Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1.4 сурет. АМ – тербелістің амплитудалы – жиіліктік спектрі

1.5 сурет. АМ – тербелістің фаза – жиілікті спектрі

ЖМК:

а) нұсқаға сәйкес жиілік девиациясы ωд болатын, жиілігі бойынша модуляцияланған тербелістің аналитикалқ өрнегін жазу.

Тоналды – модульденген тербелістің лездік мәні үшін аналитикалық өрнек жалпы жағдайда мына түрге ие болады:

ЖМ тербелісінің аналитикалық өрнегін алу үшін берілген ЖМ тербелісіне сәйкес келетін m бұрыштық модуляция индексін анықтау керек.

Егер m бұрыштық модуляция индексі 1-ден кіші болса, онда ЖМ-тербелістің аналитикалық өрнегі келесі түрде жазылады:

б) Модульденген ЖМ тербелісі үшін сапалы сызбасын (тербелістердің уақыттық диаграмаларын) бейнелеу:

- модульденген тербелісің лездік мәні үшін аналитикалық өрнек.

Енді сәйкес сызбасын саламын:

1.6 сурет. Модульденген ЖМ тербелістің уақыттық диаграммасы

в) АМ тербелісінің амплитуда – жиіліктік, фаза – жиіліктік спектрін тұрғызу:

ω0 - =(44610 - 16.336) =44593.664 (Гц)

ω0 +=(44610 + 16.336) =44626.336 (Гц)

1.7 сурет. ЖМ – тербелістің амплитудалы – жиіліктік спектрі

1.8 сурет. ЖМ – тербелістің фаза – жиілікті спектрі

ФМК:

а) нұсқаға сәйкес модуляция индексі m болатын фазасы бойынша модуляцияланған тербелістің аналитикалық өрнегін жазыңыз.

Тоналды – модульденген тербелістің лездік мәні үшін аналитикалық өрнек жалпы жағдайда мына түрге ие болады:

Айқын түрдегі бұрыштық модуляция тербелісінің өрнегін тұрғызу үшін Бессель функциясының теориясынан шыға отырып мынаны аламыз:

Осы алынған өрнек көмегімен ФМ тербелістің спектрлерін сызуға болады.

J0,J1…….Jn- Бессель коэффиценттері

мұндағы - аргумент ретіндегі m индексі бар, n-ші ретті біріншілік Бессель функциясы. Бессель функциясының мәндері қосымшада келтіріліп кеткен. Ескере кетейік:

- тақ сандар үшін n

- жұп сандар үшін n

Кесте 2 – Модуляцияның индексі m=6 үшін бірінші ретті Бессель функциясы:

N

0

0.150

1

-0.277

2

-0.243

3

0.115

4

0.358

5

0.362

6

0.246

7

0.130

8

0.057

9

0.021

10

0.007

11

0.002

m=6 кезінде:

б) Модульденген ЖМ тербелісі үшін сапалы сызбасын (тербелістердің уақыттық диаграмаларын) бейнелеу:

- модульденген тербелісің лездік мәні үшін аналитикалық өрнек.

Енді сәйкес сызбасын саламын:

1.9 сурет. Модульденген ФМ тербелістің уақыттық диаграммасы

в) АМ тербелісінің амплитуда – жиіліктік, фаза – жиіліктік спектрін тұрғызу:

1.10 сурет. ФМ – тербелістің амплитудалы – жиіліктік спектрі

1.11 сурет. ФМ – тербелістің фаза – жиілікті спектрі

IІ Бөлім

2.1 Жалпы тапсырма

Талап етіледі:

Байланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасын өңдеу және оның негізгі параметрлерін есептеу, ал дәлірек:

а) қабылдау әдісімен берілген модуляция түрі үшін байланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасын өңдеу;

б) берілген ақпараттық дабыл, F спектр енді аналогты дей отырып, оның цифрлы ИКМ дабылына ауысу кезіндегі АЦТ ұшырайтын түрленуін суреттеу (М кванттау деңгейінің саны, екілік код);

в) Тт тактілік интервалды, кодалық комбинацияның бірлік элементінің ұзақтығын және цифрлық тарату жүйесіндегі N- арнадағы ИКМ дабылдың ақпаратты тарату жылдамдығын (оң импульс ретінде сынақ кітапшасының соңғы екі санына тең санды, ал теріс символ ретінде таңдалынған санның жартысын алу керек) анықтау қажет. Кванттау қадамы Δ=2 у.е;

г) Байланыс жүйесінің арнасының өткізу жолағын анықтау.

Тапсырмаға арналған бастапқы мәндер 2.1, 2.2 және 2.3 кестелерде келтіріліп кеткен.

Потенциалдық бөгеулер тұрақтылық деп берілген сигналдармен бөгеулерр түрлері кезінде алынатын шекті бөгеулерге тұрақтылықты айтады. Берілген байланыс жүйесінде белгілі бөгеуілдер әсер еткенде потенциолдық бөгеуілдерге тұқтылықтан артық мәнді ешбір cигналдарды өндеу әдістерінің көмегімен алуға болмайды.

Максималды (потенциалдық) бөгеулерге тұрақтылықты қамтамасыз ететін қабылдағышты оптималды деп атайды.

Дискретті сигналдарды қабылдаудың бөгеуілдерге тұрақтылығы берілген сигналдарды қабылдаған кездегі қателердің ықтималдықтарымен бағаланады. Ол модуляция түріне және қабылдау әдісіне тәуелді болады. Дискретті сигналдарды тарату үшін дискретті амплитудалық (ДАМ), жиіліктік (ДЖМ), фазалық(ДФМ), салыстырмалы (ДСФМ) модулляцияларды қолданады.

Ең үлкен потенциалдық бөгеуілдерге тұрақтылықты (ең минимал қателер ықтималдығын) ДФМ-ы бар жүйелер береді. Сигналдарды қабылдаудың екі түрі болады:

1. Когерентті емес қабылдау әдісі – бұл жерде дабыл фазасы туралы ақпарат қолданылмайды, ал тек қабылданатын дабыл туралы шешім оның июші мәні бойынша шығарылады.

2. Когерентті қабылдау әдісі дегеніміз демодуляция кезінде дабыл кернеулігінің лездік мәні бойынша шығарылатын қабылданатын дабыл фазасы туралы ақпарат қолданылады.

Бұл қабылдау әдістері модуляцияның барлық түрлерінде қолданылады. Когерентті ұабылдау әдісі ұабылданатын дабыл фазасын бағалау үшін ұабылдағыштың біршама күрделендірілген сұлбасын тағайындайды. Сондықтан, бұл жерде көбірек бөгеуілге төзімділікті беретін ДФМ қолдану тиімдірек. Ал, когерентті емес қабылдауды ДАМ-мен ДЖМ-мен біріктірген жақсырақ, себебі, ол қабылдағыш сұлбасын жеңілдетеді.

ДФМ

ДЧМ

ДАМ

S0(t) U U S1(t)

0

∆S = 2U

S0(t)

U ∆S =

0 U S1(t)

S0(t) U S1(t)

0

∆S = U


Информация о работе «Модуляция»
Раздел: Математика
Количество знаков с пробелами: 24499
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
21947
0
5

... одноступенчатой модуляции сообщением a(t) некоторого условного переносчика, который можно сформулировать, модулируя переносчиком первой ступени переносчик следующей ступени. Импульсная модуляция Часто в качестве переносчика используют периодическую последовательность сравнительно узких импульсов. Последовательность прямоугольных импульсов одного знака v0(t) характеризуется параметрами: ...

Скачать
10426
0
4

сная; дискретная и их разновидности. Демодуляция - отделение полезного (модулирующего) сигнала от несущей. Модуляция и демодуляция осуществляется с помощью устройств, называемых модулятором и демодулятором. Модем - устройство, преобразующее код в сигнал (модулятор) и сигнал в код (демодулятор), используемое для передачи данных по каналам связи. Манипуляция - модуляция, при которой модулируемый ...

Скачать
22082
0
1

... і, деякого розширення спектра випромінювання. Ці явища обмежують швидкість передачі системи. Для попередження розігріву p-n переходу ЛД вміщують в мікроохолоджувач. Окрім модуляції інтенсивності, можливі частотна та фазова модуляція оптичного випромінювання. Частоту лазера можна змінювати, використовуючи її залежність від температури активної речовини. Цей засіб, що називається термічним, ...

Скачать
17483
0
8

... два однакових модулятора ФМ-4 (рис.6). Структурна схема модулятора SPM і діаграми, що пояснюють його роботу, зображені на рис.9. Розглянемо основні протоколи, які використовують ВФМ і КАМ. Протоколи V.22, V.22bis Протокол V.22 є дуплексним протоколом модуляції, що передбачає використання ВФМ при частотному розділенні каналів передачі взаємодіючих модемів. Модем, що передає, використовує носі ...

Скачать
23938
0
7

а цифровых ИС можно реализовать практически любой алгоритм обработки сигнала, осуществляемый в приемно-усилительных устройствах, включая элементы оптимального радиоприема. Связные РПУ с частотной модуляцией проектируются для работы на одной фиксированной частоте или в диапазоне частот. В первом случае рабочая частота стабилизируется кварцевым резонатором, а для генерации ЧМ колебаний могут быть ...

Скачать
20786
3
6

... домлень і каналу зв’язку, можна поставити питання про побудову приймального пристрою (демодулятора), який найкращим (оптимальним) способом обробляє результати спостережень, що забезпечить потенціальну завадостійкість системи передавання неперервних повідомлень. Теоретичною основою оптимального приймання неперервних повідомлень є математична теорія фільтрування. Структурна схема системи електрозв' ...

0 комментариев


Наверх