•  приватизації (корпоратизації), в тому числі шляхом створення відкритих акціонерних товариств у випадках, які передбачені законодавством;

•  інших форм інвестування нематеріальними активами, в тому числі по договорах про спільну діяльність;

•  реорганізації господарських одиниць (злитті, поглинанні та реструктуризації);

•  визначення збитку або розмірів компенсації у випадках, встановлених законодавством;

•  визначення бази оподаткування та частки учасників;

•  надання ліцензій на право користування ОІВ;

•  в інших випадках.

У випадках загострення конкурентної боротьби перемагає підприємство, яке найбільш продуктивно використовує усі ресурси, які є в наявності. Знаки для товарів та послуг, фірмові назви, патенти, винаходи, конструкторська документація, "ноу-хау", бази даних, комп'ютерні програми та багато інших об'єктів інтелектуальної власності в Україні ще не часто знаходять відображення в бухгалтерській звітності підприємств та не використовуються в якості активів, хоча однозначно є такими. Це пов'язано  з тим, що прибуток від користування такими нематеріальними активами важко виділити з загального прибутку. Тим не менш, саме ці активи можуть відіграти вирішальну роль у розвитку корпоративної стратегії підприємства.


Информация о работе «Ринок об'єктів інтелектуального інвестування, інноваційна політика України»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 17958
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
60676
2
3

... предоста-вления финансовой помощи и проведения соответствующей кре-дитной политики .ведения соответству^, * |ющей амортиэацион- ' политики   Рис 2.1. Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності [15]   Відомо, що в розвинених країнах існує добре відпрацьована законодавча система захисту інтересів приватних інвесторів, що, в ...

Скачать
72578
2
4

... ринок. Водночас, населення продовжує нарощувати заощадження у банківській системі, надаючи перевагу гривневим вкладенням, та будувати житло. [8] 2. Державна інноваційна політика 2.1. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні здійснюється відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про концепцію науково-технологі ...

Скачать
29592
0
0

... наукових розробок планети і налагоджений процес дослідного виробництва найсучасніших, технічно складних і дорогих промислових виробів та систем, що стане новою спеціалізацією країни в міжнародному поділі праці. Інноваційна політика ґрунтується передусім на пріоритетах загальної економічної політики і має динамічний характер. Увесь період становлення та розвитку системи державного регулювання і ...

Скачать
61291
1
1

... , що забезпечують сприятливе для інновацій соціально-економічне середовище; заходи, що ініціюють безпосередньо інноваційні процеси та регулюють їх. Проте на сьогодні механізми вироблення й реалізації державної інноваційної політики в Україні перебувають ще в стадії становлення. Регуляторна економічна й соціальна роль держави в сучасному суспільстві опосередковує функції державних органів щодо ...

0 комментариев


Наверх