Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Анотація

У даній курсовій роботі розглядається гнучка виробнича системи, що призначена для отримання максимального прибутку від роботи. Побудова цієї системи при заданих початкових умовах обґрунтовується розрахунками.

Робота виконана на 19 сторінках, містить 4 рисунки та 1 таблицю. Робота має 2 доданки, з текстом програми та результатами її роботи. При розробці теоретичного матеріалу було використано два навчальних посібника.

Робота виконана українською мовою.

Аннотация

В данной курсовой работе рассматривается гибкая производственная система, которая предназначена для получения максимального дохода от работы. Построение этой системы при заданных начальных условиях обосновано расчетами.

Работа выполнена на 19 страницах, содержит 4 рисунка и 1 таблицу. Робота имеет 2 приложения, с текстом программы и результатом ее работы. При разработке теоретического материала были использованы два учебных пособия.

Работа выполнена на украинском языке.

Appendix

In the given course work the flexible industrial system which is intended for reception of the maximal income of work is considered. Construction of this system at the set entry conditions is proved by calculations.

Work is executed on 19 pages, contains 4 figures and 1 table. The robot has 2 appendices, with the text of the program and result of its work. Used literature in two items.

Work is executed in the Ukrainian language.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….4

1. Опис ГВС……………….………………………………………………………….5

1.1. Аналіз ГВС……………….………………………………………….5

1.2. Визначення проблеми………………………………………………7

1.3. Виявлення цілей ГВС та побудова дерева цілей………..………...7

1.4. Постановка задачі…………………………………………………...8

2. Склад та структура ГВС…...……………………………………………………...9

3. Декомпозиція та агрегування ГВС…...…………………………………………10

4. Побудова моделі ГВС…...……………………………………………………….11

5. Визначення критеріїв ГВС та побудова цільової функції…….………………13

6. Вибір оптимальних параметрів ГВС….……………………….……………….14

Висновки…………………………………………………………………………….15

Список використаної літератури…………………………………………………..16

Додаток А. Текст програми………………………………………………………..17

Додаток Б. Результати розрахунків……………………………………………….19


Вступ

 

На сьогоднішній день існує чимало підприємств. Деякі з них процвітають, а деякі, навпаки, приносять лише збитки. Постає питання: як же вирішити це питання? Суттєвим кроком для збільшення прибутку може стати введення гнучкої виробничої системи.

Принцип гнучкої виробничої системи полягає у наступному - за деякими критеріями (інтенсивність потоку заготівок, прибуток від обробки однієї заготовки, вартість обслуговування одного верстата, …) зіставляється таблиця. Потім, обирається рядок, прибуток в якому є максимальним. Значення цього рядка і будуть оптимальними значеннями для виробничої системи.

Отже, метою цієї роботи є розробка проекту гнучкої виробничої системи з певними параметрами та щоб вона була корисною та діючою.


1. Опис ГВС

 

1.1. Аналіз ГВС

Кожна виробнича система повинна добре адаптуватися до нових умов для того, щоб параметри функціонування виробничого процесу були постійно на потрібному рівні. Тобто вона має бути адекватною поточним умовам свого функціонування. Інакше цю властивість називають гнучкістю. Гнучкість - це властивість даного виробництва оперативно перейти на випуск іншої номенклатури виробів, але ця важлива властивість не вичерпується, бо крім номенклатури може змінюватися кількість продукції, часовий такт випуску, характеристики входу. Отже задля більш ефективної праці виробнича система має бути гнучкою.

Гнучка виробнича автоматизована система - це виробнича система зі складною структурою, що у свою чергу має різні функції і взаємозв'язки між підсистемами. Робота усіх компонентів такої системи координується як єдине ціле системою керування, що забезпечує швидку зміну програми функціонування технічних способів системи, при зміні об'єкту виробництва.

У структурі ГВС можна виділити такі підсистеми:

·     система управління – система, що здійснює оптимальне управління технологічною системою, організацію виробничого процесу, управління підсистемами, інформаційними потоками і т. ін. Вона також формує оперативні завдання для верстатів та систем обслуговування, здійснює контроль за виконанням виробничого процесу та вплив на нього в разі відхилень від запланованого ходу виробництва.

·     технологічна система - сукупність взаємозв’язаних технологічних машин (верстати з ЧПУ, роботи), які здійснюють виробництво деталей в автоматичному режимі;

·     система інструментального забезпечення - система, яка здійснює оперативну підготовку і зберігання різних інструментів, а також їх контроль, облік і доставку до основного технологічного обладнання;

·     система контролю - це система, яка здійснює контроль технічних засобів ГВС і деталей, діагностику обладнання, що входить до складу всіх систем;

·     складська система - це система, що служить для зберігання нормативного запасу заготівок, приборів, інструментів і їх видачі у виробництво, а також накопичення й зберігання готових деталей;

·     транспортна система - система, що складається з транспортних та накопичувальних пристроїв, які здійснюють міжопераційне зберігання та доставку заготівок, виготовлених деталей до головної технологічної системи або до складу.

ГВС може бути побудована за різними принципами:

o  Принцип агрегатно-модульного будування – це побудова ГВС на базі гнучкіх виробничих модулей (ГВМ). ГВМ, як компоненти ГВС, самі можуть складатись із типових елементів: верстатів, маніпулятора, накопичувача та ін.

o  Агрегатно-модульний принцип – це формування складу технічних і програмних засобів на основі застосування стандартного апаратно-програмного інтерфейсу і можливість компонування на єдиній конструктивній базі ГВС з різноманітними функціями, розробка типових проектних рішень.

o  Принцип розвитку – це забеспечення можливості поповення, удосконалення та обновлення систем й компонентів ГВС, що розсматрює поетапний розвиток ГВС як с точки зору масштабів і організаційної структури системи, так і с точки зору рівня її автоматизазіі.Информация о работе «Вибір найкращого варіанта ГВС (гнучкої виробничої системи)»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 13972
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 10

Похожие работы

Скачать
24056
3
8

... розмірі 585.31грн. на годину буде отримано при кількості верстатів (n)=13, та кількості накопичувачів (k)=3. Висновки У даній курсовій була досягнена ціль роботи-вибір найкращого варіанту ГВС та розроблений передескізний проект системи  за такими основними початковими даними: – інтенсивність потоку заготівок (95 заготівок за годину); –     середній час обробки однієї заготівки на верстаті ...

Скачать
106707
3
1

... , що „Трудове навчання” – загальноосвітній навчальний предмет, який можна поставити з усіма іншими в один ряд. РОЗДІЛ 2. Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах   2.1 Організація і зміст експериментального дослідження Шкільний курс трудового навчання має великі можливості для здійснення творчого розвитку молодших школяр ...

0 комментариев


Наверх