Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


5. Порядок складання статистичної звітності на підприємстві

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки та за визначеними адресами.

Джерелами статистичних даних про господарську діяльність є статистична звітність і спеціально організовані спостереження.

Звітність - це така форма збору статистичних даних, за якої кожен суб'єкт діяльності регулярно подає відомості до державних органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми. Звіти складаються на підставі даних оперативного та бухгалтерського обліку.

Враховуючи значний обсяг форм статистичної звітності розглянемо порядок складання тільки окремих форм з різних галузей народного господарства. Статистична звітність підприємства по продукції складається з форм № 1п “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами” — помісячна, квартальна і річна. Подають промислові підприємства всіх форм власності 15 числа після звітного періоду, а за рік 20 січня. Звіт складається у тисячах гривен з одним десятковим знаком. Він включає два розділи: економічні показники та виробництво видів промислової продукції.

Розділ І. Економічні показники — обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємств без податку на додану вартість і акцизного збору у діючих цінах звітного року за звітний місяць і наростаючим підсумком з початку року.

Крім того, наводяться обсяги продукції в розрізі місяців (гр. 3-14)

Розділ II Виробництво видів промислової продукції— наводяться дані про обсяги виробленої продукції за видами продукції за звітний період всього та у тому числі з давальницької сировини. У графі 2 відображаються дані про виробництво за відповідальний період попереднього року.

У графах «1» і «2» дані наводяться у діючих оптових цінах підприємств відповідного року без ПДВ та акцизного збору.

У випадку виробництва підприємством продукції на давальницьких засадах у графі «10» наводяться дані «у тому числі» з давальницької сировини. У графі «З» наводяться дані про вартість фактично випущеної продукції за звітний рік, призначеної для збуту, тобто вартість товарного випуску у діючих оптових цінах підприємств без урахування вартості давальницької сировини (за виключенням ПДВ та акцизу).

У звіті наводяться дані абсолютно по всіх видах виробленої промислової продукції, а також вартість виконаних робіт промислового характеру, які класифікуються за секціями «С», «D», «Е», КВЕД. Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не передбачена номенклатурою, її назва вписується у вільних рядках розділу.

2. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (Форма № 11-03)— є підсумком державного статистичного спостереження .

Статистичний звіт по формі №11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)» подається підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та видів економічної діяльності до органу державної статистики за місцезнаходженням один раз на рік до 20 лютого після звітного періоду. Адресна частина бланку заповнюється у такому порядку:

- сітка кодів заповнюється органом державної статистики;

- реквізити "Міністерство (відомство), головне управління (управління), МДО, концерн, асоціація та інше об'єднання підприємств" - вказується повне найменування відомства, якому підпорядковане підприємство (організація), що звітує;

- реквізит "Об'єднання, підприємство" - вказується повне найменування підприємства (організації), що звітує (згідно з установчими документами);

- реквізит "Адреса" - вказується його повна поштова адреса;

- реквізит "Форма власності" - вказується форма власності згідно з класифікатором форм власності (КФВ);

- реквізит "Вид діяльності (основний)" - вказується повне найменування виду діяльності (галузі), до якого органом державної статистики згідно з діючим класифікатором галузей народного господарства віднесене підприємство чи організація.

Звіт надсилається на адреси та в строки, які вказані в адресній частині.

1. Заповнення I розділу "Наявність та рух основних фондів".

Заповнення форми проводиться на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності (інвентарних карток або книг обліку основних фондів, актів на списання основних фондів, таблиць розрахунку амортизаційних відрахувань та інших первинних документів обліку основних фондів). Ці дані повинні бути пов'язані з відповідними показниками форми N 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства".

У звіті відображаються всі основні фонди, які враховуються на балансі основної діяльності підприємства, організації, включаючи і основні фонди здані в оперативну оренду, безкоштовно надані чи недіючі (які знаходяться на консервації, в резерві тощо).

До галузей сфери матеріального виробництва, тобто виробничих галузей, слід відносити:

а) промисловість;

б) сільське господарство;

в) лісове господарство;

г) рибне господарство;

д) транспорт всіх видів (включаючи міський електротранспорт і метрополітен);

е) зв'язок;

є) будівництво;

ж) торгівлю та громадське харчування;

з) матеріально-технічне постачання та збут;

і) заготівлі;

ї) інформаційно-обчислювальне обслуговування;

к) операції з нерухомим майном;

л) загальнокомерційну діяльність по забезпеченню функціонування ринку;

м) геологію і розвідку надр, геодезичну та гідрометеорологічну служби;

н) виробничі види побутового обслуговування (за ЗКГНГ шифр 86000);

о) інші виробничі галузі (редакції, видавництва, заготконтори по збору металобрухту та утилю).

До галузей сфери нематеріального виробництва, тобто невиробничих галузей відносяться:

а) житлове господарство;

б) комунальне господарство, включаючи зовнішній благоустрій;

в) невиробничі види побутового обслуговування населення (шифр 90300);

г) охорона здоров'я, фізкультура і соціальне забезпечення;

д) освіта;

е) наука і наукове обслуговування;

є) культура і мистецтво;

ж) інші невиробничі галузі (фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення (за ЗКГНГ шифр 96000), управління (шифр 97000), об'єднання громадян (шифр 98000).

По рядку 010 "Всього основних фондів" включаються дані про вартість основних фондів всіх структурних підрозділів підприємства (організації). Дані рядка 010 по кожній графі повинні дорівнювати сумі даних рядків 020, 050, 150 і 160.

По рядку 020 (і відповідно по рядках 101-118 розділу II) враховують наявність та рух (склад) виробничих основних фондів основної галузі підприємства, які відносяться до виробничої сфери (пункт 2.1).

Слід мати на увазі, що по виробничих галузях в розділі I при складанні звітів не повинні заповнюватись рядки, назва яких відповідає назві основної галузі. Так, по промисловості не заповнюється рядок 060, по торгівлі відповідно рядок 090, по заготівлях - рядок 100 і т. інш.

Транспортні підприємства та організації по рядку 110 повинні показувати транспортні засоби інших видів транспорту, які не віднесені до основної галузі.

Якщо основною галуззю підприємства чи організації є сільське господарство, то вартість основних фондів в худобі по рядку 020 не включається, а проходить по рядку 150. Те ж саме стосується і рядка 080.

Порядку 030 із загального підсумку рядка 020 виділяється наявність основних фондів по охороні навколишнього середовища, водних ресурсів, атмосфери, надр.

По рядку 040 - дані про наявність машин та обладнання на кінець року повинні дорівнювати даним рядка 105 розділу II "Склад основних фондів".

По рядку 050 підприємства та організації відображають наявність та рух основних фондів інших виробничих галузей, котрі по своєму призначенню безпосередньо не пов'язані з основною галуззю. Їх розшифровка в розрізі галузей показується по рядках 060 - 140.

Підприємства підгалузі "Лісозаготівля" основні виробничі фонди непромислового призначення показують у вільному рядку 130, позначивши їх "Лісове господарство".

Підприємства, які відносяться до галузей "Будівництво" і "Транспорт" і мають на своєму балансі фонди в дорогах показують їх вартість у вільному рядку 140.

В разі заповнення у звітах рядків 130, 140 підприємство чи організація (крім вищеназваних) повинні надати обгрунтоване роз'яснення органу державної статистики.

Сума рядків 060 - 140 повинна дорівнювати даним рядка 050.

По рядку 150 проставляється вартість робочої і продуктивної худоби.

По рядку 160 показується наявність та рух основних фондів невиробничого призначення в цілому, а по рядках 170 - 240 - в розрізі галузей, що в сумі повинно дорівнювати даним рядка 160.

Підприємства та організації, які відносяться до галузей сфери нематеріального виробництва (пункт 2.1), основні фонди основної галузі показують в одному з рядків з 170 по 240, назва якого відповідає назві галузі. Так, підприємства комунального господарства основні фонди основної галузі показують по рядку 180, освіти відповідно по рядку 200, науки і наукового обслуговування - по рядку 230 і т. інш.

Рядок 020 по цих підприємствах не заповнюється і розділ II не розшифровується.

У тому випадку, коли підприємства чи організації невиробничої сфери мають на своєму балансі виробничі основні фонди, то їх необхідно проводити по рядку 050, з розшифровкою відповідних виробничих галузей (рядки 060 - 140), а основні фонди невиробничих галузей показувати по рядках 160 - 230.

Рядок 240 форми N 11-оф заповнюють тільки організації, що відносяться до фінансової системи (за ЗКГНГ шифр 96000), управління (шифр 97000), об'єднання громадян (шифр 98000).

Основні фонди організацій, що за класифікатором належать до господарського управління галузей, повинні бути віднесені до основної галузі і по рядку 240 не показуються.

Дані форми N 11-оф по всіх графах, крім 1, повинні бути наведені в цінах, що склалися у 1996 році.

У зв'язку з Указом Президента України від 25 серпня 1996 року N 762/96 "Про грошову реформу в Україні" всі розрахунки по формі N 11-оф у звітному році проводяться у тис.гривень (100000 крб. = 1 гривні).

Дані графи 1 по рядках 010 - 240 повинні бути співставлені з даними графи 7 "Наявність на кінець року" форми N 11-оф за 1995 рік, у разі розходжень необхідно дати пояснення до звіту.

По графі 2 показується балансова вартість основних фондів на початок року з урахуванням індексації станом на 1 квітня 1996 року, яка проведена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 року N 523 "Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996-1997 роках".

Для заповнення графи 2 необхідно провести такий розрахунок:

а) проіндексувати вартість основних фондів, які вибули до початку індексації 1996 року на індекси, що застосовувались до аналогічних груп фондів при проведенні індексації станом на 1 квітня 1996 року;

б) до проіндексованої вартості основних фондів на 1 квітня 1996 року додати проіндексовану вартість основних фондів, які вибули до початку індексації і відняти вартість основних фондів, введених в звітному році до початку індексації.

Даний розрахунок необхідно провести як в цілому по всіх основних фондах підприємства чи організації (рядок 010), так і по окремих галузях (по рядках 020 - 240).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року N 1024 "Про порядок індексації вартості житлового фонду" необхідно провести індексацію балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 1996 року і одержані дані показати в рядку 170 "Житлове господарство".

Індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду в 1997 році та наступних роках проводиться до 15 лютого кожного року за станом на 1 січня відповідно до індексів, які затверджуються Державним комітетом у справах містобудування та архітектури за погодженням з Державним комітетом по житлово-комунальному господарству, Міністерством статистики та Міністерством економіки.

У графі 3 відображене загальне надходження основних фондів у звітному році по всіх джерелах, включаючи: дооцінку, раніше необліковані, придбані за плату, перехід з оборотних фондів в основні, безвідплатне надходження від інших підприємств та організацій.

По графі 4 із даних графи 3 виділяються введені в дію у звітному році основні фонди, створені за рахунок всіх джерел фінансування, а також всі витрати, які відносяться до введених в дію основних фондів.

У графі 5 показується загальне вибуття основних фондів у звітному році, включаючи: уцінку, продані за плату у порядку реалізації зайвого невикористаного майна, перехід з основних фондів в оборотні у разі невірного віднесення їх до основних фондів, безвідплатно передані іншим підприємствам та організаціям.

По графі 6 із даних графи 5 відображається повна вартість (без відрахування зносу) основних фондів, ліквідованих у звітному році внаслідок старіння і зносу, стихійних лих та аварій, у зв'язку з реконструкцією і новим будівництвом та з інших причин. Основні фонди, продані за плату, а також вибраковка та падіж худоби в цю графу не входять, а показуються тільки по графі 5.

Для заповнення гр. 5 і гр. 6 необхідно:

- розподілити фонди, які вибули за рік, на дві групи:

а) до початку індексації;

б) після індексації;

- до вартості основних фондів, які вибули після індексації, додати проіндексовану (як для гр. 2) вартість фондів, які вибули до початку індексації.

Дані графи 7 по кожному рядку повинні дорівнювати даним графи 2 плюс дані графи 3 мінус дані графи 5 і дорівнювати даним бухгалтерського звіту про наявність основних фондів на кінець року.

По графах 8 і 9 проставляють залишкову вартість основних фондів відповідно на початок та кінець звітного року з урахуванням індексації.

По графі 10 і 11 показують відповідно суми амортизації (зносу) на повне відновлення і на капітальний ремонт фактично нараховані організаціями за звітний рік. Амортизаційні відрахування проводяться виходячи з проіндексованої вартості основних фондів в порядку, визначеному у листі Міністерства фінансів УРСР і Державного комітету УРСР по економіці від 25 січня 1991 року N 04-503-3/21-31/3 "Про нарахування амортизації", у пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 року N 523 "Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996-1997 роках" та у листі Міністерства фінансів України від 5 липня 1996 року N 18-489 "Про амортизаційні відрахування".

По рядку 150 "Крім того робоча і продуктивна худоба" амортизаційні відрахування нараховуються тільки на робочу худобу.

По графі 12 розраховують середньорічну вартість тільки основних виробничих фондів, яка визначається як частка від ділення на 12 суми, одержаної від складання половини вартості на 1 січня звітного року, половини вартості на 1 січня наступного за звітним роком та вартості основних фондів на перше число всіх місяців звітного року.

Вартість основних фондів з 1 січня по 1 вересня 1996 року перераховується в гривні.

У тих випадках, коли підприємство було введено в дію не з початку року, середньорічна вартість основних виробничих фондів визначається в такому порядку:

- якщо підприємство введено в дію з початку будь-якого місяця, крім січня (1 лютого, 1 березня і т. д.), середньорічна вартість основних фондів визначається як частка від ділення на 12 суми, що отримана від складання половини вартості основних фондів на 1-е число місяця введення в дію (1 лютого, 1 березня і т. д.), половини вартості на 1 січня наступного за звітним роком і вартості основних фондів на 1-е число всіх місяців звітного року, що залишились;

- якщо підприємство введено в дію в першій половині місяця, то при визначенні середньорічної вартості основних фондів місяць приймається за повний;

- якщо підприємство введено в дію у другій половині місяця, то середньорічні основні фонди розраховуються починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем введення в дію.

При цьому необхідно врахувати індексацію, для чого потрібно провести дорахунок наявності основних фондів на перше число кожного місяця з січня (або з моменту введення в дію підприємства) і до початку індексації 1996 року аналогічно розрахунку вартості фондів на початок року (або з моменту введення в дію підприємства) по гр. 2, наведеному у пункті 2.11 даної інструкції.

По невиробничих основних фондах середньорічна вартість не розраховується і рядок 010 графи 12 не заповнюється.

Дані розділу III "Ремонт основних фондів", повинні бути пов'язані з даними бухгалтерського звіту по формі N 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства", рядок "Затрати на ремонт основних засобів".

Графа 13 "Контрольна сума" і відповідні графи розділу II "Склад основних фондів", розділу III "Ремонт основних фондів" та "Довідково" заповнюються статистичним органом.Информация о работе «Методика складання фінансової та статистичної звітності з необоротних активів та амортизації на ВАТ "Демітекс"»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 119228
Количество таблиц: 10
Количество изображений: 2

0 комментариев


Наверх