Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Процес підготовки спеціаліста за спеціальністю "Апаратник широкого профілю" у професійно-технічному навчальному закладі

104934
знака
26
таблиц
0
изображений

Вступ

Провідні методисти віддають головну роль уроку теоретичного навчання як основі усього навчання. Саме тому до теоретичної підготовки ставлять нові, більш високі вимоги.

У наш час навчання та виховання висококваліфікованих працівників, які б мали глибокі технічні знання, має першорядне значення.

Сучасне виробництво характеризується застосуванням нових типів машин та механізмів, впровадженням нових видів сировини та матеріалів.

Головна мета професійно-технічного навчання - надати можливість працівникам отримати нові професії; отримати знання останніх досягнень науки та техніки; передового виробничого досвіду, навчити застосовувати отримані теоретичні знання та практичні навички у роботі та на цій базі створювати умови для подальшого зростання виробничого труда. При цьому треба мати на увазі, що працівники потребують систематичного підвищення кваліфікації.

Подальше прискорення науково-технічного прогресу потребує виховання нових людей, які здатні творчо працювати. Сутність навчання та виховання підлітків полягає у підготовці їх до трудової, тобто професійної діяльності.

Технічна освіта є складовою частиною системи середньої (загальноосвітньої) підготовки та засобом підготовки людини до професійної діяльності та ефективної участі у світі праці.

Основним спрямуванням діяльності організацій технічної освіти є створення достатніх та необхідних умов для забезпечення кваліфікованої професійної підготовки учнів на рівні вимог новітніх технологій і у відповідності з розвитком ринку праці.

Сутність теоретичного навчання полягає у тому, щоб надати учням знання, необхідні для кваліфікаційної діяльності у межах тієї чи іншої професії.

Основним документом для визначення рівня теоретичних знань є кваліфікаційна характеристика. Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, у якому міститься перелік вимог до знань, вмінь та навичок, які повинні бути у спеціаліста даної професії того чи іншого рівня кваліфікації. Характеристика поділена на дві частини: «знати» і «уміти». Саме розділ «знати» - знання які необхідні для виконання професійних функцій – і відповідає розміру теоретичної бази.

Таку кваліфікаційну характеристику можна знайти у «Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику».

Взагалі, уся професійна освіта у ПТУ – це процес та результат цілеспрямованої діяльності інженерно-педагогічного колективу ПТУ та учнів по формуванню теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, а також професійних навичок.

Зміст освіти – це точно визначена сукупність систематизованих знань, вмінь та навичок, які повинен отримати учень у даному закладі. Це містить у собі важливі наукові поняття, закони та теорії, етичні та естетичні норми.

Усі вимоги конкретизовано у навчальних планах та програмах, вони забезпечуються шляхом викладання теоретичних та практичних дисциплін, які поділено на загальноосвітній та професійно-технічний цикли.

Проблема розробки проекту підготовки спеціаліста «апаратник широкого профілю» і обумовлює вибір теми даного педагогічного дослідження.

Об’єкт дослідження – процес підготовки спеціаліста за спеціальністю «Апаратник широкого профілю» у професійно-технічному навчальному закладі.

Предмет дослідження – дидактичний проект підготовки спеціаліста за спеціальністю «Апаратник широкого профілю» з поглибленою розробкою технології навчання по темі «Сировина в хімічному виробництві» з дисципліни «Технологія хімічного виробництва з основами загальної хімічної технології».

Мета дослідження – здійснити дидактичне проектування підготовки спеціаліста за спеціальністю «Апаратник широкого профілю» з поглибленою розробкою технології навчання по темі «Сировина в хімічному виробництві» з дисципліни «Технологія хімічного виробництва з основами загальної хімічної технології».

Задачі дослідження:

-  провести аналіз професійної діяльності спеціаліста;

-  спроектувати кваліфіковану характеристику спеціалісту;

-  розробити зміст професійної підготовки спеціаліста;

-  спроектувати дидактичні матеріали;

-  провести аналіз базових умов навчання, вибрати способи формування базових знань;

-  спроектувати навчальні технології підготовки апаратника широкого профілю;

-  розробити бінарні дії викладача та учнів на уроці «Сировина в хімічному виробництві».


1. Проектування програми професійної підготовки за спеціальністю «Апаратник широкого профілю»

 

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

 

1.1.1  Характеристика галузі господарської діяльності фахівця

Професія апаратника є головною та найбільш чисельною у хімічних та нафтохімічних виробництвах. Вона є професією широкого профілю, замінюючи десятки професій, які існували раніше та які зникли у зв’язку з високим рівнем автоматизації виробництва. Саме тому в наш час у праці апаратника значний елемент операторської діяльності: контроль та керування процесом на відстані за допомогою дистанційних контролюючо-вимірювальних пристроїв, автоматичних регуляторів, засобів сигналізації та захисту. Таких приладів у апаратника може бути більше десяти, і навіть сотні; щоб вдало працювати з ними, йому необхідно використовувати у роботі комп’ютер.

Робоче місце апаратника – у приміщенні. Режим праці – змінний. Професійні шкідники – піддається постійному впливу токсинів. Це повинно компенсуватися додатковими виплатами, безкоштовним санаторним обслуговуванням, передвчасним виходом на пенсію.

Основні засоби діяльності – автоматичні засоби діяльності, які включають у себе контролюючо-вимірювальні прилади, автоматичні регулятори, системи сигналізації та захисту.

Основні вимоги до професійно важливих якостей такі: швидка зорова моторна реакція, високий ступінь концентрації та розподілення уваги під час роботи, гарне просторове мислення та уява, гарна пам'ять.

Зробимо аналіз професійної діяльності та з’ясуємо її види, виконання яких входить у компетенцію апаратника широкого профілю. Апаратник є робочим хімічного заводу і підпорядковується безпосередньо головному технологу підприємства.

Апаратник широкого профілю повинен знати:

¨  Робочу інструкцію та правила внутрішнього трудового розкладу;

¨  Технологічну схему виробництва;

¨  Технологічну схему абсорбційного відсіку;

¨  Фізико-хімічні основи та сутність процесу абсорбції у виробництві;

¨  Якості та склад абсорбуємих газів;

¨  Якості розчинів, які застосовують у виробництві;

¨  Правила забору проб та основи аналітичного та технічного контролю процесу абсорбції;

¨  Улаштування та принцип роботи обладнання, способи ліквідації дрібних неполадок;

¨  Правила та методику проведення розрахунків, які передбачено технологією;

¨  Регламентні норми викидів шкідливих речовин у атмосферу та нормативні вимоги до чистоти атмосферного повітря;

¨  Правила техніки безпеки, промислової санітарії та пожежної безпеки;

¨  Способи застосування першої медичної допомоги постраждалим у нещасних випадках;

¨  Аварійну сигналізацію цеху;

¨  Прийоми підготовки обладнання до ремонту та пуску після ремонту;

¨  Корозійні якості розчинів та кислот та способи захисту обладнання;

¨  Принципи та методи організації праці на робочому місці;

¨  Порядок прийому та здачі зміни.

Апаратник широкого профілю повинен уміти:

¨  Проводити технологічний процес у співвідношенні з робочими інструкціями та даними лабораторних аналізів;

¨  Проводити подачу в апарати абсорбуючої рідини;

¨  Регулювати витрати розчинів;

¨  Не допускати перевищення регламентних норм вмісту шкідливих речовин у газах, які викидають у атмосферу;

¨  Спостерігати за температурою газів та концентрацією розчинів та гідравлічним опором апаратів;

¨  Контролювати роботу приладів, насосів, вентиляторів, герметичність апаратури та комунікацій, рівень рідини у збірниках та гідрозатворах;

¨  Доводити абсорбційні розчини до потрібної концентрації та передавати їх для подальшої переробки у сховище або на нейтралізацію;

¨  Контролювати хід технологічного процесу візуально та за показниками контролюючих приладів;

¨  Обслуговувати апарати;

¨  Промивати газоочисну апаратуру;

¨  Відбирати проби;

¨  Проводити пуск та зупинку системи;

¨  Дотримуватися інструкцій по техніці безпеки, промислової санітарії та протипожежний режим;

¨  Користуватися індивідуальними засобами захисту;

¨  Підтримувати робоче місце у чистоті та порядку.

1.1.2 Визначення видів діяльності

Залежність виконуваних фахівцем видів професійної діяльності від її характеристик наведена в таблиці 1.1.

Наш навчальний заклад ПТНЗ готує кваліфікованого робітника, який має освітній рівень – середня спеціальна освіта. Сфера застосування діяльності:

-  технологічна (в рамках вузла);

-  організаційна (в рамках бригади).

Наша задача підготувати спеціаліста, який буде виконувати свою діяльність по заданому алгоритму з однозначним набором відомих операцій в рамках вузлів або окремих елементів технологічного процесу.


Информация о работе «Процес підготовки спеціаліста за спеціальністю "Апаратник широкого профілю" у професійно-технічному навчальному закладі»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 104934
Количество таблиц: 26
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
61171
2
0

... результати своєї праці, що сприяло виникненню пізнавального інтересу до оволодіння конкретною професією. РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 2.1 Практичні заняття у виробничому навчанні Усі робочі операції здійснюються за допомогою трудових дій. Способи виконання трудових дій вироблені суспільно-виробничою практикою і закрі ...

Скачать
191247
7
0

... П.А.Психологія професійного самовизначення в ранній юності. – К.: Наука, 1998 – 307с. 63. Яровой І.Н. Саморегуляція трудових дій. – К.: Наукова думка, 2001. – 17с. 64. Ярошенко В.В. Школа і професійне самовизначення учнів. - К.: Рад.школа, І983.- 113с. ДОДАТОК А Перелік психодіагностичних методик, які використовуються практичними психологами при проведенні профорієнтаційної роботи з учнями ...

Скачать
150981
17
0

... СЗШ№126 м. Києва. А з іншого боку, об’єднали отримані дані в цілісне новоутворення, яке відображає взаємозв’язок досліджуваних процесів. Метою дослідження є особливості взаємозв’язку життєвого самовизначення і професійного вибору у студентів коледжу і учнів СЗШ. Задача нашого дослідження полягає у вивченні ціннісних орієнтацій студентів першого курсу Київського механіко-технологічного коледжу, ...

Скачать
187135
0
0

... тичні системи, трансформація командної економіки, яка базувалася на державній власності в ринкову економіку, зі змішаною структурою власності. Причини, які викликали революційний переворот у Чехословаччині і крах комуністичної системи закладалися ще із становленням комунізму на території країни після Другої Світової війни. Адміністративно-командна система базувалася на пануванні однієї політичної ...

0 комментариев


Наверх