Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Економіка зарубіжних країн \укр\

Економіка зарубіжних країн \укр\
Сучасна модель економічного розвитку Латинської Америки Зрушення у галузевій структурі економіки Індії у другій половині XX ст Вплив міжнародної економічної інтеграції на країни, що розвиваються Особливості процесу адаптації країн Східної і Південно-Східної Азії до світового господарства у 70-х ― 90-х рр. ХХ ст Диференціація та нерівномірність розвитку промислово розвинутих країн Економічне становище країн Тропічної Африки Хвиля – 92-94рр. 2 хвиля – 94-96рр., 3хв. – 96-98рр Зовнішньоекономічна експансія в США. Суперечність між США та іншими світовими центарми Х-ка провідних галузей нац. Е-ки кр-ни Франції Характерні риси міжнародної торгівлі розвинутих країн (ПРК) та країн, що розвиваються(КщР): новітні тенденції 90-х рр ХХст Місце Франції у всесвітньому господарстві та ЄС Основні галузі застосування інвестицій у розвинутих країнах у 80-х – 90-х рр ХХ ст Особливості зовн. торгових зв. країн Латинської Америки Еволюційна стратегія ЄС щодо  постсоціалістичних крајн Європи Характеристика фін-кред. с-ми Франціј Природно-ресурсний потенціал країн,що розвиваються Стратегія екон.розвитку кр. Сх. Та Пд-Сх. Азії
236336
знаков
0
таблиц
0
изображений

перелік екзаменаційних питань

з курсу “Економіка зарубіжних країн”

1.     Причини та наслідки фінансових криз у світі в 90-ті рр. ХХ ст.

2.     Сучасна модель економічного розвитку Латинської Америки.

3.     Характерні риси ринкової трансформації у постсоціалістичних країнах.

4.     Зрушення у галузевій структурі економіки Індії у другій половині ХХ ст.

5.     Галузева трансформація економіки Китаю у 80-х ― 90-х рр. ХХ ст.

6.     Глобалізація та регіоналізація як основні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі.

7.     Особливості економічної структури країн Північної Африки та Близького Сходу.

8.     Вплив міжнародної економічної інтеграції на країни, що розвиваються.

9.     Характеристика основних етапів економічної реформи КНР.

10.   Особливості процесу адаптації країн Східної і Південно-Східної Азії до світового господарства у 70-х ― 90-х рр. ХХ ст.

11.   Масштаби та динаміка міжнародної торгівлі в 90-ті роки.

12.   Диференціація і нерівномірність розвитку країн, що розвиваються.

13.   Диференціація та нерівномірність розвитку промислово розвинутих країн.

14.   Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя.

15.   Економічне становище країн Тропічної Африки.

16.   Економічний потенціал країн СНД.

17.   Економічні реформи у господарстві Чехії і Словаччини.

18.   Характеристика етапів міжнародного науково-технічного обміну.

19.   Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток країн Латинської Америки.

20.   Фактори економічного зростання Китаю у 80-ті - 90-ті рр. ХХ ст.

21.   Закономірності розвитку світового господарства на сучасному етапі.

22.   Зовнішні фактори розвитку країн, що розвиваються (на прикладі країн Північної Африки).

23.   Зовнішньоекономічна експансія США. Суперечність між США та іншими світовими центрами.

24.   Поняття та значення інформаційних ресурсів світового господарства.

25.   Історичний процес формування світового господарства. Етапи розвитку світового господарства.

26.   Китайські реформи: напрями, особливості, наслідки.

27.   Характеристика провідних галузей національної економіки Франції.

28.   Людські ресурси світового господарства. Поняття людського капіталу.

29.   Методи і наслідки широкомасштабного державного регулювання соціально-економічної політики Індії.

30.   Вплив міжнародної валютно-фінансової системи на постсоціалістичні країни.

31.   Характерні риси міжнародної торгівлі розвинутих країн та країн, що розвиваються: новітні тенденції 90-х рр. ХХ ст.

32.   Етапи розвитку міжнародного співробітництва. Форми і типи міжнародного співробітництва (на прикладі країн-членів ЄС).

33.   Міжнародний науково-технічний обмін як динамічний елемент функціональної структури світової економіки.

34.   Місце Франції у всесвітньому господарстві та ЄС.

35.   Місце ФРН у всесвітньому господарстві та Європейському Союзі.

36.   Характеристика моделей індустріалізації країн, що розвиваються.

37.   Характеристика циклів динаміки світової економіки.

38.   Основні види міжнародного кооперування розвинутих країн світу у галузі машинобудування (80-і - 90-і рр. ХХ ст.).

39.   Основні галузі застосування інвестицій у розвинутих країнах у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.

40.   Причини і наслідки процесу інформатизації світового господарства.

41.   Загальні і специфічні риси індустріалізації сільського господарства (на прикладі США і ФРН).

42.   Фактори динаміки економічного зростання Японії в останній чверті ХХ ст.

43.   Характерні риси світових економічних криз 1974―1975 рр. та початку 80-х – 90-х років ХХ ст.

44.   Нерівномірність економічного розвитку регіонів США.

45.   Нерівномірність розміщення та споживання сировинних ресурсів.

46.   Характеристика валютно-фінансових ресурсів світу та їх розміщення.

47.   Характеристика економічної моделі ФРН.

48.   Основні напрями і характерні риси зовнішньоекономічної діяльності промислово розвинутих країн.

49.   Основні напрямки переходу до ринкової економіки. Суть концептуальних змін в економічній політиці.

50.   Основні напрямки розвитку зовнішньо-економічної діяльності країн СНД.

51.   Основні напрямки торгово-економічних зв'язків країн Східної і Південно-Східної Азії.

52.   Основні ознаки промислово розвинутих країн.

53.   Основні риси соціально-економічної моделі Китаю.

54.   Основні риси соціально-економічної моделі Японії.

55.   Основні типи і моделі розвитку промислово розвинутих країн.

56.   Взаємозв'язок економічної і соціальної політики КНР у 90-ті рр. ХХ ст.

57.   Особливості галузевої структури економіки країн Північної Європи.

58.   Характерні риси трансформаційної моделі економіки Угорщини у 90-ті рр. ХХ ст.

59.   Причини і наслідки швидкого економічного зростання Південної Кореї в останній чверті ХХ ст.

60.   Особливості зовнішніх торгових зв'язків країн Латинської Америки.

61.   Система організації підприємництва в Японії.

62.   Диспропорції у галузевій і територіальній структурі господарства Італії.

63.   Характерні зміни у структурі промисловості США. Вплив НТР на галузеву специфіку.

64.   Особливості товарної структури та географії зовнішньої торгівлі Японії.

65.   Еволюційна стратегія ЄС щодо постсоціалістичних країн Європи.

66.   Міжнародна спеціалізація господарства Франції.

67.   Особливості зовнішньоекономічних зв'язків в економіці ФРН.

68.   Структура економіки країн Тропічної Африки.

69.   Структура зовнішньоекономічних зв'язків Японії.

70.   Характеристика фінансово-кредитної системи Франції.

71.   Переваги та недоліки радикальної і поступової моделей переходу до ринкової економіки.

72.   Критерії, за якими проводиться порівняння моделей економічного розвитку країн.

73.   Основні характеристики політики “відкритості зовнішнього світу”, що здійснювалась у Китаї з початку 90-х років ХХ ст.

74.   Процеси, під впливом яких відбуваються зміни у структурі світового господарства.

75.   Позитивні та негативні наслідки глобалізації.

76.   Структура ресурсного потенціалу світової економіки.

77.   Природно-ресурсний потенціал Канади і його вплив на структуру зовнішньоекономічних зв'язків.

78.   Природно-ресурсний потенціал країн, що розвиваються.

79.   Пріоритети економічної політики та стратегії США на сучасному етапі.

80.   Процеси диференціації і нерівномірності соціально-економічного розвитку серед країн, що розвиваються.

81.   Процеси диференціації та нерівномірності соціально-економічного розвитку серед розвинутих країн світу.

82.   Стратегія економічного розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії.

83.   Розвиток економічної системи Китаю у повоєнний період.

84.   Роль Бразилії в економічному розвитку латиноамериканського регіону.

85.   Роль держави в економіці Японії.

86.   "Скандинавська модель" економічного розвитку країн Північної Європи.

87.   Структура зовнішньоекономічних зв'язків Великобританії.

88.   Динаміка зовнішньоекономічних зв'язків КНР у 90-ті рр. ХХ ст.: причини та наслідки.

89.   Сутність “шокової терапії” в Польщі на початку 90-х років ХХ ст.

90.   Регіональні відмінності у здійсненні ринкових реформ у Польщі у 90-і рр. ХХ ст.

91.   Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Японії.

92.   Технологічні ресурси світового господарства та їх роль.

93.   Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі у постсоціалістичних країнах.

94.   Експортна модель АПК США.

95.   Особливості прояву конфліктного характеру протікання процесу транснаціоналізації.

96.   Специфіка організації ринкового господарства Франції.

97.   Фактори економічного зростання у країнах “третього світу”: характерні риси та специфіка.

98.   Суть лібералізації економіки країн Латинської Америки у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.

99.   Форми здійснення процесу інтернаціоналізації капіталу (на прикладі постіндустріальних країн).

100.  Форми та напрями регіоналізації промислово розвинутих країн.

101.  Характеристика рівнів розвитку субрегіонів Африки. Фактори, що їх визначають.

102.  Характерні риси і напрямки структурної перебудови в окремих країнах Центральної та Східної Європи.

103.  Характерні риси та особливості процесів переміщення факторів економічного розвитку (трудові ресурси і капітал) в межах світового господарства.

104.  Пріоритет сервісних галузей в економіці США.

105.  Система найважливіших показників розвитку світової економки в цілому.

106.  Дефіцит бюджету. Утворення та зростання державного боргу у різних типах країн.

107.  Вплив діяльності ТНК на соціально-економічний розвиток країн їх базування.

108.  Вплив розвитку спеціалізації і кооперування на посилення взаємозалежності національних економік.

109.  Зміни цілей та пріоритетів державного регулювання економіки ФРН у повоєнний період.

110.  Вплив міжнародної економічної інтеграції на економіку країн-учасниць.

111.  Основні напрямки державного регулювання економіки США у 80-ті роки ХХ ст.

112.  Особливості економічної структури країн, що розвиваються.

113.  Рівні та динаміка інтеграційних процесів в Латинській Америці.

114.  Еволюція та національна специфіка розвитку інтеграційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи.

115.  Модель “соціального ринкового господарства” у ФРН: особливості функціонування та трансформації у другій половині ХХ ст.

116.  Тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків ФРН.


Алфавитный список вопросов.

Взаємозв”язок економічної і соціальної політики КНР у 90-ті роки ХХ століття56

Вплив міжнародної валютно-фінансової с-ми на постсоціалістичні країни.30

Вплив міжнародної економічної інтеграції на країни, що розвиваються.8

Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток країн латинської Америки.19

Галузева трансформація економіки Китаю у 80-90 рр.5

Глобалізація та регіонолізація як основні тенденції розвитку світового госп-ва на сучасному етапі.6

Дефіцит бюджету. Утворення та зростання державного боргу у різних типах країн.106

Динаміка зовнішньоекономічних зв”язків КНР у 90-ті рр. ХХст.: причини та наслідки.88

Диспропорції у галузевій і терито-ріальній структурі господарства Італії.62

Диференціація та нерівномірність розвитку країн що розвиваються 12

Диференціація та нерівномірність розвитку промислово розвинутих країн.13

Еволюційна стратегія ЄС щодо  постсоціалістичних крајн Європи.65

Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя.14

Еволюція та національна специфіка розвитку інтеграційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи.114

Економічне становище країн Тропічної Африки.15

Економічний потенціал країн СНД,.16

Економічні реформи у госп-ві Чехії і Словаччини.17

Експортна модель АПК США.94

Етапи розвитку міжнародного співробітництва. Форми і типи міжнар. Співробітництва (на прикладі країн членів ЄС).32

Загальні і специфічні риси індустріалізації с/г( на прикладі США і ФРН).41

Закономірність розвитку свтового господарста на сучасному етапі.21

Зовнішні фактори розвитку країни, що розвиваються (на прикладі країни Північної Африки).22

Зовнішньоекономічна експансія в США. Суперечність між США та іншими світовими центарми.23

Зрушення у галузевій структурі економіки Індії у другій половині XX ст .4

Історичний процес формування світовогогос-ва. Етапи розвитку світ гос-ва.25

Китайські реформи:напрями, особливості, наслідки.26

Критеріј, за якими проводиться порівняння моделей економ. розвитку крајн.72

Людські ресурси світового господарства. Поняття людського капіталу.28

Масштаби та динаміка міжнароднної торгівлі.11

Методи і наслідки широкомасштабного державного регулювання соц.-екон. Політики Індії.29

Міжнародна спеціалізація господарства Франції.66

Міжнародний науково - технічний обмін як динамічний елемент функціональної структури світової ек-ки.33

Місце Франції у всесвітньому господарстві та ЄС..34

Місце ФРН у всесвітньому господарстві та ЄС.35

Нерівномірність економічного розвитку регіонів США.46

Нерівномірність розміщення та споживання сировинних ресурсів.45

Осн.хар-ки пол. “Відкритості зовн.світу “, що здійсн.в Китаї з поч.90-х р.20ст.73

Основні види міжнародного кооперування розвинутих країн світу в галузі машинобудування (80-ті – 90-ті рр ХХст).38.

Основні галузі застосування інвестицій у розвинутих країнах у 80-х – 90-х рр ХХ ст.39

Основні напрями і характерні риси ЗЕД промислово розвинутих країн.48

Основні напрямки переходу до ринкової економіки.Суть концептуальних змін в економічній політиці.49

Основні напрямки розвитку ЗЕД країн СНД.50

Основні ознаки пром. розвинутих країн.52

Основні риси соц.-ек. моделі Китаю.53

Основні типи та моделі розитку промислово розвинутих країн.55

Особливості галу-зевої структури Пів-нічної Європи.57

Особливості зовн. торгових зв. країн Латинської Америки.60

Особливості зовнішньоекономічних зв”язків в економіці ФРН.67

Особливості процесу адаптації країн Східної і Південно-Східної Азії до світового господарства у 70-х ― 90-х рр. ХХ ст.10

Особливості та наслідки ек. зростання Півд. Кореїв останній чверті ХХст.59

Особливості товарної структури та географії зовнішньої торгівлі Японії.64

Переваги і недоліки радикальної і поступової моделей переходу до ринкової економіки.71

Позитивні і негативні наслідки глобалізації.75

Поняття та значення інформаційних ресурсів світового господарства.24

Природно-ресурсний потенціал країн,що розвиваються.78

Природно-ресурсний потенціал Канадди і його вплив на стр-ру зовн.Екон. Зв”яз..77

Причини і наслідки процесу інформатизації світового господарства.40

Причини та наслідки фінансових криз у світі в 90-ті рр. XXст.1

Пріоритет сервісних галузей в економіці США.104

Пріоритети екон.пол. та стратегії США на сучасному етапі.79

Процеси диференціації і нерівномірності соц-екон роз-у серед кр., що розвив-ся.80

Процеси диференціації та нерівномірн-ті соц-екон розвитку серед розвинутих кр.світу.81

Регіональні відмінності у здійсненні ринкових реформ у Польщі у 90-і рр. ХХ ст.90

Рівні та динаміка інтеграційних процесів в Латинській Америці.113

Роль Бразилії в економічному розвитку латиноамериканського регіону.84

Роль держави в економіці Японії.85

Сис-ма організації підприємництва в Япо-нії.61

Скандинавська модель” економічного розвитку країн Північної Європи.86

Стратегія екон.розвитку кр. Сх. Та Пд-Сх. Азії.82

Структура економіки країн Тропічної Африки.68

Структура зовнішньоекономічних зв”язків Великобританії.87

Структура зовнішньоекономічних зв”язків Японії.69

Структура ресурсного потенціалу св.екон.76

Сутність “шокової терапії” в Польщі на початку 90-х років ХХ ст.89

Сучасна модель економічного розвитку Латинської Америки.2

Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Японії.91

Технологічні ресурси світового господарства та їх роль.92

Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі у постсоціалістичних країнах.93

Фактори динаміки економічного зростання Японії в останній чверті ХХ ст.42

Фактори економічного зростання Китаю у 80-90рр. 20ст.20

Форми та напрями регіоналізації промислово розвинутих країн. 100

Характеристика валютно-фінансових ресурсів світу та їх розміщення.46

Характеристика економічної моделі ФРН.,47

Характеристика моделей індустріалізаціј крајн, що розвиваються .36

Характеристика основних етапів економічної реформи КНР.9

Характеристика рівнів розвитку субрегіонів Африки. Фактори, що їх визначають.101

Характеристика фін-кред. с-ми Франціј. 70

Характеристика циклів динаміки світовој економіки37

Характерні зміни у структурі промисловості США.63

Характерні риси і напрямки структурної перебудови в окремих країнах Центральної та Східної Європи.102

Характерні риси міжнародної торгівлі розвинутих країн (ПРК) та країн, що розвиваються(КщР): новітні тенденції 90-х рр ХХст.31

Характерні риси ринкової економіки у постсоціалістичних країнах. 3

Характерні риси світових економічних криз 1974―1975 рр. та початку 80-х – 90-х років ХХ ст. 43

Характерні риси та особливості процесів переміщення факторів екон. розвитку (трудові ресурси і капітал) в межах світового господарства.103

Характерні риси трансформаційної моделі ек. Угорщини у 90-ті роки.58

Х-ка провідних галузей нац. Е-ки кр-ни Франції.27

Х-ка этапов межд научно-тех обмела.18


1.Причини та наслідки фінансових криз у світі в 90-ті рр. XXст.

Першою фінансовою кризою, що була продуктом новітньої світової фінансової системи, стала криза в Мексиці 1995 р. Вона виявилась тут не просто хворобою, а справжньою катастрофою, поставивши країну перед загрозою краху всієї еко­номіки. Це мало б руйнівний вплив на весь Американський кон­тинент. Для подолання кризи в Америці 20 млрд дол. було надано з Фонду валютної стабілізації, 25 млрд —. із спеціального пулу для підтримки американських інвесторів. І це тільки у сфері акційного капіталу. Збитки власників облігацій і нерухомості значно збільшують цю суму.

Під час розгортання фінансової кризи в Японії у світі перева­жала думка, що вона матиме найвагоміші негативні наслідки тільки у країнах Південно-Східної Азії і дуже незначною мірою відіб'ється на США, Латинській Америці, Західній Європі, пере­хідних економіках. І справді, після Японії криза дуже відчутно вразила Корею, Таїланд, Малайзію, Індонезію.

Уже влітку—восени 1998 р. дедалі частіше стало чути авторитетні думки, що «азійська» хвороба може поширитися на весь світ. Вибух фінансової кризи в Росії в серп­ні—вересні 1998 р. прискорив події. Інфекційний процес уже досяг Латинської Америки. Бразилія підвищила норму відсотка до 50 %, щоб ослабити негативні тенденції в економіці. Колумбія здійснила девальвацію своєї валюти. Кризові явища загрожували стабільності ЄВС.

Таким чином, фінансова криза поширювалась на всю глобалізовану фінансову систему.

Процес розгортання фінансової кризи стосується насамперед комп­лексу «позикодавець—позичальник». На думку більшості аналі­тиків, за умов розгортання фінансової кризи як позикодавці, так і боржники в країнах, що змушені звертатися за підтримкою до Міжнародного валютного фонду (МВФ), мають уміло й дипло­матичне пом'якшувати славнозвісні «кондиціоналітіс» (обов'яз­кові умови, які має виконувати країна — реципієнт допомоги від МВФ), що передбачають жорстку макроекономічну політику. Загалом політики багатьох країн вважають, що кредити, надані на здійснення програм МВФ, спроможні завдати більше шкоди, аніж принести користі.

Швеція, Фінляндія, Нор­вегія є «найпрозорішими» країнами щодо діяльності банків, фі­нансових інституцій. А проте за останнє десятиріччя у цих країнах сталися найглибші кризи їх фінансових систем. І навпаки, відомо, що система інформації, контролю у німецькій фінансовій системі дає вкрай обмежену інформацію про її інститути та діяльність. За обсягом її не порівняти з інформацією про американські та бри­танські фірми. Однак Німеччина — одна з країн, де в останні часи не було великих банківських та фінансових криз. До речі, портфель німецьких банків є таким же диверсифікованим, як і англосаксонських фінансових установ.

Загалом слід визнати, що на нинішньому етапі імунітету щодо .фінансової кризи не має ні світова фінансова система, ні фі­нансова система будь-якої країни. Це, однак, не означає, що слід відмовитись від економічного регулювання у сфері міжнародних і національних фінансів.

Нині дедалі більше утверджується переконання, що без регу­лювання і контролю міжнародних потоків капіталів украй важко запобігти кризовим явищам, а тим більше зменшити збитки від їхньої дії.

У світі панує майже всезагальна конвертованість валют із по­точних рахунків. А тому МВФ виявляється просто непотрібним розвинутим ринковим країнам. Тож його парафія — в основному країни, що розвиваються, і країни з перехідними економіками. Економічний застій в Україні й Росії, які дружньо співпрацюють із МВФ і Світовим банком (СБ), на тлі Китаю, який без сприяння МВФ затьмарив своїми успіхами найкращі перехідні економіки, свідчить про недостатню ефективність допомоги МВФ.

Таким чином, світова фінансова система й у XXI ст. роз­виватиметься через суперечності між її дедалі глобальнішим ха­рактером і інтересами держав, регіонів, ТНК. Актуальними зали­шаться проблема інтеграції всіх елементів світової економіки, а також потреба її зв'язку з реальною економікою, виробництвом, нейтралізації фінансових криз.


Информация о работе «Економіка зарубіжних країн \укр\»
Раздел: Иностранный язык
Количество знаков с пробелами: 236336
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
26377
0
0

... років, Угорщині – з 1968 p., Болгарії – 1979 p., Польщі – 1981 р. і т.д.). Проте новий етап розвитку мав на межі не часткові реформи, а докорінну перебудову національних економік країн з значними змінами у структурі власності на засоби виробництва та роздержавлення більшості державних підприємств. Реформування економіки при цьому здійснювалося, за «шоковим» варіантом, тобто був взятий напрям на ...

Скачать
21797
0
0

... іоналізації та приватизації, підвищення та зниження податків тощо). Це кожного разу призводить до утворення проблем в економіці Франції. 4.  Державне регулювання економіки у Великобританії В регулюванні економіки Великої Британії державі належить значно більша роль, ніж в інших розвинутих країнах. Це виявляється, зокрема, у високій питомій вазі держави в національних капіталовкладеннях, в ...

Скачать
87453
2
1

... і органи, а за справлянням і перерахуванням податку до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України – митні органи. Розділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість в зарубіжних країнах   2.1 Особливості справляння ПДВ у Росії Податок на додану вартість (ПДВ) запроваджений у Росії в 1992 р. У визначенні доданої вартості за російським законодавством ...

Скачать
24149
0
0

... ї власності. За своєю правовою природою є аграрними і управлінські відносини, що утворюються в процесі управління ними на засадах самоврядування і демократії.   2.Джерела аграрного права зарубіжних країн Джерела аграрного права — це результат правотворчості державних органів як зовнішній вираз волі народу, закріпленої в уніфікованих і диференційованих нормативно-правових актах, а також ...

0 комментариев


Наверх