Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Цивільна оборона

Цивільна оборона
Мирний час: доведення вимог міжнародного гуманітарного права по захисту людей до всього населення, керівників всіх рангів, Збройних сил Сили цивільної оборони України Науково-технічний прогрес та його вплив на життєдіяльність населення Біологічна дія іонізуючих випромінювань на живі організми Екологічні наслідки надзвичайних ситуацій Осередок радіоактивного ураження Доза опромінення буде визначатись довгоживучими ізотопами (цезій, стронцій, плутоній) Дії людей під час землетрусу Знаючи дозу опромінення та необхідну тривалість проведення робіт, визначаємо початок роботи формувань на забрудненій території за додатками 10–14 Проводимо розрахунок дози опромінення при дійсному рівні радіації 200 Р/год., яка буде в 2 рази більшою від знайденої для 100 Р/год За табл. 4.7 визначаємо можливі радіаційні втрати. Вони складають 5% Визначення часу підходу зараженого повітря до об'єкту Загальні положення Оцінка пожежної обстановки Стиcлa хaрaктeриcтикa ocнoвних cпocoбiв зaхиcту нaceлeння Евaкoзaхoди, які здійcнюютьcя у нaдзвичaйних cитуaціях Сховища При розробці нових міст. ОНГ, систем, мереж; Дається можлива пожежна обстановка Аналізуються і вибираються критерії стійкості по мінімальному критерію Мета і зміст РІНР Особливості використання формувань ЦО при ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих Заходи ЦО по ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій і катастроф Організація робіт для знезаражування місцевості, споруд, техніки, одягу і ЗІЗ. Санітарна обробка людей Оцінка обстановки і прийняття рішення Управління ЗвК при висунені в ОУ Розподіл сил і засобів
185636
знаков
16
таблиц
1
изображение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра МБОПБЖ

ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Вінниця, ВНТУ 2004


Тема 1. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Цивільна оборона є спеціальна дисципліна підготовки студентів всіх учбових закладів держави. Підготовка студентів з ЦО ведеться з врахуванням профілів навчання. На вивчення дисципліни передбачено 34 години (лекції - 6 год., практичні заняття - 12 год., лабораторні заняття - 4 год., групова вправа - 6 год., семінарні заняття - 4 год.).

У результаті вивчення програми студенти повинні:

а) Знати:

- характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та військового часу;

- способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

- порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

- призначення і порядок роботи з приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

- методики програмування можливої радіаційної, хімічної обстановки;

- основи стійкості роботи об'єктів народного господарства в надзвичайних умовах;

- основи організації проведення рятувальних і інших невідкладних робіт.

б) Уміти:

- практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і застосування сучасної зброї;

- відповідно до майбутньої спеціальності оцінювати стійкість елементів об'єктів народного господарства в надзвичайних ситуаціях

- оцінювати радіаційну, хімічну обстановку та обстановку, яка виникає внаслідок стихійного лиха та аварії

- керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на ОНГ відповідно до майбутньої спеціальності.

Частина теоретичних і практичних занять будуть проводитись методом ділової гри і проблемного навчання.

В процесі вивчення дисципліни студентам видаються завдання на самостійну роботу, а також домашнє завдання.

Для підвищення якості підготовки і прищеплення студентам навиків в проектуванні, з урахуванням вимог ЦО, в дипломі проекту включаються завдання з ЦО у вигляді питання або розділу.

Після закінчення вивчення дисципліни "Цивільна оборона", усі студенти складають залік.

1. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки та захисту населення

Однією з найголовніших рис планети Земля є існування на ній життя. Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення на Землі, збільшенням обсягів виробництва та його відходів проблема стосунків між природою та суспільством дедалі загостряються.

Внаслідок людської діяльності за останні роки має місце збільшення практично на всій території держав світу кількості дуже небезпечних об'єктів (радіаційні, хімічні та інші об'єкти).

На території України діють 5 атомних електростанцій (Чорнобильська, Рівненська, Хмільницька, Запоріжська, Південно Українська АЕС), 1800 хімічно небезпечних об'єктів, 3 тисячі об'єктів в свому виробництві використовують різні ізотопи. Небезпечними є гідротехнічні споруди, аварії (катастрофи) на яких можуть бути причиною виникнення катастрофічних повенів. По даним Штабу ЦО України повеням можуть зазнати 8 областей та 427 міст й населених пунктів України. Аварії (катастрофи) можуть мати місце на об'єктах по переробці нафти, газу на нафто-, газопрововодах.

Щоденно в Україні виникають надзвичайні ситуації, в наслідок яких гинуть люди, знищуються матеріальні цінності, надзвичайно ускладнюються умови виробництва і життя.

За останні роки різко збільшилась кількість надзвичайних ситуацій на території України, про що свідчать такі цифри (таблиця 1):

Таблиця 1

Надзвичайні ситуації 1995 р. 1996 р. 1997 р.
Технологічного характеру 111 205 826
Природного характеру 28 136 377

За даними шведського Червоного Хреста кількість усіх стихійних лих в світі в 60-ті роки збільшилась на 54%, в 70-і на 81%, в 85-90 рр. Кількість природних катастроф збільшилась на 100%, відбувається зростання вбивчої сили стихійних лих. Наприклад, наслідки землетрусу в Турції.

 Нині головними джерелами радіоактивних забруднень біосфери є випробування ядерної зброї, аварії (катастрофи) на АЕС та радіоактивних виробництвах. Під час аварій на АЕС, розгерметизації захоронень радіоактивних відходів радіаційний бруд розповзається на великі відстані. Після Чорнобильської катастрофи сильним радіоактивним брудом вкрито 5 млн. га території України (32 райони шести областей, більша частина з яких - сільськогосподарські угіддя). Забруднено 1,5 млн. га лісів. Майже 1,5 млн. чоловік проживає на території де радіоактивний фон у десятки разів перевищує допустимі норми в Київському водосховищі назбиралося вже понад 60 млн. т радіоактивного мулу.

Безперечно, можливість виникнення ядерної аварії повністю може бути передбачена тільки за умов дотримання правил техніки безпеки та спеціальних вимог ЦО при будівництві та експлуатації АЕС. Великої шкоди завдають планеті "Землі" ядерні випробування та війни. З 1945 по 1981 р. у світі було здійснено 1315 ядерних вибухів. Людство нашої планети пережило близько 16 тисяч малих та великих війн, в яких загинуло більше 5 млрд. чоловік. Особливо небезпечною була друга Світова війна.

Аналізуючи втрати людей серед військових та цивільного населення, можна зробити висновок: в останніх війнах значно збільшились втрати серед цивільного населення.

За останні роки у всіх державах світу значно виросла кількість критичних умов, викликаних стихійними лихами, виробничими аваріями військовими діями держав.

Проблемне питання: Як захистити населення, об'єкти народного господарства, економіку держави в таких критичних умовах ?

При вирішені цієї проблеми потрібно керуватись вимогами міжнародного гуманітарного права по захисту людей, основні положення якого передбачені Женевською конвенцією 1949р. та Допоміжними протоколами N1, N2 Женевської дипломатичної конференції 1977р.

Мета Женевських документів:


Информация о работе «Цивільна оборона»
Раздел: Военная кафедра
Количество знаков с пробелами: 185636
Количество таблиц: 16
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
25523
0
0

... іння, сил і засобів ЦО; оцінка обстановки й прогнозування можливих наслідків НС; прийняття екстрених заходів для життєзабезпечення населення, зниження екологічних й матеріальних збитків. Цивільна оборона в сучасних умовах Цивільна оборона у своїй практичній діяльності спирається на людські й матеріальні ресурси всієї країни. Вона є не лише частиною системи соціальних і оборонних заходів, ...

Скачать
31121
0
0

... виробничі підприємства, учбові заклади, приватні підприємства і інші. На всіх об'єктах народного господарства (ОНГ) цивільна оборона організується з метою попередньої їх підготовки до захисту робітників, службовців і членів їх сімей в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, створення умов, що підвищують стійкість роботи підприємств та своєчасне створення умов для проведення рятувальних і ...

Скачать
56943
0
1

... положення про пожежно-технічну комісію затверджується Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Повноваження в галузі пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших виробничих об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, що утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'є ...

Скачать
71131
0
0

... одиниці, які організовані або уповноважені компетентною владою сторони, що знаходиться у конфлікті, виконувати будь-яке з цих завдань і які використовуються виключно для їх виконання. "Персонал" організацій Цивільної оборони визначає таких осіб, які призначені стороною, що знаходиться у конфлікті, виключно для виконання завдань ЦО дата виїзду дитини зі своєї країни і назва місця, звідки вона виї ...

0 комментариев


Наверх