Войти на сайт

или
Регистрация

НавигацияЦентральна база даних Держмитслужби України

 


Зміст

Вступ

1. Центральна база даних ДМСУ – як елемент єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби України

2. Шляхи створення Центральної бази даних ДМСУ

3. Технологія використання Центральної бази даних ДМСУ

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Взагалі, центральна база даних (ЦБД) – є невід’ємним елементом будь-якої корпоративної Інформаційної системи. Центральна бази даних Держмитслужби України є невід’ємним елементом єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ.

Саме, поняття база даних Інформаційної системи — це, сукупність зв'язаних даних, організованих по певних правилах, що передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання, незалежне від прикладних програм. База даних є інформаційною моделлю прикладної області. Звернення до баз даних здійснюється за допомогою системи управління базами даних (СУБД), що включаються до корпоративних ІС.

Про центральну базу даних ДМСУ поговоримо у даній роботі.

 


1. Центральна база даних ДМСУ – як елемент єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби України

Для митних органів України побудовано й встановлено єдину автоматизовану інформаційну систему, далі ЄАІС.

ЄАІС Державної митної служби України (далі – ДМСУ) являє собою автоматизовану систему управління процесами митної діяльності. Її основне призначення - підвищення ефективності формування і здійснення єдиної митної політики держави і діяльності митних органів.

В Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах" під автоматизованою системою (далі – АС) розуміють систему, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв’язку), а також методи, процедури, програмне забезпечення.

Наказ ДМСУ №5 від 05.01.05 "Про порядок організації захисту інформації під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка містить інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави" більш деталізує вказане поняття. У цьому Порядку термін автоматизована система (АС) вживається в такому значенні: як організаційно-технічна система, що реалізує інформаційну технологію й об’єднує засоби обчислювальної техніки й зв’язку, методи й процедури, програмне забезпечення, фізичне середовище, персонал і інформацію, яка обробляється. Дані, що знаходяться в інформаційній системі строго систематизовані і упорядковані. Структура ЄАІС може бути представлена у вигляді таких зв’язків:

1.         База даних. Центральна база даних ДМСУ дає можливість отримувати детальну інформацію у будь - якому розрізі даних, що містяться в електронних копіях митних документів, внутрішній документації митних органів всіх рівнів;

2.         Особи, що обслуговують систему (розробники програмно - інформаційних комплексів (далі-ПІК), адміністратори, інспектори спеціалізованих підрозділів);

3.         Технічні засоби;

4.         Користувачі системи. У рамках ЄАІС ведеться постійний аудит користувачів з ресурсами ПІК Центральної бази даних, тобто є змога отримати вичерпну інформацію щодо дій конкретного користувача в будь-який проміжок часу та ідентифікувати дані ПЕОМ, з якої відбувався доступ до ЄАІС [Лях].

У наказі N 800 від 10.12.2001 ДМСУ визначено процедуру проведення модифікації та анулювання в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України електронних копій вантажних митних декларацій, а також документів контролю доставки (далі - ДКД) а саме: попередніх повідомлень, попередніх вантажних митних декларацій, повідомлень про транзитні переміщення, зобов'язань про доставку чи про транзит транспортних засобів, книжок МДП, накладних ЦІМ, УМВС і внутрішніх транзитних документів, що надходять до ЦБД ДМСУ [6].

У Концепції створення в Державній митній службі України багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» і Стратегічного плану розвитку багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» [2], база даних визначається як — сукупність зв'язаних даних, організованих по певних правилах, що передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання, незалежна від прикладних програм. База даних є інформаційною моделлю прикладної області. Звернення до баз даних здійснюється за допомогою системи управління базами даних (СУБД).

Взагалі, обмін електронною інформацією між митними установами здійснюється на програмному рівні з використанням програмних комплексів, об’єднаних в Єдину автоматизовану інформаційну систему, за допомогою засобів комутованого автоматичного телефонного зв’язку та модемів. У зв’язку із збільшенням потоків інформації та з метою підвищення швидкості та надійності обміну інформацією введено в дію транспортну систему супутникового зв’язку між митними установами. З цією метою розроблено ряд програмно-інформаційних комплексів (ПІК), які дозволяють здійснювати оперативний доступ до Центральної бази даних (ЦБД) із застосуванням WEB-сервера ІАМУ.

Програма Формування реєстру оформлених ВМД для ІАМУ, розроблена на виконання наказу Держмитслужби від 30.07.2003 № 507, є складовою частиною (першим рівнем) програмно-інформаційного комплексу для контролю за повнотою центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій (далі – ЕК ВМД) Держмитслужби України. Програма призначена для формування реєстру оформлених (у т.ч. анульованих) ЕК ВМД із бази даних програми Інспектор митного оформлення (DOS версія) митного органу.

Для експлуатації програмно-інформаційних комплексів на базі WEB-серверів з доступом до центральної бази даних інформаційно-аналітичного митного управління використовуються програмний пакет- браузер MS Internet Explorer v. 4.0 і вище [2].

 

2. Шляхи створення Центральної бази даних ДМСУ

 

1993 р. – початок формування бази даних (БД) зовнішньоторговельної статистики на основі електронних копій вантажних митних декларацій (ЕК ВМД);

1997 р. – за допомогою сучасних інформаційних технологій було побудовано трирівневу систему клієнт-сервер з доступом користувачів до ресурсів серверів центральної бази даних через WEB-сервер.

1998 р. – Державна митна служба України ввела в дію такий важливий елемент ЄАІС, як центральна база даних (дали ЦБД). Фактично всі ПІК, які розроблялись і розробляються Держмитслужбою, побудовані з її використанням. Це надає можливість акумулювати в одному місці практично всю інформацію щодо митного оформлення вантажів і контролю за їх доставкою, ведення баз даних про порушників, санкцій до учасників ЗЕД тощо [2].

Основою Електронної митниці є інтегрована база даних та телекомунікаційне середовище. Інтегрована база даних Електронної митниці формується на базі центральної бази даних ДМСУ, центрах обробки даних митних органів.

Структура Електронної митниці повинна забезпечувати централізований моніторинг і управління центральною та резервною базами даних РІМ, вузлами ВТМ, серверами, робочими станціями, програмно-технічними комплексами, телекомунікаційним обладнанням, а також взаємодію із зовнішніми системами.

Удосконалення та подальший розвиток автоматизованих систем, що функціонують у митній службі, базуються на сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологіях й направлені на технологічне забезпечення безперервного потоку, накопичення та обробки електронної митної інформації, впровадження механізму електронного декларування (впровадження прийому в електронному вигляді попередніх повідомлень (далі – ЄПП) на рівні центральної бази даних від суб’єктів ЗЕД, з якими заключні угоди про подачу митних документів в електронному вигляді і які користуються режимом сприяння [2].

Історично ЄАІС ДМСУ складається з таких розділів: митне оформлення, доставка вантажів, довідники, спеціальна інформація, контрабанда, інформаційні системи, звіти, навчання та тестування, регламентований доступ.

ПІК складають підрозділи. Вони запроваджують автоматизовані системи, які спрощують роботу провідних управлінь ДМСУ та митних органів, а також надають можливість мати оперативну й актуальну інформацію за певний період часу чи на певну дату.

Тому основними перевагами створення та розвитку ЄАІС та центральної бази даних ДМСУ є: підвищення достовірності митної статистики, повнота стягнення митних платежів в Державний бюджет, підвищення ефективності митного контролю, зниження затрат на митне оформлення, підвищення оперативності вирішення завдань митними органами, зменшення часових та фінансових затрат на інформаційно-пошукові, розрахункові та аналітичні роботи, адекватна звітність по фінансовим операціям митних органів (контроль нарахування та стягнення митних платежів), мінімізація часу стабілізації системи при внесенні змін нормативно - правової бази та ін [2].


Информация о работе «Центральна база даних Держмитслужби України»
Раздел: Таможенная система
Количество знаков с пробелами: 15745
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
242448
6
24

... ів і зборів. Розділ 3. Напрямки підвищення рівня організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці 3.1 Напрями вдосконалення організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці Основні напрями розвитку Державної митної служби України координу-ються «Концепцією створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" в ...

Скачать
117260
13
0

... 1.2 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом Організацію міжнародних перевезень пасажирів вантажів здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень. Згідно Закону України “Про автомобільний транспорт” [3, с.5], до міжнародних перевезень пасажирів та ...

Скачать
100428
0
0

... ї роботи Держмитслужби, визначених дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Голови Держмитслужби», який містить технологію їх підготовки і прийняття. [32] Наказом Державної митної служби України від 10.09.2004 р. затверджено «Положення про участь суб’єктів громадського обговорення у підготовчій роботі щодо прийняття нормативно-правових актів з питань митної справи», де ...

Скачать
54408
2
1

... є в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у системі митних органів України; створює, реорганізовує та ліквідовує в установленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, установи і навчальні заклади; забезпечує гласність у діяльності митних органів, здійснює у встановленому ...

0 комментариев


Наверх