Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


4. Методика складання фінансової звітності з необоротних активів

Баланс є головним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства і на цій підставі прийняття ефективних управлінських рішень.

Баланс підприємства - це таблиця встановленої форми, в якій ліворуч розміщуються активи підприємства, а праворуч - пасиви, які включають капітал і зобов'язання. З метою отримання узагальненої інформації за видами активів і пасивів, вони в балансі об'єднуються в розділи за їх економічним змістом.

Баланс підприємства повинен містити загальні дані про назву підприємства, місце знаходження (країну де зареєстроване підприємство), організаційно — правову форму власності, та назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву материнської (холдингової) компанії, галузь та вид економічної діяльності за відповідними державними реєстрами, валюту Балансу та одиницю її виміру (тис. грн.), повну адресу підприємства та дату на яку складається Баланс.

При заповненні Балансу (графа 3) дані на початок звітного періоду заповнюється із попереднього звіту, а дані на кінець звітного періоду (графа 4) заповнюється за сальдо синтетичних рахунків з Головної книги за журнальною формою обліку або з оборотної відомості за синтетичними рахунками при інших формах обліку.

При цьому слід пам'ятати, що при заповненні статей Балансу за формою № 1 за звітний рік, необхідно забезпечити відповідність показників вступного сальдо (графа 3) організаційним змінам, що мали місце на підприємстві, наприклад, вибуття або приєднання частки, структурних підрозділів, цілих підприємств, які відбулися станом на 1 січня звітного року, а також врахувати виправлення виявлених у звітному році таких помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), тобто наводиться скоригована величина відповідної статті Балансу станом на 31 грудня попереднього року.

Заповнюючи Баланс слід враховувати вимоги П(С)БО 2 «Баланс», який не допускає згортання статей активів та зобов'язань, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.

Так, згортання сальдо допускається з внутрішньогосподарських розрахунків, а саме за субрахунком 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» при складанні загального Балансу підприємства яке є юридичною особою.

При складанні Баланса слід пам'ятати, що показники фінансової звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включаються до загального фінансового звіту підприємства - юридичної особи.

В Україні Баланси підприємства складають за методом - нетто, тобто валюта Балансу підраховується за виключенням сум за регулюючими рахунками. До регулюючих рахунків відносяться: знос необоротних активів (13);

- резерв сумнівних боргів (38);

- вилучений капітал (45);

- неоплачений капітал (46);

- частка перестраховиків у страхових резервах (494-496).

Суми за регулюючими рахунками наводяться в Балансі у дужках і при підрахуванні підсумків віднімаються.

У першому розділі активу Балансу «Необоротні активи» відображається вартість необоротних активів, а саме: нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокових біологічних активів, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних активів.

Необоротні активи — це усі активи, що не є оборотними тобто сюди включаються грошові кошти та їх еквіваленти, що обмежені у використанні, інші активи, які призначені не для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом дванадцяти місяців з дати Балансу (І розділ).

Зміст статей балансу та методика складання розділу 1 «Необоротні активи» наведені у табл. 4.1.

Таблиця 4.1 Зміст статей балансу та методика складання розділу 1 «Необоротні активи»

Назва статті та номер рахунка, субрахунка Код рядка Зміст статей та їх оцінка в Балансі
Розділ І. Необоротні активи
Нематеріальні активи: П( С) БО 8 «Нематеріальні активи» (Затв. Наказом Мінфіна України від 18.10.1999 р. № 242, Зареєст-

Залишкова вартість —

(р. 011 -р. 012)*

Первісна вартість (12)

Накопичена амортизація (133)

010*

011

(012)

У цій статті наводиться окремо первісна (р. 011) та залишкова вартість нематеріальних активів (р. 010), а також нарахована в установленому порядку сума накопиченої амортизації (р. 012). Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

В даній статті відображаються залишки за рахунком 12 «Нематеріальні активи» (р. 011) і за рахунком 13, субрахунок 3 «Накопичена амортизація» (р. 012)

Нематеріальний актив— це немонетарний актив, який немає матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам НМА поділяються на такі групи:

Первісна вартість придбаного НМА — складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків,

що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням (п. 11 П (С) БО 8).

Первісна вартість НМА, який придбано у результаті обміну на подібний об'єкт відображається за меншою з двох оцінок:

— або залишковою вартістю переданого НМА;

— або справедливою вартістю із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість НМА, який придбано у результаті обміну на неподібний об'єкт — це справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів чи їх

— права користування природними ресурсами;

— права користування майном;

— права на знаки для товарів і послуг;

— права на об'єкт промислової власності;

— авторські та суміжні з ним права;

— незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;

— інші нематеріальні активи

еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первісна вартість безоплатно отриманих НМА — є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням втрат відповідно до п. 11 П(С)БО 8.

Первісна вартість НМА, що внесена до статутного капіталу — це погоджена засновниками (учасниками) справедлива їх вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 11 П(С)БО 8.

Первісна вартість НМА, отриманого внаслідок об'єднання підприємства, це справедлива вартість.

Первісна вартість НМА, створеного підприємством, включає прямі витрати безпосередньо пов'язані із створенням НМА та приведення його до стану придатності.

Первісна вартість НМА може збільшуватись на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням НМА і підвищенням їх можливостей та строку використання, якщо це забезпечить збільшення очікуваних економічних вигод у майбутньому

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату Балансу тих НМА, щодо яких існує активний ринок (ринок, якому притаманні такі умови: предмети, які продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; в будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною).

Переоцінена первісна вартість та накопичена амортизація НМА = відповідно первісній вартості або накопиченій амортизації х індекс переоцінки. Індекс переоцінки = справедлива вартість об'єкту / на залишкову вартість об'єкта, який переоцінюється.

Метод амортизації НМА обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод.

При визначенні строку корисного використання (але не більше 20 років) враховуються: строк корисного використання подібних активів; моральний знос, що передбачається і правові та інші обмеження щодо строків його використання та інші фактори. Ліквідаційна вартість, як правило, не визначається, крім окремих випадків (П(С)БО 8 п. 28).

Незавершене будівництво (15, 163,

377) — це незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а саме у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату Балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва.

В даній статті відображається сальдо рахунків: 15 «Капітальні вкладення», 163 «Інша дебіторська заборгованість», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

020

Відображається вартість незавершених капітальних інвестицій, здійснених підприємством, у будівництво, створення, виготовлення, добудову, дообладнання, модифікацію, реконструкцію, придбання та доставку основних засобів, інших

необоротних матеріальних і нематеріальних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та устаткування в запасі), у придбання і виготовлення устаткування, що потребує і не потребує в подальшому монтажу, а також аванси, перераховані забудовником підряднику.

Не визнаються і не додаються до балансової вартості незавершеного будівництва — наднормативні витрати, витрати на реалізацію, інші витрати, не пов'язані з веденням будівельних робіт. Такі витрати є витратами поточного періоду і відображаються у Звіті про фінансові результати.

Вартість незавершених капітальних інвестицій не є об'єктом амортизації.

На рахунку 15 «капітальні інвестиції» не відображаються вартість необоротних активів, внесених до статутного капіталу, одержаних безоплатно, та сума переоцінки необоротних активів (крім переоцінки і внеску до статутного капіталу об'єктів незавершеного будівництва).

Основні засоби: П(С) БО 7 «Основні засоби» (Затверджено Наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, Зареєстровано в

Мін'юсті України 18.05.2000 р. за № 288/4509)

Залишкова вартість *

(p. 031-p. 032)

Первісна вартість (10,11)

Знос (131,132)

030*

031

(032)

Наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами).

У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

В цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. Залишкова вартість (*) включається у валюту Балансу.

 Вона визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату Балансу.

Первісна вартість об'єкта основних засобів включає суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без прямих податків), реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням чи отриманням прав на

Основні засоби — це матеріальні активи,

які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для

здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк

корисного використання (експлуатації)

яких більше одного року (або операційно-

го циклу, якщо він довший за рік). В даній

статті відображаються залишки за рахунками: 10 «Основні засоби» і 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (р. 031). А

також рахунку 13, субрахунку 1 «Знос основних засобів», субрахунку 2 «Знос інших необоротних матеріальних активів» (р. 032).

об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на

До основних засобів відносяться:

земельні ділянки, капітальні витрати на

поліпшення земель (знос не нараховується), будинки, споруди та передавальні

пристрої машини та транспортні засоби,

інструменти, прилади, інвентар (меблі),

робоча і продуктивна худоба, багаторічні

насадження, інші основні засоби.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (не титульні) споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи.

транспортування, установку, монтаж, налагодження основних

засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів

до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Переоцінена вартість основних засобів та сума зносу об'єкта визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкту на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Об'єктом амортизації не є вартість землі і незавершених капітальних інвестицій.

Методи амортизації основних засобів та порядок визначення строку корисного використання визначається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

За П(С) БО 7 «Основні засоби» (п. 2 6—п. 30) підприємства можуть нараховувати амортизацію за такими методами:

— прямолінійного;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивного;

— виробничого

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за двома методами:

— 50 % у першому місяці використання та решта 50 % у місяці їх вилучення з активів;

— 100 % у першому місяці використання.__

Довгострокові біологічні активи: П(С)БО ЗО «Біологічні активи» (Затверджено наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р.

№ 790. Зареєстровано в Мін'юсті України 05.12.2005 р. за № 1456/11736

Довгострокові біологічні активи:

— справедлива (залишкова) вартість*

(р. 036-р. 037)

— первісна вартість(16)

— накопичена амортизація (134)

Довгострокові біологічні активи — біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців.

035

036

037

Відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку ЗО «Біологічні активи». У цій статті наводяться справедлива (первісна, переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації»
Довгострокові фінансові інвестиції: П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» (Затверджено Наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91 Зареєстровано в Мін'юсті України 17.05.2000 р. за № 284/4505)

Довгострокові фінансові інвестиції:

— які обліковують за методом участі в

капіталі інших підприємств (141)

— інші фінансові інвестиції (142, 143)

Фінансові інвестиції — це активи, які

утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів

тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

В даній статті показується сальдо рахунку

14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

Довгострокові фінансові інвестиції— це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні.

040

045

У цій статті відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які обліковуються методом участі в капіталі (р. 040).

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій згідно з яким Балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестувань, тобто фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі

в капіталі відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням усіх змін у власному капіталі об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до

їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату Балансу відображаються за справедливою вартістю.

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату Балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

До довгострокових відносяться інвестиції

на строк більше року в доходні активи інших підприємств, а саме в цінні папери —

акції, облігації, сертифікати, казначейські

зобов'язання, процентні облігації внутрішніх державних і місцевих позик, а також

вклади до статутного капіталу інших підприємств і інші фінансові вкладення.

Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення відображаються на дату Балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій

Довгострокова дебіторська заборгованість: П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» (Затверджено Наказом Мінфіну України від 08.10.1999 р. № 237 Зареєстровано в Мін'юсті України 25.10.1999 р. за № 725/4018)

Довгострокова дебіторська заборгованість

(181,182,183) — це сума дебіторської забор-

гованості, яка не виникає в ході нормального

операційного циклу та буде погашена після

дванадцяти місяців з дати Балансу.

У даній статті показується сальдо рахунках 181, 182, 183 рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші

необоротні активи»

050

У цій статті показується сума довгострокової дебіторської заборгованості

фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу. Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості

Продовження табл. 4.1

Відстрочені податкові активи (17) —

це сума податку на прибуток, що підлягає

відшкодуванню у наступних періодах

унаслідок виникнення тимчасової різниці

між обліковою та податковими базами

оцінки

060

Заповнюються із застосуванням норм П(С)БО 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р.

№ 353, і здійсненням облікових записів на рахунках 17 і 54 на дату Балансу.

П(С)БО 17 має застосовуватися лише підприємствами, які є платниками податку на прибуток. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 р. № 101 П(С)БО 17 також не застосовується суб'єктами господарювання, які відповідають критеріям суб'єкта малого підприємництва, незалежно від того, що вони сплачують податок на прибуток. Однак платники податку на прибуток можуть на квартальну дату відстрочені податкові активи і податкові зобов'язання не обчислювати. В цьому разі такі підприємства у графі 4 «На кінець звітного кварталу» наводять таку саму суму відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань, що й у графі 3 «На початок звітного року».

Підприємство у балансі повинно наводити згорнутий залишок за рахунками 17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «відстрочені податкові зобов'язання» або у рядку 060 І розділу активу Балансу, крім випадків, передбачених п. 17 П(С)БО 17, коли розгорнуте подання залишку є обов'язковим (наприклад, якщо адміністрування податку на прибуток відокремлених підрозділів підприємства здійснюється різними податковими органами, а також у зведеній та консолідованій фінансовій звітності)

Інші необоротні активи (184)— це суми необоротних активів, які не можуть бути відображені у наведених раніше статтях І розділу активу Балансу 070 У цій статті наводиться сума фактичних витрат на придбання інших необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей першого розділу активу Балансу, крім гудвілу і гудвілу негативного, що виникають при придбанні.
Усього за розділом І 080 Сума рядків (010 + 020 + 030 + 035 + 040 + 045 + 050 + 060 + 070)

Звіт про фінансові результати є складовою частиною квартальної і річної фінансової звітності підприємств. Зміст, структура і формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)БО З «Звіт про фінансові результати» (ф. 2. код ДКУД 1801003), та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» ф. 2-М (код ДКУД 1801007) для суб'єктів малого підприємництва.

Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, витрати і результати діяльності підприємства.

Метою складання цього звіту є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Формування фінансових результатів у Звіті про фінансові результати підпорядковане видам діяльності підприємства. Діяльність підприємства поділяється на звичайну, яка включає операційну (основну та іншу), фінансову та інвестиційну. Крім цього в Звіт про фінансові результати включаються результати від надзвичайних подій, тобто тих подій або операцій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та очікується, що вони не повторюватимуться періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Інформація щодо необоротних активів у ф.№2 «Звіт про фінансові результати» наводиться у рядку 260 «Амортизація» , що відображає суму нарахованої амортизації :

-  основних засобів;

нематеріальних активів; інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції(робіт, послуг), до затрат допоміжних виробництв , до виробничих накладних витрат, адміністративних та збутових витрат. Цей рядок заповнюється за дебетовим оборотом рах. 83 «Амортизація» або за кредитовим оборотом рах. 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

Звіт про рух грошових коштів — це звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Цей звіт входить до складу річної фінансової звітності підприємств. Він складається за звітний період наростаючим підсумком з початку року в тис. гри. Для порівняння інформації у Звіті наводяться дані за аналогічний попередній період.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про Рух грошових коштів» визначає зміст, структуру і формат цього Звіту, який складають усі підприємства крім СМП. Звіт складається за формою № 3 (код ДКУД 1801004).

Мета складання Звіту про рух грошових коштів — надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається із трьох розділів, а саме:

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (рядки 010—170).

Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 180—300).

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (рядки 310—390).

У кожному з трьох розділів у окремих рядках (р. 160, 290, 380) вказується чистий рух коштів від надзвичайних подій за видами діяльності, а в р. 170, 300 і 390 вказується чистий рух грошових коштів за кожним видом діяльності.

Інформація щодо необоротних активів відображається в І розділі рядок 020 «Амортизація необоротних активів».У графі 3 «Надходження» відображається сума амортизації з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, яка нарахована за звітний період. Цей рядок заповнюється за даними ф. №2, розділ ІІ р.260 «Амортизація» або за кредитовим рах.13.

Сума амортизації додається до показника прибутку тому, що незважаючи на те, що нарахування амортизації хоч і веде до зменшення прибутку, але не призводить до зміни сум грошових коштів.

У ІІ розділі це рядок 190 «Реалізація необоротних активів» у графі 3 «Надходження» відображаються суми грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів(крім фінансових інвестицій), рядок 250 «Придбання необоротних активів» у графі 4 «Видаток» відображаються суми грошових коштів, сплачених при придбанні основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів(крім фінансових інвестицій).

Зміст, структура, форма і методика складання Звіту про власний капітал визначені П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Цей звіт є складовим елементом річної фінансової звітності підприємств. Він складається за формою №4 (код ДКУД 1801005) за звітний період (календарний рік) за даними з початку року до кінця звітного періоду усіма підприємствами крім СМП.

Звіт про власний капітал — це звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Власний капітал утворюється за рахунок двох джерел: внесення власниками (засновниками) грошей чи інших активів; накопичення суми прибутку, що залишається на підприємстві.У цьому звіті стаття переоцінка активів за рядками 060, 070, 080, 090, 100, 110 наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів у порядку, передбаченому відповідними П(С) БО, (дооцінка (+), уцінка (-), за даними рах.423, 746, 975 ураховуючи зменшення корисності цих активів.

Міністерство фінансів України розробило уніфіковані таблиці Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5, код за ДКУД 1801008, наказ Мінфіну України від 29.11.2000 № 302).

Примітки до річної фінансової звітності за формою № 5, є складовою річної звітності підприємств (крім суб'єктів малого підприємництва), яка складається з метою надання повної, правдивої, деталізованої інформації про окремі об'єкти бухгалтерського обліку.

Примітки до річної фінансової звітності включають тринадцять розділів, в яких наводиться більш детальна інформація про окремі види активів зобов'язань, доходів і витрат підприємства, яка забезпечує користувачів необхідною інформацією.

Для заповнення цієї форми звітності необхідно використати:

- Баланс;

- Звіт про фінансові результати;

Дані синтетичного і аналітичного обліку за окремими рахунками, субрахунками.

Розділ І «Нематеріальні активи», заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 12 «Нематеріальні активи» і субрахунку 133 «Накопичена амортизація» і розкриває інформацію про склад і стан нематеріальних активів і зміни, які сталися за рік.

Із залишку нематеріальних активів на кінець року розшифровуються дані про вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності, вартість оформлених у заставу нематеріальних активів, вартість самостійно створених та вартість отриманих за рахунок цільових асигнувань нематеріальних активів.

Із загальної суми накопиченої амортизації на кінець року, виділяється та її сума, яка відноситься до нематеріальних активів на які існують обмеження права власності.

Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в першому розділі активу Балансу за рядками 011; 012 вої звітності (ф. № 5) за кодами рядків та граф з використанням рахунків обліку.

Розділ І. «Нематеріальні активи» (включає рядки з 010 по 085).

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, Торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Рядки 081-083 заповнюються на підставі даних аналітичного обліку, щодо нематеріальних активів, на які обмежені права власності, оформлені в заставу, створені самим підприємством та в р. 084, отриманих за рахунок цільових асигнувань. В рядку 085 вказується сума накопиченої амортизації щодо нематеріальних активів, на які існує обмеження права власності.

Зміст та джерела інформації для складання приміток до річної фінансової звітності, розділ 1 «Нематеріальні активи» (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 Зміст та джерела інформації для складання приміток до річної фінансової звітності, розділ 1 «Нематеріальні активи»

Код

рядка

Графа Джерело інформації для заповнення
010-070 3. Залишок на початок року —первісна (переоцінена) вартість Залишок на початок періоду за pax. 12. «Нематеріальні активи»
4. Залишок на початок року —накопичена амортизація Залишок на початок періоду за субрах. 133 «Накопичена амортизація»
5. Надійшло за рік Оборот за дебетом pax. 12 «Нематеріальні активи», крім бухгалтерських проведень за: Д 12 К 133;Д12 К 423; Д 12 К 441 (у частині виправлення помилок минулих літ); Д 12 К 746; Д 12 К 154
6. Переоцінка первісної (переоціненої) вартості Оборот за Д 12 К 746 на суму перевищення попередніх уцінок над попередніми дооцінками та Д 12 К 423 — на всю іншу суму дооцінки; Д 423, 975 К 12
7. Переоцінка накопиченої амортизації Оборот за Д 423 К 13 — на суму дооціненої амортизації; оборот за Д 133 К 12 — на суму уціненої амортизації
8. Вибуло за рік — первісна (переоцінка) вартості Оборот за К 12 крім бухгалтерських проведень: Д 423 К 12; Д 975 К12;Д 13К 12; Д 441 К 12 — у частині виправлення помилок минулих років
9. Вибуло за рік— накопичена амортизація Оборот за Д 133, крім обороту Д 133 К 12 (уцінка зносу)
10. Нараховано амортизацію за рік Оборот за К 133 за винятком обороту за Д 423 К 133
11. Втрати від зменшення корисності за рік Оборот за Д 423 на суму перевищення попередніх дооцінок над попередніми уцінками та Д 975 К 133 — на всю іншу суму зменшення корисності нематеріальних активів
12. Інші зміни за р і к— первісної (переоціненої) вартості Оборот за Д 12 К 44 та оборот Д 44 К 12 — у частині виправлення помилок минулих років; Д 12 К 154 (у частині вдосконалення)
13. Інші зміни за рік — накопичена амортизація Оборот за Д 133 та К 746 на суму перевищення попередніх уцінок над попередніми дооцінками; Д 133 К 423 — на всю іншу суму відновлення корисності; Д 133 К 44 або Д 44 К 133 — у частині виправлення помилок минулих років; Д 423, 746 К 133 (відновлення корисності)
14. Залишок на кінець року — первісної (переоціненої) вартості

Залишок на кінець періоду за pax. 133 або розрахунковим порядком.

Сума гр. 3 + 5 + 6 + 8+12 р. 010 - 070, 120 - 250 ф. № 5

Залишок на кінець року — накопичена амортизація

Залишок на кінець періоду за pax. 133 або розрахунковим порядком.

Сума гр. 4 + 7 + 9+10+11 + 13 р. 010 - 070, 120 - 250 ф. № 5

3-15 Сума за графами: 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 ф. № 5

Розділ ІІ “Основні засоби”, заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунків 10 “Основні засоби” і 11 “Інші необоротні матеріальні активи” та субрахунків 131 “Знос основних засобів”, 132 “Знос інших необоротних активів”. Наводиться інформація про стан і склад основних засобів за їх видами і зміни, які сталися за рік. Із залишку на кінець року розкривається інформація про первісну (переоцінену) вартість і знос основних засобів, одержаних у фінансову оренду і переданих у оперативну оренду. Також у рядках 261-268 показується вартість основних засобів щодо яких існує обмеження прав власності тощо.

По земельних ділянках і капітальних витратах на поліпшення земель знос не нараховується.

Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в Балансі за рядками 031 і 032.

Розділ ІІІ “Капітальні інвестиції” заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 15 “Капітальні інвестиції”, де розкриваються склад капітальних інвестицій, сума витрат за рік і незавершеного будівництва на кінець року. Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі за рядком 020.

Розділі ІV “ Фінансові інвестиції” заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” та до субрахунку 352 “Інші поточні фінансові інвестиції” розкривається загальна сума цих інвестицій за їх видами та стан на кінець року (довгострокові, короткострокові). В довідці до цього розділу розшифровується залишок фінансових інвестицій на кінець року за видами їх оцінок (собівартістю, справедливою вартістю, амортизованою собівартістю).

Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в Балансі за рядками 040, 045, 220. Розділ ХІІІ “Використання амортизаційних відрахувань” надає інформацію про суми нарахованої амортизації та її використання. Даний розділ деталізує інформацію наведену у рядку 260 Звіту про фінансові результати і заповнюється за даними балансового рахунку 13 “Знос необоротних активів” та позабалансового рахунку 09 “Амортизаційні відрахування”.


Информация о работе «Методика складання фінансової та статистичної звітності з необоротних активів та амортизації на ВАТ "Демітекс"»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 119228
Количество таблиц: 10
Количество изображений: 2

0 комментариев


Наверх