Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Шпоры по международной экономике

Шпоры по международной экономике
Характеристика суб’єктів МЕВ КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК І ПОКАЗНИКИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ Міжнародний поділ праці (МПП), його форми і фактори розвитку Заг. хар-тика країн, що розвиваються (КЩР) Соціально-культурне середовище розвитку МЕВ та його осн. хар-тики Сутність меркантилізму. Співвідношення понять “відкрита економіка” і “закрита економіка” у сучасній теорії і практиці Модель “Хельшера-Оліна-Самуельсона” і “Парадокс Леонтьєва” у теорії міжн. торгівлі Еклектична теорія міжн. вир-ва Дж. Данінга МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, її показники і тенденції розвитку Зустрічна (компенсаційна) торгівля  та її різновиди Міжнародна торгівля через посередників. Сутність і сучасні особливості біржової торгівлі Критерії вибору методу здійснення міжнародних торговельних операцій. Види міжнародних торгів та порядок їх проведення Визначення ціни при здійсненні міжнародної торгової операції. Базисні умови поставки Адміністративні формальності або національні правила здійснення експортно-імпортних операцій Нетарифне регулювання міжн торгівлі Сучасні інструменти стимулювання експорту Світовий товарний ринок Система міжнародних маркетингових досліджень Розробка міжнародної маркетингової стратегії Міжнародне портфельне інвестування… Офіційна допомога розвитку. Основні донори і реціпієнти технічної допомоги Показники зовнішньої заборгованості країн. Характеристика сучасної світової боргової кризи Характеристика понять “валюта”, “валютний паритет” та “валютний курс”. Конвертованість валют Характеристика етапів розвитку світової валютної системи Валютний ринок, його функції та структура Ринки золота та сучасні особливості їх функціонування Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика Міжнародні і нацональні стандарти бухгалтерського обліку Облік та оцінка товарно-матеріальних запасів зарубіжних фірм Облік власного капіталу і розподілення прибутку зарубіжних товариств і корпорацій Світові центри експорту та імпорту робочої сили. Регулювання трудової міграцїї Характеристика держави як суб’єкта міжнародного економічного права Міжнародні економічні договори, їх види та забезпечення виконання Міжнародні організації (МО) в системі регулювання сучасних МЕВ та їх типізація ГАТТ/СОТ у системі регулювання торгівельно-економічних відносин Международная организация труда, задания и направления деятельности Шляхи формування і фактори ефективності регіональних міжнародних інтеграційних угрупувань Цілі й особливості формування Чорноморського економічного співробітництва Особливості й проблеми інтеграції в межах СНД Порівняльна характеристика процесів економічної інтеграції країн Латинської Америки, Азії і Африки Порівняльна характеристика форм міжнародного бізнесу Еволюція форм міжнародного бізнесу. Сутність ТНК та оцінка їх ролі у міжнародній економіці Формування і реалізація стратегії ТНК. Роль глобального стратегічного управління в практиці ТНК Соціальні й етичні аспекти функціонування ТНК. Основні елементи і проблеми міжнародної ділової етики Сутність, цілі й основні функції міжнародного менеджменту. Порівняльна характеристика досвіду організації менджменту в різних країнах Сутність, принципи й особливості міжнародної економічної діяльності в Україні Види міжнародної економічної діяльності підприємств України Структура українського експорту та шляхи її раціоналізації Проблема диверсифікації міжнар торгівлі Становлення нац валютної системи Укр Стан і особливості формування платіжного балансу (ПБ) Укр Харктеристика системи регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні Нетарифні засоби регулювання експорту та імпорту в Україні МІЖНАРОДНЕ КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА МВФ Стан і проблеми міжнародного виробничого кооперування в Україні Німецькі експерти пропонують запровадити систему повзучої прив”язки курсу гривні до ам. долара та євро Підприємства з іноземними інвестиціями в Укр. Особливості створення і функціонування Підприємства з іноземними інвестиціями в Україні, особливості їх створення та функціонування Пріорітети укр політики в умовах глобалізації економічного розвитку Регіональні пріорітети інтеграційної політики У Міжнародні конфлікти Загальна характеристика країн з перехідною економікою Організація та контроль міжнародної маркетингової дільності Валютні біржі та механізми їх функціонування Міжнародно-правове регулювання різних форм співробітництва
459297
знаков
0
таблиц
0
изображений

1.     Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку.

Розвиток світ. ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст. до інтенсифікації міжнар. ек. спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж. обміну товарами. Розвиток виробничих сил і зростання фін. к-лу призвели до виникнення світ. госп-ва.

Найбільш поширене визначення: Світ. госп-во (world economy)- сук-сть нац. господарств, взаємопов’язаних с-мою МПП, ек-них і політ. відносин.

Більш повне трактування світ. госп-ва (СГ) визначає його як ек. с-му, що самовідтворюється на рівні ПС, виробничих відносин і певних аспектів надбудівних відносин тією мірою, в якій нац. госп-ва, що входять до неї, мають певну схожість на кожному з 3-х названих рівнів.

Отже, СГ являє собою певну с-му. Основою виникнення і існ-ня цієї с-ми є її цілісність, яка передбачає ек. взаємодію всіх складових частин с-ми на достатньо стійкому рівні. СГ відноситься до числа досить складних с-м, які характериз-ся множинністю (численністю елементів с-ми), ієрархічністю і структурністю.

Відносини між окремими елементами СГ формують певні рівні. Виділяють:

- м/н-ний рівень (його формують відносини між державами і він регул-ся м/н-ними правилами і нормами);

- транснац-ний рівень (його утворюють відносини між ек. потоками, які виходять за межі нац. кордрнів).

Структуризація СГ. Найрухомішою частиною СГ є світ. ринок, що являє собою сферу обмінних відносин між країнами та між іншими суб’єктами СГ, які пов’язані між собою участю у МПП.

На основі різноманітних критеріїв у СГ виділяється певна кількість підсистем. Мегасистемами (найбільш великими) є 3 групи нац. економік: ·пром. розвинуті країни, ·країни з перехідною ек-кою; ·країни, що розвиваються.

Функціональними елементами суч. с-ми СГ є: науково-технічна сфера, виробничо-інвестиц. д-сть, сфера м/н\ного обігу (світ. торгівля); валютно-фін. і кредитні відносини.

Особливостями розвитку сучасного світ. госп-ва є:

·      розвиток міжн. переміщення факторів вир-ва, передусім у формах вивезення-ввезення к-лу, роб. сили і технології;

·      зростання на цій основі міжн. форм вир-ва на п/п-вах, розташованих в декількох країнах, в першу чергу в рамках ТНК;

·      ек. політика країн, що передбачає підтримку міжн. руху товарів і факторів вир-ва на двох- і багатосторонній основі;

·      виникнення ек-ки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждерж. об’єднань;

·      зростання інтенсивності регіон. інтеграц. процесів, що призводить до виникнення великих ек. просторів та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів вир-ва, але, з інш. боку, призводить до поділу СГ на окремі сектори внаслідок створення відносно замкнутих торг.-ек. блоків та інтеграц. угруповань;

поступова зміна ек. основи суч. цивілізації; індустр. модель розвитку витісняється постіндустр-ною, ноосферно-космічною, суть якої визнач-ся формуванням “ек-ки розуму”, “ек-ки думки”.

2. Форми ті рівні МЕВ.

МЕВ мають яскраво виражений системний х-р. МЕВ-це с-ма ек. зв’язків з приводу вир-ва, розподілу, обміну і спож-ня, що вийшли за межі нац. кордонів.

Отже, сучасні МЕВ є с-мою ек. звязків, які характеризуються:

1.    виходом за межі нац-них госп-в;

2.    взаємодією фіз. і юр. осіб, держав і міжнар. орг-цій;

3.    визначеністю форм;

4.    різними рівнями глибини існ-ня, функц-ня, здійснення.

Рівні МЕВ можна традиційно розбити на макро-, мета- й мікрорівні, макрорівень-це рівень державних і міждержавних міжнар. процесів, метарівень-це міжнар. звязки галузевого й регіон. значення, мікрорівень-це, відповідно, рівень звязків між фірмами різних країн.

Рівні МЕВ також розглядають і за ступенем розвитку стосунків між субєктами МЕВ, за ступенем тривалості дії угод і переплетеності економік.

При цьому виділяють такі 4 рівні:

1) Міжнар. ек. контакти. Це-найпростіші, одиничні, випадкові ек. зв’язки, що мають епізодичний х-р і регулюються переважно разовими угодами. Зв’язки даного рівня більше притаманні юр. і фіз. особам.

2) Міжнар. ек. взаємодія. Це-добре відпрацьовані стійкі ек. звязки між суб’єктами МЕВ, які базуються на міжнар. ек. угодах і договорах, заключених на доволі тривалий період часу.

3) Міжнар. ек. співробітництво. Це-міцні й тривалі звязки кооперативного типу, які в своїй основі мають спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових ек. договорах і угодах. Даному рівневі притаманне партнерство суб’єктів МЕВ.

4) Міжн. ек. інтеграція. Це-вищий рівень розвитку МЕВ, який характериз-ся взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої держ. політики як у взаємних ек. відносинах, так і у відносинах з треріми країнами.

Кожен вищий рівень не являє собою щось протилежне до нижчого, а є його усталеним і розвиненим продовженням, тобто вищий рівень містить в собі більшість ознак нижчого.

Розглядаючи стр-ру МЕВ, можна виділити також форми МЕВ: ¨міжн. валютні відносини; ¨міжн. фін.-кредитні відносини; ¨міжн. виробниче співробітництво; ¨міжн. науково-техн. співробітництво; ¨міжн. трудові відносини (світ. ринок труд. ресурсів); ¨міжн. торгівля товарами; ¨міжн. торгівля послугами (світ. ринок послуг); ¨міжн. транспортні відносини.

При цьому, слід зазначити що осн. формами МЕВ є : ·міжн. торгівля, ·міжн. рух капіталу, ·міжн. міграція роб. сили.

·     Міжн. торгівля є провідною формою МЕВ. Міжн. торгівля являє собою обмін товарами і послугами між державно оформленими нац-ними госп-вами.

·     Міжн. рух капіталу-це його переміщення між країнами світу в пошуках більш вигідної сфери прикладення.

·     Міжн. міграція роб. сили-це процес її стихійного чи організованого переміщення в межах нац-ного або міжн-ного ринків праці, зумовлений х-ром розвитку ПС і виробничих відносин, дією ек. законів.

Міжн. валютні відносини є специф. формою МЕВ: вони, з одного боку, забезпечують норм. реалізацію інших форм МЕВ, а з іншого боку, мають власні мех-зми саморозвитку.


Информация о работе «Шпоры по международной экономике»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 459297
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
391930
0
2

л: Изд-во ОРАГС, 2000. – 91 с. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999.-381с. Тренев Н.Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, 1999.-352с. V) налоги и налогообложение 1. Экономическая сущность налогов Понятие налога. Налоги как экономическая категория. Принципы налогообложения: равенства и справедливости, универсализации, одновременности ...

Скачать
96057
2
0

... корпорациях эксперты ООН делают вывод, что ТНК вторгаются в сферы, которые традиционно считались областью государственных интересов. Вместе с тем речь идет о движении к полной интеграции мировой экономики под руководством ТНК. В действительности деятельность ТНК ведет к интеграции, интернационализации только в тех рамках и границах, которые определены получением максимальной прибыли. 17. Проблемы ...

Скачать
49833
1
0

... свои показатели торговли и улучшает мировые. Вводить экспортные субсидии экономически нецелесообразно. Они вводятся исключительно по политическим мотивам.36. Модель специфичных факторов закрытой экономики суть и структура. Ограничения рикардианской модели входящие в противоречие с практикой международного обмена. Ограниченная мобильность факторов. Производство различных товаров предполагает ...

Скачать
78580
0
0

... мощи Германии. Усилить свои позиции на тихом океане. Не противодействовать экспансии Японии. Сотрудничать на море с британской империей. Подключиться к колониальной экспансии в Европе.   6. Американские геополитики И. Боумен и Н. Спикмен. И. Бауман. 1921 г – "Новый мир". Советник по внешнеполитическим вопросам президента Витсена. Провозгласил отказ США от политики изоляции и вмешательства в ...

0 комментариев


Наверх