Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство транспорту та зв'язку України

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Кафедра «Облік і аудит»

Курсова робота

з дисципліни "Аудит"

на тему:

"Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"


Виконала:

студентка групи 4-ОА-2

денної форми навчання

Пилипенко О.М.

Перевірила:

Київ 2010


 

Зміст

 

Вступ

I. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства

II. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги

2.1 Нормативне регулювання бухгалтерського обліку

2.2 Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства

2.3 Визначення послідовності перевірки та послуги

2.4 Визначення обсягу перевірки та послуги

III. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги

3.1 Перевірка організації системи внутрішнього контролю

3.2 Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства

IV. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги

4.1 Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства

4.2 Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності

4.3 Робочі документи аудитора

4.4 Аудиторський звіт (висновок)

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


 

Вступ

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем.

Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. А так як є і зовнішні користувачі то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, пов’язані з інформацією про даний суб’єкт господарювання. Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства.

Однією з найважливіших аудиторських процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. Перевірка достовірності бухгалтерської звітності аудитором є особливо відповідальною роботою, тому дана тема є актуальною, особливо на даному етапі ринкових перетворень в Україні.

Питання аудиту фінансових результатів в сучасних умовах розглядаються у працях вітчизняних вчених Білухи М.Т., Дем’яненка М.Я., Гайдуцького П.І., Гарасима П.М., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Осадчого Ю.І., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С., Саблука П.Т., Швеця В.Г., Шпичака О.М. та інших. Питаннями аудиту формування фінансових результатів та відображення їх у звітності займаються Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Єфименко В., Зубілевич С.Я., Петрик О.А., Редько О.Ю., Сопко В.В. Хоча і досить велика кількість вчених займається дослідженнями даної теми, вона до сих пір залишається не повністю розкритою.

Метою курсової роботи є розкриття особливостей аудиту фінансової звітності підприємств та пошук шляхів його удосконалення.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:

­  ознайомитись з поняттям аудит як формою контролю та його сутністю;

­  оволодіти методикою проведення аудиту звіту про фінансові результати;

­  визначити джерела інформації та об’єкти аудиту при проведенні документальної перевірки результатів фінансової діяльності;

­  вдосконалити методику аудиту фінансових результатів діяльності підприємства у складі аудиту фінансової звітності.

Предметом дослідження курсової роботи є фінансова звітність підприємств. А об’єктом дослідження виступає ТОВ "Валтекс".

При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко – математичний.

В якості теоретичної основи, при написанні курсової роботи, використовувалися підручники та статті провідних українських вчених-економістів, нормативно-законодавчі акти, бухгалтерські документи та звітність підприємства, а також Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України", Закон України "Про аудиторську діяльність", П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5 П(С)БО 6, а також матеріали мережі Інтернет.

А в якості практичних матеріалів були використані статут ТОВ "Валтекс", наказ про облікову політику, звітні дані та річні фінансові звіти господарства за останні роки.

В першому розділі розкривається сутність понять аудиторської діяльності та аудиторської послуги, основні завдання аудиту фінансової звітності. Визначено мету фінансової звітності відповідно національних стандартів бухгалтерського обліку та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства. Наведено характеристику форм звітності.

В другому розділі описується, нормативно-правова база, яка регулює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, також надається фінансово-господарська характеристика підприємства і дається оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик.

В третьому розділі подається приклад аудиторського висновку.


 

I.  Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства

Основним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності підприємств, що здійснюються з метою визначення правильності її складання відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам.

Аудиторська діяльність є сферою підприємництва аудиторських фірм або приватних аудиторів, яка включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, його практичне здійснення у формі надання різноманітних аудиторських послуг.

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, затверджених і зареєстрованих у встановленому порядку.

Виконують аудиторські послуги вони із залученням штатних і позаштатних працівників і погодинною оплатою або в порядку сумісництва на штатних посадах.

Аудиторські послуги – послуги пов'язані з аудитом експертизи, консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Схематично класифікація аудиторських наведена в Додатку 1.

Метою аудиту фінансової звітності є складання висновку щодо відповідності фінансової звітності за всіма суттєвими аспектами інструкціям, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів. Незважаючи на те, що аудиторський висновок служить основою довіри до фінансової звітності, для користувача це не може служити достатньою підставою для оцінки економічної стабільності підприємства в найближчому майбутньому або ефективності роботи його керівництва.

Основними завданнями аудиту є збирання та обробка достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання і формування на цій основі аудиторських висновків. Такими завданнями є:

–  упевнитись у правомірності створення підприємства і безперервності його функціонування; ознайомитись із системою господарювання і управління; оцінити надійність системи внутрішнього контролю, з’ясувати ефективність системи бухгалтерського обліку; проконтролювати правильність здійснення основних господарських процесів (постачання, виробництво, збут).

–  переконатись у повноті первинної документації; проконтролювати правильність ведення поточного бухгалтерського обліку і повноту відображення інформації в облікових регістрах; перевірити фактичну наявність активів, зобов’язань і капіталу, що відображені у фінансовій звітності; перевірити належність відображених у звітності активів, зобов’язань і капіталу (кому вони належать); перевірити постійність дотримання облікової політики суб’єктом господарювання; перевірити правильність ведення бухгалтерських записів та їх відповідність звітному періоду.

–  встановити відповідність діяльності підприємства і ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству; упевнитись у відповідності показників фінансових звітів (бухгалтерської і небухгалтерської звітності); висловити незалежну думку щодо результатів перевірки фінансової звітності.

Для того щоб скласти свою думку про достовірність фінансової звітності, аудитор повинен мати обґрунтовану гарантію того, що інформація бухгалтерської документації та інші дані достовірні й достатні. Обґрунтована гарантія — це наявність доказів того, що в цілому у звітності немає істотних перекручень.

Однак існують причини, які заважають аудиторові виявити істотні неточності й перекручення, а саме: використання неправильних тестів під час перевірки; обмежувальні фактори, притаманні системам бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю (наприклад можливість змови посадових осіб); той факт, що більшість аудиторських доказів носить більше переконливий, ніж остаточно стверджувальний характер.

Хоч аудитор відповідає перед замовником за свій аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства, це не звільняє керівництво цього підприємства від відповідальності за достовірність і повноту звітності. А процедура засвідчення бухгалтерської звітності підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), як цього вимагають Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та інші державні установи, не означає солідарну відповідальність за достовірність і повноту фінансової звітності з керівництвом підприємства, що перевіряється.

Функціональні завдання аудиту. Крім основних завдань, аудит може залежно від конкретних ситуацій вирішувати низку функціональних завдань. До них відноситься коригування. Передбачається, якщо за результатами проведеного аудиту аудитором були зроблені негативні висновки (в цілому або в будь-якій частині), аудитор може за проханням клієнта дати рекомендації щодо виправлення виявлених помилок. У завдання коригування не входить безпосереднє виправлення помилок самим аудитором.

Передбачається проведення перманентного аудиту, тобто систематичного контролю безпосередньо в процесі діяльності суб’єкта для попередження помилок або вибору оптимальних варіантів рішень. Діяльність аудитора щодо попередження помилок зводиться до розробки рекомендацій, правильних або оптимальних рішень або надання варіантів альтернативних рішень. Аудитор сам не може безпосередньо приймати рішення за клієнта. Стратегічне завдання — обґрунтування оптимальної або пропонування альтернативних стратегій і перспективної програми розвитку будь-якого аспекту діяльності підприємства в цілому.


 

II. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги

 


Информация о работе «Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 101319
Количество таблиц: 13
Количество изображений: 6

0 комментариев


Наверх