Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


3. Загальна характеристика показників фінансово-господарської діяльності ВАТ "Демітекс"

Суб’єктом дослідження у даному питанні є: Відкрите акціонерне товариство "Демітекс" (далі – ВАТ "Демітекс").

Місцезнаходження: Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1.

Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Статуту (додаток А), рішень органів Товариства та також внутрішніх наказів, розпоряджень, регламентів, правил процедури та інших локальних нормативних актів. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

Метою створення товариства є об’єднання матеріальних та фінансових ресурсів його акціонерів з метою отримання прибутку.

Також метою діяльності ВАТ "Демітекс" є розробка, фінансування та реалізація комерційних проектів для отримання максимального економічного ефекту при мінімізації витрат за допомогою об’єднання ресурсів та можливостей акціонерів.

Для реалізації зазначеної мети Товариство здійснює наступні види діяльності:

- бавовняно прядильне виробництво;

- організація громадського харчування, у тому числі, організація кафе, барів, ресторанів з метою надання послуг за готівку та безготівковий розрахунок;

- роздрібна, оптова, комісійна та інші види торгівлі продуктами харчування, товарами народного споживання, промисловими виробами, у тому числі торгівля за готівковий та безготівковий розрахунки;

- виробництво, переробка та реалізація продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, у тому числі вирощеної власними силами, товарів народного споживання, операції з давальницькою сировиною;

- закупівля сільськогосподарських товарів у фізичних та юридичних осіб за готівковий та безготівковий розрахунки, а також їх реалізація та переробка;

- експортно-імпортні операції та закупка продукції виробничо-технічного призначення для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності;

- організація аптек з метою реалізації лікувальних препаратів, формування лікувальних закладів, профілакторіїв, санаторіїв, пансіонатів;

- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законоданством України.

Товариство є власником: майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Товариство має право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, та здійснювати будь-які інші дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Від імені Товариства правління може вчиняти юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом.

Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі.

Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства відраховуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

ВАТ "Демітекс" здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік згідно з новими Національними стандартами бухгалтерського обліку.

Джерелами формування майна підприємства є:

-  грошові та матеріальні внески засновників;

-  доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

-  кредити банків та інших кредиторів;

-  капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

-  надходження від роздержавлення і приватизації власності;

-  придбання майна іншого підприємства, організації.

Згідно статуту товариство, має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

Відносини товариства з іншими суб’єктами ринку, здійснюються на основі договорів. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод.

Джерелом формування фінансових ресурсів є прибуток, амортизаційні відрахування.

Товариство має право відкривати розрахункові (поточні) та інші рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь – яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлений Національним банком України. Самостійно встановлювати черговість і напрями списання коштів з власних рахунків.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерській облік своєї роботи, веде статистичну звітність. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника, підприємство ліквідується у випадку визнання його банкротом.

Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і представляє її органам державної статистики.

Відповідальність за стан обліку та своєчасність подання звітності покладається на директора та бухгалтера підприємства.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе керівництво підприємства ВАТ "Демітекс".

При формуванні облікової політики передбачається майнова відокремленість і безперервність діяльності підприємства, послідовність облікової політики, а також тимчасова визначеність фактів господарської діяльності. Облікова політика на підприємстві відповідає вимогам повноти, обачності, принципам превалювання сутності над формою, послідовності, безперервності, періодичності та іншим принципам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік а фінансову звітність в Україні".

Наказ про облікову політику є одним з перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудиторськими фірмами та іншими відповідними службами при перевірці діяльності підприємства.

Наказ про облікову політику на підприємстві ВАТ "Демітекс" наведено у додатку С.

Безпосередню участь при формуванні облікової політики, а також відповідальність за її формування у ВАТ "Демітекс" беруть на себе директор і головний бухгалтер та інші служби підприємства, відповідальні за планування таких важливих показників, як собівартість виробленої і реалізованої продукції, класифікації витрат, амортизації тощо, розробляють і вносять свої пропозиції з питань формування облікової політики.

Щодо обов’язків керівника і головного бухгалтера стосовно організації та ведення бухгалтерського обліку, то керівник підприємства створює необхідні умови для правильного ведення обліку та організовує контроль діяльності всіх бухгалтерських служб. З метою забезпечення ведення бухгалтерського обліку у ВАТ "Демітекс" створена бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером.

Головний бухгалтер ВАТ "Демітекс" забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організовує контроль за повнотою і достовірністю відображення всіх господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, організовує документооборот; розподіляє обов’язки між працівниками бухгалтерії і здійснює контроль за їх виконанням, готує проекти наказу про облікову політику тощо.

У обов’язки головного бухгалтера та економіста входить: установка нормативних даних для ведення обліку і списання, виняткові права роботи в системі (відкриття закритих документів, коректування карток клієнтів), оперативний аналіз і контроль ведення обліку, подання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством, надання щорічного звіту в органи правління товариства.

У обов’язки бухгалтера входить: заповнення необхідних довідкових даних, контроль оформлення документів на реалізацію товарів і послуг, контроль оформлення податкових накладних, завантаження банку, розноска платежів, формування перерахунку платежів, за наявності модуля обміну контроль завантаження даних.

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу та здатність суб’єкта господарювання фінансувати свою діяльність.

Фінансовий стан підприємства слід здійснювати за допомогою експрес-аналізу, що утворюється з вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки активів підприємства та джерел їх формування. Порівняльний аналіз балансу фактично включає показники горизонтального і вертикального аналізу, активно використовувані в практиці вітчизняних та зарубіжних фірм.

У ході горизонтального аналізу визначають абсолютні та відносні зміни величини різних статей балансу за певний період. Метою вертикального аналізу є розрахунок деяких коефіцієнтів, що характеризують структуру активів підприємства та їх джерел. Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому, побудуємо аналітичну таблицю, що характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динамміку окремих її показників.

З даних табл. 3.1 бачимо, що капітал ВАТ "Демітекс" зріс при порівнянні 2009 року з 2007 р. на 659145 тис.грн., або на 124%, при порівнянні 2009 і 2008 років на 488293 тис. грн. або на 69,5%.

При цьому, необоротні активи зросли при порівнянні 2009 та 2007 років на 7599 тис. грн., або на 75,5%, а у порівнянні 2009 і 2008 років на 5433 тис. грн. або на 44,4%.

У структурі всього капіталу частка необоротних активів знизилась при порівнянні 2009 і 2007 років на 0,4%, а при порівнянні 2009 і 2008 років на 0,03%.

Оборотні активи зросли при порівнянні 2009 і 2007 років на 568337 тис. грн. або на 109,1%, а у порівнянні 2009 і 2008 років - на 428587 тис. грн. або на 64,9%. У структурі всього капіталу частка оборотних активів знизилась при порівнянні 2009 і 2007 років на 6,5%, а в 2009 і 2008 років на 2,6%.

Щодо джерел формування капіталу, то відбувся ріст власного капіталу відповідно у порівнянні 2009 року до 2007 - на 81358 тис. грн., або на 65,8%, а у порівнянні 2009 року до 2008 на 53113 тис. грн., або на 135%. У структурі всіх джерел формування капіталу частка власного капіталу знизилась при порівнянні 2009 і 2007 років на 6%, а у порівнянні 2009 і 2008 років на 4,4%.

Але одночасно відбулося зростання довгострокових і поточних зобов’язань. Довгострокові зобов’язання при порівнянні 2009 і 2007 років знизились на 21200 тис. грн., або на 71%, а з 2008 роком – на 51377 тис.грн., або на 49,8% .

Поточні зобов’язання при порівнянні 2009 і 2007 років збільшились на 597464 тис. грн., або на 178,3%, а в 2009 і 2008 років на 485115 тис.грн. або на 108,4%.

У структурі джерел формування капіталу частка довгострокових зобов’язань у порівнянні 2009 і 2007 років знизилась на 9,4 %, а у порівнянні 2009 року до 2008 – на 49,8%.

Частка поточних зобов’язань зросла у порівнянні 2009 і 2007 років на 15,3%, а у порівнянні 2009 і 2008 років на 14,6%.

Динаміка джерел формування капіталу ВАТ "Демітекс" за 2007-2009 роки, представлена у вигляді рис. 3.2.

Рис. 3.2. Динаміка джерел формування капіталу ВАТ "Демітекс" за 2007-2009 роки

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є забезпечення стабільності його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона пов’язана із загальною структурою балансу, рівнем залежності суб’єкта господарювання від кредиторів та інвесторів.

Фінансову стійкість підприємства за першою ознакою визначають за системою узагальнюючих та часткових показників.

Узагальнюючим показником фінансової незалежності є надлишок або нестача джерел фінансування для формування запасів, який визначають як різницю між величиною джерел покриття та величиною запасів. Вартість запасів порівнюють послідовно з наявністю власного оборотного капіталу, довгостроковими зобов’язаннями, короткостроковими кредитами та позиками. Відповідно до забезпеченості запасів, згаданими варіантами фінансування, розрізняють чтири типи фінансової стійкості: абсолютна, нормальна стійкість, передкризовий (критичний) фінансовий стан, кризовий фінансовий стан (табл. 3.2).

При оцінці фінансового стану потрібно враховувати, що:

1) якщо Е1, Е2, Е3 > 0, то підприємство має абсолютну фінансову стійкість;

2) якщо Е1 < 0, Е2 > 0, Е3 > 0 – то підприємство має нерівномірну фінасову стійкість;

3) якщо Е1 < 0, Е2 < 0, Е3 > 0 – то підприємство має нестійке фінансове положення;

4) якщо Е1 < 0, Е2 < 0, Е3 < 0 – то підприємство має кризовий фінансовий стан.

Таблиця 3.2 Показники фінансової стійкості підприємства ВАТ "Демітекс" протягом 2007-2009 рр. (тис.грн.)

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік. Відхилення 2009 року (+,-) від:
2007 рік 2008 рік
Наявність власного оборотного капіталу для формування запасів 113583,0 139743,0 188865,0 75282,0 49122,0
Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів 73000,0 103177,0 51800,0 -21200,0 -51377,0
Наявність оборотного капіталу, довгострокових., короткострокових кредитів та позик для формування запасів 80411,0 - 137097,0 56686,0 137097,0
Запаси 220108,0 289725,0 394763,0 174655,0 105038,0
Надлишок (+) нестача (-) власних обігових коштів для формування запасів – Е1 -106525,0 -149982,0 -205898,0 -99373,0 -55916,0
Надлишок (+) нестача (-) власних обігових та довгострокових позикових коштів для формування запасів – Е2 -147108,0 -186548,0 -342963,0 -195855,0 -156415,0
Надлишок (+) нестача (-) власних обігових, довгострокових і короткострокових позикових коштів для формування запасів – Е3 -139697,0 -289725,0 -257666,0 -117969,0 32059,0
Номер типу фінансової ситуації відповідно класифікації

Кризовий фінансо-

вий стан

Кризовий фінансо-

вий стан

Кризовий фінансо-

вий стан

- -

Враховуючи показники фінансової стійкості, розраховані у табл. 3.2, фінансовий стан підприємства оцінюється як кризовий, протягом періоду, що аналізується він не змінився. У 2007-2009 рр. запаси перевищували нормальні джерела фінансування на 106525 тис.грн. – у 2007 році, 149982 тис.грн. – у 2008 році та 205898 тис.грн. – у 2009 році.

Ліквідність поточних активів є головним фактором, який визначає ступінь ризику вкладень у оборотні активи. ступінь ліквідності оборотних активів, і кожної їх групи, визначається як відношення відповідної частки оборотних активів до поточних зобов’язань.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів (актив балансу), які згруповані за ступенем їх ліквідності і розміщені у порядку убування (зменшення) їх ліквідності, із зобов’язаннями (пасив балансу), які згруповані за строками їх погашення та розміщені у порядку зростання термінів.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи: найбільш ліквідні активи, середньо ліквідні активи, низько ліквідні активи, важко ліквідні активи.

Пасиви балансу групуються залежно від терміновості сплати зобов’язань наступним чином:

- поточні зобов’язання за розрахунками;

- короткострокові кредити банків і позики;

- довгострокові зобов’язання, постійні пасиви.

Аналіз ліквідності передбачає складання балансу ліквідності (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 Оцінка ліквідності балансу підприємства ВАТ "Демітекс" на кінець 2008-2009 рр.

Групи Види активів Роки Групи Види пасивів Роки Надлишок (+) або нестача -) платіжних засобів (А-П)
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
А1 Високоліквідні 3445,0 5171,0 7375,0 П1 Найбільш термінові 254655,0 447415,0 932530,0 -251210 -442244 -925155
А2 Середньо ліквідні 297915,0 365374,0 687466,0 П2 Короткотермінові 80411,0 - 137097,0 217504 365374 550369
А3 Низьколіквідні 220108,0 289725,0 394763,0 П3 Довгострокові 73000,0 103177,0 51800,0 147108 186548 342963
Разом 521468 660270 1089604 Разом 408066 550592 1121427 113402 109678 113402

Дані табл. 3.3 свідчать, що у 2008 році нестача високоліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов’язань становила 251210 тис.грн., а у 2009 році ця сума нестачі зросла до 925155 тис.грн. По середньоліквідних та довгострокових активах спостерігається надлишок платіжних засобів з тенденцією до його збільшення.

Таким чином, за трьома групами активів надлишок платіжних засобів для покриття зобов’язань збільшився до 113402 тис.грн. Отже, баланс не є абсолютно ліквідним у зв’язку з нестачею високо- та низько ліквідних активів, але динаміка ліквідності підприємства позитивна.

Для об’єктивної оцінки фінансовоо стану підприємства важливе значення має розрахунок та застосування показників ліквідності. Вони дають можливість оцінити рівень платоспроможності підприємства на певний момент часу, а також у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.

Таблиця 3.4 Показники платоспроможності ВАТ "Демітекс" на кінець 2007-2009 рр.

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік Відхилення 2009 року (+,-) від: 2009 рік у % до:
2007 року 2008 року 2007 року 2008 року
Коефіцієнт миттєвої ліквідності 0,66 0,42 0,78 0,120 0,360 18,2 85,7
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,87 1,75 1,49 -0,380 -0,260 -20,3 -14,9
Коефіцієнт загальної ліквідності 4,14 4,56 3,89 -0,250 -0,670 -6,0 -14,7
Коефіцієнт ліквідності запасів 0,532 0,838 0,367 -0,165 -0,471 -31,0 -56,2
Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках 0,828 1,596 1,417 0,589 -0,179 71,1 -11,2
Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості 0,789 0,539 0,586 -0,203 0,047 -25,7 8,7
Коефіцієнт мобільності активів 0,291 0,373 0,402 0,111 0,029 38,1 7,8
Коефіцієнт співвідношення активів 0,291 0,595 0,673 0,382 0,078 131,3 13,1

Аналіз показників платоспроможності підприємства вказує, що суб’єкт дослідження є платоспроможним. Так, станом на кінець 2007 та 2008 років, підприємство може негайно за рахунок наявних грошових коштів погасити відповідно лише 4,2% та 7,8% найбільш термінових зобов’язань, що вище нормативних значень.

У той же час, при нормативі 70-80% підприємство за рахунок наявних грошових коштів та очікуваних надходжень від дебіторів може розраховуватися з боргами короткострокового характеру лише на 8,7% у 2007 році, 7,5% у 2008 році та 7,8% - у 2009 році.

Значне відхилення від рекомендованих значень спостерігається щодо коефіцієнту загальної ліквідності. Отримані кошти від перетворень оборотних активів та готівку станом на кінець 2009 року дозволять перекрити кредиторську заборгованість товарного характеру та поточні зобов’язання за розрахунками лише на 38,9%, що у 6,7 раз менше оптимального значення.

Отже, результатами дослідження виявлено, що підприємство вважати платоспроможним протягом останніх трьох років можна.

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості показує, що у 2009 році підприємство на 1 грн. дебіторської заборгованості залучало 0,586 грн. кредиторської, у 2008 році – 0,539 грн., у 2007 році – 0,789 грн. Тобто, при недостатності власного капіталу підприємство використовувало у господарському обороті, як єдине джерело фінансування, кредиторську заборгованість. Коефіцієнт співвідношення активів у 2009 році становить 67,3%, що що вище рекомендованого значення.

Тобто, підводячи загальний підсумок за усіма розрахунками стверджуємо, що баланс підприємства є ліквідним. Йому вистачає власних джерел фінансування для формування оборотних активів. Крім того, протягом 2007-2009 років підприємство є платоспроможним.

Аналіз фінансових результатів є одним із найважливіших напрямів оцінки ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємства. За результатами аналізу фінансових результатів підприємства (табл. 3.5), для ВАТ «Демітекс».


Таблиця 3.5 Фінансові результати ВАТ "Демітекс" за 2007-2009 рр. (тис.грн.)

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік Відхилення (+,-) 2009 року від 2009 рік у % до:
2007 року 2008 року 2007 року 2008 року

сума,

тис. грн.

у % до виручки

сума,

тис. грн.

у % до виручки
Доход (виручка) від реалізації 1115742,0 1726119,0 3132739,0 2016997,0 - 1406620,0 - 280,8 181,5
Продовження табл. 3.5
Податок на додану вартість 185957,0 287687,0 522123,0 336166,0 16,7 234436,0 16,7 280,8 181,5
Чистий доход від реалізації 906626,0 1400640,0 2537126,0 1630500,0 81,3 1136486,0 81,1 279,8 181,1

Собівартість реалі-

зованої продукції

786008,0 1202757,0 2032890,0 1246882,0 70,4 830133,0 69,7 258,6 169,0
Валовий прибуток (збиток) 120618,0 197883,0 504236,0 383618,0 10,8 306353,0 11,5 418,0 254,8
Інші операційні доходи 171,0 96,0 230,0 59,0 0,01 134,0 0,01 134,5 239,6
Адміністративні витрати 23148,0 36077,0 53313,0 30165,0 2,1 17236,0 2,1 230,3 147,8

Інші операційні вит-

рати

2790,0 2541,0 3647,0 857,0 0,3 1106,0 0,1 130,7 143,5

Фінансові резуль-

тати від операційної діяльності

42131,0 52839,0 8142,0 -33989,0 3,8 -44697,0 3,1 19,3 15,4

Фінансові результа-ти від звичайної діяльності до опо-

даткування

24507,0 31134,0 56875,0 32368,0 2,2 25741,0 1,8 232,1 182,7

Фінансові результа-

ти від звичайної діяльності

23498,0 29124,0 53490,0 29992,0 2,1 24366,0 1,7 227,6 183,7
Чистий прибуток (збиток) 23498,0 29124,0 53490,0 29992,0 2,1 24366,0 1,7 227,6 183,7

необоротний актив статистичний звітність

За результатами аналізу (табл. 3.5) бачимо, що у 2009 році підприємство формувало свої доходи лише процесі операційної діяльності: 90% припадає на дохід від реалізації продукції; 3,8% - інші операційні доходи.

У 2008 році порівняно з 2007 роком дохід від реалізації продукції збільшився на 2016997 тис.грн., а у 2009 році, порівняно з 2008 – на 1406620 тис.грн.

Порівняно з 2007 та 2008 роками відбулося збільшення сум за всіма видами витрат і відрахувань.

Але при цьому суттєво зросла собівартість реалізованої продукції – на 1246882 тис.грн. у 2008 році порівняно з 2007, а у порівнянні 2009 року з 2008 – на 830133 тис.грн. У цілому витрати і відрахування підприємства протягом 2007-2009 рр. збільшились на 17236 тис.рн.

Результати аналізу свідчать про підвіщення економічної ефективності виробництва продукції на підприємстві, загалом протягом 2007-2009 рр. спостерігається тенденція покращення показників ефективності виробництва.

Зокрема, якщо у 2007 році кожен працівник підприємства у середньому забезпечував своєю працею дохід у сумі 4610,5 тис. грн., то у 2008 році виробіток одного працівника становив 7222,3 тис. грн., а вже у 2009 році даний показник більш ніж у 3 рази піднявся до рівня 16148,1 тис. грн. При цьому загальна кількість персоналу у ВАТ "Демітекс" постійно зменшувалась.

Таблиця 3.6 Динаміка показників діяльності ВАТ "Демітекс" за 2007-2009 рр.

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік Відхилення (+,-) 2009 року від: 2009 рік у % до:

2007

року

2008

року

2007

року

2008

року

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 1115742,0 1726119,0 3132739,0 2016997,0 1406620,0 180,8 81,5
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 242 239 194 -48 -45 -19,8 18,8

Виробіток одно

го працівника, тис.грн./чол.

4610,5 7222,3 16148,1 11537,6 8925,9 250,2 123,6

За три роки загальна чисельність персоналу скоротилась на 45 осіб. Це явище ми можемо пояснити тим, що на підприємстві впроваджуються нові менш трудомісткі технології. Керівництво підприємства в останні роки веде активну політику по автоматизації та механізації виробництва, що і призвело до скорочення кількості працівників на підприємстві.

За результами аналізу доходів та витрат ВАТ "Демітекс".


Таблиця 3.7 Динаміка складу та структури доходів, витрат ВАТ "Демітекс" за 2007-2009 рр.

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік Відхилення (+,-) 2009 року від: 2009 рік у % до:
2007 року 2008 року
сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % у сумі, тис. грн. у структурі, п.п. у сумі, тис. грн. у структурі, п.п. 2007 року 2008 року
Доходи

Доход (ви

ручка) від реалізації

1115742,0 99,98 1726119,0 99,99 3132739,0 99,99 2016997,0 0,01 1406620,0 - 180,8 81,5
Інші операційні доходи 170,9 - 96,0 0,01 230,0 0,01 59,1 -0,01 134,0 - 34,6 139,6
Разом 1115912,9 100,0 1726215 100,0 3132969,0 100,0 2017056,1 - 1406754,0 - 180,8 81,5
Витрати і відрахування
Податок на додану вартість 185957,0 18,6 287687,0 18,8 522123,0 20,0 336166,0 1,4 234436,0 1,2 180,8 81,5
Продовження табл. 3.7

Собіварті-сть реалізо

ваної про

дукції

786007,6 78,8 1202757,0 78,7 2032890,0 77,8 1246882,4 -0,9 830133,0 -0,8 158,6 69,0
Адміністративні витрати 23148,5 2,3 36077,0 2,4 53313,0 2,0 30164,5 -0,3 17236,0 -0,3 130,3 47,8
Інші операційні витрати 2790,0 0,3 2541,0 0,2 3647,0 0,1 857,0 -0,1 1106,0 - 30,7 43,5
Разом 997903,1 100,0 1529062,0 100,0 2611973,0 100,0 1614069,9 - 1082911,0 - 161,7 70,8

Фінансові результати від опера-

ційної діяльності

42131,1 х 52839,0 х 8142,0 х -33989,1 х -44697,0 х 80,7 -84,6

Розрахунки засвідчують, що протягом 2007-2009 рр. доходи підприємства сформовані за рахунок доходів, отриманих у результаті операційної діяльності, вони складають більшу частку (99,98% у 2007 році, 99,99% у 2008 році та 99,99% у 2009 році) та інших операційні доходів, їх частка не значна (0,01% та 0,01% відповідно).

Відмічаємо також тенденцію до значного збільшення загальної суми доходів у 2009 році за рахунок підвищення, у першу чергу, обсягів виробничої діяльності та виручки від реалізації(рис. 3.4).

Рис. 3.4. Динаміка доходів ВАТ "Демітекс" за 2007-2009 рр.

У загальній сумі витрат ВАТ "Демітекс" найбільшу питому вагу (77,8%) займає собівартість реалізованої продукції. Негативним є суттєве збільшення суми питомої ваги адміністративних витрат у 2009 році. Це може бути наслідком підвищення оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, збільшення витрат на службові відрядження, зв’язок тощо.

Інші операційні витрати у 2009 році відносно 2007 року зросли на 857 тис.грн., або на 30,7%, а у порівнянні з 2008 - на 1106 тис.грн., або на 43,5%. Сума податку на додану вартість збільшилась у 2009 році, порівняно з 2007 роком на 336166,0 тис.грн., або на 180,8%, що пов’язано з динамікою виручки від реалізації(рис. 3.5).

Протягом 2007-2009 років як доходи, так і витрати підприємства сформовані за рахунок операційної діяльності ВАТ "Демітекс". Тому, доцільним є аналіз структури операційних витрат підприємства ВАТ «Демітекс» за 2007-2009рр. (табл. 3.8) .

Таблиця 3.8 Структура операційних витрат ВАТ "Демітекс" за 2007-2009 рр.

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік Відхилення (+, -) 2009 року від: 2009 рік у % до:

2007

року

2008

року

2007

року

2008

року

Операційні витрати (разом), тис. грн. 76376,8 145140,0 496324,0 419947,2 351184,0 549,8 242,0
Продовження табл. 3.8

у т. ч.:

Матеріальні затрати, сума, тис. грн.

15722,1 22759,0 33333,0 17610,9 10574,0 112,0 46,5
питома вага, % 20,6 15,7 6,7 -13,9 -9,0 67,4 -57,2
Витрати на оплату праці, сума, тис. грн. 10909,1 17285,0 29644,0 18734,9 12359,0 171,7 71,5
питома вага, % 14,3 11,9 6,0 -8,3 -5,9 -58,2 49,8
Відрахування на соціальні заходи, сума, тис. грн. 4064,4 6434,0 11063,0 6998,6 4629,0 172,2 71,9
питома вага, % 5,3 4,4 2,2 -3,1 -2,2 58,1 49,7
Амортизація, сума, тис. грн. 2338,9 3086,0 2916,0 577,1 -170,0 24,7 -5,5
питома вага, % 3,1 2,1 0,6 -2,5 -1,5 -80,8 -72,4
Інші операційні витрати, сума, тис. грн. 43342,3 95576,0 419368,0 376025,7 323792,0 867,6 338,8
питома вага, % 56,7 65,9 84,5 27,7 18,6 48,9 28,3

Основну частку у структурі операційних витрат ВАТ "Демітекс" займають матеріальні витрати та інші операційні витрати.

Так, у 2009 році матеріальні витрати складають 6,7 % від загальної суми операційних витрати, а інші операційні витрати 27,7 %. Матеріальні затрати займають найбільшу частку у загальній структурі операційних витрат, оскільки підприємство займається виробничою діяльністю.

Порівнюючи тенденцію зміни доходів та витрат ВАТ "Демітекс" відмічаємо деяке перевищення темпів зростання доходів над темпами зростання витрат і відрахувань, що у подальшому може негативно позначитися на діяльності підприємства.

Отже, у ВАТ "Демітекс" спостерігається позитивна динаміка фінансових результатів діяльності підприємства.


Информация о работе «Методика складання фінансової та статистичної звітності з необоротних активів та амортизації на ВАТ "Демітекс"»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 119228
Количество таблиц: 10
Количество изображений: 2

0 комментариев


Наверх