Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


История

Количество работ в разделе: 10938
Название работы Скачать
4101.
Зарождение терроризма в России и реформы Александра II
... либеральная российская интеллигенция этого как бы не видела. Все реакционер да реакционер. И хотя страна еще не освоила и половины потенциала старых реформ, Александр решил пойти навстречу пожеланиям либеральной общественности и снова приступил к подготовке нового цикла реформ: он решил дать этой ...
4102.
Зарождение науки о разработке нефтяных месторождений
... ученого в развитие нефтяной науки и нефтедобычи России в целом. По мнению автора и многих исследователей именно И.М.Губкину принадлежит роль в зарождении науки о разработке нефтяных месторождений, что прослеживается в материалах приводимых в следующем параграфе. 2. Зарождение науки о разработке ...
4103.
Зарождение кубанских курганов
... в камеру, лежали железные удила, железные пряжки и бляхи от уздечки. Оставленные грабителями довольно многочисленные предметы в раскопанных Н.И. Веселовским курганам, дают представление о высокой культуре племён Прикубанья в 1 - 2 веках до нашей эры. В настоящее время, благодаря изучению городищ и ...
4104.
Зарождение классового общества. Жизнь древних восточных славян
... предшествовали образованию государства и народности, которые складывались в переходный к классовому обществу период. 2.2 Культура, быт, обычаи и верования славян Развитие духовной культуры и верований древних восточных славян, живших на современной территории Украины, было тесно связано с их ...
4105.
Зарождение и развитие благотворительности в Киевской Руси
... добро, стремление к взаимовыручке, благотворительности и спасло народ в период разгрома Киевской Руси и последующего за ним ига.   2. Зарождение и развитие благотворительности в Киевской Руси. Безработные, бомжи, инвалиды с протянутой рукой, беспризорные дети, попрошайки и прочие - ...
4106.
Зарождение государственности у восточных славян. Принятие Русью христианства. Россия во времена царского правления и в эру СССР
... в политической системе России в первой половине 1990-х гг. Начало перемен в политической системе России связано с избранием Б. Н. . Ельцина Председателем Верховного Совета (май 1990 г.) и принятием Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (июнь 1990 г.), что на деле означало ...
4107.
Зародження української державності
... і яких сформувався український етнос, були фактично лише частиною слов’янської групи племен. 2. Зародження державності у східних слов’ян. Про існування державних союзів слов’янських племен на території України свідчать численні пам’ятки, знайдені під час археологічних розкопок сародавнії ...
4108.
Зародження людської цивілізації на Україні
... з Мілета та Гераклеї Понтійської, хоча певну роль відіграли й переселенці з Ефеса, Теоса та ін. Слід зазначити, що основними осередками античної цивілізації в Причорномор’ї стали райони Дніпро-Бузького та Дністровського лиманів, Південно-Західний Крим, Керченський і Таманський півострови. Варто пі ...
4109.
Запровадження християн
... православної" платформи, надто переоцінювала значення релігійної реформи Володимира, приписуючи їй універсальний зміст. Відповідно до стверджуваної тези від запровадження християнства починалася справжня історія давньоруської цивілізації. Попередні часи тонули в мороці невігластва й дикунства. ...
4110.
Запорозька Січ, її політичний устрій та право
... до повної ліквідації Запорозька Січ зберігала свій автономний статус. Політичний устрій Запорозької Січі базувався на принципах козацької демократії. Йдеться про народовладдя в межах одного суспільного стану — козаків. Лише вони мали право на вирішення внутрішніх справ, могли обирати, бути обраними ...
4111.
Запорожская Сечь - козацкое государство
... своего государства, ко­торое могло бы быть более гуманным к украинцам. Являясь олицетворением мечты украинского народа о собствен­ном государстве, Запорожская Сечь сыграла важную роль в формиро­вании политико-государственного сознания украинцев. Народ выраба­тывал мировоззренческое убеждение, по ...
4112.
Запорожская Сечь (середина XVII–конец XVIII вв.)
... , в июле месяце запорожцы на гребных судах «чайках» (в каждой по 50-70 человек) совершали морские походы и достигали Кафы, Варны, Стамбула и т.д. 2. История Запорожской Сечи в XVII – XVIII вв.   2.1 Экономически – политическая жизнь В начале XVII в. на Украине существовали три ...
4113.
Запорізьке козацтво
... У них не було кріпацтва, що панувало тоді майже в усій Російській імперії, а виробництво ґрунтувалося на власній та найманій праці. Запорізьке хліборобство заклало основу степової житниці, пізніше відомої на всю Європу. У Вольностях Війська Запорізького відбувався безповоротний процес перетворення ...
4114.
Запорізька Січ - зародок української державності
... і забезпечувати внутрішні і зовнішні функції, властиві державній владі.” [3] В організації козацького самоврядування, яке склалося на Запоріжжі, можна віднайти зародки майбутньої української державної організації. І недаремно вчені ведуть відлік її становлення саме з періоду існування Запорізької ...
4115.
Запорізька Січ
... Росія, Туреччина, Кримське ханство, Австрія, Венеція, Ватикан. Січ діяла як суверенна держава і в зовнішніх відносинах, і під час воєн. З огляду на викладене випливає, що запорізькі козаки мали всі основні характерні для республіки елементи самостійного державного устрою. Він став основою нового ...
4116.
Записки Екатерины II и Е.Р. Дашковой как исторические источники
... и субъективную оценку участия этих двух выдающихся женщин в судьбе России, данную ими же. Записки Екатерины II и Е.Р. Дашковой как предмет исторических источников анализировали такие ученые, как А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Л.Я. Лизовская, Н.Я. Эдельман, В.Л. Бурцев. Глава 1. Записки Екатерины II ...
4117.
Западноукраинские земли в составе австрийской империи. Национальное возрождение в Украине. Кирилло-Мефодиевское братство
... года провел в "Петропавловке"). Значение Кирилло-Мефодиевского общества представляется весьма важным для всей последующей украинской истории. Во-первых, это была первая попытка интеллигенции, пусть и неосуществленная, продвинуть национальное развитие от "культурнического" этапа ...
4118.
Западноевропейский вариант средневекового общественного устройства
... , даже традиционные представления о грехе. Светское начало в целом, конечно, не разрушало в ту эпоху христианского мировосприятия; но в системе ценностей западноевропейского средневековья земные идеалы неуклонно завоевывали свое место. - Владычица, дадите ли ответ? Вот мой вопрос... Все смерть ...
4119.
Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 года
... nbsp;               Третьяков Н. Г. Из истории ликвидации Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 г. (красный бандитизм) // Тоталитаризм в России (СССР) 1917–1991 гг.: оппозиции, репрессии. Материалы научно- ...
4120.
Западники и Славянофилы. Проблема "Россия-Запад". Евразийство.
... по западноевропейской истории, в которых он доказывал общность закономерностей исторического процесса России и запад­ноевропейских стран. По словам Герцена, Грановский "историей делал пропаганду". Западники широко использовали московские салоны (Елагиных, Свербеевых, Чаадаева и др.), где ...
4121.
Западники и славянофилы 30-40 гг. XIX века в России
... годов революция была необходимым условием отмены крепостного права. Спор славянофилов с западниками XIX век разрешил в пользу последних. Причем проиграли не только славянофилы (в середине века), проиграли и народники (к концу столетия). Россия пошла тогда по западному, т.е. капиталистическому пути ...
4122.
Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень
... Приток кваліфікованих кадрів якісно вплинув на склад працівників галузі. В даній розвідці перераховані основні, проте далеко не усі проблеми відбудови залізничного транспорту України. Його відродження відбулося в основному за рахунок самопожертви самих залізничників, мешканців сіл і міст України. ...
4123.
Закономерность прихода к власти большевиков в октябре 1917 года
... ). Массовое принятие широкими слоями российского общества большевистских лозунгов и идей сопровождалось успехами большевиков в усилении представительства в органах власти. В середине сентября – начале октября 1917 г. Россия вплотную приблизилась к великому историческому рубежу. Стало не только ...
4124.
Закономерности развития Германского государства
... необходимо отнести ускоренное развитие социальных отношений, причем в каждом княжестве Германии их развитие было различным, и это будет являться основной отличительной чертой Германского государства от других государств того времени. ГЛАВА 3 ОФОРМЛЕНИЕ СЕНЬОРИАЛЬНОЙ МОНАРХИИ В ГЕРМАНИИ & ...
4125.
Законодательство Российской Империи об отмене крепостного права (вторая половина XIX века)
... вышедших из крепостной зависимости". 5 марта "воля" была обнародована. Глава 2 Отмена крепостного права и последствие Законодательства §1 Законодательство об отмене крепостного права, положение 19 февраля 1861 года 19 февраля 1861г., в шестую годовщину своего восшествия на ...
4126.
Законодательство революционной Франции 18 века
... "жесткой", не способной приспосабливаться к быстро меняющейся революционной обстановке. И скорая гибель конституции, а также основанного на ней конституционного строя была фактически предопределена. 2. Законодательство первой французской республики Созданная в соответствии с ...
4127.
Закон от 6 июля 1908 г. "О создании сыскных частей"
... делопроизводство[2]. Это подразделение возглавляли известные деятели сыска: вначале В.И. Лебедев, а затем А.Ф. Кошко. В свою очередь закон от 6 июля 1908 года предусматривал как подчинение сыскных отделений этому ведомству, так и контроль за ними прокурорско-судебным аппаратом. Это выражалось в ...
4128.
Заканадаўчыя дакументы навейшага часу
... БССР, з 15 сакавiка 1994 г. – Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь). 2. Асноўныя вiды заканадаўчых дакументаў навейшага часу   Дэкрэты (ад лац. пастанова, рашэнне) – першыя заканадаўчыя дакументы Савецкай улады. Яны ўвогуле характэрны менавiта для заканадаўчай творчасцi цэнтральных дзяржаў ...
4129.
Заканадаўства вялiкага княства лiтоўскага
... ўкрадзеных рэчаў, крадзеж людзей i чэлядзi, невыкананне маставой павiннасцi i г. д. Судзебнiк Казiмiра IV 1468 г. у сiстэме развiцця заканадаўства Вялiкага княства Лiтоўскага дазваляе прасачыць, як на аснове мясцовага звычаёвага права з улiкам агульнаеўрапейскiх прававых традыцый i судова-адмiнi- ...
4130.
Заканадауства Расійскай імперыі (канец XVIII-пачатак XX ст.)
... сiстэмы заканадаўства пад уздзеяннем першай расiйскай рэвалюцыi трэба разглядаць акрэслены трэцi перыяд. Манiфест 17 кастрычнiка толькi дэклараваў пачатак канстытуцыйнага ладу i не гарантаваў яго рэальнага ўсталявання (урэшце, дэпутаты Дзяржаўнай думы прысягалi «самадзержцу»). Але пачалася эвалюцыя ...
4131.
Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві
... ійських консульських чинів і їхніх підданих; 2) - труднощі, які несправедливо створює турецька влада з метою перешкодити італійцям купувати нерухомість; 3) - невмотивовану заборону італійському пароплаву, що робить рейси між триполітанськими портами, брати пасажирів і товари. Усе це було передано в ...
4132.
Заговор Катилины
... менее, в нашем распоряжении достаточно материалов, чтобы попытаться восстановить цепь событий, именуемых и древними и современными историками «заговор Катилины». Общая характеристика Римской Республики эпохи кризиса. К концу II века до н.э. государственный строй Рима, казавшийся современникам ...
4133.
Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
... : Зб. наук. праць. – Черкаси, 2007. – С. 406-409. АНОТАЦІЇ   Ніколіна І.І. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – ...
4134.
Загадки личности Лжедмитрия I
... из лучших знатоков смутного времени С.Ф. Платонова объясняет заговор и смерть человека, назвавшегося сыном Ивана Грозного. Глава 3. Загадки личности Лжедмитрия I в истории Драматические события, начавшиеся со смертью царя Федора Ивановича и завершившиеся лишь с избранием нового царя Михаила ...
4135.
Загадка новодевичьего кладбища (внучка Д.И. Менделеева)
... Но простояв 37 лет, это сооружение сгорело в 1919 году. В музее нам дали книгу, в которой мы нашли, что на самом деле была внучка Менделеева.Наталья Алексеевна Трирогова родилась в 1894г. И скончалась в 1951г.В зиму 1878 года Ольга Дмитриевна Менделеева познакомилась с Трироговым, другом Володи. ...
4136.
Загадка Колумба
... , в салонах, на улицах. Слишком свежо и злободневно оно было, чтобы допустить такую описку. Загадка! Может быть, четвертое судно сопровождало экспедицию только до Канарских островов? Загадочна и дата прибытия Колумба из первого путешествия. 15 марта — так только считается. А вот из того же письма ...
4137.
Загадка гробницы Тутанхамона
... . Фараон Тутанхамон оставил нам множество других загадок. Кем он был, правил ли древним Египтом? Ведь до находки гробницы о Тутанхамоне практически ничего не было известно. Почему в его гробнице так много ценностей, если он ничего не сделал для государства? Почему древние грабители ничего не взяли ...
4138.
Завоювання Північної Африки арабами-мусульманами
... . Наступник Хассана Муса ібн Ну сайр завоював укріплення Загуан. В результаті походу було захоплено 10 тис. полонених. В ході завоювань араби-мусульмани під гаслом поширення іслам розкрадали міста і поселення, захоплювали здобич і полонених. Ця практика залишалася незмінню протягом всього часу, ...
4139.
Завоювання Київської Русі монголо-татарами
... між князем і місцевою знаттю принципу васалітету та запровадження стосунків підданства. Особливо дія і наслідки цієї тенденції були помітні у Північно-Східній Русі, де вплив монголо-татар був одним з найвідчутніших. Як відомо, васалітет — це середньовічна система особистої залежності одних феодалів ...
4140.
Завоевательные войны Османской империи
... администрации, в ведении которой находились сбор и учет налогов и другие поступления в казну, которые ежегодно отправляли в Стамбул. Завоевательные войны Османской империи в царствование Сулеймана Кануни В годы правления Сулеймана I Великолепного (1520 - 1566) Османская империя достигла ...
4141.
Завоевание Сибири
... этого завоевания. Одни исследователи от­водили активную роль деятельности правительства, другие утверждали, что завоевание осуществили част­ные предприниматели Строгановы, третьи полагали, что Сибирь была завоевана вольной казачьей дружиной Ермака. Имелись сторонники и различных сочетаний указанных ...
4142.
Завоевание Северной Африки
... его, убив шейха Селима, и в 1516 году провозгласил себя султаном. Испанцы, занятые европейскими делами, не могли уделять достаточного внимания Северной Африке, и первое наступление на Алжир в сентябре 1516 года под командованием Диего де Вера окончилось поражением. Арудж воспользовался слабостью ...
4143.
Завоевание Мексики конкистадорами
... испанцам, что они получают золотые изделия от ацтеков. Естественно, эта информация не могла не заинтересовать конкистадоров. Теперь их целью стало государство ацтеков. На момент завоевания Мексики испанцами империя ацтеков представляла собой достаточно молодое государство. Она возникла примерно ...
4144.
Завоевание Коринфа, Аргоса и Навплии
... пору славянского владычества оставался греческим, Вилльгардуен приступил к осаде Лакедемона с 1206 г., но не мог осуществить своего предприятия. Зато города Коринф, Аргос и Навплия подчинились ему, и Вилльгардуен при этом получил значительную поддержку от Оттона де ла Рош. После упорной осады голод ...
4145.
Завоевание Западной Римской Империи германскими племенами:новый взгляд
... галла Эгидия. Нориком (на террито­рии современной Австрии) правил епископ Северин, поддерживаемый королем племени ругиев. В Далма­ции выделилось самостоятельное владение знатного римлянина Марцеллина. КРУШЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ Во второй половине V в. Западная Римская империя потеряла ...
4146.
Завещание великого евразийца
... они не были образованны, обладали многочисленными сословными предрассудками и вообще жили без благ научно-технического прогресса. Завещание великого евразийца (по Л.Н. Гумилеву «От Руси к России: очерки этнической истории») Труд Л.Н. Гумилева «От Руси к России: очерки этнической истории» ...
4147.
Завершение формирования индустриального общества в Германия в 1871-1914 гг.
... десятилетии XX в. увеличилась в 100 раз. Быстрыми темпами велось и железнодорожное строительство. В 1871-1913 гг. протяженность железных дорог в Германии увеличилась в 33 раза. Индустриальный подъем в стране сопровождаться концентрацией производства на крупных заводах и созданием мощных промышленных ...
4148.
Завершение политической централизации Руси
европейскими странами. Цели и задачи контрольной работы. Цель данной контрольной работы состоит в рассмотрении завершения политической централизации Руси. Для достижения поставленной цели в контрольной работе решаются следующие частные задачи: 1.       & ...
4149.
Завершение объединения русских земель в конце XV – начале XVI вв.
... хан Менгли-Гирей нанес сокрушительное поражение золотой Орде, после чего ее существование прекратилась. Объединение земель превратило Московию в могущественную военную державу. В давнем конфликте с Литвой из-за пограничных русских земель перевес все больше склонялся на сторону России. Под натиском ...
4150.
Завершение греко–персидских войн
... , а именно новые взносы в общий фонд для борьбы с Персией, но и новые земли для колоний. 2. 459-449 гг. до н. э. – военная экспансия Афин и их союзников в Египет и завершение греко-персидских войн В 459-449 наступает последний пириуд греко-персидских войн, в которых Афины играют основную и ...
4151.
Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений
... , а з 1929 року - дійсний член Академії Наук СРСР. В Києві заснував Інститут мікробіології та епідеміології і був його директором. Д.К. Заболотний помер від важкої хвороби 15 грудня 1929 року в м. Києві. Поховали Данила Кириловича Заболотного в його рідному селі Чоботарка. Будинок де жив учений ...
4152.
Жуков – полководец Великой Отечественной войны
... второй мировой войны Глава 3. Участие Г.К. Жукова в разработке и проведении важнейших операций второго периода Великой Отечественной войны Еще гремели орудия в Сталинграде, когда Г.К. Жуков получил новый приказ выехать в Ленинград, координировать усилия по прорыву блокады. Он уже принимал ...
4153.
Жорж Клемансо
... лиса на охоте. Как подумаешь, что не было у нас никогда разумных, искренних, патриотических - не на показ, а на деле - правителей, невольно и вспоминается Жорж Клемансо, его бескорыстная любовь к отечеству, лишенная всякого шовинизма и национальной спеси, - только мужество в борьбе за реальные ...
4154.
Жовтень 1917 року в сучасній літературі
... серед селян революційних ідей; і звичайно, вміння більшовиків висувати популістські гасла. Розділ ІІ. Жовтень 1917 року: проблеми і оцінки. Мы к Октябрю сквозь время подошли, И ясно нам, его путем идущим, Что это ...
4155.
Жнива скорботи
це відбувалося якийсь тиждень чи місяць, але ж місяцями більшість місцевих родин не мала чого покласти на стіл. Не було нічого, що раніше було в підвалах , жодної курки не лишилося в селі: навіть бурякове насіння пішло на поживу... Першими вмирали від голоду чоловіки. Пізніше діти. І останніми жі ...
4156.
Жінки-декабристки
еми визначається тим, що вчинок, який зробили жінки-декабристки, причому деякі з них навіть не мали уявлення про політичну діяльність своїх чоловіків, заслуговує на те, щоб ними пишалися та досліджували їх долю, життя на висланні та значення їхнього рішення слідувати за чоловіками на каторгу. Мета ...
4157.
Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр
... або відправляли на примусові роботи до таборів та навіть розстрілювали. Так, наприклад, в одному з розвідувальних повідомлень, яке надійшло до Українського республіканського штабу партизанського руху, повідомлялося: «Б’ють не лише колгоспників та колгоспниць, але й сільських старост, особливо «кері ...
4158.
Життя Івана Виговського
... керувати державним кораблем серед розбурханих хвиль, які почали на нього бити. Було вирішено обрати наказним гетьманом генерального писаря Івана Виговського за умови передачі ним гетьманської булави повнолітньому Юрію Хмельницькому. Однак частина старшини, наприклад полтавський полковник М. Пушкар ...
4159.
Життя і творчість Майкла Фарадея
... ій стадії досліджень деякі факти все ж таки неначе указують на те, що при подальшому вивченні питання ця відмінність втратить значення відмінності у фізичній природі явищ. Друга половина життя Фарадея цікавлять закони електрохімічних явищ. Перший закон, встановлений Фарадєєм, полягає в тому, ...
4160.
Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)
... », численні «Московські» - майдани, сквери, вулиці, провулки та ін.). 6.         Література і мистецтво: розвиток і застій Десятирічна «відлига», попри всю свою недосконалість та обмеженість, стала потужним імпульсом розвитку творчості багатьох ві ...
4161.
Жизнь, труд, быт и верования древнейшего населения
... Казалось бы, в глубокую старину люди были далекими от культуры. Но археологи опровергают такое предположение. Еще в древние времена люди научились изготавливать самые необходимые орудия труда и предметы быта. Для этого были необходимы незаурядный ум и большое умение. Изделия, а также сооружения ...
4162.
Жизнь царицы Марии Ильиничны
... бояре. Представители другой ветви рода, Иван Андреевич и Иван Михайлович, также позже получили боярский чин. Личная жизнь сестер Милославских сложилась по-разному. Царица Мария Ильинична счастливо прожила двадцать лет с царем Алексеем Михайловичем, родив ему одиннадцать детей (правда, до взрослого ...
4163.
Жизнь царицы Марии Григорьевны
... с пышностью похоронен в Архангельском соборе рядом с Иваном Грозным и Федором Ивановичем, официально объявили, что правителями страны становятся царица Мария Григорьевна и царевич Федор Борисович. Население обязали дать им присягу. Многие стали это делать, но совершенно неискренне, надеясь в скором ...
4164.
Жизнь Курихинской округи в годы Великой Отечественной войны
... очевидцев о событиях Великой Отечественной войны.   1 Начало войны   Накануне Великой Отечественной войны на территории Курихинской округи насчитывалось 12 поселков, которые были образованы в 20-е годы ХХ века. Центральным считался поселок Куриха, на котором находилась станция ...
4165.
Жизнь крестьянства России в революциях 1905-1917 гг
... в книге П.М. Коловангина « Собственность на русскую землю», о развитии в тот же период кооперации, которая после революции 1905- 1907 гг. мощно развивались. К началу 1917 г. она охватывала от 16- 18 до 23-24 млн. человек. Вместе с семьями кооператоры составляли не менее половины населения страны. ...
4166.
Жизнь и творчество Владимира Сергеевича Соловьева
... подмывающим сказать нарочно что-нибудь парадоксальное, дикое. Ничему в разговоре не удивлялся Владимир Сергеевич; добродушно гремел свое: «Ха-ха-ха! Что за вздор!»И разговор при нем всегда искрился, как шипучее вино. Смех Вл. Соловьева очень глубок по своему содержанию и еще не нашел для ...
4167.
Жизнь и творчество Альберта Эйнштейна
... принял приглашение занять место экстраординарного профессора теоретической физики в Цюрихском университете и покинул Патентное бюро в Берне. 3 Знаменитые теории Альберта Эйнштейна   3.1 Броуновское движение   Год 1905 стал знаменательным в истории физики. В этом году Эйнштейн ...
4168.
Жизнь и подвиг Александра Матросова
... продолжается». Этот рассказ с небольшими изменениями воспроизводился и во всех последующих публикациях. На протяжении десятилетий никто не задумывался, что подвиг Александра Матросова противоречил законам природы. Ведь закрыть своим телом пулеметную амбразуру невозможно. Даже одна винтовочная пуля ...
4169.
Жизнь и научная деятельность Николая Вавилова
... великого ученого в последние годы несколько заслонила для нас его выдающиеся научные достижения. Николай Вавилов Первое научное путешествие студента Московского сельскохозяйственного института Николая Вавилова началось с попытки найти меры борьбы против слизней, которые безжалостно повреждали ...
4170.
Жизнь и научная деятельность американского математика и физика Яноша фон Неймана
... Винера несущественны и обусловлены личным вкусом их создателей, а не принципиальными соображениями. Теория фон Неймана посвящена, в основном, дискретной математике, в то время как у Винера - непрерывной. Фон Нейман предложил систему корректировки данных, для повышения надежности систем - ...
4171.
Жизнь и личность В.И. Ленина
... в грязь, отысканы факты, провоцирующие его политическую деятельность. Заключение В представленной работе была исследована тема, посвященная исследованию личности Владимира Ильича Ленина, как политика и как человека. Так кто же он на самом деле Владимир Ильич Ульянов-Ленин? До сих пор живы ...
4172.
Жизнь и деятельность Шокана Уалиханова
... Шокан, получив сообщение о смерти Айганым, специально поехал в Сырымбет, чтобы попрощаться и проводить ее в последний путь»,— писал один из исследователей жизни и деятельности ученого академик Академии наук Казахстана А. X. Маргулан. После получения первоначального обучения в ауле Шокан в 1847-1853 ...
4173.
Жизнь и деятельность Фёдора Петровича Гааза
... . Похоронен он был за казенный счет, на средства полицейского участка, поскольку его собственных средств не осталось даже на погребение. Фёдор Петрович Гааз не оставил наследников, но в последний путь его провожало почти 20 тысяч москвичей всех сословий и состояний — небывалая для тогдашней Москвы ...
4174.
Жизнь и деятельность Н.Я. Данилевского
... и существуют только во времени, а следовательно, только на требовании этого их временного существования могут основываться законы их деятельности»[3]. По мнению Данилевского, общечеловеческой цивилизации нет и быть не может. Существуют лишь различные культурно-исторические типы цивилизации, такие, ...
4175.
Жизнь и деятельность Дмитрия Михайловича Карбышева
... Задач: Узнать биографию Карбышева; Узнать, как он был пленён; Узнать, как жилось пленным, и как умер Дмитрий Карбышев. Часть 1. Биография Карбышева Биография Дмитрия Михайловича Карбышева изучена историками, пожалуй, лучше, чем какого-либо другого героя ВОВ. В этом ничего удивительного нет ...
4176.
Жизнь и деятельность генерала Брусилова
... году были переизданы его воспоминания, чуть позже опубликовано исследование о жизни и деятельности генерала. Вплоть до осени 1989 г. брусиловская тема разрабатывалась в традиционном ключе: пропагандировалось мастерство Брусилова полководца, подчеркивались его патриотизм, лояльное отношение к ...
4177.
Жизнь и быт русских людей XVI века в "Домострое"
... не даёт результатов, то мужу «достоит» свою жену «ползовати страхом наедине», «по вине смотря»[10]. БУДНИ И ПРАЗДНИКИ РУССКИХ ЛЮДЕЙ XVI ВЕКА О распорядке дня людей средневековья сведений сохранилось немного. трудовой день в семье начинался рано. Обязательных трапез у простых людей было две ...
4178.
Жизнь и быт крестьян Кондопожского края в конце XIX – начале XX вв. по материалам периодики Олонецкой губернии
... снизить цены на хлеб, когда спроса на него практически нет. Глава V. Материалы о культуре Кондопожского края в периодике Олонецкой губернии   5.1 Общая характеристика культуры Кондопожского края В культуре местных крестьян переплетались как традиционные черты (православие), так и ...
4179.
Жизнь и биография Александра Македонcкого
... . Победа при Иссе сделала его владыкой всего Переднеазиатского Средиземноморья. Отказавшись от преследования Дария III, успевшего бежать за Евфрат, Александр направился на юг, чтобы, отрезав персов от Средиземного моря, помешать их контактам с антимакедонскими кругами в Греции и закрепиться на ...
4180.
Жизнь города Смоленска в конце ХІХ-начало ХХ века
... ». Хотя связь могла повреждаться, и это было довольно-таки не редким явлением. 3) Наиболее известные события в жизни Смоленска в конце 19 – начале 20 веков. В 1912 году в России широко и торжественно отметили столетний юбилей разгрома нашествия армии французского императора Наполеона. В ...
4181.
Жизнеописание княгини Ольги
... у русов и славян сохранялись различные традиции, имеющие истоком разное этническое происхождение и разные формы организации общества. Внутренняя политика Правление княгини Ольги при малолетнем Святославе было более успешным, нежели ее мужа Игоря. Став правительницей Киева, Ольга во внутренней ...
4182.
Жизненный путь Михаила Васильевича Ломоносова
... чем-то вроде инструмента объяснение собственного – научного – взгляда на мир (это, конечно же, влияние классицистических и просветительских идей). Но созданное Ломоносовым ни в коем случае нельзя рассматривать как научные трактаты в стихах. Это произведения, призванные пробудить у читателя интерес ...
4183.
Жизненный путь и боевые тактики адмиралов Ф.Ф. Ушакова и Г. Нельсона
... в боях за Отечество Для того чтобы правильно понять особенности стратегии адмиралов Ушакова и Нельсона, нужно вернуться к истокам их жизни. Очень важно понять, что толкнуло совершенно обычных мальчишек сделать такой выбор. 2.1 Жизненный путь Ф.Ф. Ушакова и Г. Нельсона   2.1.1 Ф.Ф. ...
4184.
Жизненный путь декабриста Сергея Волконского
... следствия они не знали, сохранит ли император жизнь генералу-преступнику. Согласно дневнику Алины Волконской, племянницы декабриста и дочери его сестры Софьи, 13 июля, в день объявления приговора, мать Сергея Волконского "много плакала... почти не спала". Она даже собиралась поехать в ...
4185.
Жёны декабристов
... . Летом 1841 года Анненковым было разрешено переехать в Тобольск, где они и прожили пятнадцать лет до амнистии 1856 года. По прибытии осуждённых, жёны декабристов добились свидания с ними. Добрые женщины снабдили их пищей и одеждой, как могли, ободрили несчастных. Достоевский следовал в Омский ...
4186.
Жестокая борьба за власть в Киеве
... еще недавно открыто выступавшая против Центральной Рады, теперь высказала поддержку Генеральному Секретариату как «единственному легальному органу власти», образованному в соответствии с инструкцией. Временного правительства. И даже монархист В.Шульгин, еще недавно обвинявший Раду в измене России, ...
4187.
Жертвы послевоенного голода и эпидемий
... умерших. Ухудшение демографической обстановки в 1946-1948 гг. почти полностью нивелировало первую послевоенную компенсаторную волну рождаемости. 4. Распространение эпидемий тифа Послевоенный голод был чреват небывалым распространением инфекционных заболеваний среди населения, переходящих в ...
4188.
Жертвы "военного" голода
... из них испытывает недостаток в продуктах питания. Если бы фронтовики получали письма о том, как их родные и близкие голодали в тылу? Каким было бы их моральное состояние? «Спасала» военная цензура. Одно такое письмо, не дошедшее до своего адресата, оказалось в материалах архива Сельхозотдела ЦК ...
4189.
Женщины тверского княжеского дома
... бы во всем христианском мире и была бы образцом исполнения Евангельского завета «да будут все едины, как мы едины, Отче». 2. Женщины тверского княжеского дома История в большей своей части мужественна, так как посвящена описанию «деяний мужей достохвальных». И особенно мужественна история ...
4190.
Женщины на Российском престоле
... одну из цесаревен. Однако в воцарении малолетнего великого князя Петра Алексеевича были заинтересованы не только его сторонники. Если бы на российский престол взошла герцогиня Голштинская, то Дания в скором времени получила бы войну с Россией за возвращение Шлезвига Голштинии. Поэтому датское ...
4191.
Железный век степной Евразии
... процесс классообразования. На ряде территорий (Закавказье, Северное Причерноморье, Средняя Азия, скифо-сибирский степной мир) возникли ранние государства. В раннем железном веке на значительной территории, лежавшей к северу от древнейших государств, выделяются две большие историко-географические ...
4192.
Железнодорожный транспорт во времена Великой Отечественной войны
... применять и железнодорожники других профессий. По неполным данным в декабре 1941 г. на дорогах насчитывалось 46 974 Лунинца. Большинство предприятий железнодорожного транспорта начали выпускать продукцию для нужд фронта. Так, например, в локомотивных депо Москвы наладили выпуск бронепоездов и ...
4193.
Жандарм Европы - Россия при Николае I
... Махмуда II заметил: "Султан желает связать эти узы дружбы оборонительным и наступательным союзом с императором".[9] Глава 2. «Жандарм Европы» и «весна народов» О революционных выступлениях в Италии, Германии, Чехии, Польше Николай I знал из донесений российских дипломатов и из ...
4194.
Жалованные грамоты Екатерины II
... потому, что не встретила сочувствия среди многих приближенных, а во-вторых, потому, что взгляды самой Екатерины II изменились после Пугачевского бунта. 2.1 Жалованная грамота дворянству, 21 апреля 1785 г А. О личных преимуществах дворян 1-е. Дворянское название есть следствие, исключающее от ...
4195.
Єгипетські піраміди
... набагато менші по розмірах "цеглини" для будівництва? На обговорення я представляю версію того, що гнітюча більшість блоків великих єгипетських пірамід виконані з бетону. Коли минуло багато століть, відрізнити бетонні блоки від вирубаних з тієї ж породи стає непросто, оскільки вони ...
4196.
Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)
... малоземельних селян, які шукали додаткового заробітку на кустарних підприємствах і мануфактурах, фінансово використовувати було вигідніше, ніж застосовувати ме­ханізми. Промисловий переворот і розвиток капіталізму при­зводили до посилення експлуатації пролетаріату, розо­рення дрібних ремісників і ...
4197.
Євген Чикаленко - меценат української культури
... у Подєбрадах. На жаль, серед наших теперішніх бізнесовців послідовників Євгена Чикаленка, здатних любити Україну "до глибини до своєї кишені", обмаль. Хотілося б, щоб постать подвижника української культури, талановитого літератора, звичайної благородної людини, стала близькою для його ...
4198.
Ефросинья Полоцкая и Кирилла Туровский - выдающиеся деятели белорусской культуры
... «Из тьмы веков светлеющие лики». Данные книги помогли изучить основные направления деятельности Кириллы Туровского и Ефросиньи Полоцкой, а также их влияние на развитие белоруской культуры. Ефросинья Полоцкая – просветительница из рода Всеслава Летописцы извещают, что самый известный из полоцких ...
4199.
Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу
... іше вони не мали прав землеволодіння і, як правило, були орендарями фільварків польських магнатів. Жорстоке міжетнічне протистояння періоду національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої 1648 – 1657 рр. мало глибоке коріння. Проте необхідно пам’ятати, що етнічне протиборство ...
4200.
Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі
... століть.   3.Вплив християнізації на розвиток держави. Прийняття християнства значно вплинуло на подаль­ший розвиток Київської Русі: 1. Нова віра сприяла остаточному розкладу родового ладу й формуванню та зміцненню нових феодальних від­носин у східних слов'ян. Християнство, сформоване як ...


Наверх