Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


2.2 Групова форма організації навчальної діяльності у ПТНЗ

Абрахам Маслоу стверджував, що в людини переважають дві потреби — потреба до постійного росту й потреба бути в безпеці. Людина, яка повинна вибрати між цими двома потребами, обирає потребу бути в безпеці. Один із найважливіших способів її досягнення — це поєднатися з іншими людьми, залучитися до групи. Коли студенти навчаються разом з іншими, вони відчувають істотну емоційну та інтелектуальну підтримку, яка дає їм можливість вийти далеко за рамки їх нинішнього рівня знань і вмінь. Джером Брюннер визначив соціальний бік навчання, стверджуючи, що людина повинна відповідати за інших, діяти разом у напрямку досягнення мети, що він називає взаємодію і основою активного навчання у ПТНЗ. Концепції Маслоу та Брюннера лежать в основі розробки методів спільного кооперативного навчання, що ґрунтуються на колективних формах організації навчальної діяльності, таких популярних на Заході. Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна діяльність у ПТНЗ сприяє активації й результативності навчання студентів, самостійності, умінню доводити і відстоювати свою точку зору, прислуховуватися до думки товаришів, культурі ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. Групова навчальна діяльність на занятті створює певні умови для формування позитивної мотивації учіння (Х.Лійметс, К.Нор, Н.Побірченко, С.Гончаров, О.Савченко, Г.Цукерман, І.Чередов, О.Ярошенко та ін.), як вважають В.Виноградова, О.Дусавицький, В.Рєкін — це відбувається в групах, де створено певні умови доброзичливості, чуйності, оволодіння студентами формами взаємодопомоги. Як свідчать практика, під час групової роботи активізується діяльність майже всіх її виконавців. Психологи пояснюють це тим, що одна з найважливіших характеристик людини в групі полягає в тому, що вона звертається до колективу як до джерела орієнтації у навколишній діяльності.

2.3 Розробка питань для проведення контролю

студент радіотехніка груповий навчання

Розробляємо питання до індивідуальної форми контролю з дисципліни радіотехніка, питання заносимо в (ДОДАТОК Б).

Розробляємо питання до групової форми контролю з дисципліни радіотехніка, питання заносимо в (ДОДАТОК В).

2.4 Ефективність застосування групової форми навчання у ПТНЗ

У практичнії частині проводилася перевірка знань студентів у групі ДРЕ-Е7-1 (ДОДАТОК А). Мета цього контролю виявити ефективну форму навчання. Перший етап: проводилася перевірка знань студентів у індивідуальній формі (кожному студенту видається індивідувльний варіант питань) (ДОДАТОК Б).

Другий етап: 20 студентів були поділені на 5 груп, у кожній по 4 студента, контроль знань проводиться у груповій формі (кожнії групі дається по два питання) (ДОДАТОК В).

За результатом виконанних завдань було визначено найефективнішу форму навчання, це групова форма навчання. Тому що, на першому етапі роботи лише 40% студентів впорались добре з завданням і 60% студентів не впорались з завданням (дивись ДОДАТОК Б). На другому етапі впорались добре 80% студентів з поставленою задачею, лише 20% не впорались з завданням (дивись ДОДАТОК В).

На третьому етапі було проведене ще анкетування (ДОДАТОК Г), у якому 90% студентів важають що групова форма навчання найефективніша, 10% виявили, що ця форма навчання має недоліки (ДОДАТОК Д). Що зайвий раз підкреслює ефективність групової форми навчання. Загальні результати контролю та анкетування наведені (ДОДАТОК Е).


Висновок до II розділу

В курсовій роботі, яка складаеться з теоретичної і практичної частин, ми розглянули історію виникнення групової форми навчання, мету, сутність, функції, роль, ознаки групової форми навчання, а в практичній частині були розробленні питання для групової (індивідуальної) форми контролю, розроблен контроль знань, який і визначив найефективнішу форму навчальної діяльності.

Групова навчальна діяльність учнів - це спільна і систематична діяльність малих груп учнів, які створюються у межах групи на відносно тривалий час із дотриманням таких умов: . а)психологічної сумісності представників однієї групи, їх бажання спільно працювати над розв'язанням навчальних завдань; б)наявності у складі малих груп не менше 50% учнів, які здатні на належному рівні здійснювати навчальні дії. Головним і визначальним для групової навчальної діяльності учнів є конструктивне співробітництво, завдяки якому вони перетворюються із об'єкта викладацької діяльності вчителя в активних суб'єктів власного учіння. Практика характеризується загалом низьким рівнем використання групової діяльності. Педагоги епізодично вдаються до створення малих навчальних груп учнів, не дотримуючись при цьому визначених груповою динамікою умов формування групових суб'єктів діяльності, а саме: бажання членів однієї групи, співпрацювати разом; наявність у складі групи не менше половини членів, які здатні на належному рівні виконувати конкретну діяльність. Стосовно навчальної діяльності це означає, що не менше половини учнів у складі малої навчальної групи повинні мати середній та високий рівень навчальних можливостей. . Групова навчальна діяльність студентів на занятях має значні переваги в порівнянні з іншими методами, а саме: . 1) допомагає створювати на зайнятях умови для формування позитивної мотивації студентів . 2) дає можливість здійснювати диференціацію навчання . 3) сприяє виробленню вмінь співпрацювати з іншими студентами . 4) забезпечує високу активність усіх студентів . 5) реалізує їх природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці; 6) підвищує результативність навчання та розвиток студента. Як бачимо, впровадження групової навчальної діяльності потребує деяких додаткових витрат часу, оскільки необхідно здійснити відповідне тематичне планування, розробити структуру проведення занять, скласти варіанти завдань. Практика свідчить, що в тих групах, де застосовується групова навчальна діяльність, студенти показують високі результати в навчанні. Слабкі учні збагачуються новою інформацією, мають змогу вчасно отримати додаткові пояснення з незрозумілих питань. Завдяки контролю з боку сильних студентів вони припускаються менше помилок. Середні студентів в умовах групової роботи оперативно опановують незрозумілі питання, ефективні способи розв'язування задач. Сильні учні, допомагаючи засвоювати навчальний матеріал товаришам у групі, перевіряють і закріплюють свої знання. В продовж усього курсового проекту усі задачи були виконано, а саме проаналізовано сутність, ознаки групової форми навчання, визначина роль групових форм організації в процесу навчання в ПТНЗ, та проаналізована групова форма організації навчання на конкретному прикладі у практичнії частині.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність учнів: Теорія і методика. - К.: Партнер, 1997.

2. Методичний порадник: форми і методи навчання / Б. О. Житник .- X.: Вид. група "Основа", 2005.

3. Нор Е. Ф. Технологія організації групової навчальної діяльності. -Миколаїв, 1998.

4. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. - К.: Либідь, 1998.

5. Бордовская Г.А., візників В.А. Нові технології освіти: Питання термінології / / Педагогіка. - 1993.

6. Бурлака Я.І., Вихрущ В.О. Про форми організації навчальної діяльності учня - 1984.

7. Десев Л. Психологія малих груп. - М.: Прогрес, 1979.

8. Ємельянов Ю.Н. Активна соціально-психологічна осіта -Л., 1985.

9. Кошманова Т.С. На шляху до новітньої педагогічної освіти. - Львів, 2000.

10. Лійметс Х.Й. Групова робота на заняті. - М.: Знание, 1975.

11. Монахов В.М. Технологічні основи проектування і конструювання навчального процесу. - Волгоград, 1995.

12. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність учнів: теорія і методика. - К.: Партнер, 1997.

13. Організація навчально-виховного процесу. Вип. 11. - Київ. - 2007. - 243 с.

14.Десев Л. Психологія малих груп. -М.: Прогрес 1979.

15.Нор Е.Ф. Технологія організації груповой навчальної діяльності. - Миколаїв: НГПІ 1996.

16. Петровський А.В. Особистість, діяльність, колектив. - М.: Политиздат 1982.

17.Танцоров С.Г. Групова робота в розвиваючому навчанні.

Рига: експерименту, 1997.

18.Абасов З.В. Форма навчання - групова робота. М.: Просвещение, 1998.

19.Давидов В.В. Проблеми розвивального навчання. М.: Педагогіка, 1986.

20.Дьяченко В.К. Колективна і групова форми організації освіти. М.: Амфора, 1998.

21.Курятов В.М. Як організувати навчання у малих групах.

Спб.: Педагогіка, 2000.

22. Артюшина М.В. Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000.

23. Дьяченко В.К. Співробітництво в навчанні: Про колективний спосіб навчальної роботи: Кн. для вчителя. - М.: Просвещение, 1991.


ДОДАТОК А

Список студентів групи УДРЕ-КС8-1.

1. Скорняков О.О.
2. Асєєв А.П.
3. Смолин Ю.О.
4. Жукова Ю.А.
5. Давидов А.О.
6. Речитський Р.Ю.
7. Коваленко О.С.
8. Брюхов А.А.
9. Шевченко О.О
10 .Малевіч О.А.
11. Міхєєва Ю.А.
12. Сичова Ю.А
13. Мухортова В.А.
14. Мороз А.А.
15. Калініченко О.О.
16. Едикін М.О.
17. Сухов О.С.
18. Алхіміков С.П.
19. Корсун А.Ю.
20. Юхименко В.В.

ДОДАТОК Б

Питання до контроля у індивідуальній формі.

Варіант №1

1. Зобразити схему паралельного коливального контуру і записати формулу для резонансної

частоти.

2. Що таке "резонансна частота"? Чим відрізняються "послідовний" і "паралельний" резонанси?

Варіант №2

1. Зобразіть структурну схему радіоприймача прямого посилення і поясніть принцип роботи.

2. Які види модуляції Ви знаєте? Перерахуйте основні відмінні особливості різних видів модуляції.

Варіант №3

1. Приведіть часову діаграму амплітудно-модульованого сигналу.

2. Приведіть схему простого амплітудного детектора.

Варіант №4

1. Яку смугу частот займає один аналоговий телевізійний канал?

2. Зобразити структурну схему системи електрозв’язку та пояснити призначення блоків які складають дану схему

Варіант№5

1. Яку функцію виконує приймач та які перетворення в ньому проходять?

2. Яку функцію виконує передавач та які перетворення в ньому проходять?

Варіант№6

1. Що представляє собою перетворювач електричного сигналу в повідомлення ?

2. Що можна віднести до основних характеристик системи зв’язку?

Варіант№7

1. Які основні показники характеризують систему зв’язку. Від чого залежать ці показники?

2. Що таке електричний сигнал? Чим відрізняються первинні і вторинні сигнали?

Варіант№8

1. Які сигнали називаються періодичними? Наведіть приклади таких сигналів.

2. Записати математичний вираз гармонічного сигналу та показати часову діаграму такого сигналу.

Назвіть параметри гармонічного сигналу.

Варіант№9

1. Які сигнали називаються безперервними?

2. Які сигнали називаються дискретними?

Варіант№10

1. Що називається спектром сигналу? Зобразити часову та спектральну діаграму гармонічного сигналу.

2. Яку функцію виконує дискретизатор? Що називається частотою та інтервалом дискретизації, як вони взаємопов’язані?

Варіант№11

1. Яку функцію виконують: фільтри низьких частот (ФНЧ), фільтри високих частот (ФВЧ), смугові фільтри (СФ) в системах зв’язку?

2. Побудувати АЧХ для фільтрів : ФНЧ, ФВЧ, СФ.

Варіант№12

1. Що називається імпульсною реакцією фільтра? Який вигляд має імпульсна реакція ФНЧ?

2. З якою метою використовується модуляція в системах електрозв’язку?

Варіант№13

1. Дати визначення амплітудній, балансній, односмугової модуляціям. Як розрахувати спектри сигналів АМ, БМ і ОМ при заданому спектрі вхідного (модулюючого) сигналу?

2. Яку функцію виконує демодулятор в системі електрозв’язку?

Варіант№14

1. Які цифрові види модуляції Ви знаєте? Наведіть приклад таких видів модуляції.

2. Які кола називаються лінійними? Що таке вузько смугове лінійне коло?

Варіант№15

1. Які кола називаються нелінійними? Як описується нелінійне коло під час проходження процесі через нього?

2. Що таке апроксимація? Які способи апроксимації використовуються в радіозв’язку?

Варіант№16

1. З якою метою проводять апроксимацію нелінійної характеристики?

2. З якою метою в техниці радіозв’язку використовуються автогенератори гармонічних коливань?

Варіант№17

1. Які основні фактори впливають на стабільність частоти автогенератора? Як здійснюється кварцова стабілізація частоти?

2. Від чого залежить швидкість електромагнітної хвилі?

Варіант№18

1. Які пристрої здійснюють детектування АМ, БМ, ОМ? Зобразити схеми таких пристроїв.

2. Яку функцію виконує амплітудний детектор? Зобразити схему амплітудного детектора.

Варіант№19

1.  Що таке синхронний детектор? Зобразити його схему.

2.  Що таке підсилювач? Зобразити схему ППН.

Варіант№20

1.  Що таке фільтр?

2.  Що таке транзистор?


ДОДАТОК В

Питання до контроля у груповій формі.

1.Розрахунок кіл методом комплексних амплітуд. Навести приклад.

2.Потужність в колах гармонічного струму. Комплексна потужність. Умова передачі максимальної активної потужності в навантаження.

3.Коливальний контур послідовного живлення. Фізичні процеси та інженерні співвідношення.

4.Контур паралельного живлення. Фізичні процеси та інженерні співвідношення.

5.Настроювання зв’язаних контурів. Фізика процесу та математичні викладки.

6.Параметри та схеми заміщення лінійних чотириполюсників.

7.Розрахунок перехідних процесів операторним методом. Теорема розкладання для простих та кратних полюсів.

8.Узгодження довгої лінії з навантаженням.

9.Еквівалентні перетворення лінійних кіл. Теорема про еквівалентний генератор.

10.Метод вузлових напруг. Запис у матрицю керованих джерел.


ДОДАТОК Г

Шановні студенти я пропоную вам відповісти на запитання, для виявлення ефективності групової форми навчання. Відповіді на питання: "Так" або "Ні", або напишіть свою думку з приводу питання.

1.Чи розумієте ви поняття група?

  Так

  Ні

  Свій варіант відповіді________________________

2.Чи дозволяє групова форма навчання дізнатись про наявність прогалин у знаннях студентів?

  Так

  Ні

  Свій варіант відповіді______________________

3.Чи дає можливість групова робота привчити студентів до раціональної організації праці?

  Так

  Ні

  Свій варіант відповіді________________________

4. Чи можна за допомогою групової роботи дати оцінку усім членам групи?

  Так

  Ні

  Свій варіант відповіді________________________

5.Чи краще засвоюються знання отримані у процесі групової роботи?

  Так

  Ні

  Свій варіант відповіді________________________

6. Чи групова форма навчання дозволяє швидше засвоїти навчальний матеріал, чим індивідуальна форма навчання?

  Так

  Ні

  Свій варіант відповіді________________________


ДОДАТОК Д

Таблиця результати анкетування (дивись Додаток 3)

П.І.П. 1 2 3 4 5 6
1 Скорняков О.О. + - - - - -
2 Асєєв А.П. + + + + + +
3 Смолин Ю.О. -  - + - - -
4 Жукова Ю.А. + + + + + +
5 Давидов А.О. + + + + + +
6 Речитський Р.Ю. + + + + + +
7 Коваленко О.С. + + + + + +
8 Брюхов А.А. + + + + + +
9 Шевченко О.О + + + + + +
10 Малевіч О.А. + + + + + +
11 Міхєєва Ю.А. + + + + + +
12 Сичова Ю.А + + + + + +
13 Мухортова В.А. + + + + + +
14 Мороз А.А. + + + + + +
15 Калініченко О.О. + + + + + +
16 Едикін М.О. + + + + + +
17 Сухов О.С. + + + + + +
18 Алхіміков С.П. + + + + + +
19 Корсун А.Ю. + + + + + +
20 Юхименко В.В. + + + + + +

ДОДАТОК Е

Таблиця результатів анкетування та контролю

П.І.П. 1-й етап 2-й етап 3-й етап
1 Скорняков О.О. 2 2 -
2 Асєєв А.П. 2 4 +
3 Смолин Ю.О. 2 2 -
4 Жукова Ю.А. 2 5 +
5 Давидов А.О. 5 4 +
6 Речитський Р.Ю. 4 5 +
7 Коваленко О.С. 2 4 +
8 Брюхов А.А. 5 4 +
9 Шевченко О.О 2 5 +
10 Малевіч О.А. 4 4 +
11 Міхєєва Ю.А. 2 2 +
12 Сичова Ю.А 2 4 +
13 Мухортова В.А. 2 4 +
14 Мороз А.А. 2 5 +
15 Калініченко О.О. 4 5 +
16 Едикін М.О. 2 2 +
17 Сухов О.С. 4 4 +
18 Алхіміков С.П. 2 5 +
19 Корсун А.Ю. 5 4 +
20 Юхименко В.В. 4 4 +

Максимальна відмітка яку можливо було отримати за 1-й етап, та 2-й етап 5.


Информация о работе «Застосування групових форм навчання у ПТНЗ»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 48692
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
85662
1
1

... ї роботи. Форма організації навчання - зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому порядку І в певному режимі. Головними особливостями організаційних форм навчання є: по-перше, певний зовнішній вияв функцій учителя й учнів відповідно до розпорядку (фронтальне прослуховування розповіді, пояснення, групове або індивідуальне виконання завдання вчителя ...

Скачать
64218
4
1

... івна Коваленко Наталія Олександрівна Брюханова Вікторія Володимирівна Кулешова Кучеренко Сергій Михайлович Васильєва Марина Петрівна ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей Підписано до друку ____. 2010 р.Формат 60*84 1/16 Папір офсетний. Ум. друк. арк. __. Зам. №. Наклад 450 прим. © О.Е. ...

Скачать
167278
4
5

... прийоми їх реалізації на уроках - один з аспектів загальної проблеми удосконалювання методів навчання в сучасній школі [23, 27, 28].   3.2. Методика впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів  Для здійснення міжпредметних зв’язків на практичних заняттях необхідно в умови задач включати конкретні чисельні данні про параметри та характеристики технічних об’єктів, ...

Скачать
104934
26
0

... профілю може працювати на хімічних заводах , а також на санепідемстанціях, підприємствах управління якістю, котрольно-відпускних підприємствах. Таблиця 1.3 - Професіональне призначення та умови використання апаратника широкого профілю Трудові процеси, які виконує Мета використання спеціаліста Організаційний -  Технологічне відділення підприємства. -  Організація робочого місця -  ...

0 комментариев


Наверх