Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зміст

Вступ

Баланс підприємства на початок звітного періоду

1.Синтетичний облік придбання матеріалів

2.Синтетичний облік виробництва продукції

3.Синтетичний облік реалізації продукції і фінансових результатів

Схема рахунків Т-подібної форми

Оборотно-сальдова відомість

Баланс підприємства на кінець звітного періоду

Висновок


ВСТУП

Господарський облік-це облік господарства, господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.

Будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби-будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів.

Є три види господарського обліку:

1)оперативно-технічний облік;

2)статистичний облік;

3)бухгалтерський облік.

Між всіма галузями промисловості існує певний зв’язок. Він полягає у тому, що результати діяльності однієї галузі є засобами чи предметами праці іншої галузі.

Господарська операція - це діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства, установи, організації.

Стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в балансі на початок звітного періоду постійно змінюється. Це відбувається з коштами підприємства, що беруть участь в господарських операціях.

Виділяють такі типи господарських операцій:

1 тип - зміни відбуваються в активі балансу. Відбувається переміщення однієї й тієї ж самої суми з однієї статті в іншу.

2 тип - зміни відбуваються лише в пасиві балансу. За рахунок зменшення одного джерела збільшується інше.

3 тип - дана операція збільшує баланс підприємства (його актив і пасив).

4 тип, внаслідок даної операції баланс підприємства зменшується, бо зменшується актив і пасив підприємств.

Для того щоб бухгалтер і всі інші працівники підприємства ефективніше використовували свій робочий час потрібно автоматизувати їхню роботу. Бухгалтеру необхідно працювати в спеціальних програмах тому, що так він зекономить свій робочий час.

В Україні використовується значна кількість програм для автоматизації бухгалтерського обліку, зокрема 1С-Бухгалтерія, парус та інші. Основні можливості таких програм полягають у тому, що вони передбачають ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства, ведення всієї необхідної звітності та різноманітних документів за синтетичним і аналітичним обліком. Це говорить про необхідність відповідного АРМ Бухгалтера, тому що це буде передумовою ефективної діяльності підприємства.

Для того щоб покращити роботу підприємства необхідно6 використовувати новітнє обладнання, згідно науково-технічному прогресу, удосконалювати бухгалтерську звітність та виконувати аудиторську перевірку. Також треба виявити фактори, які зменшують дохідність підприємства.


Баланс підприємства на початок звітного періоду

Бухгалтерський баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов’язання станом на певну дату.

Баланс складається з двох частин:

1)активу, де представлені господарські засоби.

2)пасиву, де згруповані їхні джерела

Основними елементами бухгалтерського балансу є стаття. Стаття бухгалтерського балансу - це показник що відображає стан окремого виду господарських засобів чи джерел їх утворення на відповідну дату.

Активи складаються з трьох розділів:

1.Необоротні активи: нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні активи.

2.Оборотні активи: запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

3.Витрати майбутніх періодів.

Пасив бухгалтерського балансу складається з 5 розділів:

1.Власний капітал

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

3.Довгострокові зобов’язання

5.доходи майбутніх періодів

Бухгалтерський баланс представляється у вигляді таблиці, ліва частина якої називається активом, а права - пасивом. Баланс означає рівність, рівновагу. Підсумок активу повинен дорівнювати підсумку пасиву.

Сума залишків на 1 січня 2009 р.(грн.)

Назва рахунків:

Основні засоби - 407420

Сировина і матеріали - 290900

Паливо-2470

Каса-18,2

Поточний рахунок у банку-26000

Розрахунки з підзвітними особами-7,8

Розрахунки з постачальниками-6162

Статутний капітал-453245

Розрахунки з оплати праці-8970

Короткострокові кредити банків-3900

Виробництво-3900

Готова продукція-7280

Розрахунки за податками-39

Результат основної діяльності-4680

Складаємо початковий баланс

Початковий баланс підприємства станом 1 січня 2009р.

Актив Сума,грн. Пасив Сума,грн.
1 2 3 4
Основні засоби 407 420,00 Розрахунки з постачальниками 6 162,00
Сировини і матеріали 29 900,00 Статутний капітал 453 245,00
Паливо 2 470,00 Розрахунки з оплати праці 8 970,00
Каса 18,20 Короткостроковий кредит банків 3 900,00
Поточний рахунок у банку 26 000,00 Розрахунки за податками 39,00
Розрахунки з підзвітними особами 7,80 Результат основної діяльності 4 680,00
Виробництво 3 900,00
Готова продукція 7 280,00
Баланс 476 996,00 Баланс 476 6,00

1. Синтетичний облік придбання матеріалів

Матеріальні ресурси – це сукупність засобів виробництва та предметів використання, якими володіє підприємство на даний період.

Матеріали – це речові елементи виробництва, що використовуються головним чином в якості предметів праці, які являють собою все те , на що направлена людська праця, на що людина діє, задовольняючи всі власні та суспільні потреби. Матеріали поділяються на основні та допоміжні. Основні матеріали – це предмети праці, які утворюють головну матеріальну основу продукту. Допоміжні матеріали – це ті що спів діють виробництву продукції. Сюди відносять матеріали, що використовуються засобами праці.

Потреба підприємства або цеху в основних та допоміжних матеріалах розраховується на основі виробничої програми підприємства та технічно-обгрунтованих норм їх використання.

Основна інформація щодо запасів визначається ПсБО 9.Структура ПсБО 9 "Запаси":

1)Загальні положення;

2)Визначення та первісна оцінка запасів;

3)Оцінка вибуття запасів;

4)Оцінка запасів на дату балансу;

5)Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.

Рахунок 20 "Виробничі запаси" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження виробничих запасів, а по кредиту – вибуття.

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження МШП, а по кредиту їх вибуття, списання.

Рахунок 25 "Напівфабрикати" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету рахунку 25 відображаються надходження напівфабрикатів, а по кредиту – вибуття.

Рахунок 26 "Готова продукція" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображають надходження готової продукції, а по кредиту – відпуск готової продукції за фактичною собівартістю.


Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"

№п/п Зміст господарських операцій Первинні документи Кореспонденція Сума,грн. тип г.о.
Д К часткова загальна
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Надійшли на склад підприємства від бази "Постачальник" по платіжній вимозі №35 Прибуткові ордери №1,2
—матеріали 201 631 34450 38350 ІІІ
—паливо 203 631 3900 ІІІ
2. АТП 1 за перевезення на склад: Платіжна вимога
—матеріалів 201 631 455 728 ІІІ
—палива 203 631 273 ІІІ
3. Одержано по чеку: Прибуткові касові ордери №1,2,3
—на заробітну плату 301 311 8970 9133,8 IV
—на господарські потреби 301 311 156 I
—від Іванченка О.С. Залишки підзвітних сум 301 372 7,8 I
4. Видано Петренку П.В. Під звіт на господарські витрати Видатковий касовий ордер №1 372 301 130 130 I
5. Зараховано короткостроковий кредит банку(*) Виписки банку з поточного рахунку №1,2 311 601 39000 39000 ІІІ
Оплачені платіжні вимоги:
—№35 бази "Постачальник" 631 311 38350 45240 IV
—№1 АТП 1 631 311 728 IV
—№116 фабрики "Вікторія" 631 311 6162 IV
6. Нарахована заробітна плата за розвантаження одержаних: Розрахункова платіжна відомість №1
—матеріалів 201 661 169 312 ІІІ
—палива 203 661 143 ІІІ
7. Надійшли на склад від заводу "Світанок" по платіжній вимозі №45 матеріали Прибутковий ордер №3 201 631 10400 10400 ІІІ
8. Звіт Петренка П.В. на витрати по доставці на склад: Авансовий звіт №1
—матеріалів 201 372 52 132,6 I
—палива 203 372 80,6 I
9. Видано: Видаткові касові ордери №2,3
—Петренку П.В. Перевитрату по авансовому звіту №1 372 301 2,6 8972,6 I
—по відомості №2 ЗП за грудень 661 301 8970 IV
10. Надійшло без оплати від заводу "Механік" виробниче обладнання(безоплатним є додатковий капітал) Акт №1 104 424 15600 15600 ІІІ

Информация о работе «Облік операцій основних господарських процесів»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 21286
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
63515
22
0

... дебетом — Обороти за кредитом. Визначення кінцевого сальдо пасивного рахунку: Сальдо кінцеве = Сальдо початкове кредитове + + Обороти за кредитом — Обороти за дебетом. Основи теорії бухгалтерського обліку 39Приклади Активний рахунок Д-т К-т 20 "Виробничі запаси" Сальдо 100 1) Отримано від поста­чальників 500 2) Передано у виробництво 450 ...

Скачать
201781
44
1

... ї діяльності суб’єктом господарювання. Функціонування суб’єктів господарювання в умовах жорсткої конкуренції та економічної нестабільності актуальним ставить питання раціональності організації і методики обліку, аналізу та аудиту основних засобів. Для нормального функціонування підприємству необхідно, щоб постійно відбувалося відтворення його основного капіталу. Побудова ринкової економіки і нова ...

Скачать
89044
15
2

... який застосовує модель собівартості для інвестиційної нерухомості відповідно до МСБО (МСБУ) 40, має застосовувати модель собівартості Стандарту. Розділ 2 Облік операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві   2.1 Особливості обліку основних засобів Найкращим відображенням особливостей обліку основних засобів на підприємстві є облік між головним підприємством та філією. ...

Скачать
47751
11
0

... не оплачуються підприємством-виконавцем, до його виробничих витрат не включаються. , Облік у резидента-виконавця Нижче розглядається порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з давальницькою сировиною у резидента-виконавця та резидента-замовника оплати послуг з переробки: а) грошовими коштами; б) частиною сировини; в) частиною виготовленої продукції. 1. Виконавець-резидент за ...

0 комментариев


Наверх