Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти та науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Основи менеджменту”

на тему:

“Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства”.

Перевірив: Сіренко

викладач, к. ек. н.

Виконала: Плахтир І.А.

студентка гр. 3437

Миколаїв – 2007р.


Зміст

Вступ ............................................................................................................ 3

Розділ І. Характеристика розробки проекту та управління ними............. 5

1.1 Визначення і типи проектів............................................................. 5

1.2 Сутність управління проектами...................................................... 9

1.3 Створення проектної команди...................................................... 13

Розділ ІІ. Особливості національного управління проектами.................. 16

2.1. Підходи управління проектами в іноземних країнах................. 16

2.2. Особливість управлінням проектами в Україні.......................... 19

Розділ ІІІ. Розробка плану управління проектом кафе-бару „Незабудка” 22

Висновок...................................................................................................... 32

Список використаної літератури................................................................ 34


Вступ

Перехід країни до ринкової економіки викликав необхідність створення ефективних методів управління. Одним з найпродуктивніших сучасних напрямків у цій галузі є управління проектами (project management).

 Метод управління проектами дозволяє ефективно вирішувати численні проблеми управління сучасними проектами, що дає підстави вважати його провідним. Проекти набули широкого розповсюдження – від будівництва побутового об’єкта до розробки космічних програм. Саме тому я вважаю тему курсової роботи “Управління розробки проектом” дуже актуальною у теперішній час для економіки країни.

Курсова робота присвячена колу конкретних питань з розробки плану маркетингу, які потрібно вирішити. А саме: визначення проекту та його типів, сутність управління проектами, мета створення проектної команди та головні завдання проект-менеджера, особливості управління проектами в іноземних країнах та в Україні, розробка плану управління проектом на прикладі створення кафе-бару “Незабудка”.

Розробка проекту дуже складна й відповідальна робота, від якої залежить подальший розвиток та успіх підприємства. Виконавши в останньому розділі курсової роботи розробку плану управління проектом кафе-бару, я провела економічні дослідження і одержала результати, які б можна було примінити на практиці. Діяльність створюваного підприємства направлена на надання послуг у сфері громадського харчування для людей з середнім рівнем доходу.

Розвиток цього напряму має великі перспективи зважаючи на те, що з розвитком суспільства, розвивалося і його потреба у відпочинку і розвагах.

В роботі використані ідеї як іноземних спеціалістів – Герд Дитхелм, Шеллі Х. та інших, – так і вітчизняних видатних маркетологів – Мазур І., Ткаченко В.А.

В даній роботі розглядаються методичні, методологічні та організаційні аспекти внутрішньогосподарського планування проекті малого та середнього бізнесу. Сподіваюсь, що вона буде корисною передусім студентам-менеджерам, керівникам проектів у ідентифікації стану управління проектами та визначення напрямів їх удосконалення і науковцям, що досліджують проблеми вітчизняного підприємництва.

Мета курсової роботи – доказати й освітити велике значення управління розробкою проектів в підвищенні ефективності та розвитку економіки України в цілому та показати його важливість на практиці, використавши розробку проекту власного малого підприємства.


Розділ І.

Характеристика розробки проекту та управління ними

1.1.     Визначення і типи проектів

Донедавна в жодного спеціаліста не виникало питань щодо змісту терміна "проект", - зрозуміло, що це креслення, поясню­вальна записка, кошториси, на основі яких можна здійснювати, наприклад, будівництво підприємства. Сьогодні частіше зустрі­чаються словосполучення "здійснили проект", "спільний проект", "фінансування проекту", "проектна команда", "проектний менед­жер" і т. ін. Вони мають інше трактування, ніж звичні, викорис­товувані дотепер вирази, як-от "технічний проект", "робочий про­ект" тощо. Ці зміни зумовлені появою нових реалій, що увійшли в наше життя, в економіку.

Нова для нас концепція управління проектами протягом ба­гатьох років розвивається і використовується в країнах з розви­нутою ринковою економікою. Щодо терміна "проект" у сучасній методології управління проектами існує ряд визначень. Кожне з них має право на існування залежно від конкретного завдання, що стоїть перед спеціалістами.

Проект - це те, що якось замислюється або планується: наприклад, підприємство (тлумачний словник Webster).

Проект - якась задача з певними вихідними даними й очіку­ваними результатами (цілями), що обумовлюють спосіб її розв'язання ("Кодекс знань про управління проектами", Інститут уп­равління проектами, США).

Отже, у сучасному розумінні, те, що змінює наш світ, — будівництво будинку, створення програми науково-дослідних робіт, реконструкція підприємства, створення нової організації, розробка нової технології й техніки, спорудження корабля, ство­рення кінофільму, розвиток регіону і т. ін. — усе це проекти.

Наведемо також спрощений варіант трактування цього понят­тя: проект - це те, що містить у собі задум (проблему), засоби його реалізації (усі рішення проблеми) та отримувані у процесі реалі­зації результати (рис. 1.1).

Цілі реалізації (результат вирішення)

 

Цілі реалізації (результат вирішення)

 

Засоби реалізації (вирішення)

 

Задум (проблема, задача)

 

Засоби реалізації (вирішення)

 

Задум (проблема, задача)

 

Рис 1.1. Схема проекту (спрощений варіант)

Якщо результатами реалізації проекту є фізичні об'єкти (бу­динки, споруди, виробничі комплекси), визначення проекту зазнає коригування. Під проектом тоді розуміють систему обумовлених його межами цілей, створюваних або модернізованих для їхньої реалізації фізичних об'єктів, технологічних прийомів, технічної та організаційної документації, матеріальних, трудових та інших ре­сурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їхнього вико­нання.

У методології управління проектами існує розширене визна­чення розглядуваного поняття. Проект - цілеспрямована, орієнто­вана в часі послідовність, як правило, одноразових, комплексних і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт) з такими озна­ками:

·     одноразовість і комплексність структури,

·     складність структури,

·     специфічність змістовних і фінансових результатів,

·     заданість термінів початку й закінчення і звідси – заданість часової мети,

·     нерегулярність здійснення.

Наведемо найбільш широке визначення проекту. Проект - це одноразова сукупність дій і завдань з такими відмітними ознаками:

1.  Чіткість цілей, які мають бути досягнуті з одночасним дотриманням певних технічних, економічних та інших вимог.

2.  Внутрішній та зовнішній взаємозв'язок завдань, робіт, операцій і ресурсів, що потребують чіткої координації в процесі реа­лізації проекту.

3.  Визначеність термінів початку та закінчення.

4.  Обмеженість у ресурсах.

5.  Певний ступінь унікальності мети, умов її досягнення.

6. Неминучість різноманітних конфліктів.

Принципову схему взаємодії учасників проекту подано на рис 1.2.:

Організація, що фінансує проект

 

Готова продукція

 

Позикові кошти

 

Підрядчики (будівельні, проектні та ін.)

 

Організація, що фінансує проект

 

Замовник, майбутній власник

 

Державні органи

 

Готова продукція

 

Позикові кошти

 

Підрядчики (будівельні, проектні та ін.)

 

Замовник, майбутній власник

 

Державні органи

 


Рис. 1.2. Структура взаємодії учасників проекту

Виділяють декілька основних факторів (класифікаційних оз­нак), що характеризують конкретний проект:

1. масштаб (розмір),

2. ступінь складності,

3. строки реалізації,

4. обсяг ресурсів,

5. місце й умови реалізації.

Інвестиційний проект. Поняття "інвестиційний проект" вжи­вають у двох значеннях:

- справа, діяльність, захід, які передбачають здійснення ком­плексу певних дій, з метою досягнення визначених цілей,

-   система організаційно-правових та розрахунково-фінансо­вих документів, необхідних для здійснення якихось дій, або таких, що описують ці дії.

Малі проекти. Невеликі за масштабами, прості, обмежені за обсягами (капвкладення до 10-15 млн доларів і трудовитрати у 40-50 тис. люд.-днів). Малі проекти припускають ряд спрощень у процедурі проектування і реалізації, формування команди проекту тощо.

Мегапроекти. Цільові програми, що включають багато про­ектів, об'єднаних на основі спільної мети, спільних ресурсів і часу. Такі програми можуть бути міжнародними, державними, регіональ­ними, міжгалузевими, галузевими і змішаними.

Мегапроекти характеризуються такими рисами:

·     висока вартість (близько 1 млрд.),

·     капіталоємкість - потреба таких проектів у фінансових кош­тах, як правило, вимагає нетрадиційних форм фінансування,

·     трудомісткість (15-20 млн люд.-год. на будівництво і про­ектування), а також тривалість терміну реалізації (понад 5 років),

·     вплив на соціальне-економічне середовище регіону, навіть країни.

Короткотермінові проекти. Звичайно реалізуються на під­приємствах по виробництву новинок різноманітного типу, у дослі­дних установах, відбудовних роботах терміном до одному року.

Якіснобездефектні проекти. У ролі домінуючого чинника використовують підвищену якість (атомні електростанції).

Мультипроекти. Це комплекс взаємопов'язаних проектів.

Монопроекти. Мають чітко окреслені ресурсні, часові та інші межі, реалізуються єдиною проектною командою і являють собою окремі інвестиційні, спеціальні та інші проекти.

Міжнародні проекти. Звичайно вирізняються великою вар­тістю, організаційною й технічною складністю, а також певною роллю в економіці та політиці тих країн, для яких їх розроблено.Информация о работе «Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 47702
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
57835
12
9

... іод: від одного дня до місяця або кварталу. Вихідним розділом стратегічних, тактичних та оперативних планів є маркетингова програма підприємства. На відміну від великих підприємств, малі та середні не мають в своїй структурі відділів маркетингу: аналіз ринку, прогнозування кон'юнктури ринків, розробка цінової та збутової політики, планування якості продукції, рекламних заходів проводяться самими ...

Скачать
56957
8
0

... , як підприємства загалом, так і його структурних підрозділів, точно і своєчасно знайти і врахувати фактори, що впливають на кінцевий результат діяльності цього підприємства. Найважливішим показником ефективності роботи торговельного підприємства є прибуток, в якому відбиваються результати торговельної діяльності підприємства. Від розміру отриманого прибутку залежить поповнення фондів, матері ...

Скачать
163721
29
18

... висока продуктивність праці низький імідж підприємства РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВАТ "ЮНІСТЬ"   3.1 Формування механізмів управління конкурентоспроможністю підприємства при виході на зовнішній ринок Кожне підприємство функціонує в певному зовнішньому середовищі, з елементами якого воно взаємодіє. Це середовище постійно змінюється, а тому і підприємству ...

Скачать
101442
21
4

... до найкращої ситуації, а стратегії це основні напрямки руху. Один з методів визначення проблеми – матриця визначення проблеми, яка наведена в Додатку № 3. Особливості процесу розробки маркетингової стратегії в Державній акціонерній холдинговій компанії “Артем”.   2.1.   Аналіз поточного стану Компанії, її зовнішнього та внутрішнього середовища. Державна акціонерна холдингова компанія “Артем ...

0 комментариев


Наверх