Войти на сайт

Навигация

Педагогика

Количество работ в разделе: 5730
Название работы Скачать
2501.
Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача
... За визначенням М.В.Кларіна, педагогічна технологія-ці спосіб системної організації спільної діяльності викладача та студентів на основі дидактичних засобів і розумів навчання. Педагогіка вищої школи “навчальну технологію” визначає, як єдину функціональну систему педагогічної взаємодії викладача з ...
2502.
Стилі керівництва в навчальних закладах
... далеко не вичерпується. Адже життя продовжується і кожен день формує і приносить нові вимоги до його активних учасників. 3. Вплив стиля керівництва на навчальну мотивацію підлітків Постійний психологічний контакт з дитиною - це універсальна вимога до виховання, яка однаковою мірою може бути ...
2503.
Стили семейного воспитания
... сам ребенок; Ребенок сам решает подчиняться ему родительским решениям или нет. Остановимся на наиболее распространенных стилях семейного воспитания, определяющего особенности отношений ребенка с родителями и его личностное развитие. Демократичные родители ценят в поведении ребенка и ...
2504.
Степень готовности ребенка к обучению
... встает проблема эффективной и целенаправленной подготовки детей со слабо выраженными отклонениями в развитии речи к обучению в общеобразовательной школе.   Сложность определения степени готовности ребёнка к обучению в школе Хотя в науке нет единого подхода к формированию готовности и ...
2505.
Статистические методы оценки значимости компонент педагогической системы учителя
... : ; ;  – корреляция положительная. 1-й - 5-й эксперты: ; ;  – корреляция положительная. Таким образом, в результате использования статистических методов выявления значимости компонент учебного процесса, степени согласованности мнений экспертов и выявления корреляции между мнением 1-го эксперта и ...
2506.
Статеве виховання підлітків
... ється в недостатній підготовленості багатьох молодих людей до створення сім'ї, виконання родинних обов'язків, що в майбутньому призводить до розлучень. [8, c. 23-26] У статевому вихованні насамперед необхідно враховувати вікові особливості школярів. Так, у молодшому шкільному віці відбувається ...
2507.
Статеве виховання молодших школярів
... статеве виховання. – М., 1989. 24.      Яковенко С. І., Гурлева Т. С. Психолого-педагогічні проблеми статевого виховання молодших школярів // Початкова школа. – 1990. – № 10. – С. 36–45. ДОДАТКИ І. Правила для хлопчиків   У хлопчика повинно бути почуття відпов ...
2508.
Становлення педагогічної науки в Римській імперії
... цивілізацію зломили три удари: 1 соціально-економічний, 2 духовна криза, 3 велике переселення народів. У імператорському Римі рабовласництво сильно росте. Римська імперія в результаті завоювань досягає великих розмірів. Тримати в покорі пригноблювані народи і величезна кількість рабів стає важчим. ...
2509.
Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
... Відомо, що колегіями в Західній Європі називали школи вищого типу. Треба зазначити, що деякі дослідники, вивчаючи розвиток вищої освіти на України намагалися виділити і протиставити періоди «домогилянський» і «могилянський», вважаючи саме останній початком розвитку в вищої освіти. Нам це здається ...
2510.
Становление субъектности студента университета
... открытости, диалогичности, необходимого разнообразия, регулируемой эволюционности, корпоративности, событийности, временной транспективности. Прогнозирование становления субъектности студента университета осуществлялось на основе раскрытия принципов построения и проведения опытно-поисковой и опытно ...
2511.
Становление педагогики как науки
... В. В, Краевский, М. Н. Скаткин). Научные исследования обеспечивают непрерывный процесс раз­вития педагогики и имеют свою специфику, технологию и методику проведения. В период становления педагогики как науки были определены три фундамен­тальные категории (основные понятия педагогики) — «воспитание ...
2512.
Становление педагогики в России
... подход в воспитании, ответственность учителя перед народом за свою деятельность и т.д. Теоретическое педагогическое сознание в России на рубеже XX в. представлено реформаторской педагогикой. В ее активе обоснование и развитие новых направлений психолого-педагогических наук: возрастной психологии, ...
2513.
Становление идивидуального стиля познавательной деятельности учащегося
... потребность в самоутверждении, потребность пережить чувство успеха, потребность в общении с товарищами и учителем. На становление индивидуального стиля учебно-познавательной деятельности учащихся значительную роль играют несколько факторов: 1. Особенности обучения конкретизируются и определенным ...
2514.
Становление и эволюция коммуникативной методики обучения
... and Brumfit в 1983 году. Мы сочли возможным представить его в виде таблицы: Таблица 1, Коммуникативная методика Традиционное обучение (на примере аудиолингвального метода) В высказывании первично... содержание структура и форма Использование ...
2515.
Становление и развитие педагогической мысли в России
... внимательных наблюдении за развитием детей. Деятельность и взгляды Н.И. Новикова имели большое значение для развития общественной и профессионально-педагогической мысли в России [5]. Александр Николаевич Радищев (1749-1802) является родоначальником русского революционного просветительства. ...
2516.
Становление и развитие педагогических основ в работе с правонарушителями после 1917 года
... Наиболее полно и всесторонне теоретические и практические проблемы перевоспитания правонарушителей были освещены в работах А.С. Макаренко, которого с полным основанием считают основоположником советской исправительной педагогики[4]. Педагогическая система А.С. Макаренко представляет собой образец ...
2517.
Становление вариативной системы дошкольного образования
... показателей: регуляции внимания, динамической организации движения, моторной активности, общего эмоционального фона организации деятельности и т.д. 3. Разработка МОДЕЛИ вариативной системы дошкольного образования в условиях города   3.1 Эффективность типа дошкольных образовательных ...
2518.
Стандартизация в системе образования
... речь идет о том, чтобы в будущем внедрившие СМК вузы проходили процедуру лицензирования, аттестации и аккредитации по упрощенной схеме. Фактические работы по стандартизации системы образования в нашей республике осуществляются Национальным техническим комитетом по стандартизации №4 "Управление ...
2519.
Стандарти системи освіти України та Великої Британії
... та світовому просторах. 1.3 Реформування системи освіти Великобританії Після простежених нами зрушень в реформуванні системи освіти України ми пропонуємо більш докладно поглянути на реформи, проведені так би мовити країною-авторитетом у справі надання освітніх послуг, адже, як згадувалось ...
2520.
Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку
... і називають сенситивним, тобто найбільш сприятливим для розвитку образного мислення й уяви. Розділ ІІ Рівень розвитку пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку та прийоми його підвищення 2.1 Тестування та виявлення недоліків при формуванні пізнавальних процесів у дітей молодшого ...
2521.
Средства обучения математике
... и упражнений, расположенных в целесообразной с методической точки зрения последовательности, т.е. обеспечивать системой упражнений. В силу своего назначения в системе средств обучения учебник является ядром, вокруг которого группируются все другие учебные средства. Учебник предназначается: 1) ...
2522.
Средства обучения и их применение на уроках производственного обучения
... могут изучить устройство и действие какого-либо объекта. Ею пользуются на лабораторных работах и уроках производственного обучения. В сочетании с плакатом она является эффективным средством обучения при изучении натуральных объектов, т.к помогает теснее увязать абстрактные представления с ...
2523.
Средства обучения в профессональной школе
... учебной работы на уроке с учетом содержания и специфики способов применения используемых ТСО. Основные и дидактические функции основных средств обучения Основные функции: 1. Компенсаторность – восстановительный, энерго - и время - сберегающий, облегчающий характер труда (и учащегося, и ...
2524.
Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе специального образования
... в общественной, культурной и досуговой деятельности в социальной среде. В арсенале средств, используемых для обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе специального образования, имеется группа средств, значение которых трудно переоценить. Это разнообразная печатная продукция: ...
2525.
Сравнительный анализ систем производственного обучения
... – экономического характера, анализ основных направлений повышения производительности труда. При анализе содержания подготовки специалиста в целом производственное обучение отвечает за формирование практической базы деятельности специалиста (умение и навыки), теоретическое обучение – за ...
2526.
Сравнительный анализ программы Занкова и традиционной программы
... материала, который будет отличаться по эмоциональному воздействию. Структура и способы построения обучения в первом классе по традиционной программе Термином "традиционная система обучения" мы обозначаем ту, которая действует в массовой практике на протяжении ряда десятилетий, не ...
2527.
Сравнительный анализ методики ознакомления с равенствами, неравенствами, уравнениями в традиционной школе и системе развивающего обучения
... важными личностными качествами, как самостоятельность, инициативность, ответственность. Глава 2. Сравнительный анализ методики ознакомления с равенствами, неравенствами, уравнениями в традиционной школе и системе РО Изучение алгебраического материала начинается с подготовительного класса и ...
2528.
Сравнительный анализ методик преобразований Галилея в курсе общей физики и в курсе элементарной физики
... с помощью преобразований Галилея мы можем рассматривать одно и то же событие в разных системах отсчета. Если сравнивать программы изучения преобразований Галилея в курсе общей физики и в элементарной школе, то можем сделать вывод о том, что некоторые понятия впервые упоминаются лишь в курсе общей ...
2529.
Сравнение чисел
... (Проверка посещаемости, готовности учащихся и классного помещения к уроку). Проверка домашнего задания. Сегодня мы продолжим изучать тему прошлого урока "Сравнение чисел". Но сначала проверим, как вы выполнили домашнее задание, которое я вам задавал на прошлом уроке. (номера 974, 978 ...
2530.
Способы формирования орфографической зоркости и создание системы орфографических упражнений для ее выработки
... и учителя считают отсутствие эффективных способов формирования орфографической зоркости. Способность выделять орфограммы и определять их тип необходимо воспитывать с 1 класса. Но в действующих учебниках (Закожурникова М.Л. и др. Русский язык) недостаточно представлены упражнения, направленные на ее ...
2531.
Способы обучения устной речи на иностранном языке
В связи с этим услышанное, например, в вопросе можно использовать в ответе и наоборот. Навык устной речи на иностранном языке развивается лишь в том случае, ели осуществляется постоянная практика говорения на этом языке. Психологические факторы процесса коммуникации. Процесс общения на ...
2532.
Способы обучения на уроках
... деятельности, творческого отношения к освоению отдельной учебной дисциплины и профессии в целом. Особенности традиционного и развивающего способов обучения Каким должен быть урок, чтобы развивать учащихся, оказывать воспитательное воздействие через содержание учебной дисциплины. Рассмотрим ...
2533.
Способы контроля, проверки и оценивания знаний, умений и навыков по курсу "Трудовое обучение" в 1-ом классе
... его. §4. Организация и условия оценивания ЗУН первоклассников по курсу «Трудовое обучение», не вызывающие психологической напряжённости у учащихся   Оценивание – это процесс сравнения уровня владения знаниями, умениями, навыками, достигнутого учащимся, с эталонными представлениями, ...
2534.
Способности и одарённость в младшем школьном возрасте
... определенными требованиями, по заранее предложенному плану, контролировать степень соответствия результата поставленной задаче. СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ Всем приходилось слышать о вундеркиндах, еще в дошкольные годы поражающих своими удивительными способностями. ...
2535.
Способности и одаренность детей старшего дошкольного возраста
... 5-6 лет [7]. Цель исследования - выявить влияние стимулирования воображения, как психологического процесса, на развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста. В силу проблем диагностики такие традиционные методы, как беседы, вопросники, оказываются неэффективными. Дошкольники ...
2536.
Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі
... ічних процесів, а також вікових та індивідуальних особливостей необхідне для вдумливої організації самостійної роботи на уроці. Розділ ІІ. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній школі та перевірка їх ефективності   ІІ.1 Способи організації самостійної роботи Самості ...
2537.
Способи інтеграції змісту початкового навчання
... інтеграції змісту освіти, на основі яких має розгортатися відповідний навчальний процес. Вчені виділяють такі способи інтеграції змісту початкового навчання: інтегровані курси; інтегровані підручники; інтегровані завдання; інтегровані уроки. Найбільш поширеними способами інтеграції змісту освіти ...
2538.
Спортивные упражнения в дошкольном образовательном учреждении
... ; 3.4 Катание на качалках, качелях, каруселях   Эти виды физических упражнений развивают вестибулярный аппарат, укрепляют мышцы, совершенствуют психофизические качества. В дошкольных образовательных учреждениях используются качалки различных конструкций (индивидуальные, парные и групповые). ...
2539.
Спортивно-педгогическая деятельность
... подготовленности обеспечивается перспектива роста. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В работе были освещены следующие вопросы. 1. Раскрыта сущность и структура спортивно-преподавательской деятельности, а именно: этапы и принципы подготовки и составления учебного плана и учебного материала, определение специфики ...
2540.
Специфіка та типи уроку українського народознавства
... , крім професійної майстерності, вона повинна бути яскравою індивідуальністю. Тільки така людина мас право давати іншим урок. Урок українського народознавства - це основна форма організації навчальних занять, яка дає учням сукупність знань про український народ, його походження, розселення, і ...
2541.
Специфіка педагогічного спілкування
... є стосунки з учнями таким чином, спрямований не стільки на виконання нових завдань, скільки на розвиток учнів за допомогою цих дій, форм роботи. Специфіка педагогічного спілкування полягає в тому, що в ході його реалізації здійснюється комплексний вплив педагога на того, кого навчають, так, щоб ...
2542.
Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників
... школы: Пособие для учителей. –К.:Рад. Шк., 1987- 161С./Б-ка учителя нач.кл./. 11. Вашуленко М.С. Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників // Навчання вихователя шестирічних першокласників.-К.,1990.-С.91-102. 12. Гудзик І.П. Деякі проблеми навчання шестирічних учнів.//Навчання і ...
2543.
Специфические особенности и роль лингвострановедческого материала в процессе обучения чтению на уроках английского языка в 7-х классах
... самые правильные и удачные и объяснить учащимся, почему он предпочел именно эти варианты. 1.2 Реализация лингвострановедческого компонента на уроке английского языка в средней школе в процессе обучения чтению учащихся 7-х классов В последнее время иностранный язык прочно вошел в нашу жизнь. ...
2544.
Спецификация организации детских массовых мероприятий в социально-культурной сфере
... , формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции детей и молодежи. Структурные подразделения в социально-культурной сфере для проведения детских массовых мероприятий: 1. Отдел музыкально-хореографического творчества Деятельность отдела музыкально-хореографического творчества ...
2545.
Специфика творческого мышления
... Одной из основных педагогических задач, стоящих перед преподавателем в вузе – создать эмпирическую основу понимания специфики литературы как вида искусства, заложить основы творческого мышления. Все эти задачи требуют глубокой многосторонней работы над образно-эмоциональным пластом произведений. ...
2546.
Специфика семейного воспитания в семьях с различным достатком
... рассмотрены основные функции семьи и воспитание как важнейшая из них; выделены факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи; проанализированы особенности семейного воспитания в семьях с различным достатком. На основе этого мы можем сделать следующие выводы: -     & ...
2547.
Специфика работы социального педагога с неполной материнской семьёй
... педагога с неполной материнской семьёй Цель исследования: выявление специфики работы социального педагога с неполной материнской семьёй. Задачи: Определить характер семейных взаимоотношений в неполной материнской семье; Выявить проблемы в семейном воспитании в неполной материнской семье; ...
2548.
Специфика образовательного сервиса в традиционном и обучающемся обществе
... фактором для жизнедеятельности человека. В настоящее время произошел переход от традиционного общества к обучающемуся, которое строится на системе непрерывного образования. В данной главе мы рассмотрели специфику образовательного сервиса на современном этапе, его основные проблемы, достоинства и ...
2549.
Специфика задач, средств и методов обучения игре в волейбол на учебно-тренировочных занятиях с детьми 13-15 лет
... и умеют гораздо больше того, что они применяют на соревнованиях, особенно в игре с равным по силам соперником и в экстремальных условиях. 1.4 Специфические задачи учебно-тренировочных занятий с детьми 13-15 лет Результаты педагогического процесса в физическом воспитании и спорте находятся в ...
2550.
Специфика деятельности социального педагога по развитию одаренности у детей в условиях образовательного учреждения
... в условиях школы, отражающая целенаправленность (Развитие одаренности у детей в условиях школы), содержание (развитие ряда способностей), логику (диагностический, содержательный и аналитический этапы), совокупность социально-педагогических средств (обеспечение педагогов современными педагогическими ...
2551.
Специфика воспитания детей младшего школьного возраста средствами народного искусства
... воспитания школьника младшего возраста. Предмет исследования - народное искусство как средство воспитания школьников. Цель - определение специфики и путей оптимизации воспитания ребенка младшего школьного возраста средствами народного искусства. Задачи: 1. Проанализировать виды и содержание ...
2552.
Специфика взаимодействия учителя и ученика на уроках английского языка в начальной школе
... в рамках этих моделей. Глава 3. Приемы осуществления сотрудничества учителя и ученика на уроках иностранного языка в начальной школе Как было сказано выше, учебное сотрудничество в учебном процессе представляет собой сеть взаимодействий по следующим четырем линиям: 1)"ученик-ученик" ...
2553.
Специальная педагогика
... особенности организации коррекционно-образовательного процесса и управления познавательной деятельностью лиц с особыми образовательными потребностями. Специальная педагогика опирается на соответствующие обще- педагогические принципы организации образования и управления познавательной деятельностью, ...
2554.
Специальная педагогика
... обучение - (инклюзивное обучение) – совместное обучение и воспитание детей с нормальным и нарушенным развитием; - социальная адаптация в области специальной педагогики - активное приспособление человека к условиям социальной среды, благодаря которому создаются наиболее благоприятные условия для ...
2555.
Специальная педагогика
... патологией направляются в психоневрологический санаторий. Вопрос 57. Предмет и задачи сурдопедагогики 1. Сурдопедагогика (от лат. — глухой) — отрасль специальной педагогики, разрабатывающая проблемы воспитания, образования и обучения детей с нарушениями слуха. Сурдопедагогика включает: • ...
2556.
Спартанское воспитание
... проходил всех сту­пеней воспитания мальчиков, - писал Плутарх, - не имел граж­данских прав». Забавно, что во Франции в конце XIX века спартанское воспитание любили сравнивать с английским. Вот типичный журналистский пассаж: «Спартанцы при­держивались воспитания, которое мы назвали бы английским. ...
2557.
Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
... ільності як окремих людей, так і суспільства в цілому. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВИ Й ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 1.1 Загальна характеристика Соціально-психологічні методи призначені для впливу на соціально-психологічні відносини між людьми. Вони ...
2558.
Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім'ї
... у вигляді консультацій своїм клієнтам. Проведене дослідження дало змогу сформулювати деякі пропозиції щодо вдосконалення соціально-правового захисту дітей від насильства: ·   систематично проводити курси ознайомлення педагогічних працівників із питаннями соціально-правового захисту ді ...
2559.
Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
... цьому, виходять з міркування, що і безпритульні, і діти, і молодь, яка живе у бідності, потребують не лише матеріальної, але й педагогічної підтримки. Соціальна і соціально-педагогічна робота представляє собою особистісну службу допомоги людям і направлена на вирішення всієї сукупності проблем в ...
2560.
Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
... і кожного його представника. Зростання соціальної ролі особистості зумовлює необхідність використання надбань соціально-педагогічної науки в практиці дитячого оздоровчого закладу. За таких умов виховна діяльність передбачає: ·  запобігання перевантаженню вихованців під час інтенсивної насиченої ...
2561.
Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
... оптимального результату (зміцнення соціальної організації, поліпшення умов життя дітей, забезпечення сприятливих умов життя і діяльності тощо )“[4, с138,] Соціальний педагог здійснює соціально-педагогічний захист дитинства у таких напрямках: -загальноосвітній (допоміжний, позашкільний, і професі ...
2562.
Соционический подход к повышению эффективности учебно-воспитательной деятельности педагога, школьного психолога
... – серьезная диагностика учащихся. В настоящей статье предлагаются основы методики типологической диагностики, рассчитанной на использование педагогами и школьными психологами в учебном процессе. Методика состоит из нескольких последовательно идущих шагов, каждый из которых обеспечивает педагога ...
2563.
Социальный портрет учителя во второй половине XIX - начале XX вв.
... в Ардатовском – майор Дуров. Изменение общественного сознания на протяжении указанного периода и экономического состояния народного образования повлияли и на социальный портрет учителя. К началу ХХ века обучение детей переходит в руки женщин. Если в 1894 году в Саранском уезде количество женщин в ...
2564.
Социальные проблемы современного образования
... через разработку и введение единых образовательных стандартов на основе комплексного систематического анализа образовательного процесса а) Проблема социальной дифференциации и качества образования Молодежь вступает в трудовую, общественно-политическую жизнь, имея, как правило, среднее образование. ...
2565.
Социальные проблемы детей с ограниченными возможностями
... российского общества, представленных в работах Н.В.Шахматовой, А.А.Воронова, М.В.Покатаевой, Л.Н.Рыбаковой, О.В.Бессчетновой. Однако социальные проблемы детей с ограниченными возможностями в трансформирующемся российском обществе и на региональном уровне изучены недостаточно полно, чем и ...
2566.
Социально–педагогическая программа по профилактике компьютерной зависимости детей и подростков
... затрагивать в первую очередь собственно содержательные аспекты пользования компьютером. Мы доказали, что социально-педагогическая программа по профилактике компьютерной зависимости детей и подростков, эффективна, потому что в мероприятиях, проведенные в экспериментальном классе, были использованы ...
2567.
Социальное сиротство
... семьях с усыновленными детьми, где опекуны и приемные семьи наряду с материальной получают психологическую и материальную поддержку, - проблемы социального сиротства решаются успешно. Постановление Правительства РФ «О приемной семье» законодательно закрепило правовые основания этой формы. Но ...
2568.
Социальное неблагополучие современной молодежи
... больной человек, но и девиант, он способен нормально выполнять социальные роли.( Cоциология: Учебник / Под ред.проф. Ю.Т. Волкова - М.: Гардарики, 2000.474.с:ил.) Собираясь где-нибудь на вечеринках или дискотеках, современная молодежь не может представить себя в трезвом состоянии. Они употребляют ...
2569.
Социальное и психическое развитие младших школьников
... внутренних органов и систем. 2. Психическое развитие – по функциональному развитию нервной системы, по особенностям восприятия, осмысливания материала, памяти, по степени сформированности познавательных интересов, по эмоциональным проявлениям, сформированности воли. 3. Социальное развитие ...
2570.
Социально-психологические факторы эффективности общения преподавателя и учащихся
... выделить и описать, как нам показалось основные из них. 2. Эмпирическое исследование: Исследование социально - психологических факторов эффективности общения преподавателя и учащихся   2.1. Организация и методика исследования Наше исследование проводилось на базе Астраханского ...
2571.
Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом
... от руководителей школы использования специфических методов воздействия.   7. Проблема конфликтов в педагогическом коллективе   Среди множества социально-психологических проблем, связанных с руководством педагогического коллектива, особое место занимает проблема регулирования ...
2572.
Социально-психологическая поддержка учащихся в образовательном пространстве
... служб образовательных учреждений в вопросах формирования школьного коллектива и социально-психологической поддержки семьи и психологического сопровождения интеграции детей-инвалидов в образовательное пространство. Руководители образовательных учреждений должны обеспечить включение плана работы ...
2573.
Социально-педагогическое сопровождение подростка из многодетной семьи
... по созданию условий для принятия ребенком оптимальных решений в различных ситуациях собственного жизненного становления. Технологию социально-педагогического сопровождения подростка из многодетной семьи можно представить как последовательность специально планируемых ситуаций: - индивидуального ...
2574.
Социально-педагогическая защита детей-сирот в России
... устойчивых моральных качеств личности. Основными формами работы были беседы, лекции, диспуты. XX в. характеризуется осознанием необходимости социально-педагогической защиты детей, лишенных родителей, вне зависимости от их сословий и классовой принадлежности. На основе знаний, полученных в процессе ...
2575.
Социально-педагогическая запущенность детей в детском возрасте
... на него социальной микросреды (внешние обстоятельства) и преломляющимся через внутрен­ние условия.Социально-педагогическая запущенность берет начало в ран­нем детстве примерно с трехлетнего возраста, т.е. совпадает с на­чалом развития самосознания ребенка, его правилосообразного поведения и ...
2576.
Социально-педагогическая деятельность с ребенком из семьи группы риска
... , задачи выполнены. Материал подкреплен практической деятельностью и приложением. Мною был взят один из методов индивидуальной работы (коррекционная программа для личностного роста подростков). Социально-педагогическая работа с детьми из неблагополучных семей, с которыми мне довелось работать, дала ...
2577.
Социально-педагогическая деятельность с неуспевающими детьми в условиях образовательного учреждения
... диагностика, педагогическая терапия, воспитательное воздействие. 2. Изучение социально-педагогической деятельности с неуспевающими детьми в условиях образовательного учреждения (на примере МОУ «Бабушкинская СОШ») 2.1 Организация и планирование исследования Цель: описать деятельность ...
2578.
Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без попечения родителей
... о посещении дошкольных или образовательных учреждений. Вся эта работа в основном осуществляется социальным педагогом Основные функции социального педагога при работе с детьми, оставшимися без попечения родителей: 1.       Сбор информации, касающейся социального ...
2579.
Социально-педагогическая деятельность по формированию навыков волевой регуляции у воспитанников детского дома подросткового возраста, склонных к делинквентному поведению
... ПОВЕДЕНИЮ 2.1 Организация проведения исследования Цель: изучение социально-педагогической деятельности по формированию навыков волевой регуляции у воспитанников детского дома подросткового возраста, склонных к делинквентному поведению, осуществляемую в МОУ «Тотемский детский дом» Задачи: ...
2580.
Социально-педагогическая деятельность в России
... дефектологический, экологический, этнологический, физкультурно-оздоровительный…). За последние 10 лет определилась система учреждений и видов социально-педагогической деятельности по оказанию квалифицированной помощи детям, нуждающимся в поддержке. Созданы методологические основы развития системы ...
2581.
Социально-педагогическая деятельность в приемной семье
... другой формой помощи сиротам; можно навещать их в приюте или детском доме, вести у них кружки, водить в гости и на экскурсию. Глава 2. Социально-педагогическая деятельность в приемной семье   2.1 Особенности психологического развития детей в приемной семье Особенности психологического ...
2582.
Социально-личностное развитие слепоглухих детей
... , несамостоятельность, низкая самооценка, слабое развитие самовоспитания, неосознанность своего нарушения. Таким образом, основными причинами недостатков социально-личностного развития слепоглухих детей являются: ·          ограничение общения детей со ...
2583.
Социально-исторический опыт управления учебным заведением
... бюджета и успешно обучать новые поколения студентов. Выводы В начале нашего исследования, нами была определена цель – изучить социально – исторический опыт управления учебными заведениями. В соответствии с поставленными задачами мы 1.         дали ...
2584.
Социальная работа с детьми группы риска в условиях современной школы
... над дипломным исследованием были полностью реализованы поставленные цели и задачи. Так следует отметить, что анализ исследований по проблеме социальной работы с детьми группы риска в условиях современной школы позволил выявить характерные особенности детей группы риска. В качестве таковых можно ...
2585.
Социальная работа по защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
... детского дома и значительно повысит эффективность воспитательного процесса воспитанников. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проблемы детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в условиях детского дома очень обширны. Актуальной является социальная защита детей-сирот в школах интернатах. •& ...
2586.
Социальная работа образовательного учреждения по защите прав детей
... комитет, Совет старшеклассников, Совет учащихся. Рассмотрим работу данного образовательного учреждения по защите прав ребенка согласно основным законам детства. 2.2 Анализ деятельности общеобразовательного учреждения по правовой защите детей 2.1.1 Закрепление прав учащихся в нормативных ...
2587.
Социальная работа в школе
... развитие личности каждого ребенка, необходимы усилия всего общества, всех государственных и общественных структур. 1.3 Функции, методы и формы социальной работы в школе В условиях школы применяются различные смежные подходы, имеющие границы и зоны воздействия, в которых проявляются те или иные ...
2588.
Социальная работа в области образования
... сферах, практическая потребность в такого рода специалистах гораздо шире, поэтому типология учреждений, в которых может работать социальный педагог, включает: -    Учреждения образования -    Учреждения комитетов по делам молодежи -    Учреждения здравоохранения - ...
2589.
Социальная ответственность педагогов
... суждений, конструктивную критику. Между тем в этом обнаруживает себя ответственное отношение к заявленным и распространяемым взглядам. Мы рассматриваем социальную ответственность педагогов как характеристику их профессионализма. Сегодня педагогический профессионализм приобретает инновационный ...
2590.
Социальная дезадаптация
... постоянно возрастает. Вместе с тем школьную дезадаптацию следует рассматривать и как одну из форм гораздо более сложного явления - социальной дезадаптации несовершеннолетних. Свыше 1 млн. Несовершеннолетних бродяжничает. Число детей-сирот превысило 500 тысяч, 40 процентов детей подвергается насилию ...
2591.
Социализация подростка
... позволяют родителям быть тактичными, а ребенку - отказаться от советов. 3. Взаимосвязь наркомании с социализацией детей   3.1 Социализация и наркомания Одной из самых больных проблем отклоняющегося поведения подростков в современном мире является подростковая наркомания. 0 масштабах ...
2592.
Социализация младших школьников средствами культурно-досуговых учреждений
... поколения. Причем решаются эти задачи в досуговом учреждении своеобразно, в ограниченном сочетании с культурным отдыхом и разумными развлечениями. Это вызывает благоприятный психологический настрой и облегчает процесс социализации подрастающего поколения. Досуговая деятельность базируется на ...
2593.
Социализация личности ребенка-дошкольника на основе взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения
... возраста. Проводилась работа по выявлению организационных условий эффективного функционирования процесса социализации личности ребенка в условиях взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения. Проведенный теоретический анализ позволил организовать практическую работу (анкетирование) ...
2594.
Социализация детей-сирот в условиях детского дома
... детского дома и проведенные исследования дают возможность построить модель системы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях детского дома. 2. Процесс социализации в воспитательном пространстве детского дома 2.1 Характеристика условий детского дома Базой нашего ...
2595.
Социализация детей с ограниченными возможностями в условиях семьи и образовательного учреждения
... – помочь им преодолеть трудности общения и сформировать общепринятые нормы поведения, нравственные привычки. 2 Социализация детей с ограниченными возможностями в условиях дошкольного образовательного учреждения   2.1 Организация опытно-экспериментальной работы по социализации детей с ...
2596.
Социализация детей с девиантным поведением
... ­го и профессионального образования. Учреждение открытого типа выполняет профилактическую функцию и создается для детей и подростков: — с устойчивым противоправным (девиантным) поведением; — подвергшихся любым формам психологического насилия; — отказывающихся посещать общеобразовательные учреж­ ...
2597.
Сотрудничество школы и семьи. Формирование духовного мира личности младшего школьника
... занимать педагогически выверенные позиции во взаимоотношениях с семьей. Задача школы – активнее опираться на помощь родителей, вооруженных педагогически верными методами воспитания.   2. Формирование духовного мира личности младшего школьника Традиционно главным институтом воспитания ...
2598.
Сотрудничество семьи и дошкольного учреждения в воспитании детей
... умением воспитателя общаться с родителями, использовать в своей работе разнообразные формы работы с семьей.[13] Рассмотрим формы сотрудничества семьи и дошкольного учреждения в воспитании детей на примере детского сада №2 г. Могилева. Согласно плану взаимодействия с родителями на 2008 – 2009 уч. ...
2599.
Состояние современного российского образования
... на 12-летнее обучение оправдан с точки зрения расширения образовательных возможностей. Ещё одним объектом внимания при исследовании состояния российского образования стало изучение особенностей организации учебного процесса. Анализ опроса учителей, ведущих различные курсы, показал, что большинство ...
2600.
Состояние образования и педагогики за рубежом в современный период
... результаты тестирования не сказывались так жестко и бесповоротно на судьбе ученика. Во Франции были сближены классическое и современное образование. НРАВСТВЕННОСТЬ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ   На западе есть свой определенный взгляд на обучение и воспитание нравственности в ...


Наверх