Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Бухгалтерський облік в бюджетних установах

м. Запоріжжя, 2009 р.


ЗМІСТ

1. ОБЛІК ВИДАТКІВ

1.1 Облік касових видатків

1.2 Облік фактичних видатків

1.3 Контроль за формуванням видатків

1.4 Облік зобов’язань

2. ОБЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТІВ

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1 ОБЛІК ВИДАТКІВ

1.1 Облік касових видатків

Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом рахунків № 31 «Рахунки в банках» і № 32 «Рахунки в казначействі». За кредитом цих рахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків у банку чи казначействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис до дебету різних субрахунків залежно від напрямку видатків. Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків подано в табл. 1.1.

До касових видатків відносяться також суми грошових коштів, переведених із поточних чи реєстраційних рахунків для подальших розрахунків із постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Таблиця 1.1 ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит Код статті (категорії)

1 Отримано в касу готівку чеками з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків

301 311, 313, 321,

323-326 1111, 1120, 1140, 1342

2 Перераховано з поточних, реєстрацій-них, спеціальних реєстраційних рахунків суму утримань із заробітної плати за дорученням працівників

663, 664, 665, 666, 667, 668 311, 313, 321, 323 1111

3 Перераховано в дохід бюджету прибутковий податок, утриманий із заробітної плати працівників

641 311, 313, 321, 323 1111

4 Перераховано суми внесків за розрахунками із страхування та Пенсійним фондом

651, 652, 653, 654 311, 313, 321, 323, 324, 326 1120

5 Перераховано суми постачальникам згі-дно з пред’явленими рахунками за придбані матеріальні цінності:

- у порядку планових платежів

361 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 1132, 1133

 шляхом попередньої оплати

364 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 1131-1139,

2110

 шляхом надходження матеріальних цінностей

675 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 1131-1139,

2110

6 Перераховано суми оплати за комуналь-ні послуги та енергоносії

 675 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 1161-1166

7 Надійшли на поточний, реєстраційний, спеціальний реєстраційний рахунок із каси суми депонованої заробітної плати

311, 313, 321, 323 301 1111

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок із поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у накопичувальних відомостях – меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.

Аналітичний облік касових видатків ведеться за кожним поточним чи реєстраційним рахунком за кодами економічної класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картка аналітичного обліку касових видатків.

За кожним кодом функціональної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються, складають окремі картки за кожною установою згідно з зазначеними параметрами та загальну картку за всіма обслуговуючими установами.

Картки відкриваються щомісячно та заповнюються щоденно на підставі виписок із рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки.

Облік фактичних видатків ведеться на двох активних синтетичних рахунках та їх субрахунках:

-№ 80 «Видатки загального фонду»;

-№ 81 «Видатки спеціального фонду».

До рахунка № 80 відкриваються такі субрахунки:

№ 801 «Видатки із державного бюджету на утримання установи та інші заходи». На цьому субрахунку протягом року обліковуються фактичні видатки на рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та на інші заходи. Після закінчення року субрахунок № 801 закривається списанням проведених протягом року видатків у дебет субрахунка № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фондом».

№ 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи». На цьому субрахунку обліковуються фактичні видатки, проведені установами за рахунок коштів, одержаних із місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи. Після закінчення року видатки із субрахунку № 802 списуються в дебет субрахунку № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фондом».

Згідно зі змінами та доповненнями до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, внесеними Наказом Державного казначейства України від 26.03.2002 № 54, рахунок № 81 поділяється на такі субрахунки:

- № 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги». На цьому субрахунку обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, які здійснені за рахунок надходжень, отриманих установою відповідно до кошторису як плата за послуги. Після закінчення року видатки із субрахунку № 811 списуються в дебет субрахунку № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».

- № 812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень» - обліковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень. Після закінчення року видатки із субрахунку № 812 списуються в дебет субрахунку № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».

- № 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду» - обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду. Після закінчення року видатки із су6рахунка № 813 списуються в дебет субрахунку № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».

Основні бухгалтерські проведення з обліку фактичних видатків за загальним і спеціальним фондами подано в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит Код статті

(категорії)

1 Нараховано заробітну плату працівникам бюджетних установ

801, 802, 811-813661 1110

2 Нараховано внески до Пенсійного фон-ду, загальнообов’язкового державного соціального страхування

801, 802, 811-813 651, 652, 653 1120

3 Затверджені авансові звіти підзвітних осіб 801, 802, 811-813362 1140

4 Списані продукти харчування 801, 802, 811-813, 232, 1133

5 Списані медикаменти на лікування хворих

801, 802, 811-813233 1132

6 Списані матеріали на утримання установи

801, 802, 811-813231, 234, 2391130

7 Нараховане стипендії студентам і аспірантам

801, 802, 662, 1342

8 Придбано основні засоби за рахунок коштів загального та спеціального фондів

801, 802, 811-813 401 2110

9 Нараховане плату за комунальні послуги та енергоносії

801, 802, 811-813, 675, 1161-1166

Аналітичний облік фактичних видатків ведеться на картках аналітичного обліку фактичних видатків. Картка ведеться щомісячно за кодами економічної класифікації, за кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним і спеціальним фондами відкривається окрема картка.

Схему облікового процесу фактичних видатків ілюструє рис. 1.2. У бюджетних установах тимчасово вільні кошти спеціального фонду можуть бути спрямовані на видатки, які згідно з кошторисом мають фінансуватися за рахунок коштів загального фонду (заробітна плата, стипендії, грошове утримання).

Бухгалтерські проведення з погашення заборгованості з заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду подано в табл. 1.3.

Таблиця 1.3. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Номер операції Зміст операцій Кореспонденція рахунків дебет кредит

1 Нараховано заробітну плату за рахунок коштів загального фонду

801, 802 661

2 Спрямовано доходи спеціального фонду на виплату заробітної плати:

а) виділено доходи на покриття дефіциту бюджету

б) отримано готівку в касу на виплату заробітної плати

в) виплачено заробітну плату

г) перераховано податки і платежі

д) зменшено видатки за бюджетом

711, 301, 661, 64, 65 811

715 313, 323 301313, 323 801, 802

3 Відшкодовано видатки під час надходження коштів загального фонду:

а) надійшли бюджетні кошти загального фонду

б) перераховано кошти з реєстраційного (поточного) рахунка на видатки установи

в) поновлено доходи за спеціальним фондом, зарахо-вано на поточний (реєстраційний) рахунок за спеціаль-ними коштами

г) поновлено видатки за загальним фондом

311, 321715 313, 323 801, 80270, 681 311, 321711 811


Информация о работе «Бухгалтерський облік в бюджетних установах»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 29174
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
169857
16
0

... розпису асигнувань бюджету (кошторису) (додаток 43); - довідка про зміну помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету) ( додаток 44). Контроль доходів і витрат бюджетної установи здійснюється ревізорами шляхом перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових і інших фінансових зобов'язань, ...

Скачать
19456
1
0

... їни, яке повністю використовує надане йому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" право вирішення питань організації бухгалтерського обліку, тобто здійснює методологічне регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ. Саме Державним казначейством України встановлюється порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання ...

Скачать
25381
0
0

... ів страхування на випадок безробіття; - обов’язковості фінансування Фондом загальнообов’язкового держав-ного соціального страхування України на випадок безробіття витрат. Теоретичні аспекти обліку і контролю в бюджетних установах. Бюджетні організації відносяться до організацій некомерційного характеру, для яких отримання прибутку не є основною діяльністю. Основним фінансовим документом для ...

Скачать
53185
3
0

... івника установи для виконання службового доручення на певний строк до іншого населеного пункту, що знаходиться поза місцем його постійної роботи. Розділ 2. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах Порядок видачі коштів під звіт, розміри, а також порядок відзвітування регламентується Кабінетом Міністрів України. Направлення працівників установи у відрядження ...

0 комментариев


Наверх