Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


2.4 сурет. Кванттау деңгейінің сызбалық бейнесі

(дискреттелген дабыл деңгейі)

Кернеулер, деңгейлердің нөмірлері және олардың кодтық комбинациялары сәйкесінше төмендегі графиктің ординатасында белгіленген. Аналогты сигналдың болатын аралығы (-512 у.е;512 у.е)

Кванттау кадамы ∆=2 у.е;

Импульстар түріндегі кодалық комбинациялардың уақыттық диаграммаларын бейнелейік (1 – импульс бар, 0 – импульс жоқ ), ол 2.4-суретте келтірілген.

2.5 сурет. Жай коданың кодалық комбинациясының уақытты диаграммасы

2. Жұптылыққа тексеруі бар бөгеулерге тұрақты кодпен кодтағанда тақ еселі барлық қателерді анықтауға болады. Онда ұзындығы «К» элемент болатын ақпараттық кодтық комбинацияға толық кодтық комбинациядағы «1» символдарының санын жұпқа дейін толықтыратын бір r тексеру элементі қосылады.

Тексеру элементі кодтық комбинацияның соңында ақпараттық элементтерден кейін қойылады.

Жұптылыққа тексеруі бар кодтың кодтық комбинациясының ұзындығы n=K+1, мұндағы К- жай кодтық комбинациясының ұзындығы.

R тексеру элементі жай коданың кодтық комбинациясының ақпараттық элементтерінің екі модулі бойынша қосындысынан анықталады.

, мұндағы - екі модулі бойынша қосынды;

К12,...Кк, - жай екілік коданың кодалық комбинациясының элементтері.

Есепті шешетін болсақ: 1000100111алсақ, кодтық комбинация үшін

r=1 0 0 0 1 0 0 111=1;

Жұптылыққа тексерілуі бар,кодтың толық кодтық комбинациясы 10001001111

K=11, n=K+1=11+1=12

Кода (12,11);

0000010011алсақ, кодтық комбинация үшін

r=0 0 0 0 0 1 0 011=1;

Жұптылыққа тексерілуі бар,кодтың толық кодтық комбинациясы;

(10001001111) және (00000100111) кодтар үшін уақыттық диаграммасы келесі түрдегідей: 2.6 –сурет. Жұптылыққа тексеретін кодалық комбинацияның уақыттық диаграммасы

3. Жұптылыққа тексерілуі бар цифрлық ИКМ сигнналының кодтық комбинациясы бірлік элементінің ұзақтығы Тj - дискреттеу интервалы және жұптылыққа тексеруі бар кодтың кодтық комбинациясының n ұзындығы арқылы анықталады. Оны Ттакт тактілік интервал деп атайды, ал элементтердің Fтакт жүріс жиілігін тактілік жиілік деп атайды.

Ттакт=Tд/n, (c); Fтакт=1/ Ттакт, (Гц) немесе Fтакт=nFд және Ттакт=1/ Fтакт;

Fтакт=nFд=12·16·105=192·105 (кГц);

Ттакт=1/ Fтакт=1/192·105=0.052·10-6=0.052мкс;

4. Арнаның өткізу жолағы модульденген дабылдың спектр енінен шыға отыра анықталады:

Fдма = Fдома = 2/T; Fдма = 2/0.052·10-6 = 38.46 (МГц);

Fдчм = 4/T; Fдчм = 4/0,052·10-6 = 76,92 (МГц)

мұндағы Т – бірлік элементтердің ұзақтығы.

5. Кодерлеу кодерде жүзеге асырылады, оның құрылымдық сұлбасы 2.7 суретте көрстіліп кеткен.

2.7 сурет. Жұптылыққа тексеретін код кодерінің құрылымдық сұлбасы

Қорытынды

Байланыс жүйесі өте ауқымды да күрделі ғылым саласы. Бұл саладағы модуляция түсінігінің алатын орны ерекше. Модуляция – бұл тасымалдаушы дабылдың бір немесе бірнеше параметрлерінің өзіне әсер ететін бастапқы ақпараттық (модульдеуші) дабылдың лездік мәнінің өзгеру заңдылығымен өзгеруі. Латын тілінен аударғанда «модуляция» – өлшемділік, шектілік дегенді білдіреді. Сондықтан да, оны тасымалдаушыға қандай да бір өлшем, шек беру деп түсінеміз. Модуляция үш түрге бөлінеді:
– амплитудалық модуляция;
– өз ішінде жиілікті және фазалық болып бөлінетін бұрыштық модуляция;
– импульстік модуляция (ИМ).
Кейде амплитудалық және бұрыштық модуляцияларды, жеке, үздіксіз модуляция деп бір топқа біріктіреді.

Мен бұл курстық жұмысты орындау барысында әртүрлі модуляция түрлерімен таныстым, олардың уақыттық диаграммаларын, спектрлерін салу жолын, мән-мағынасын түсіндім.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Баскаков С.И. радиотехнические цепи и сигналы: учебник для вузов по специалности «радиотехника». – москва 1988жыл.

2. Кловский Д.Д. Теория передачи сигналов. – моосква :связь , 1973 жыл.

3. Прокис Д. Цифровая связь. Пер. С англ под ред Д.Д.Кловского.- Москва: Радио и связь, 2000 жыл.

4. Скляр Б. Цифравая связь. Теоретические основы и практическиое применение. Пер. С англ. –москва 2003 жыл.

5. Баева н.Н. Многоканальная электросвязь и РРЛ. – москва : Связь 1988 жыл.


Информация о работе «Модуляция»
Раздел: Математика
Количество знаков с пробелами: 24499
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
21947
0
5

... одноступенчатой модуляции сообщением a(t) некоторого условного переносчика, который можно сформулировать, модулируя переносчиком первой ступени переносчик следующей ступени. Импульсная модуляция Часто в качестве переносчика используют периодическую последовательность сравнительно узких импульсов. Последовательность прямоугольных импульсов одного знака v0(t) характеризуется параметрами: ...

Скачать
10426
0
4

сная; дискретная и их разновидности. Демодуляция - отделение полезного (модулирующего) сигнала от несущей. Модуляция и демодуляция осуществляется с помощью устройств, называемых модулятором и демодулятором. Модем - устройство, преобразующее код в сигнал (модулятор) и сигнал в код (демодулятор), используемое для передачи данных по каналам связи. Манипуляция - модуляция, при которой модулируемый ...

Скачать
22082
0
1

... і, деякого розширення спектра випромінювання. Ці явища обмежують швидкість передачі системи. Для попередження розігріву p-n переходу ЛД вміщують в мікроохолоджувач. Окрім модуляції інтенсивності, можливі частотна та фазова модуляція оптичного випромінювання. Частоту лазера можна змінювати, використовуючи її залежність від температури активної речовини. Цей засіб, що називається термічним, ...

Скачать
17483
0
8

... два однакових модулятора ФМ-4 (рис.6). Структурна схема модулятора SPM і діаграми, що пояснюють його роботу, зображені на рис.9. Розглянемо основні протоколи, які використовують ВФМ і КАМ. Протоколи V.22, V.22bis Протокол V.22 є дуплексним протоколом модуляції, що передбачає використання ВФМ при частотному розділенні каналів передачі взаємодіючих модемів. Модем, що передає, використовує носі ...

Скачать
23938
0
7

а цифровых ИС можно реализовать практически любой алгоритм обработки сигнала, осуществляемый в приемно-усилительных устройствах, включая элементы оптимального радиоприема. Связные РПУ с частотной модуляцией проектируются для работы на одной фиксированной частоте или в диапазоне частот. В первом случае рабочая частота стабилизируется кварцевым резонатором, а для генерации ЧМ колебаний могут быть ...

Скачать
20786
3
6

... домлень і каналу зв’язку, можна поставити питання про побудову приймального пристрою (демодулятора), який найкращим (оптимальним) способом обробляє результати спостережень, що забезпечить потенціальну завадостійкість системи передавання неперервних повідомлень. Теоретичною основою оптимального приймання неперервних повідомлень є математична теорія фільтрування. Структурна схема системи електрозв' ...

0 комментариев


Наверх