Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


4. РОЗРОБКА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

 

4.1 ГОСТ 23450 - 79 - Радіоперешкоди індустріальні від промислових, наукових, медичних і побутових високочастотних установок. Норми і методи вимірювань

 

На даний вид продукції розповсюджується тмкі нормативні документи - ГОСТ 23450 - 79, ДСТУ IEC 60335-2-25-2003.

Галузь застосування: справжній стандарт розповсюджується на високочастотні установки промислового, наукового, медичного і побутового призначень і встановлює норми і методи вимірювань індустріальних радіоперешкод в смузі частот від 0,15 до 1000 МГц .

Стандарт не розповсюджується на радіоелектричні засоби, призначені для передачі інформації, медичну апаратуру електрохірургії, електроерозійне устаткування, установки спеціального призначення, зварювальне устаткування з високочастотними осциляторами, а також на високочастотні установки (генератори). Середньої або імпульсно-пікової для установок, що працюють в імпульсному режимі вихідною потужністю до 5 Вт без відкритого випромінювання, призначені для медичних, наукових, учбових і вимірювальних цілей. Установками без відкритого випромінювання вважаються такі установки, які не призначені для випромінювання високочастотної енергії і не забезпечені штатними антенами або іншими випромінюючими елементами (опромінювачами).

Дата введення в дію: 01.01.1981

Дата видання: 01.10.1990

Дата останньої зміни: 23.11.2008

Вид стандарту: стандарти на методи контролю.

Вид вимог: вимоги для обов’язкової сертифікації.


4.2 Порядок проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до прийнятої моделі передбачає:

‒ подачу в орган по сертифікації заявки на сертифікацію продукції;

‒ подачу документації для сертифікації, що додається до заявки згідно переліку документів;

‒ розгляд в органі по сертифікації заявки на сертифікацію продукції і аналіз наданої документації;

‒ ухвалення рішення по заявці з вказівкою схеми сертифікації;

‒ для продукції, що сертифікується, випускається серійно: обстеження виробництва, атестацію виробництва, сертифікація системи управління якістю виробництва;

‒ відбір і ідентифікацію зразків продукції для проведення сертифікаційних випробувань;

‒ проведення сертифікаційних випробувань зразків продукції;

‒ аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифікату відповідності;

‒ занесення сертифікованої продукції в реєстр Системи УкрСЕПРО, видачу сертифікату відповідності, укладення ліцензійної угоди;

‒ технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

‒ інформацію про результати робіт по сертифікації продукції.

Для початку робіт по сертифікації в Україні, виробник, або уповноважена їм особа, яка може подавати заявку на сертифікацію на підставі письмово оформленої довіреності від виробника, подає заявку на сертифікацію продукції. Заявка подається на відповідному бланку заявки.

При подачі заявки, групують продукцію в типові групи, вказують моделі (при їх наявності), датють коди ТН ВЕД (у Україні УК ТЗЕД, за кордоном - customs cod). У випадку, якщо склад продукції великий, дають її перелік у вигляді додатку до заявки.

Одночасно із заявкою в ОС подається комплект документів на продукцію і, при необхідності, систему управління якістю. Перелік документів, що додаються до заявки, встановлюється з урахуванням особливостей продукції, що сертифікується. Даний перелік складений для всіх видів робіт по технічному регулюванню: сертифікація продукції з урахуванням всіх схем сертифікації, сертифікація систем управління якістю, проведення технічної експертизи для отримання дозволу на експлуатацію продукції в Україні, отримання санітарно - епідеміологічного висновку. Документи, відповідно до цього переліку готують в повному об’ємі.

ОС проводить розгляд і аналіз поданої заявки і наданої документації. При необхідності запрошуються додаткові дані. Після цього ОС ухвалює рішення по заявці (за правилами УкрСЕПРО в строк не більше одного місяця) з вказівкою моделі сертифікації, яку, як правило, погоджують із заявником.


5. ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

5.1 Випробування продукції

Завдання випробування - отримання кількісних або якісних оцінок характеристик продукції, тобто оцінювання здатності виконувати необхідні функції в заданих умовах. Це завдання розв’язується у випробувальних лабораторіях, її рішенням є підготовлений протокол випробувань з вказівкою параметрів продукції.

Завдання контролю - встановлення відповідності характеристик продукції заданим в нормативних документах вимогам, у тому числі і за наслідками випробувань. Цю задачу вирішують експерти органу по сертифікації на підставі протоколу випробувань. Тому завдання контролю можна назвати завданням експертної оцінки.

Випробування продукції з метою сертифікації проводяться випробувальною лабораторією (центром), акредитованою на право проведення видів випробувань, які передбачені нормативними документами на продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції. Відповідно до вимог стандарту ДСТУ 3411:2004 випробувальні лабораторії, що співробітничають з ОС на основі договорів про співпрацю, включаються в список, який поступає в реєстр системи УкрСЕПРО при уповноваженні органу на роботи в системі УкрСЕПРО.

ОС відбирає зразки (проби) продукції для випробувань і одержує технічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється ОС. Кількість зразків для випробувань і правила їх відбору встановлюються ОС. Випробування продукції, що імпортується, проводяться випробувальними лабораторіями, акредитованими в системі УкрСЕПРО. У разі проведення випробувань зразків продукції великогабаритної або нетранспортабельної або такої, що вимагає монтажу на місці експлуатації, або такої, що вимагає застосування унікального випробувального устаткування, допускається випробування з метою сертифікації проводити на підприємстві - виготівнику з використанням його випробувального устаткування і засобів вимірювань, які відповідають встановленим вимогам. Випробування при цьому повинні проводити фахівці випробувальної лабораторії.

У разі позитивних результатів, протоколи випробувань передаються в ОС і копії - заявнику.

У разі отримання негативних результатів хоч би по одному з показників, сертифікаційні випробування припиняються, інформація про негативні результати передається заявнику і в ОС, який анулює заявку. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після представлення нової заявки і надання в ОС переконливих доказів про проведення підприємством коректуючих заходів щодо усунення причин, які викликали невідповідність.

Зразки продукції, які пройшли випробування з метою сертифікації, зокрема руйнуючими методами, залишаються власністю заявника. Порядок списання, утилізації і повернення зразків, а також, зберігання зразків-свідків, регламентується документацією ОС.


Информация о работе «Розробка моделі сертифікації продукції»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 39079
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
349442
3
2

... побудови і функціонування системи сертифікації, її структура, функції та порядок виконання цих функцій регламентовані нормативними документами міжнародних організацій із стандартизації і сертифікації, насамперед документами І50, ІЕС, НАС, Європейської співдружності, а також ДСТУ. До правових аспектів сертифікації належать питання поширення відповідальності за спостереженням правил процедури ...

Скачать
115041
5
3

... коли є розбіжності в показниках проводяться випробування, на основі позитивних результатів яких, зафіксованих у протоколах випробувань. видається сертифікат); ·           за позитивними результатами сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО.   5. Порядок проведення обстеження виробництва Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції визначено в стандарті ДСТУ 3957- ...

Скачать
102999
2
1

... того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям відповідають встановленим законодавством вимогам. [6] Відповідно до ст. 13 Декрету КМУ «Про стандартизацію та сертифікацію» сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації – підприємствами, ...

Скачать
30661
5
1

... Д Атестат акредитації органа з сертифікації продукції вказівкою області акредитації Додаток Е Перелік органів з сертифікації систем якості, випробувальних лабораторій (центрів), організацій, що співпрацюють з органом з сертифікації Додаток И Перелік підприємств, продукція яких сертифікується органом з сертифікації   2. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок ...

0 комментариев


Наверх