Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зміст

статевий підліток соціальний емпатія учень

Вступ

Розділ 1. Теоретичі основи розробки технології роботи соціального педагога з формування статевої культури підлітків

1.1 Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи

1.2 Теоретичний аналіз існуючих технологій роботи з формування статевої культури підлітків у школі

Розділ 2. Технологія та методика роботи соціального педагога з формування статевої культури школярів старшого підліткового віку в умовах школи

2.1 Проектування технології формування статевої культури підлітків в умовах школи "Як обрати безпечний спосіб поведінки"

2.2 Методики соціально-педагогічної діяльності з формування статевої культури підлітків у школі, що забезпечать реалізацію розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки"

Розділ 3. Експериментальне дослідження ефективності розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" в умовах школи

3.1 Загальні питання організації експериментального дослідження

3.2 Визначення початкового рівня самооцінки, емпатії учнів

3.3 Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" на старших підлітків в умовах школи

3.4 Підсумки експериментального дослідження та аналіз отриманих результатів

Загальні висновки

Список літератури


Вступ

Благополуччя молодої людини залежить від того, наскільки добре вона буде усвідомлювати важливість дотримання соціальних норм буття в суспільстві, прагнутиме будувати гармонійні відносини з оточуючими. У підлітковому віці особливо актуальними є проблеми міжособистісних взаємин, питання самовизначення, в тому числі і статеворольового. Значущість проблеми на сьогодні поглиблюється тим, що в системі цінностей і смисложиттєвих орієнтирів суспільної свідомості відбуваються істотні зміни.

Сучасні дослідники (Д.В. Логвінова, С.В. Харченко та інші) розглядають проблему статеворольового становлення старших підлітків, доводячи важливість і актуальність даного питання. Адже у підлітковому віці необхідно навчитись аналізувати власні бажання та почуття і бажання та почуття інших людей з тим, щоб не обманутись самому і не обманути інших.

Велике значення на формування психологічної статі дитини і засвоєння нею соціальних норм, зокрема у виконання сімейних ролей, має сім’я, адже побічні ефекти виникають частіше там, де статеве виховання або ігнорується, або з причин, іноді об’єктивних, відтісняється на задній план. А з наслідками ми вже стикаємося у підлітковому віці. Тому, саме у цьому віці необхідно особливу увагу приділяти статевому вихованню, адже у цей час відбувається підготовка до сімейного життя. Але, на жаль, в Україні уже не рідкість сім’ї групи ризику в яких діти лишаються без нагляду, виховуються в антисоціальному, кримінальному середовищі. За даними соціологічного дослідження, до 25% сімей взагалі не в змозі позитивно соціалізувати дітей, а до 15% - формують правопорушників [23, с.86-89]. Та навіть серед, на перший погляд, благополучних сімей у дітей-підлітків спостерігається недостатня обізнаність у питаннях статевого виховання, вони мають спотворене розуміння любові, таємниці шлюбу.

Аналіз літературних джерел таких авторів, як Звоницький Е.В., Непочаткова Е.І., Шутаєв І. виділяють низку проблем:

-  небажана вагітність, що спричинює ріст абортів;

-  ріст кількості неповних сімей, розлучень (особливо серед молоді), шлюбів без любові;

-  загальне падіння народжуваності в Україні.

Отже, можна стверджувати, що на сучасному етапі сімейне виховання переживає кризу, яка пов’язана з економічними та політичними труднощами, безробіттям, виїздом за кордон, що зумовлюють появу дитячої бездоглядності, алкоголізму, наркоманії, проституції і падінню загалом культури, статевої зокрема.

Актуальність проблеми зумовлюється і тим, що поняття "моральність", особливо у статеворольовому напрямі, дуже обезцінилось. Ігноруються народні традиції, моральні норми, християнська поведінка. Дуже поширеним стає поняття "вільна любов", що призводить до того, що молодь втрачає такі важливі поняття як вірність, цнотливість тощо.

Вплив держави є неоднозначним. З одного боку розроблено і затверджено ряд заходів для поліпшення демографічної ситуації в країні: "Стратегія демографічного розвитку в період до 2015 року"; план заходів щодо реалізації стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року; державна програма "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року; державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 роки. А з іншого – негативний вплив ЗМІ (телебачення, журнали демонструють чудові фотокартки і слайди гарного, привабливого тіла на знімках, але побутове життя приховують), типу поселення, а також відсутність певних етнокультурних традицій зумовлює появу протиріч в процесі соціалізації молоді і зумовлює ряд проблем у молодіжному середовищі.

Отже, дана ситуація, яка склалася у нашій країні вимагає докладання зусиль з усіх сторін: держави,суспільства, сім’ї і кожної окремої людини. Тому сьогодні важливо володіти різними методиками статевого виховання не лише батькам, але й іншим суб’єктам мікросоціуму (вчителям, вихователям тощо), щоб ефективно впливати на формування статевої культури підлітків Вплинувши на свідомість підростаючого покоління, його цінності, духовність ми зможемо попередити виникнення вище зазначених проблем. Виходячи з цього ми вважаємо, що одним із важливих напрямків соціалізації підлітків, підготовки їх до виконання нових соціальних ролей у майбутній демократичній сім’ї - робота соціального педагога по статевому вихованню – вихованню відповідального та усвідомленого батьківства.

Саме тому метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування і розробка технології впливу на підлітків щодо формування їхньої статевої культури в умовах школи.

Об’єктом дослідження є процес статевого виховання підлітків в умовах школи. Предметом дослідження – технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі.

Завдання дослідження:

1.  Вивчити сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи.

2.  Проаналізувати існуючі технології, методики, засоби з формування статевої культури у старшому підлітковому віці.

3.  Розробити технологію роботи з формування статевої культури у старшому підлітковому віці та методику її проведення.

4.  Провести експериментальне дослідження технології з формування статевої культури в умовах школи.

Гіпотеза – якщо процес статевого виховання школярів старшого підліткового віку організувати за допомогою розробленої технології, яка передбачає наявність таких етапів: діагносту вальний - ми визначмо рівень самооцінки, емоційної емпатії підлітків, а також рівень їхньої статевої відповідальності та свідомості; формувальний під час якого ми сприятимемо розвитку статевої культури підлітків за допомогою ігор, дискусій, бесід, інформування батьків через проведення батьківських зборів (щодо ролі статевої культури статевого виховання у сім’ї), а також контрольний етап на якому ми підведемо підсумки проведеної роботи, то у них відбудуться позитивні зміни щодо ціннісних настановлень, відношення до себе і сприятиме в цілому підвищенню рівня статевої культури та формування усвідомленого та відповідального ставлення до представників протилежної статі.

Практичне значення даної роботи полягає в тому, що розроблену технологію можна використовувати у практичній діяльності соціального педагога, практичного психолога, класного керівника при роботі зі школярами старшого підліткового віку щодо формування статевої культури. Результати, отримані під час експерименту, можна використовувати спираючись на них при подальшому дослідженні статевого виховання старших підлітків.

Матеріали даного дослідження можуть бути використані студентами педагогічних вузів з метою організації позакласних виховних заходів під час проходження педагогічної практики.


Розділ 1. Теоретичні основи розробки технології роботи соціального педагога з формування статевої культури підлітків


Информация о работе «Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 36711
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
73357
0
0

... ітньому навчальному закладі та сім`ї. Необхідною, важливою умовою ефективності статевого виховання підлітків є єдиний підхід з боку батьків, педагогів, психологів, медпрацівників та інших. Насамперед проблема статевого виховання потребує комплексного підходу, що базується на гуманістичних засадах і передбачає захист дітей та підлітків, надання їм допомоги у соціальному самовизначенні, активному ...

Скачать
664560
27
18

... ів є актуальною, оскільки на її основі реально можна розробити формувальні, розвивальні та оздоровчі структурні компоненти технологічних моделей у цілісній системі взаємодії соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків. На основі інформації, яка отримана в результаті діагностики, реалізується ме­тодика розробки ефективних критеріїв оцінки інноваційних ...

Скачать
449685
6
1

... сьогоднішній день успішна реалізація завдань психотерапевтичної роботи в ОВС силами служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності є проблематичною. Слід підкреслити, що соціальна робота в органах внутрішніх справ, яка реалізується в діяльності служби психологічного забезпечення, базується на чітко визначеному правовому підґрунті. Служба психологічного забезпечення у своїй ...

Скачать
50415
0
0

... , що руйнує психіку неповнолітніх. Усе це виявляється в недостатній підготовленості багатьох молодих людей до створення сім'ї, виконання родинних обов'язків, що в майбутньому призводить до розлучень. [8, c. 23-26] У статевому вихованні насамперед необхідно враховувати вікові особливості школярів. Так, у молодшому шкільному віці відбувається самоусвідомлення дітьми своєї статевої належності, ...

0 комментариев


Наверх