Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1. Два брати втікають… 2. Між двома дубами… 3. На одній Марушці… 4. Сім братів, віком рівні…5. Трьома зубами… 6. Тисяча овець… [37: 184]

Гра № 3 "Котрий?". На дошці записані питання та кількісні числівники, від яких потрібно утворити порядковий числівник:

Скільки? Котрий? Скільки? Котрий?

три - … п’ять - …

одинадцять - … дванадцять - …

тринадцять - … двадцять - …

Декілька навчальних ігор до вивчення частини мови "Прислівник".

Гра № 1 "Добери прислівник".

Обладнання. На дошці написані прислівники в неозначеній формі.

Завдання. Протягом умовного часу написати прислівники, близькі за значенням до поданих. За кожне слово зараховується бал. За помилку знімається 2 бали.

Матеріал до гри. Всюди (скрізь, повсюди); охоче (радо, залюбки); спершу (спочатку, насамперед); раптом (враз, зненацька); важко (тяжко, трудно).

Гра № 2 "Протилежні".

Обладнання. На дошці написані прислівники в неозначеній формі.

Завдання. Протягом умовного часу написати прислівники, протилежні за значенням до поданих. За кожне слово зараховується бал. За помилку знімається 2 бали.

Матеріал до гри. Високо (низько); широко (вузько); назад (вперед); праворуч (ліворуч); далеко (близько); вдень (вночі); тихо (голосно); багато (мало); швидко (повільно); прямо (криво); глибоко (мілко); вгорі (внизу); вперше (востаннє); тут (там).

Гра № 3 "Як? Коли? Де?". Ведучий пропонує написати по п’ять прислівників, які відповідають на питання як?, потім - коли?, потім - де?

Переможцем вважається той, хто першим правильно виконує завдання.

Приклади. Швидко, весело, смішно, щасливо, міцно, добре, тихо, сміливо, сумлінно; взимку, навесні, влітку, восени, сьогодні, тепер, вранці, вдень, щогодини, щотижня; там, тут, скрізь, внизу, спереду, вгорі, праворуч, навкруги, ззаду, ліворуч. [11: 92]

Надзвичайно важливу роль в ігровій ситуації відіграють правила. Якщо вони заздалегідь не продумані, чітко не сформульовані, то це ускладняє пояснення ходу гри, осмислення учнями її змісту викликає втому і байдужість учнів. Правила гри зобов’язують учнів діяти строго по черзі чи колективно відповідати за викликом, уважно слухати відповідь товариша, щоб вчасно виправити його і не повторювати сказаного, дисциплінованими, не заважати іншим, чесно визнавати свої помилки.

Правила гри виконують функцію організуючого елемента і є засобом керування грою. Вони визначають способи дій та їх послідовність, вимоги до поведінки, регулюють взаємини дітей у грі, вчать їх співвідносити свої дії з діяльністю інших гравців, сприяючи вихованню наполегливості, чесності, кмітливості тощо.

Жодне порушення правил не повинно залишатися поза увагою вчителя. Залежно від обставин він має знайти час і досить вимогливо та справедливо вказати учню на його недоліки в грі, пояснити, до чого призводять подібні вчинки в повсякденному житті. Проте під час гри не треба робити довгих зауважень, повчань, оскільки це погіршує настрій учнів, послаблює їхній інтерес, гальмує увагу.

2.4 Результати дослідного навчання

Після проведеного дослідного навчання ми розробили комплексну контрольну роботу для учнів 4 класу, яка і допоможе нам з’ясувати рівень знань учнів з граматики, а саме з морфології, а також продуктивність використання учнями вищезазначеного комплексу слів, введеного в мовлення учнів.

Контрольна робота:

І. Варіант. ІІ. Варіант.

1. Пояснити значення слів:

Формуляр,

стелажі,

ратиці,

повідь,

пашниця,

панчоха,

лунка,

китиці,

кватирка,

діжка,

галас,

вежа,

2. Скласти речення з різними значеннями багатозначного слова:

Двірник, дипломат; диск, машина.

3. Скласти речення, використовуючи слова та словосполучення, пояснити значення виділених слів:

І. В.: піднявши одну ногу, од якої падає на воду хистка тінь. Чапля мовби вгрузла, й так чудно бачити її на тоненькій другій,.

ІІ. В.: і познайомитися з мешканцями цієї країни - словами, Тут він зустрівся, які жили цілими родинами.

4. Дібрати слова близькі за значенням:

Дібрати слова протилежні за значенням:

Віхола, гуркіт, гвинтівка, делікатний, радо, охоче, нагорода.

5. Скласти твір-розповідь на тему: "Моє хобі".

Нижче наводимо результати проведеної роботи з контрольної роботи 4 - Б класу ЗОШ № 151 міста Харкова.

Таблиця № 4

Прізвище, ім’я. Оцінка за твір Оцінка за граматику Рівень
1. Баніков Владислав 11 11 Високий
2. Василенко Олександр 5 6 Середній
3. Грама Денис 3 3 Початковий
4. Зайцева Марія 9 9 Достатній
5. Кліщенко Назар 6 6 Середній
6. Коноба Віктор 6 5 Середній
7. Кулішов Артур 3 2 Початковий
8. Купріянов Кирило 6 6 Середній
9. Лешенко Валерія 8 9 Достатній
10. Макаров Роман 11 10 Високий
11. Маркова Анастасія 9 9 Достатній
12. Машкіна Ганна 2 2 Початковий
13. Міхалап Ганна 10 11 Високий
14. Нефедова Надія 9 9 Достатній
15. Павлік Ганна 10 10 Високий
16. Перетяга Максим 8 9 Достатній
17. Пугач Ганна 10 9 Високий
18. Санімова Каміла 6 6 Середній
19. Сорокіна Катерина 3 3 Початковий
20. Теребінська Анастасія 11 10 Високий
21. Цимбал Владислав 8 9 Достатній
22. Шацький Ілля 9 9 Достатній
23. Яланжи Олека 6 6 Середній
24. Хочатрян Араік 3 3 Початковий

Після проведеної контрольної роботи ми отримали такі результати: на високому рівні - 6 учнів; на достатньому - 7учнів; на середньому рівні - 6 учнів; на початковому рівні - 5 учнів.

Нижче наводимо порівняльну стовпчикову діаграму у відсотках.

 

Діаграма № 2

Результати експериментальної роботи показали, що використання дидактичних ігор на різних етапах уроку є позитивним явищем у навчанні. У процесі грі діти не лише розкриваються, як особистості, а розвивають увагу, спостережливість, кмітливість, також завдяки використанню навчальних ігор збагачується активний словник учнів. Педагог повинен постійно удосконалювати навчальний процес, щоб учні могли легко і ефективно, якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігрові елементи і гру на уроках. Важливо, щоб робота над розвитком мовлення молодших школярів продовжувалась, але по закінченню експерименту можна сказати, що рівень знань і словниковий запас учнів збільшився.


Висновки

Проведене дослідження дало підстави для таких загальних висновків.

У наш час робота загальноосвітньої школи зосереджується на посиленні практичного й виховного спрямування мовної освіти, формуванні мовно-мовленнєвої культури особистості.

Проблема з розвитку зв’язного мовлення учнів висуває на одне з щільних місць необхідність роботи над формуванням словника дитини: збагачення його новими словами й виразами, точністю та доречністю вживання слів у мовленні.

Проблема формування словника учнів пов’язана з розвитком дитячої особистості. Вона не може бути розв’язана без постійної уваги до словникової роботи з огляду на ту важливу роль, яку відіграє лексика в комунікативно спрямованому навчанні української мови.

Аналіз методичної літератури з проблеми, чинних шкільних програм і підручників, творчих робіт учнів дали підстави для висновків про доцільність і доступність цієї роботи в початкових класах.

Суть дидактичної гри полягає в тому, що перед учнями стоїть завдання в ігровій формі, яке вони повинні виконати за певними правилами, визначений час, а звідси прагнення до перемоги, прагненням бути винахідливим, обачним.

Структурні складові дидактичної гри це - дидактичне завдання, ігровий задум, ігровий початок, ігрові дії, правила гри, підбиття підсумків.

В результаті проведеного дослідження згідно з поставленими завданнями було підтверджено, що в педагогічній роботі велику увагу слід приділяти дидактичній грі на уроці. Ігри можна використовувати на різних етапах засвоєння знань: на етапах пояснення нового матеріалу, його закріплення, повторення, контролю. Гра дозволяє включити в активну пізнавальну діяльність більшу кількість учнів. Гра допомагає вчителеві донести до учнів важкий матеріал в доступній формі. А головне, що у процесі гри діти спілкуються, тим самим розвивають своє мовлення. Тож можна зробити висновок про те, що використання гри необхідне при вченні дітей молодшого шкільний віку.

Серед різноманітних дидактичних ігор, які використовуються учителем, з метою піднесення мовленнєвої культури школярів, помітне місце повинні посідати дидактичні ігри з граматики. Такі ігри спрямовані на розширення словника учнів, а також на вироблення в них уміння вибирати зі свого словникового запасу для висловлення думки ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлення.

У загальній системі вправ з граматики серйозну увагу слід приділяти системі дидактичних ігор на вивчення граматичних особливостей слів, адже за їхньою допомогою перед дітьми розкривається багатство української мови, формується вміння користуватися виражальними засобами.

Вихідними положеннями для створення такої системи вправ є:

дотримання принципу наступності і перспективності у вивченні граматичних понять;

побудова системи вправ та дидактичних ігор за принципом зростання труднощів і одночасно рівня самостійності в їхньому виконанні;

здійснення навчання мови не тільки на комунікативно-діяльність основі, а й на функціональній;

підпорядкування всієї системи вивчення граматичних понять меті активного користування українською мовою, як засобом спілкування.

Серед передумов ефективності використання розробленої системи дидактичних ігор виділяємо: тісний взаємозв’язок системи вправ їз чинними навчальними програмами з української мови, опора на знання учнів, що створює резерви розвитку зв’язного мовлення школярів без витрат додаткового навчального часу. Аналізуючи дослідну роботу можна зробити такі висновки, впровадження дидактичних ігор у навчальний процес значно збільшив активний словник молодших школярів, що і підтверджує нашу гіпотезу.


Список використаних джерел

1.  Арват Н.Н., Арват Ф.С. Сопоставление изучения русского и украинского языков в школе: Пособие для учителя. - К.: Рад. школа, 1989. - 192 с.

2.  Баженова І.М. Педагогічний пошук; Переклад з рос. - К.: Рад. шк., 1988. - 496 с.

3.  Бетенькова Н.М., Фонин Д.С. Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка - М.: Издат. "Астрель", 2004. - 270 с.

4.  Бобровская Г.В. Активизація словаря младшего школьника // Начальная школа. - 2003. - № 4. - С.47 - 51.

5.  Букатов В. Педагогічні таїнства дидактичних ігор. - К.: Ред. Загальнопед. газ., 2004. - 128 с.

6.  Булаховский Л. Введение в языкознание. - Ч.2. - М.: 1954. с.34-35.

7.  Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студента. Вищіх навчальних закладів. - К.: Вид. центер Академія, 2008. - 576 с.

8.  Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. - К.: Вища шк., 1989. - 334 с.

9.  Воскресенська Н.О., Свашенко А.О. Дидактичний матеріал з розвитку мови в 4 кл.: Посібник для вчителя. - К.: Радянська школа, 1990. - 96с.

10.  Воскресенська Н.О., Свашенко А.О., Хорошковська О.Н. Українська мова в 4 класі: Посібник для вчителя - К.: Рад. шк., 1989. - 128 с.

11.  Гамалий А.Т. Игры и занимательные упражнения по украинскому языку для 1 - 3 классы - К.: Радянська школа, 1980. - 110 с.

12.  Геллер Е.М. Наш друг - игра. - Мн.: Нар. асвета, 1979. - 96 с.

13.  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Дидактический материал к урокам обучения грамоте: Пособие для учащихся - М.: Просвещение, 1983. - 63 с.

14.  Дорошенко С.І., Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Методика викладання української мови: Навчальний посібник - К.: Вища школа, 1989. - 423 с.

15.  Журжина Ш.В. Дидактический материал по русскому языку 4 класс: Пособие для учащихся четырёхлет. нач. шк. - М.: Просвещение, 1989. - 176с.

16.  Каніщенко А.П. Збагачення активного словника молодших школярів // Початкова школа. - 1986. - № 4 - С.21 - 24.

17.  Канюка С.М. Вопросы методики работы учителя с учеником украинского языка для IV кл. школ с русским языком обучения: Дис. канд. пед. наук. - К., 1958.

18.  Критерії оцінювання. Навчальних досягнень учнів початкових класів // Початкова освіта. - 2006. - №37 - 38. - С.41 - 52.

19.  Кутенко Л.О. Особливості роботи над словом // Початкова школа. - 1990. - № 12. - С.17-20.

20.  Кутенко Л.О. Особливості роботи над збагаченням і активізацією словникового запасу молодших школярів в умовах спорідненої двомовності: Дис. канд. пед. наук. - К., 1986.

21.  Кохичко А.Н. Этимологический аналіз как приём при обучении орфографии // Начальная школа. - 1998. - № 1. - С.55 - 60.

22.  Лазаренко Н. Збагачення словника молодших школярів прикметниками // Початкова школа. - 1999. - №1. - С.14 - 17.

23.  Лобчук О. Лексико-семантичні групи як засіб збагачення словникового запасу. // Початкова школа. - 1995. - № 6. - С.24 - 25.

24.  Львов М.Р. Правописание в начальных класах - М.: Просвещение, 2001. - 160 с.

25.  Львов М.Р., Светловская Н.Н., Рамзаева Т.Г. Методика русского языка. - М.: Просвещение, 1987. - 341 с.

26.  Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 232 с.

27.  Макаренко А.С., Избранные произведения в з-х томах. - Т.3. - К.: Радянська школа, 1984. - 546 с.

28.  Маркитанова Н.П., Карманова В. Є. Зошит з української мови 4 (3) клас - Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 2001. - 72 с.

29.  Мельникова С.И., Ярославская Л.Н. Игровые формы учебных занятий. - Х.: ХГУ, 1993. - 157 с.

30.  Минскин Е.М. От игры к занятиям: развивающие и познавательные игры младших школьников: Пособие для учителей - М.: Просвещение, 1982. - 192с.

31.  Мисири Г.С. Использование наглядности на начальном обучении русскому языку: Слуховая и зрительно-слуховая наглядность - М.: Русский язик. 1981. - 234 с.

32.  Моісеєнко С.В. Рідна мова 4 клас: Розробки уроків - Х.: Вєста: Видавництво "Ранок", 2008. - 304 с.

33.  Одинцова Г., Кадлюк Я. Цікавинки на уроках рідної мови: Посібник для вчителя поч. кл.: Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. - 128 с.

34.  Павленко Л.П. Сучасний урок в початковій школі.68 уроків з розвитку зв’язного мовлення у 1 - 4 класах - Х.: Вид. гр. "Основа", 2005. - 112с.

35.  Палей І.Р. Очерки по методике русского языка. - М.: 1965. - С.147.

36.  Пентилюк М.І., Окунева Т.Г. Сучасний урок української мови - Х.: Вид. група Основа, 2007, - 176 с.

37.  Передрий Г.Р., Смолянікова Г.М., Непийвода Ф.А. Цікава граматика. - К.: Радянська школа, 1967. - 312 с.

38.  Петрюк Л.П., Рисована З.Г. Методичні рекомендації по проведенню тематичного оцінювання з української мови в початковій школі - Х.: Світ дитинства, 2003. - 128 с.

39.  Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова: Підручник - 4-те вид. - К.: Вища шк., 2003. - 430 с.

40.  Понамарьова К.Л. Основні напрями роботи з розвитку монологічного мовлення учнів // Навчання та виховання учнів 4 - го класу: Методичний посібник для вчителів - К.: Початкова школа, 2005. - С.173 - 189.

41.  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - К.: "Академія видав.", 2004. - 456с.

42.  Прищепа К.С., Лукяненко В.Г. Тематичний словник школяра - К.: Форум, 2001. - 336 с.

43.  Програма для середньої загальноосвітньої школи з російською мовою навчання 1 - 4 класи. - К.: "Початкова школа", 2006. - 192 с.

44.  Рыжикова Г.И. Использование игровых приемов при изучении слов с непроверяемым написаним // Начальная школа. - 1995. - №1. С.17 - 18.

45.  Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генеза, 2002. - 325 с.

46.  Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: "Магістр-S", 1997. - 256 с.

47.  Семенов С.М. Дидактична гра як форма навчання // Радянська школа. - 1989. - № 3. - С.26 - 33.

48.  Смоглій О. Застосування ігрових ситуацій на уроках у молодших класах // Початкова школа. - 2003. - № 7. - С.20 - 21.

49.  Супрун А.Е. Лингвистические основи изучения грамматики русского языка в белорусской школе - Минск: 1974. - С.16-40.

50.  Успенский М.Б. Совершенствование методов и приемов обучения русскому языку в национальной школе - М., 1979.

51.  Стріха А.Д., Гуревич А.Ю. Цікава граматика - К.: Рад. Школа, 1991.

52.  Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів ВПЗ освіти - К.: Вид. центер. Академія, 2000. - 544с.

53.  Фрощук О.О., Фрощук Н. Є. Українська мова для початкових класів: навчальний посібник - К.: Вид. АСК, 2003. - 368 с.

54.  Хорошковська О.Н., Воскресенська Н.О., Свашенко А.О. Українська мова: мова і мовлення. Правопис: Підручник для 4 класу загальноосвіт. шк. з рос. мовою навчання - К.: Промінь, 2004. - 144 с.

55.  Хорошковська О.Н. Методика навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання. - К.: Промінь, 2006. - 256 с.

56.  Хорошковська О.Н. Теоритичні основи відбору змісту мовного й мовленнєвого матеріалу // Початкова школа. - 2005. - № 7. - С.3 - 14.

57.  Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов - СПб: Пітер, 2001. - 544 с.

58.  Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка: Более 500 слов. - 2-е изд. перераб. и доп. - К.: Рад. шк., 1989. - 511 с.

59.  Чекіна О.Ю. Робота зі словниковими словами: нетрадиційні прийоми, ігри та завдання для учнів 1-4 класів - Х.: Вид. група "Основа", 2008. - 109с.

60.  Шведова Л.М. Развитие логического мышления, сообразительности, воображения и интеллекта у детей 5 - 12 лет - Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2007. - 352 с.


Информация о работе «Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики»
Раздел: Педагогика
Количество знаков с пробелами: 152515
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
135670
1
0

... , дохідливе, зрозуміле, молодшим школярам. У вступі визначено об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження відповідно до теми "Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів". У І розділі "Культура мовлення як науково-методична проблема сказано, що мовленнєва культура вчителя найважливіший аспект його успішної фахової діяльності". Як ві ...

Скачать
144598
4
2

... А чи розвісили ви шпаківні? (75 слів.) Наступним етапом експериментального дослідження стало виявлення його методичної ефективності та визначення перспектив удосконаленої методики опрацювання прикметника у початкових класах.   2.2 Ефективність експериментального дослідження Метою педагогічного експерименту було виявлення ефективності використання пропонованих вправ та завдань при вивченні ...

Скачать
111264
7
0

... творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає за їх допомогою своє та авторське ставлення до змісту твору. 2.2 Експериментальне підтвердження ефективності формування умінь і навички виразності голосного читання в учнів початкової школи Дослідження мало теоретико-експериментальний характер. Проводилося у два етапи. На першому етапі (2006–2007 н. р.) була визначена ...

Скачать
208241
22
1

... і і розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови.   Розділ ІІ. Методичне забезпечення вивчення прикметника як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів   2.1 Методика вивчення теми «Прикметник» як вияв пізнавальної активності молодших школярів Одним з основних положень програми з української мови є всебічний розвиток усного й писемного мовлення ...

0 комментариев


Наверх