Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Дипломна робота

Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах


ЗМІСТ Вступ Розділ І. Проблема організації домашньої роботи в педагогічній теорії і практиці

1.1                     .Зміст поняття “домашня робота”. Нормативно-правове забезпечення організації домашніх завдань

1.2                     . Види домашніх завдань та способи їх перевірки

1.3 Стан організації домашньої роботи з учнями початкових класів у масовому педагогічному досвіді

1.4 Психологічні особливості учнів початкових класів та іх врахування в організації домашньої роботи

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження ефективності виділених дидактичних умов організації домашньої навчальної роботи

2.1 Характеристика дидактичних умов організації домашньої навчальної роботи молодих школярів

2.2 Методика експериментального дослідження

2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження6

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Відповідно до Закону “Про загальну середню освіту” з 1 вересня 2001 року розпочався перехід на новий зміст, структуру та єдиний 4-річний термін навчання учнів початкової школи.

Головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи. Саме поняття “домашня самостійна робота” буде основним в нашій дипломній роботі, темою якої є “Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах”. Тема дипломної роботи є досить актуальною, потребує вивчення і дослідження, оскільки багато вчителів не надають належної уваги домашній роботі, упускаючи те, що навчання може бути ефективним лише за умови, якщо навчальна робота під час уроків підкріплюється добре організованою домашньою роботою учнів. Засвоєння умінь і навичок, а також повторення навчального матеріалу відбувається головним чином у процесі домашньої роботи учнів, яка, доповнюючи і продовжуючи урок, сприяє поглибленню і розширенню знань учнів, привчає їх до самостійного мислення. На уроках, як би добре вони не проводилися, відбувається фіксація знань у короткочасній пам’яті. Для їх переведення у довгочасну пам’ять необхідне наступне повторення, яке найчастіше відбувається під час домашньої роботи. Крім того, засвоєння знань і формування навичок залежить від індивідуальних особливостей учнів, відбувається в різному темпі. Учням, що навчаються в одному класі, на це потрібен різний час, що під час уроку неможливо забезпечити. Домашня робота також сприяє формуванню відповідальності, навичок самостійної діяльності.

Об’єкт дослідження ─ процес організації домашньої роботи у початкових класах.

Предмет дослідження ─ дидактичні умови організації домашньої навчальної роботи учнів 2-4 класах.

Метою дослідження дипломної роботи полягає у визначенні дидактичних умов ефективної організації домашньої навчальної роботи у 2-4 класах.

Гіпотеза дослідження. Рівень навчальних досягнень учнів значно підвищиться, якщо в процесі організації домашньої роботи дотримуватися таких дидактичних умов: 1) індивідуалізація домашніх завдань; 2) різноманітність домашніх завдань; 3) формування в учнів уміння виконувати домашні завдання; 4) систематичність перевірки виконання домашньої роботи; 5) забезпечення інформованості батьків щодо організації домашньої роботи.

Відповідно до мети і висунутої гіпотези в дослідженні поставлені такі завдання:

1.  Проаналізувати сутність поняття “домашня робота”, особливості її проведення.

2.  Вивчити питання організацію домашньої роботи у масовому педагогічному досвіді.

3.  Виділити дидактичні умови організації домашньої навчальної роботи.

4.  Перевірити ефективність експериментальної методики у педагогічному процесі.

Для розв’язання завдань дослідження використовувались теоретичні і емпіричні методи дослідження.

Теоретичні: аналіз літератури з психології, дидактики і методики з метою визначення сутності досліджувальних понять.

Емпіричні: педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, методи вивчення результатів учнівської праці, діагнозування рівнів готовності учнів до самостійного виконання навчальної роботи, статистичний аналіз результатів дослідження.

Провідним методом дослідження був експеримент, який застосовувався на констатувальному і формувальному етапах дослідження.

Практична значимість дослідження полягає у розробці системи різнорівневих, різновидових, вільних за вибором домашніх завдань в системі уроків з окремих тем математики і мови у 4 класі.

Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків. У роботі використано 69 джерел літератури.


Розділ І. Проблема організації домашньої роботи в педагогічній теорії і практиці

 


Информация о работе «Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 132262
Количество таблиц: 10
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
167408
65
3

... ічні можливості й особливості, правильно спрямувати здібності. Таким чином, проведене експериментальне дослідження дає підстави стверджувати, що використання різних форм організації навчання природознавства в початковій школі (усіх типів уроків, усіх видів позаурочної та позакласної роботи) є ефективним засобом формування природничих знань учнів молодшого шкільного віку. Така робота активізує ...

Скачать
173833
3
2

... стимулювати учнів до нових зусиль у роботі, до самостійного переборення труднощів – це істотна ознака майстерності вчителя. Розділ 2. Технологія організації самостійної роботи учнів на уроках у початковій школі 2.1 Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів Визначаючи дидактико-методичні підходи до організації самостійної роботи учнів, ми враховували творчі надбання ...

Скачать
116321
9
8

... 2 А клас (експериментальний клас) Правильно виконали (у %) № завдання Діаграма 2. 2 Б клас (контрольний клас) Правильно виконали (у %) № завдання Аналізуючи одержані результати експериментального дослідження можна зробити висновок, що дидактична гра – це ефективний метод навчання математики молодших школярів. Ігри та ігрові ситуації допомагають учням у навчанні, органі ...

Скачать
118684
5
4

... ійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах інформаційного суспільства. Предмет дослідження – формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки. Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних і методичних засад формування ІК як основної складової професійної культури майбутнього вчителя початкових класів і засобу полі ...

0 комментариев


Наверх