Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


3.2.1 Кескіш білік жетегінің күштік және кинематикалық есептеулері.

 

Бастапқы деректер: кескіш біліктің кинематикалық сұлбасы(6-сурет), ИСП-М101 маркалы электрқозғалтқыш, қуаты Р0=44кВтжәне электрқозғалтқыш білігінің айналым жиілігі n0=2945 айн/мин , кескіш біліктің айналу жиілігі n1 = 2650айн/мин.

 

8-сурет.Кескіш біліктің кинематикалық сұлбасы.

 

Жетектің ПӘК-і мына формуламен анықталады:

 

(5)

Мұндағы: η1, η2- белбеулі беріліс пен подшипник ПӘК-і, әр берілістің өз ПӘК-і тұрақты мәндерге тең.

 

(6)

Белбеулі берілістің беріліс саны анықталады:

 

(7)

 

Әр біліктің бұрыштық жылдамдығын(ωі), рад/с мына формуламен табамыз:

(8;9)

 

Жетектің әр білігінің қуатын Pi , кВт анықтау:

 

(10)

 

Әр біліктің айналдыу моменті, Ті , Н*м

 

(11)

 

(12)

3-кесте.Жетек сипаттамасы.

 

Түрі

Айналым жиілігі

n, айн/мин

Бұрыштық жылдамдық

ω, с-1

Қуат

P, кВт

Айналу моменті

Т, Н*м

Электрқозғалтқыш

білігі

 

2495

308,24

44

142,74

Кескіш білік

 

2650

277,37

41,4

149,23

 


3.2.2 Жетектің кескіш білігінің жүзді-белбеулі берілісінің есептеулері.

 

Берілгені: электрқозғалтқыш қуаты, Т0=142,74 Н*м, жетекші біліктің айналым жиілігі n0=2945 айн/мин, жетектегі біліктің айналым жиілігі n1=2650 айн/мин.

Алдымен жетекші шкивтің диаметрін d1.мм анықтаймыз:

 

(13)

d1=180

 

Жетектегі шкивтің диаметрін d2 табамыз:

 

(14)

 

Мұндағы: ɛ - белбеудің тартылуы үшін сырғанау коэффиценті,%, ɛ = 0,01.

 

(15)

Стандарт бойынша d2=200мм деп аламыз.

 

ɛ-ні қойып, беріліс санын u1p анықтаймыз:

(16)

 

Біліктің бұрыштық жылдамдығын ω, рад/с анықтау:

(17)

 

Айырмашылықтарды δ , % салыстырып, есептеу:

 

(18)

 

 

Айырмашылық мәні 1,66%-ға тең, ол рұқсат етілген мәннен төмен(±3).Сондықтан, d1 =180мм, d2 =200мм болады.

 

Осьаралық қашықтық ар, мм интервалын мына формуламен анықтаймыз:

 

(19)

 

Мұндағы :Т0 - белбеу қимасының биіктігі, Т0=10,5мм.

(20) Конструктивті жағынан қарай отырып, алдын ала ар=800 мм деп аламыз.

 

Белбеудің есептік ұзындығын L,мм анықтау:

 

(21)

 

Стандарт бойынша L=2400 мм деп аламыз.

 

L мәнін қойып , ар-ны табамыз:

 

(22)

 

Мұнда

 

(23)

(24)

 

Кіші шкивтің қаптама бұрышының α1, ° мәнін табу:

 

(25)

 

Пайдалану талаптарына сәйкес екі ауысымды жіне жеңіл режимдердегі жұмыс коэффиценті Ср=1,3.

 

Белбеу ұзындығы L=2400мм ескерілсе, коэффицент: CL=0,92.

 

Қаптама бұрышы α=177,16 саналса , Сα=0.98 шиеліскен ролик орнатылғаны ескерілсе, коэффицент 0,1 - ге көбейеді.

 

Берілістегі белбеу саны ескерілсе, жұмыс режимінің коэффиценті CZ=0,85 болады.Белбеу санын Z мына формуламен анықтайды:

 

(26)

Шамамен Z=12 деп аламыз.

 

Жүзді белбеудің тармақтарының тартылуы, F0 , Н:

 

(27)

θ - центрден тепкіш күштің әсері ескерілетін белбеу қимасына арналған коэффицент, θ=0,18 Н·с22;

υ - жүзді белбеудің берілістегі жылдамдығы, м/с;

 

(28)

 

Білікке түсірілетін қысым FB, Н формуласы:

 

(29)

Шкивтардың ені, ВШ, мм:

 

(30)

 

Мұндағы e , f - жырашық өлшемдері, мм.

 

 

(31)

 

 

 


3.2.3Ыдыс жетегінің есептеулері.Ыдыс жетегінің кинематикалық және күштік есептеулері.

 

Бастапқы деректер: ыдыстың кинематикалық схемасы, қуаттылығы P0=2.8 кВт электрқозғалтқышы, электрқозғалтқыш білігінің айналу жиілігі n0=1500айн/мин.Алдымен жетектің ПӘК- ін табамыз:

 

(32)

Мұндағы: ŋ1 ŋ1 - сәйкесінше белбеулі беріліс, подшипниктер, бұрамалы беріліс пен муфтаның ПӘК мәндері.

 

 

 

Белбеулі берілістер байланысын u1 анықтау:

(33)

 

9-сурет.Ыдыстың кинематикалық сұлбасы.

 

 

Бұрамалы берілістер байланысын u2 анықтау:

 

(34)

 

Әр біліктің бұрыштық жылдамдықтарын ωі табу формулалары:

 

 

Әр біліктегі айналым жиілігін ni , айн/мин табу формулалары:

 

(35)

 

Әр біліктегі қуатты Pi кВт анықтау:

 

 

Жетектің әр білігіндегі айналым моментін Ті, Н*м табамыз:

 

 

 

4-кесте.Жетек сипаттамасы

 

Біліктер

Айналым жиілігі,

n, айн/мин

Бұрыштық жылдамдық, с-1

Қуаты ,

Р ,кВт

Айналым моменті ,

Т, Н*м

 

Электрқозғалтқыш білігі

 

 

1500

 

157

 

2,8

 

17,83

 

Тез жүргіш білік

843,75

88,31

2,69

30,44

 

Жай жүргіш білік

14,55

1,52

2,1

1385,67

 

Ыдыс білігі

14,55

1,52

2,06

1357,96

 


Информация о работе «Куттер туралы зерттеу»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 42881
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 23

0 комментариев


Наверх