Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с

Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні
Економічна сутність споживчого кредиту За способом надання споживчі кредити поділяють на цільові і нецільові (на невідкладні потреби, овердрафт та ін.) За суб’єктами кредитування кредитори можуть бути структуровані як банківські та небанківські фінансові установи Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат Послуги споживчого кредитування населення на потреби поточного та капітального характеру в банку ПАТ „Кредит Європа Банк” Аналіз впливу світової фінансової кризи 2008 - 2009 років на динаміку розвитку споживчого кредитування в банку ПАТ „Кредит Європа Банк” Використання зарубіжного досвіду споживчого кредитування фінансовими установами в Україні Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (засновники Асоціація українських банків, 30 банків і дві страхові компанії) [22] Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с
151944
знака
12
таблиц
30
изображений

57. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.

58. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.

59. Про затвердження Положення про порядок формування та викорис-тання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 грудня 2008 року N 406) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 60. Про окремі питання щодо діяльності банків в період фінансово-економічної кризи // Постанова Правління НБУ від 22 липня 2009 року N 421 - – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 61. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 6 серпня 2009 року N 458) -– http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 62. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України //Постанова Правління Національного бан-ку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 грудня 2008 року N 484) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 63. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 10 вересня 2009 року N 541) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 64. Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що пода-ється до Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від від 16 червня 2005 року N 223) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 65. Про порядок створення і державної реєстрації банків, відк-риття їх філій, представництв, відділень // Постанова Правління Національно-го банку України від 31 серпня 2001 року N 375 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від від 16 червня 2005 року N 223) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 66. Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 67. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року N 3981 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 68. Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам // Постанова Правління Національного банку України від 16 серпня 2001 року N 344 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від від 16 червня 2005 року N 223) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 69. Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників /боржників/ // Постанова Правління Національного банку України від 27 червня 2001 року N 245 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від від 16 червня 2005 року N 223) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 70. Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами// Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 жовтня 2005 року N 4802 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009 71. «ПростоФінанс» заявив о своєму намірі у найближчий час стати лідером споживчого кредитування в Україні // „Експерт”, український діловий журнал, № 10(61), 11.03.2006

72. Управління банківськими ризиками. Навчальний посібник - за ред. проф. Примостки Л.О. – К.:КНЕУ, 2007. – 616 с.

73. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. доктора экон. наук, профессор О.И. Лаврушина. – М: Юристь, 2003 – 688 с.

74. Цивільний Кодекс України // від 16 січня 2003 року N 435-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

75. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2006. - 312 с

76. HTTP://www.bank.gov.ua - Офіційний сайт НБУ, 2010

77. HTTP://WWW.AUB.COM. UA - Офіційний сайт Асоціації банків Украї-ни, 2010

78. http:// www.eurokredit. com.ua - Офіційний сайт фінансової компанії „Єврокредит”, 2010

79. http://unia.com.ua - Офіційний сайт Української Національної Іпотечної Асоціації, 2010

80. http://www.ubki.com.ua - Офіційний сайт Товариства з обмеженою відпо-відальністю «Українське бюро кредитних історій», 2010

81. HTTP:// WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA - Законодавчо-довідкова систе-ма законодавства України, 2010

82. HTTP:// WWW.PROSTOBANK.COM.UA - Офіційний сайт консалтинго-вої компанії “ПростоБанк”, 2008 -2010

83. HTTP:// WWW.PROSTOFINANCE.COM.UA - Офіційний сайт фінансо-вої компанії “ПростоФінанс”, 2008 -2010

84. http://www.crediteurope.com.ua - Офіційний Інтернет-сайт банка „Кредит Європа банк”, 2010

85. http://vabgroup.com.ua - Офіційний сайт групи фінансових компаній VABGroup, 2010

86. http://ibmgroup.com.ua - Офіційний сайт фінансового холдінгу IMB Group Public Limited, 2010

87. http://www.dfp.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт Державної комісії з ре-гулювання фінансових ринків України, 2010

88. http://www.eurocredit.com.ua - Ринок споживчого кредитування України // ЗАТ “Догмат Україна”, 2010


ДОДАТОК А

ПОКВАРТАЛЬНА ДИНАМІКА БАЛАНСУ ЗАТ „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” ЗА 2009 РІК

Таблиця А.1


Продовження табл.А.1


Рис.А.1. Динаміка основних агрегатів пасивів балансу ПАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках (Систематизовано та побудовано автором самостійно)

Рис.А.2. Динаміка основних агрегатів активів балансу ПАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках (Систематизовано та побудовано автором самостійно)


ДОДАТОК Б

ПОКВАРТАЛЬНА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ „КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” ЗА 2009 РІК

Таблиця Б.1


ДОДАТОК В

РЕЙТИНГИ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ СТАНОМ НА 16.11.2009 [83]

Таблиця В.1

Рейтинги кредитів на придбання нових авто іноземного збирання

(м.Київ, валюта кредита –гривня, обсяг кредиту – 120 000 грн., строк кредитування – 2 роки)


Таблиця В.2

Рейтинги кредитів на придбання нових авто іноземного збирання

(м.Київ, валюта кредита –гривня, обсяг кредиту – 120 000 грн., строк кредитування – 3 роки)


Таблиця В.3

Рейтинги нецільових кредитів готівкою

(м.Київ, валюта кредита –гривня, обсяг кредиту – (5 000 – 20 000) грн., строк кредитування – 1 рік)

Таблиця В.4

Рейтинги нецільових кредитів готівкою

(м.Київ, валюта кредита –гривня, обсяг кредиту – (5 000 – 20 000) грн., строк кредитування – 2 роки)


ДОДАТОК Г

Таблиця Г.1 Умови споживчих кредитів “Простофінанс” у 2007 році [83]
Кредитний продукт Строк кредиту, міс. Сума кредиту, грн. Аванс

Відсот-

кова ставка (% річних від фактич-ного залишку)

Щомі-

сячна комісія (від початкової суми кредиту)

Однора-

зова комісія (від початкової суми кредиту)

Кредити супермаркетів “Рейнфорд”
Доступний 3-24 250 -30000 0% 8% 2,69% 0%
Вигідний 3-24 250 -30000 10% 8% 1,75% 0%
Без переплати -10 10 250 -10000 0% 0,01% 1,36% 0%
Експрес-кредит 10-24 250 -10000 0% 5% 2,6% 0%
Краща ціна 10-24 250 -10000 15% 0,01% 1,99% 7%
Кредити супермаркетів “Фокстрот”
Експрес-кредит 10-24 250 -10000 0% 5% 2,5% 0%
Більший кредит-менша ціна 10-24 250 -1500 0% 5% 2,3% 0%
10-24 1500 -3000 0% 5% 2,2% 0%
10-24 3000 - 4500 0% 5% 2,1% 0%
10-24 4500 -6000 0% 5% 2,0% 0%
10-24 6000 -10000 0% 5% 1,9% 0%
10*10*10 10 250 -10000 0% 0,01% 0% 10%
0% переплати (з довідкою) 10 250 -10000 0% 0,01% 0% 0%
Мобільний 10-24 250 -10000 0% 5% 3% 0%
Кредити супермаркетів “АБВ-техніка”
Вигідний 10-24 250 -10000 0% 5% 1,99% 10%
Доступний 10-24 250 -10000 10% 5% 2,5% 0%
АБВ-мобільний та ноутбук 3-24 250 -10000 0% 5% 3% 0%
Кредити супермаркетів “Атлант”
Доступний 10-24 250 -30000 0% 8% 2,69% 0%
Вигідний 10-24 250 -30000 10% 8% 1,75% 0%
Вигідний-2 3-24 250 -10000 10% 8% 2% 0%
Кредити супермаркетів “Нова лінія”
Щаслива сімка (“Нова лінія”) 7 250 -30000 0% 7% 1% 7%
Таблиця Г.2 Умови споживчих кредитів “Простофінанс” станом на 01.12.2009 [83]
Кредитний продукт Строк кредиту, міс. Сума кредиту, грн. Аванс

Відсот-

кова ставка (% річних від фактич-ного залишку)

Щомі-

сячна комісія (від початкової суми кредиту)

Однора-

зова комісія (від почат-кової суми кредиту)

Кредити супермаркетів “Рейнфорд”
Доступний 3-24 250 -30000 0% 8% 2,69% 0%
Вигідний 3-24 250 -30000 10% 8% 1,75% 0%
Без переплати -10 10 250 -10000 0% 0,01% 1,36% 0%
Експрес-кредит 10-24 250 -10000 0% 5% 2,6% 0%
Краща ціна 10-24 250 -10000 15% 0,01% 1,99% 7%
Кредити супермаркетів “Фокстрот”
Експрес-кредит 10-24 250 - 30 000 0% 5% 3,0% 0%
Більший кредит-менша ціна 10-24 250 -1500 0% 5% 2,8% 0%
10-24 1500 -3000 0% 5% 2,7% 0%
10-24 3000 - 4500 0% 5% 2,6% 0%
10-24 4500 -6000 0% 5% 2,5% 0%
10-24 6000 -10000 0% 5% 2,4% 0%
10*10*10 10 250 -5000 0% 0,01% 1,0% 10%
0% переплати (з довідкою) 10 250 -2500 0% 0,01% 0% 0%
Мобільний 10-24 250 -30000 0% 5% 3,3% 0%
Кредити супермаркетів “АБВ-техніка”
СуперКредит 12 250 -10000 10% 0,01% 3,0% 10%
ХітКредит 12-36 250 -10000 0% 12,0% 1,99% 10%
Простий Кредит 10 250 -10000 0% 0,01% 0% 20%
ЛідерКредит 6 250 -10000 0% 0,01% 1,0% 10,0%
Економний Кредит 12 250 -10000 0% 0,01% 2,0% 0%
Нульовий кредит 6-30 250 -10000 0% 0,01% 0% 25%
Кредити супермаркетів “Атлант”
Мобільний без довідки 10-24 250 -2000 0% 8% 4,2% 0%
Доступний 3-24 250 -30000 0% 8% 2,69% 0%
Безкоштовний-6 3-6 250 -10000 0% 0,01% 1,85% -10%
Вигідний 3-24 250 -30000 0% 8% 1,75% 0%
Кредитний продукт Строк кредиту, міс. Сума кредиту, грн. Аванс

Відсот-

кова ставка (% річних від фактич-ного залишку)

Щомі-

сячна комісія (від початкової суми кредиту)

Однора-

зова комісія (від почат-кової суми кредиту)

Кредити супермаркетів “Нова лінія”
Доступний (“Нова лінія”) 3-24 250 - 15 000 0%-90% 8% 2,4% 0%
Вигідний (“Нова лінія”) 3-24 250 -30000 0%-90% 8% 2,2% 0%
Автокредити
Богдан 4.1 (KIA, Hyundai, VAZ, Subaru, Cherry) 12-60 10000-500000 0-80% 13,99% 0,15% 1,5%
Богдан 7.1 (KIA, Hyundai, Subaru) 12-84 10000-500000 10-80% 13,99% 0,22% 1,5%
Автопросто4 (Renaut) 12-60 10000-180000 0-80% 14,5% 0% 1,0%
Skoda Універсал(Skoda) 12-60 10000-180000 0-80% 12,5% 0,15% 1,5%

ДОДАТОК Д

Таблиця Д.1

Оборотно-сальдова відомість в ЗАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках


Продовження табл.Д.1


Продовження табл.Д.1


ДОДАТОК Е

Динаміка та структура кредитно-інвестиційного портфелю ЗАТ „Кредит Європа банк” в доларового еквіваленту КІП в умовах різкої девальвації національної валюти в 2008 – 2009 роках


ДОДАТОК Ж

 

Послуги споживчого кредитування в ПАТ КБ „Кредит Європа Банк” станом на 01.12.2009

Таблиця Ж.1

Умови іпотечного споживчого кредитування фізичних осіб на вторинному ринку нерухомості


ДОДАТОК К

 

Рис.К.1. Структура кредитно – інвестиційного портфелю ПАТ „Кредит Європа банк” станом на 01.01.2008 (Систематизовано та побудовано автором самостійно)

Рис.К.2. Структура кредитно – інвестиційного портфелю ПАТ „Кредит Європа банк” станом на 01.10.2008 (початок впливу світової фінансової кризи в БС України) (Систематизовано та побудовано автором самостійно)


Рис.К.3. Структура кредитно – інвестиційного портфелю ПАТ „Кредит Європа банк” станом на 01.01.2009 (Систематизовано та побудовано автором самостійно)

Рис.К.4. Структура кредитно – інвестиційного портфелю ПАТ „Кредит Європа банк” станом на 01.10.2009 (Систематизовано та побудовано автором самостійно)


ДОДАТОК Л

 

Рис.Л.1. Динаміка оборотно-сальдового обороту короткострокового кредитування на поточні потреби за активним балансовим рахунком № 2202 в ПАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках (Систематизовано та побудовано автором самостійно)

Рис.Л.2. Динаміка оборотно-сальдового обороту довгострокового кредитування на поточні потреби за активним балансовим рахунком № 2203 в ПАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках (Систематизовано та побудовано автором самостійно)


Рис.Л.3. Динаміка оборотно-сальдового обороту прострочених кредитів на поточні потреби за активним балансовим рахунком № 2207 в ПАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках (Систематизовано та побудовано автором самостійно)

Рис.Л.4. Динаміка оборотно-сальдового обороту нарахування, прострочення та сплати доходів за кредити на поточні потреби за активними балансовими рахунками № 2208, 2209 в ПАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках

(Систематизовано та побудовано автором самостійно)


Рис.Л.5. Динаміка оборотно-сальдового обороту довгострокового іпотечного кредитування за активним балансовим рахунком № 2233 в ПАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках(Систематизовано та побудовано автором самостійно)

Рис.Л.6. Динаміка оборотно-сальдового обороту нарахування, прострочення та сплати доходів за кредити на поточні потреби за активними балансовими рахунками № 2238, 2239 в ПАТ „Кредит Європа банк” у 2007 – 2009 роках (Систематизовано та побудовано автором самостійно)


ДОДАТОК М

Таблиця М.1

Структура та показники ризикованості портфелю споживчих кредитів населенню в ПАТ «Кредит Європа Банк» на кінець 2008 року (передкризовий стан) [84]

(Систематизовано та побудовано автором самостійно


Рис.М.1. Динаміка структури сум в кредитному портфелі споживчого кредитування в ПАТ «Кредит Європа Банк» в докризовий та на початок кризового періоду (2007 – 2008 роки) (Систематизовано та побудовано автором самостійно)


Информация о работе «Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 151944
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 30

Похожие работы

Скачать
356941
30
0

... і 4. Коефіцієнт забезпеченості ВР Кз= СК ВР - вартість застави СК - сума кредиту ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Дослідження теми стосовно споживчого кредитування та перспектив його розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування, проведення детального аналізу операцій з споживчого кредитування комерційного банку на прикладі Державного спец ...

Скачать
56726
2
1

... на сучасному етапі 3.1 Методи та важелі вдосконалення процесу здійснення іпотечного кредитування Беручи за увагу сучасний перехідний стан економіки України вцілому, враховуючи всі проблеми іпотечного кредитування, наявність проблеми ризиків, перш за все кредиторів, головним заходом вдосконалення ринку іпотечного кредитування є запровадження механізму формування та планування стабільних ...

Скачать
168570
15
1

... , яка оцінена районним бюро технічної інвентаризації (МБТІ).В такому випадку береться до уваги вартість за даними оцінки. Розділ 3. Напрямки удосконалення споживчого та іпотечного кредитування 3.1 Мінімізация кредитного ризику, форми його страхування та використання сучасних комп’ютерних технологій при проведенні розрахунків Кредитування з найдавніших часів є ризиковим видом діяльності. ...

Скачать
225295
29
30

... "Догмат Україна" починає з 2002 року. Саме тоді невелика команда активних молодих менеджерів ухвалила стратегічне рішення про входження на український ринок фінансових послуг для населення. Тоді ж були вивчені національні особливості споживчого кредитування, його специфіка і визначені ключові сегменти для подальшого розвитку компанії. Менше ніж через рік, в 2003, була створена торгова марка "Є ...

0 комментариев


Наверх