Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”. 3

 РОЗДІЛ 2: АНАЛІТИЧНО – РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.. 4

2.1 Облік придбаних матеріалів. 4

2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді 4

2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї 6

2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення. 10

2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг. 11

2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства. 12

2.7 Складання фінансової звітності 12

ВИСНОВОК.. 13

ДОДАТКИ.. 14


Вступ

Необхідність ефективного управління підприємством на основі даних бухгалтерського обліку зумовлює потребу в складанні фінансової звітності. Показники, відображені в фінансовій звітності та порядок їх заповнення, залежать від інтересів користувачів фінансової звітності. Процес інтеграції української економічної системи в європейську і світову спільноту висуває вимогу однотипності звітних форм і стандартів бухгалтерського обліку для всіх країн. Враховуючи це, П(С)БО, діючими в Україні, встановлені такі звітні форми: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Примітки до річної фінансової звітності.

Звітність як елемент бухгалтерського обліку — завершальний етап фінан­сового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена як для зовнішніх (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і для внутрішніх користувачів і є джерелом різноманітної інформації для прий­няття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та своєчас­ністю розрахунків за податками, зборами, неподатковими платежами. Показ­ники звітності використовують для моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємств, її аналізу з метою прийняття рішень на макрорівні. Вищестоящі організації використовують звітність для контролю за діяльні­стю підлеглих підприємств і організацій, аналізу їхньої господарської діяль­ності, виявлення недоліків у роботі та управління. Статистичні органи на основі даних статистичної звітності групують показники діяльності підпри­ємств різних галузей, формуючи загальнодержавну статистику.

Дані фінансової і статистичної звітності широко використовуються нау­ковими установами для виявлення динаміки і тенденцій розвитку окремих галузей, факторного аналізу, підготовки науково обґрунтованих пропозицій для різних рівнів управління, написання підручників та навчальних по­сібників. На підприємствах звітність використовується для контролю за ви­конанням планів, аналізу господарської діяльності, формування стратегіч­них планів і рішень тощо. Від якості складання звітності залежить якість прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а отже, і ефективність функціонування як кожного окремого підприємства, так і держави в цілому.

Обрана тема дослідження «Порядок складання фінансової звітності» є актуальною та проблемною для будь-якого підприємства та інших користувачів фінансової звітності. Від правильності складання та своєчасності подання фінансової звітності залежать відносини підприємства з контролюючими органами, можливість прийняття вірних господарських рішень та стратегічного планування. Актуальність розв’язання питань теоретичного і практичного значення зумовила вибір теми дослідження, його мету, завдання і структуру.

Метою курсової роботи є отримання навичок складання звітності підприємства.

Виходячи із зазначеної мети, завданнями курсової роботи є:

-   навчитись обробляти облікові регістри;

-   складати оборотно-сальдову відомість;

-   заповнювати фінансову звітність.


РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

На підприємстві працює 6 чоловік:.

У тому числі водіїв 3, керівник-бугалтер – 1, майстер токар – 2.

На 1.11.07 на складі було 45 літрів дизельного палива, за ціною 3,50 за літр. 75 підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ за ціною 26, 80 за штуку. 60 м2 сталі для виготовлення підшипників за ціною 40 грн./ м2

Основні фонди підприємства:

Станок для виробництва підшипників, первісна вартість якого 70000 грн., шліфувальний станок – 15000 грн. Загальна вартість 3 автомобілів – 400 тис. грн.

Стан майна та його джерел утворення ПП «Перевізник» на 1 листопада наведено в таблиці „Баланс”

Баланс ТОВ „Перевізник” на 01.11.07

Актив Сума Пасив Сума
104 85000 131,1 20000
105 400000 131,2 150000
203 157,5 40 342721
201 2400 441 740
210 120 641,1 24000
301 443,5 641,2 650
311 30600 651 1560
361 25200 652 225
26 13000 653 225
661 6800
Усього 546921 546921

2 РОЗДІЛ: АНАЛІТИЧНО – РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
Информация о работе «Облік на АТП ТОВ "Перевізник"»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 28850
Количество таблиц: 23
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
135290
38
3

... - - 26 Компресорна 20 20 27 Насосна 20 30 28 Вентиляційна 30 35 29 Трансформаторна 20 20 30 ВГМ 28 28   Разом 2640,5 2893   Ділянка для діагностики та ремонту двигунів внутрішнього згоряння додатково має окремі ворота для заїзду автомобілів із зовні і оглядову канаву. Окремі ворота необхідні щоб діагностичні роботи не заважали процесу ремонта в загальній ...

Скачать
207094
26
25

... і становив 2.30, відповідно збільшився дохід, прибуток і рентабельність перевезень що призвело до зменшення витрат підприємства. 3. Технологія і організація перевезень фанери з міста Рівне (Україна) в місто Мілан (Італія) рухомим складом ТзОВ „Камаз-Транс-Сервіс” 3.1 Дослідження вантажопотоку Згідно договору, укладеного ТзОВ „Камаз-Транс-Сервіс”, на 2006 рік прогнозується обсяг перевезень ...

Скачать
163145
17
14

... задовольняє замовників. Перш за все, автомобілі підприємства застарілі, по-друге, продуктивність їх настільки мала, що їх просто недоцільно використовувати, та вони і не відповідають типу і виду вантажу. 3. Перевезення цементу автомобільним транспортом ЗАТ «УБ РАЕС»   3.1 Організація перевезень цементу на підприємстві Перевезення вантажів автомобільним транспортом на підприємстві ЗАТ « ...

Скачать
41610
12
1

... в м.Обухові. Підприємство здійснює перевезення силікатної цегли і будівельних матеріалів та забезпечує необхідними спеціалізованими транспортними засобами. З метою удосконалення організації перевезень силікатної цегли в курсовому проекті рекомендується: - впровадити новітні технології в процес перевезень; - підвищити рівень техніко – економічних показників використання АТЗ; - вибрати найбільш ...

0 комментариев


Наверх