МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РЕФЕРАТ

на тему «Міжнародна правова статистика»

з дисципліни “Правова статистика ”

Харків 2011


Зміст

 

Вступ

1. Поняття, завдання і методи міжнародної правової статистики

2. Правова статистика міжнародних організацій

3. Організація правової статистики у зарубіжних країнах

Висновки

Список літератури


Вступ

 

Актуальність вивчення міжнародної правової статистики зумовлена багатьма причинами. Поглиблення міжнародного розподілу праці, розширен­ня обсягів зовнішньоекономічних зв`язків, інтеграційні процеси у економіч­них і суспільних взаємовідносинах між державами, глобалізація злочинності і її організованих транснаціональних форм зумовлюють необхідність викори­стання статистичних матеріалів, які характеризують розвиток економіки, культури, проявів соціальної патології і злочинності у різних країнах.

Міжнародна статистика вивчає методологію розрахунків статистичних показників, які відображають економічний розвиток і стан правопорядку в окремих країнах і на міжнародному рівні.

міжнародна статистика економіка


1. Поняття, завдання і методи міжнародної правової статистики

Як частина соціально-економічної статистики міжнародна статистика складається з трьох органічно пов`язаних напрямків:

1) наукової і практичної діяльності міжнародних статистичних ор­ганізацій;

2) узагальнення досвіду організації та методології статистики у різ­них країнах;

3) проведення міжнародних зіставлень і порівняльних дослід­жень.

Ці ж напрямки дослідження обумовлюють і основні завдання міжна­родної правової статистики. Головним із них є:

а) розробка системи групувань і класифікацій у різних галузях статистики;

б) створення єдиної статистичної бази для розробки принципів міжнародної політики у сфері боротьби зі злочинністю та іншими правопорушеннями;

в) узагальнення досвіду правозастосовної практики і діяльності правоохоронних органів у різних країнах світу;

г) розробки системи обліку і обчислення показників відповідно до між­народних стандартів;

д) забезпечення вірогідності, об`єктивності, оператив­ності, стабільності, доступності зведених статистичних даних про правові явища;

е) забезпечення цілісною статистичною інформацією міжнародні організації.

Таким чином, предметом міжнародної правової статистики є вивчення кількісної сторони діяльності правоохоронних і правозастосовчих органів у різних країнах світу, пов`язаних із застосуванням норм права і реалізацією правової відповідальності, в цілях подальшого якісного її аналізу в певних умовах часу і конкретних територій.

Виходячи з цього, об`єктом статистичного спостереження є світовий правопорядок і соціально-економічні та правові явища, які в ньому відбува­ються. За одиницю спостереження при цьому береться або окрема країна, або певні регіони світу.

У міжнародній правовій статистиці в процесі дослідження використо­вують практично усі ті методи загальної та математичної статистики, що і у вітчизняній, але з певними особливостями, які обумовлені об`єктом дослід­ження. Успіх будь-якого статистичного дослідження залежить від якості зі­браних матеріалів в процесі статистичного спостереження. На результати статистичного спостереження в міжнародній правовій статистиці впливають цілий ряд факторів.

По-перше – це масштабність і складність організації проведення будь-яких масових спостережень (переписів, обстежень, вибіркових досліджень). Проведення суцільних досліджень при цьому фактично не можливе у зв`язку з досить великим обсягом робіт. Тому переважно застосовують вибіркові, монографічні, а також спостереження основного масиву, які переважно мають періодичний або одноразовий характер.

По-друге. Складнощі виникають і при визначенні об`єкту спостере­ження, тобто сукупності тих країн, які можуть бути охоплені статистичним спостереженням. На визначення об`єкту спостереження впливає ціла сукупність соціально-політичних, економічних, ідеологічних факторів тощо.

По-третє. Наявність різних систем обліку правових явищ, а в деяких країнах їх повна відсутність, потребує як попереднього, так і по результатах досліджень глибокого наукового аналізу і перерахунку одержаних даних.

Застосування методів угрупування і зведення статистичних даних потребує громіздкої роботи по перевірці зібраних даних, їх систематизації, об­робці, підрахунках підсумкових даних і подання їх у формі статистичних таблиць у зв`язку з тим, що первинні дані надаються переважно у формі інформації урядів держав, або беруться із офіційних їх видань.

Методи визначення узагальнюючих показників зведених статистичних даних застосовують при аналізі і вирішенні завдань, пов`язаних з виявленням і вивченням тенденцій, закономірностей їх проявів у різних країнах, регіонах і у світі в цілому. При цьому застосовується досить значна сукупність пара­метрів оцінки будь-якого роду. Це і відносні величини і середні, і індекси, і методи визначення співвідношення статистичних показників у структурі явищ, методи аналізу рядів динаміки, методи кількісного визначення зв`язків і взаємозв`язків між проявами однорідних явищ в різних країнах, графічний метод тощо.

Але головну проблему методології міжнародної правової статистики складає проблема порівнянності даних. Вона вирішується сьогодні переважно застосуванням методів математичної, кібернетичної статистики і самих сучасних технологій обчислювальної техніки.

Але і при застосуванні суперсучасних технологій досягти більш менш задовільної порівнянності показників міжнародної правової статистики до­сить складно. Тому експерти міжнародних статистичних організацій вихо­дять з цього скрутного становища, використовуючи комплексну систему збо­ру і аналізу статистичної інформації. В числі обов`язкових елементів цієї си­стеми можна назвати наступні:

1.  Доповнення кількісних показників офіційної статистики про стан правопорядку в державі якісними показниками соціально-економічної і адміністративної статистики.

2.  Аналіз соціально-економічної сутності кримінального і адмініст­ративного законодавства.

3.  Проведення порівняльного аналізу кримінально-правових і адмі­ністративних дефініцій і порядку реєстрації злочинів і правопорушень у різних країнах.

4.  Вивчення повідомлень засобів масової інформації про стан пра­вопорядку в країні і проявів правопорушливої поведінки.

5.  Використання ефективних методів корекції одержаних матеріалів із країн, які надали відповідну інформацію

6.  Широке використання методів середніх величин, індексів, які дозволяють провести типологічні, варіаційні і аналітичні угрупування, як за первинними, так і вторинними ознаками.

Таким чином, аналіз даних міжнародної правової статистики дає змогу порівняти прояви окремих правових явищ у різних країнах і висвітлити їх тенденції у глобальному масштабі по регіонах і групах країн, динаміці струк­турних показників, кореляційних зв`язків між правовими і соціально-еконо­мічними явищами. А в цілому виявити тенденції розвитку законослухняного суспільства і реагування людської спільноти на кримінальні реалії.


Информация о работе «Міжнародна правова статистика»
Раздел: Государство и право
Количество знаков с пробелами: 29580
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
46006
1
0

... яльність, крім даних про оперативно-розшукову діяльність. З цього ж року було знято і завісу таємничості з показників правової статистики. 2. Мета, предмет та завдання правової статистики Показники правової статистики дають змогу визначити рівень правопорядку в суспільстві завдяки цифровій характеристиці усіх правопорушень, розглянутих правоохоронними органами. Використовуючи дані правової ...

Скачать
65616
2
0

... факторів у розвитку міжнародної міграції робочої сили; 3) розширення географії міжнародної міграції робочої сили (зростає кількість країн, звідки емігрує і куди іммігрує населення); 4) розширення масштабів міжнародної міграції робочої сили. Це означає збільшення кількості міграційних потоків робочої сили, а також розширення структури міграційних потоків (вчені, робітники, спеціалісти і т.д.) та ...

Скачать
172920
3
32

... переліком правових знань, щоб мати змогу допомагати у вигляді консультацій своїм клієнтам. Проведене дослідження дало змогу сформулювати деякі пропозиції щодо вдосконалення соціально-правового захисту дітей від насильства: ·   систематично проводити курси ознайомлення педагогічних працівників із питаннями соціально-правового захисту дітей-жертв насильства і підвищення їх правової культури; ·   ...

Скачать
173906
0
0

... і Римської конвенції 1988 року. За останні 10 років принцип протиправності тероризму був розвинутий та конкретизований у ряді документів ООН, наприклад, в Декларації про заходи із ліквідації міжнародного тероризму, прийнятій на 49-й сесії Генасамблеї в 1994 році. Надзвичайно важливими, особливо на тлі чеченських подій були положення декларації про те, що “злочинні акти, спрямовані чи розраховані ...

0 комментариев


Наверх