Войти на сайт

Навигация

Педагогика

Количество работ в разделе: 5730
Название работы Скачать
901.
Дидактичний експеримент у трудовому навчанні
... ї роботи вчителем у рамках певного заняття створює проблему організації навчального процесу. Проблема може виникнути і в плані розуміння суті експерименту. Дуже часто вчителі трудового навчання (як і окремі теоретики дослідження проблем трудової підготовки) ототожнюють поняття експерименту з дослі ...
902.
Дидактичне спілкування
... них, шукати невідоме у навколишньому світі, розвивати в учнів пізнавальні інтереси. Усе це можливе лише за організації активного дидактичного спілкування на рівні «вчитель – учень». Тому ця проблема залишається актуальною й сьогодні. 1.2 Характеристика основних понять досліджуваної проблеми « ...
903.
Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу
... 1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця На основі тактичних цілей навчання слідує розробка програм теоретичної («Спецтехнологія») і практичної (''Виробниче навчання'') професійної підготовки фахівця. Щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки фахівця, необхідно ...
904.
Дидактична сутність наступності в економічному вихованні учнів шкіл і студентів вищих педагогічних закладів
... закладів, але й у масштабі регіонів і всієї країни. Це ж характерне і для викладачів вищих педагогічних закладів, що, в свою чергу, «гальмує» дидактичну реалізацію наступності, її змістову і процесуальну сутність. Зупинимось на цьому аспекті детальніше. Наступність у системі освіти відображає соці ...
905.
Дидактична гра як метод навчання математики в початкових класах
... Діаграма 2. 2 Б клас (контрольний клас) Правильно виконали (у %) № завдання Аналізуючи одержані результати експериментального дослідження можна зробити висновок, що дидактична гра – це ефективний метод навчання математики молодших школярів. Ігри ...
906.
Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь і навичок
... , – засобом формування загальнонавчальних умінь і навичок у нашому дослідженні вибрана дидактична гра. У процесі дослідження дидактичної гри як засобу формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів ми дійшли таких висновків: 1. У процесі аналізу психолого-педагогічної літератури ...
907.
Дидактические игры как средство развития познавательного интереса на уроках обучения грамоте
... Предмет исследования – педагогические условия использования дидактической игры как средства развития познавательного интереса у младших школьников. Гипотеза исследования: развитие познавательного интереса у младших школьников на уроках обучения грамоте будет эффективнее при следующих педагогических ...
908.
Дидактическая игра как важное средство воспитания умственной активности учащихся
... работе капитана — «ведут корабль по заданному курсу» на ос­нове выполненных расчетов. Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу позна­ния. В ней дети охотно преодолевают ...
909.
Дидактика предмета как контекстно зависимая теория обучения
... учебного процесса для заданного содержания обучения и конкретной дидактической ситуации, во-вторых, как контекстно зависимой, предметно выраженной прикладной теории обучения. Понимание частных дидактик как "контекстно зависимых" ("context depended didactics") сегодня все более ...
910.
Дидактика початкового навчання
... іалу. Повторення і повтор у процесі навчання молодших школярів. Обов'язковість домашніх завдань у початковій школі як дидактична проблема. Дидактика початкової школи та дидактика навчання іноземної мови у початковій школі: спільне і відмінне. Дидактика початкової школи та дидактика навчання ...
911.
Диалоговый подход к организации эвристического обучения
... быть наиболее полно раскрыта при условии, что ученик сам будет проектировать индивидуальную образовательную траекторию. Согласно концепции эвристического обучения, учащийся на первом этапе своей образовательной деятельности исследует область действительности (реальный образовательный объект). Такое ...
912.
Диалоговый подход к культуре и межкультурному образованию
... сознания. Проблему же можно решить, выстроив работу на другом методологическом основании, а именно на концепции диалога культур. В контексте диалогового подхода А.В. Шафрикова рассматривает межкультурное образование как "современную тенденцию мирового процесса, утверждающую идею о том, что в ...
913.
Диалог, как средство формирования коммуникативной грамотности учащихся
... задачи либо имеющие ряд решений, либо не имеющие решений в принципе. Положительная характеристика использования диалогов на уроках для формирования устноречевых умений и коммуникативной грамотности учащихся: 1)  Ученики говорят подавляющую часть урока. Учитель лишь направляет и моделирует ...
914.
Диалог как творческое взаимодействие
... учеников и усвоению ими законов человеческого общения.   2. Сотворчество учителя и учащегося в учебном процессе. 2.1. Уроки-диалоги в школе. Диалог как творческое взаимодействие людей не мыслим без вопросов и проблем. Абсолютное согласие между партнерами - смерть ...
915.
Диалектная лексика в произведении М.А. Шолохова "Поднятая целина"
... о нем, — значит, единственного прочтения для понимания его недостаточно. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Использование диалектной лексики в романе М.А. Шолохова "Поднятая целина" определяется выразительными средствами художественного текста: пословицами, поговорками, фразеологическими оборотами с их ...
916.
Диалектика воспитательного процесса
... стремления к научным знаниям, Высшей истине и Высшей справедливости. 9. ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТИ Его использование которого вызывается диалектикой воспитательно-образовательного процесса, протекающего от простого к сложному и обратно при повторении и практике и полагающего единство постепенности и ...
917.
Диагностика речевых умений детей старшего дошкольного возраста
... для него, но для логопеда. Речевое развитие ребёнка предполагает формирование языковых, речевых и коммуникативных систем к старшему дошкольному возрасту. Одинаково важны как внешняя коммуникация, так и т. н. «самокоммуникация» (внутренняя речь), ибо речь как сложно организованная форма сознательной ...
918.
Диагностика развития речи у дошкольников
... Психологический тренинг для психопрофилактики негативных личностных отклонений и школьной дезадаптации гр. № 4 2. Диагностика старших дошкольников   2.1 Методика диагностики развития речи дошкольников Данная методика предназначена для определения уровня развития словарного ...
919.
Диагностика психологической готовности к школьному обучению детей с речевыми нарушениями
... работы этих детей полны разнообразных специфических, орфографических и синтаксических ошибок.   2. Психологическая готовность к школьному обучению детей с нарушениями речи Переход к начальному обучению обусловлен, прежде всего, неудовлетворительным состоянием здоровья школьников: 80 - 90 ...
920.
Диагностика креативности школьников и ее учет в педагогической деятельности учителя
... в поисково-преобразовательной деятельности индивида при условии активного взаимодействия с микросредой. 2 Диагностика креативности младших школьников и предложения по ее учету в педагогической деятельности   2.1 Описание программы и методов исследования Первым этапом было проведение ...
921.
Диагностика как средство изучения обученности на уроках информатики во 2-м классе
... подведем основные итоги работы. Данная работы была посвящена систематизации, накоплению и закреплению знаний о диагностике как средстве изучения обученности на уроках информатики во 2-м классе. На основании изученного материала можно сделать следующие выводы. Роль диагностики состоит в коррекции ...
922.
Диагностика и консультирование учащихся в процессе выбора профессии
... Первичная профконсультация – это форма индивидуальной консультации, проводимой с группой, в процессе которой происходит обучение правилам выбора профессии, дается информация о многообразии профессий, об интересах и склонностях. Результатом профконсультации является формирование профплана оптанта, ...
923.
Диагностика детей на феномен агрессии
... стратегии, недостаточная мотивация персонала, проблема с выявлением одаренных учеников и внедрение индивидуального обучения. 2. Диагностика детей на феномен агрессии и анализ результатов Феномен агрессии и ее связь с адаптацией часто выступает предметом теоретического анализа в классических ...
924.
Формирование коммуникативной компетенции при обучении письменной речи на иностранном языке на среднем этапе
... в письменной речи и характеристику письменной речи. Для того, чтобы верно организовать процесс формирования коммуникативной компетенции при обучении письменной речи на иностранном языке на среднем этапе, мы должны знать психологические особенности учащихся данного возраста. В заключении мы делаем ...
925.
Формирование коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка как объект педагогического процесса
... языка. В рамках данной проблемы была определена тема исследования: «Формирование коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка как объект педагогического процесса». Объект исследования: педагогический процесс коммуникативного образования учащихся на уроках иностранного языка. Предмет ...
926.
Формирование коллективистских отношений у учащихся 3 класса
... детей и влияющие на личность каждого. ГЛАВА II. Экспериментальное исследование вопроса использования групповых форм работы в формировании коллективистских отношений учащихся 3 класса друг с другом   2.1 Целесообразность и необходимость выбора методов исследования   «Для того, ...
927.
Формирование информационной компетентности школьников на уроках технологии
... управление, интеграция, оценка, создание, сообщение (передача). Глава 2. Формирование информационной компетенции школьников в образовательной области «Технология»   2.1 Формирование ИКТ-компетенции школьников на уроках технологии Сегодня большое внимание уделяется формированию ИКТ- ...
928.
Формирование интереса к обучению у младших школьников
... к нарастанию у таких детей неуверенности в себе и чувства неполноценности.   3. Механизмы формирования интереса к обучению младших школьников.   3.1. Методы формирования интереса к обучению у младших школьников. Все дети мечтают поскорее пойти в школу… до того, ...
929.
Формирование интереса к обучению у младших школьников
... ) – осмыслил – сказал – запомнил». Именно отход от традиционных, привычных методов и форм обучения в большей степени гарантирует успех в формировании интереса к обучению у школьников, в частности, у самых маленьких учеников. Как яркое подтверждение этой теории существует опыт работы школы № 1811 ...
930.
Формирование интереса к иностранному языку у учащихся пятого класса
... на учебную деятельность, это отражаемый в индивидуальном сознании личностный смысл учения [21]. 1.2 Общие подходы к изучению формирования интереса к иностранному языку у учащихся пятого класса Даже в настоящее время мотивационная сфера человека очень мало изучена в психологии. Однако, это не ...
931.
Формирование инициативности в игре детей раннего возраста
... методы, которые способствуют проявлению этих качеств. Такой метод для детей раннего возраста предлагают С.Л. Новоселова (28), Е.В. Зворыгина, К.Л. Печора - это метод решения проблемных ситуаций в игре. Цель этого метода - формирование самостоятельной игры и развитие интеллектуальных возможностей ...
932.
Электронное портфолио учителя информатики, ориентированное на тему "Алгоритмизация" в базовом курсе информатики
... мной портфолио ориентировано на тему "Алгоритмизация в базовом курсе информатики". Поэтому в портфолио в раздел научно-методическая работа вошли конспекты проведенных уроков, презентации и тесты, ориентированные на изучение алгоритмизации. Темы проведенных занятий: 1. Понятие алгоритма, ...
933.
Электронное образование в Германии
... , и поскольку традиционные системы обучения не способны соответствовать данным потребностям, потребовался поиск альтернативных систем. Электронное образование в Германии   Развитие системы e-learning в Европе В Старом Свете стремительно развивается система электронного обучения. В ...
934.
Электричество в нашей квартире. Холодильник
... (ХТЗ), абсорционные в 1945 (“Газоаппарат”), термоэлектрические в 1951 (опытные образцы). Массовое производство холодильников компрессионного типа началось с 1951 (ЗИЛ). В настоящее время нашей промышленностью выпускаются самые разнообразные домашние холодильники. Однако наибольшее распространение ...
935.
Элективный курс по алгебре для 9-го класса на тему "Квадратные уравнения и неравенства с параметром"
... . Таким образом, мы рассмотрели общие положения по созданию и проведению элективных курсов, которые будут учтены при разработке элективного курса по алгебре для 9 класса «Квадратные уравнения и неравенства с параметром». Глава II. Методика проведения элективного курса «Квадратные уравнения и ...
936.
Элективный курс для учащихся 10-х классов "Решение задач по органической химии повышенного уровня сложности"
... быть полезна студентам педагогических вузов и колледжей. 2.2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Необходимость разработки элективного курса для учащихся 10-х классов «Решение задач по органической химии повышенного уровня сложности» обусловлена несколькими причинами. В соответствии с базисным учебным планом ...
937.
Элективный курс "Система счисления" в предпрофильном обучении информатике
... Заключение В данной курсовой работе было рассмотрена роль и место элективных курсов в предпрофильном обучении, а также разработан элективный курс не тему «система счисления» в предпрофильном обучении информатике. В первой части работы были выявлены главные особенности предпрофильной подготовки и ...
938.
Элективный курс "Биохимия" в школьном курсе химии
... . – 192 с. – (Библиотека учителя). 10. Яковишин Л.А. Химические опыты с лекарственными веществами. //Химия в школе. № 9, 2004.-– с. 61 – 65. Приложение Программа по курсу "Биохимия" с приложением лабораторного практикума для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного ...
939.
Элективные курсы по математике в профильной школе
... профиль ориентирован на формирование прикладного стиля мышления. 2. Методика проведения элективных курсов по математике в профильной школе   2.1 Цели организации элективных курсов по математике   Принципиальным положением организации школьного математического образования в ...
940.
Экологическое воспитание в процессе обучения
... поведение формируется с годами и не столько на уроке, сколько во внеклассной и внешкольной деятельности. Таким образом, определяя сущность экологического воспитания можно выделить, во-первых: особенности этого процесса: 1) ступенчатый характер: а) формирование экологических представлений; б) ...
941.
Экологические аспекты преподавания темы "Ванадий и его применение" в школьном курсе химии
... техногенных материалов. ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ТЕМЕ "ВАНАДИЙ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ"   Тема. Ванадий. Цель: повторить и обобщить сведения о свойствах, способах получения и применении ванадия и его соединений. Оборудование: Периодическая система химических элементов ...
942.
ЭВМ в обучении истории
... данной группы развиты выше, чем у слабоуспевающих. В отличие от слабых многие из них проявляют интерес, желание и волю к изучению истории.   1.3. ЭВМ в обучении истории Особую роль во всей системе современного образования играет гуманитарное образование, нацеленное, в первую очередь, на ...
943.
Що таке навчальний проект?
... жнародних проектах і тому викликає живий інтерес учасників проектів. Відповідно до вказаних ознак можна запропонувати наступну типологію проектів по іноземних мовах: • навчальні проекти, направлені на оволодіння мовним матеріалом, формування певних мовних навиків і умінь. • лінгвістичні, направлен ...
944.
Умственное развитие школьников и обучение географии
... этого следует, что попытки предъявлять задания слишком отвлеченного характера ученикам, находящимся на более ранних ступенях умственного развития, принесли бы мало пользы при обучении географии. В то же время, по-видимому, необходимо знакомить детей с теми проблемами, которые им предстоит решать в ...
945.
Формирование познавательных интересов на уроках чтения у младших школьников через произведения М. Пришвина
... учителей начальных классов. 3. Практический, в ходе, которого разрабатывались конспекты уроков по чтению, памятки по чтению. Глава 1. Формирование познавательных интересов на уроках чтения у младших школьников через произведения М. Пришвина Все дети любят читать и слушать чтение. Но уроки ...
946.
Умственное воспитания ребенка
... условиях социального общения и воспитания, когда учитель оказывает планомерное и систематическое воздействие на ум ребенка, обеспечивая путем постановки упражнений решение задач умственного воспитания. Итак, "умственное развитие" - это процесс развития умственных сил и мышления учащихся, ...
947.
Умственное воспитание школьников
... , с проявлением гибкости ума как при усвоении знаний, так и при их практическом использовании. Мы говорим о мышлении человека как составной части умственного воспитания. Мышление — это продукт деятельности человеческого мозга. Оно свойственно всем людям. Педагоги и психологи рекомендуют учителю ...
948.
Умственное воспитание
... ими. У опытного педагога ознакомление детей с предметами быта, утвари служит развитию аналитико-синтетической деятельности. Умственное воспитание дошкольников осуществляется в игровой деятельности. В специально созданных взрослыми играх заключены разнообразные знания, мыслительные операции, ...
949.
Умови успішного виховання в сім'ї
... підкаже вам і правильні методи поводження з дитиною і насамперед правильні форми дисципліни, праці, свободи, гри... і авторитету" [12]. Важливою умовою успішного виховання дітей є авторитет батьків. Під авторитетом батьків слід розуміти вплив батька і матері на дітей, заснований на повазі і ...
950.
Умови ефективності підготовки вчителя до сучасного уроку
... вчителя, постійно тримаючи полі зору сам урок і підготовку до нього учнів. Однозначних поглядів на підготовку вчителя до уроку немає. Дослідники проблеми одностайні лиш в тому, що підготовка сучасного уроку – складна відповідальна справа, а далі їхні погляди суттєво розходяться у питаннях про ...
951.
Социально-педагогическая поддержка учащихся из неблагополучных семей МОУ №13 и №9 г. Благовещенска Амурской области
... семей. Поэтому необходимо постоянно проводить работу по профилактике семейного неблагополучия. 1.3 Научно-практические подходы к социально-педагогической поддержке неблагополучных семей Семейное воспитание – это управляемая система взаимоотношений родителей с детьми, и ведущая роль в ней ...
952.
Социально-педагогическая поддержка родителей, воспитывающих ребенка-инвалида
... 3.  Материальную помощь. 16% Как показали данные исследования родители, воспитывающие ребенка- инвалида сталкиваются с рядом трудностей, которые зачастую не могут решить самостоятельно. Поэтому им необходима социально-педагогическая поддержка. 2.4 Задачи воспитания в семьях, где есть дети- ...
953.
Телевидение как средство воспитания подростков
... работе педагога они могли бы стать действенным средством воспитания ценностных отношений личности. 2.2 Социологический опрос в Промышленновской общеобразовательной школе № 3 Мое исследование посвящено влиянию телевидения на психологию подростков, на их поведение после просмотра той или иной ...
954.
Тесты как средство контроля за качеством учебных достижений младших школьников
... много спорного, и даже ошибочного. Что касается применения тестов для целей расовой и классовой дифференциации, то вряд ли здесь надо винить тесты. Как всякое средство, они могут быть использованы в пользу или во вред, в зависимости от идеологии, политики, компетенции, целевых установок и т.п. о ...
955.
Тесты как инструмент измерения уровня знаний по теме: "Кислородсодержащие органические соединения с элементами экологии"
... гемолитическим действием. Препараты группы 2,4-Д нарушают воспроизводительную функцию животных [5,6]. ГЛАВА 4. МОИ УРОКИ Урок: Кислородсодержащие органические соединения Цели. Обобщить знания учащихся по данной теме, в игровой форме проверить их уровень знаний и навыки. Оборудование. На ...
956.
Тесты как измеритель уровня знаний по теме "Непредельные углеводороды" с элементами экологии
... этанол → бутадиен-1,3 → бутадиеновый каучук 3.2. 2-метилбутан → изопрен → цис-полиизопрен ГЛАВА IV. ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ «НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ»   Задачи 1. При пропускании 11,2 л (н.у.) смеси этана, этилена и ацетилена через склянку с бромной водой масса ...
957.
Тестовый контроль знаний школьников по истории
... объем новой для них информации и овладеть учебными умениями сравнительно-аналитического характера. Разработанная мною модель-конструкт тестовой системы контроля знаний школьников по истории содержит тесты различных типов. Большая часть тестов направлена на проверку умений учащихся выполнять задания ...
958.
Тестовый контроль знаний учащихся по физике
... имеют закрепление изученного материала и контроль результатов учебной деятельности, позволяющие определить уровень достижений каждого учащегося. Одним из современных вида контроля знаний и умений, а также развития умственных способностей учеников являются тесты с выбором правильного ответа. ...
959.
Тестовый контроль знаний в школьном курсе химии по теме: "Углеводороды" с экологическим содержанием
... оценки знаний обучающихся, невозможность сопоставления оценок, полученных или разных обучающих или, тем более, в разных учебных заведениях [10]. 1.8 Тестовый контроль знаний на уроках химии В последние годы в связи с проведением в стране эксперимента по внедрению единого государственного ...
960.
Социально-педагогический подход к профилактике детской агрессивности в младшем школьном возрасте
... отмечают, что дети, после конфликтных ситуаций часто испытывают чувство вины. Социально - педагогический анализ полученных данных, позволяет сделать вывод, что проявление детской агрессивности в младшем школьном возрасте, может быть истолковано как способ взаимодействия ребенка с социальной ...
961.
Социально-педагогические технологии в работе с приёмными родителями, опекунами и попечителями (на примере г. Биробиджана)
... родителей, в семью на воспитание. Учет должен вестись в порядке, определяемом Правительством РФ.   1.2 Социально-педагогические технологии в работе с приёмными родителями, опекунами и попечителями   Процесс взаимной адаптации замещающей семьи и приемного ребенка можно представить как ...
962.
Социально-педагогические особенности образовательной системы США
... . Правительство штатов и школьные округа должны разработать единую стратегию поддержки развития непрерывного педагогического образования. В этих целях будет поощряться партнерство между местными образовательными органами, высшими учебными заведениями, родителями, местными трудовыми, коммерческими и ...
963.
Социально-педагогические основы организации школьных каникул
... , которые помогают личности справиться с большей свободой выбора и непредвиденностью обстоятельств, тем шире должен быть спектр организаций, применяющих эти методы. Детские лагеря — социально-педагогическая территория. Они изначально возникли как реализация идеи поддержки: дать детям, живущим в ...
964.
Социально-педагогическая работа с семьей
... ; сомнения в необходимости и полезности своей деятельности для общества: «Это никому не нужно. Все усилиябесполезны!» [5, 31]. Социально-педагогическая работа с семьей открывает неограниченные возможности в повышении ее роли в социализации личности ребенка. Однако при организации этой деятельности ...
965.
Скоростно-силовая подготовленность школьников V-VI классов и ее совершенствование в процесса физкультурных занятий групп продленного дня
...   2.1 Цель и задачи исследования   Цель исследования - совершенствование физической подготовленности школьников V-VI классов на физкультурных занятий групп продленного дня путем использования скоростно-силовых упражнений. Это предусматривает разработку эффективной методики развития ...
966.
Складові процесу виховання
... Для того, щоб виховний процес зрозуміти як систему, необхідно розглянути та проаналізувати його складові. Компоненти процесу виховання об'єднуються запитанням: «З чого складається цей процес?», а функції — «Для чого існує цей про-Цілеспрямовано організовану та струнку систему цих компонентів ...
967.
Сквозная производственная практика
... работ; • оказать помощь в сборе необходимой информации; • осуществлять необходимые консультации; • по возможности приглашать студентов, проходящих практику, на производственные совещания, проводимые на предприятии; • оценить практиканта как будущего работника предприятия; • организовать встречу ...
968.
Сказкотерапия как часть воспитательного процесса детей дошкольного и младшего школьного возраста
... спектаклей может стать той формой сказкотерапии, которая окажется для конкретного ребёнка наиболее эффективной. 2.2 Сказкотерапия как часть воспитательного процесса детей дошкольного и младшего школьного возраста. (Программа тренинга) Данный тренинг рассчитан на детей от 6 до 10 лет. Тренинг ...
969.
Сказкотерапия как условие преодоления конфликтов
... у дошкольников впервые рассматривается как самостоятельная исследовательская проблема; экспериментально проверена эффективность сказкотерапии как условия преодоления конфликтов у детей старшего дошкольного возраста. Практическая значимость заключается в том, что выводы и результаты курсовой работы ...
970.
Сказки как средство развития связной речи детей 4-5 лет
... сделать вывод о том, что пятый год жизни – это период высокой речевой активности детей и интенсивного развития всех сторон их речи. Глава II. Сказка как средство развития связной речи детей среднего дошкольного возраста   §1. Сказка как жанр художественной литературы Сказка, народная ...
971.
Сказки в начальной школе
... прием одинаково хорош, как для учащихся начальной школы, так и для старшеклассников. Все они дети, и «школа – сказка» нравится им, понятна и манит, а не пугает. Опыт начальной школы очень быстро распространился на все возрастные группы, причем, без всякого принуждения или уговоров с чьей-либо ...
972.
Сімейне виховання підростаючого покоління
... тільки старості, але й великої наукової праці», «Вік живи, вік учись». Провідне місце в народній педагогіці відводилося вихованню підростаючого покоління. Важлива роль у вихованні дітей, у розвитку їхніх здібностей та інтересів належить різнобічній самодіяльності дітей у різних її видах і вимірах. ...
973.
Сімейне виховання (освітній тренінг для батьків)
... умовою не просто осмисленого засвоєння інформації, але становлення, розвитку, зміни, збагачення ціннісно-смислових ставлень і настанов у сфері сімейного виховання, є освітній діалог. Потенціал освітнього діалогу, на нашу думку, буде найбільш ефективно реалізовуватися у тому випадку, коли освітній ...
974.
Социально-педагогическая работа с детьми "группы риска"
... социально-педагогических технологий работы с ними. Эти технологии частично будут рассмотрены ниже. При этом необходимо учитывать, что социально-педагогическая работа с детьми группы риска имеет две основные составляющие: · выявление детей этой категории в детской среде и организация работы с ними; ...
975.
Системы образования в странах мира
... Общий анализ систем образования 2.1 Среднее образование Во второй половине ХХ века в ведущих странах мира прошли реформы системы общего образования. Увеличились сроки обязательного бесплатного образования. Действует промежуточная ступень между начальной и полной средней школой. По завершении ...
976.
Системы образования в Азербайджане
... и создать такую систему, которая сможет обеспечить достижение наиболее высокого качества предлагаемых образовательных услуг. 5. Реформы в области образования В Азербайджане реформы начались с 1992 года введением общего экзамена - тестового экзамена для вступления в вузы, что имело цель ...
977.
Системный подход в обучении
... и их иерархия, управление, цель и целесообразное поведение системы, самоорганизация системы, ее функционирование и развитие. Практика применения системного подхода в педагогике зачастую свидетельствует о достаточно распространенной ошибке, суть которой заключается в неразличении системного ( ...
978.
Социально-педагогическая профилактика детских краж
... в ходе написания данной исследовательской работы была частично подтверждена гипотеза, а именно, то, что в процессе социально-педагогической профилактики детских краж эффективным направлением предотвращением воровства является информационно-просветительская деятельность, которая реализуется через ...
979.
Системний підхід до планування підготовки кваліфікованих працівників
... , розкрити і обґрунтувати місце, роль і структуру зв'язків підсистеми, включаючи цілісну систему планування підготовки кваліфікованих працівників, діючу в країні. Звідси відмінні риси системного аналізу, який дозволяє перш за все вивчити об'єкт всесторонньо, комплексно, визначити стійкі тенденції, ...
980.
Разработка частной методики изложения темы "Компьютерная сеть Интернет"
... более читаема, знания усвоятся в определенной логической схеме и запомнятся на долгое время. В результате изучения темы «Компьютерная сеть Интернет» учащиеся должны научиться работать в Интернет, уметь пользоваться поисковиками, не забывая о сложном поиске, научиться писать собственные сайты, то ...
981.
Разработка факультатива "Оптимальный портфель ценных бумаг"
... В результате - у школьников может сложится упрощенное представление об экономике. Цели данной работы: разработка факультатива для лицейских экономических классов по теме "Оптимальный портфель ценных бумаг". Факультатив должен показать один из аспектов работы экономиста, установить связь ...
982.
Разработка учебно-методической документации и дидактического обеспечения по дисциплине "История костюма и моды"
... его миропонимание и отразивший русский менталитет, религиозные, философско-этические, эстетические установки; 3. Разработать экспериментальную учебно-методическую документацию и дидактическое обеспечение по дисциплине «История русского костюма и моды» по теме «Русский народный костюм» и элективные ...
983.
Разработка учебно-методического обеспечения по дисциплине "История костюма и моды"
... на разработку методического пособия; Крен – коэффициент рентабельности. Ц = 18112,4 × (1 + 0,3) = 23546,1 руб. Затраты на разработку учебно-методического обеспечения для дисциплины «История костюма и моды» составили 18112,4 руб. Предполагаемая цена продукта составила 23546,1 руб. Посчитать ...
984.
Разработка учебно-методических рекомендаций по моделированию одежды для студентов направления "Технологическое образование"
... вкус и творческие способности, дает профессиональные навыки и знания для развития направления моды и моделирования одежды. Глава ІІ. Методические особенности обучения моделированию одежды студентов направления технологическое образование 2.1 Основные теоретические и практические сведения о ...
985.
Разработка уроков литературы (4 часа) (5 класс по творчеству К.Г.Паустовского "Теплый хлеб")
... и в ответах на уроке должен звучать текст. К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» (4 часа) 1-й урок Сказка как неувядающий жанр. (Сказка К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» Сюжет, главные герои). Цели: Познакомить учащихся с творчеством Паустовского; выявить первоначальное восприятие сказки «Теплый хлеб ...
986.
Разработка урока "Развитие проблематики в сочинениях А.П.Чехова"
... рассказы «Гусев», «Бабы», «В ссылке», «Рассказ неизвестного человека», «Убийство».  Запишите, в какую сторону изменяется личность Чехова, появляется ли проблематика в его сочинениях и какая. А когда все напишут кто-то зачитает то, что получилось. Весной 1892 г. Чехов покупает имение в Мелихово ...
987.
Разработка технологий формирования мнестических процессов у детей младшего школьного возраста
... этих процессов могут быть как социальными, так и психофизиологическими и психологическими. 2.4 Разработка технологий формирования мнестических процессов Залогом успешного развития и коррекции мнестических возможностей ребенка является сформированность межмодальных перцептивных взаимодействий, ...
988.
Развитие человека как научная проблема
... ограничениям. Он должен осознать всесвязанность населения земного шара. Ему пред­стоит превратить свой духовный мир из «надстройки» в определя­ющий фактор развития человека как вида, вновь усилить ориен­тацию на нравственный аспект своего бытия. Нельзя не признать, что этот процесс уже начался, ...
989.
Развитие ценностных ориентаций подростков во внеурочной воспитательной работе
... нетерпимость к недостаткам других 50 чуткость 30 аккуратность 25 рационализм 5   Выводы: 1.  Развитие ценностных ориентаций подростков является связанным с состоянием воспитательной системы школы в целом. 2.  Критериями успешности проведенных мероприятий ...
990.
Развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста
... ; в-пятых; мелкую моторику рук. Интеграция видов художественной деятельности у детей дошкольного возраста имеет естественный характер и играет важную роль в развитии художественно-творческих способностей детей. Дети часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко ...
991.
Развитие художественно-творческих способностей детей 5-6-летнего возраста
... проходила по 3-м этапам: 1) констатирующий эксперимент; 2) формирующий; 3) итоговый. Констатирующий эксперимент. Цель: выявить уровень развития художественно-творческих способностей детей старшей группы, в том числе умения рисовать движением руки, меняя направление. Эксперимент проводился в ...
992.
Работа психолога с одарёнными детьми
... методика показала какой уровень развития мышления у детей и позволила выявить наиболее способного ребёнка. 2.3 Коррекционно - развивающая работа психолога Коррекционно-развивающая программа разрабатывается и осуществляется в совместной деятельности детского (школьного) психолога и педагога ( ...
993.
Работа воспитателя в детском летнем лагере
... после обеда мой отряд от 10 до 13 лет был объединен с отрядом детей 8 – 10 лет, в силу того, что воспитатель этого отряда отсутствовал. 5 день В этот день состоялось открытие лагеря, которое ознаменовалось экскурсией «Сертоловский Лес Полон Чудес». Для всех отрядов была проведена экскурсия на ...
994.
Психологічний вплив на педагогічну кваліметнію
... на студентів з різним рівнем підготовки і допомагає кожному з них зайняти своє місце у суспільстві та набути високу професійну кваліфікацію. 1.5 Педагогічний процес у ВНЗ МВС Франції Сучасна система вищої освіти Франції, яка склалася в процесі історичного розвитку, нині включає: уні ...
995.
Психология и педагогика Юнита 2
... случае надо подходить во всеоружии знания психологических механизмов мотивации деятельности и поведения личности, а также закономерностей социальной педагогики и психологии. В практике педагогического управления коллективом школьников необходимо соблюдать следующие важные правила: 1. Разумно ...
996.
Психология и педагогика
... в детских и юношеских организациях дополнитель­ного образования (таких, как кружки по интересам, спортивные сек­ции) и т. д. На рубеже XX в. на стыке педагогики и психологии зародилось но­вое направление, получившее впоследствии название педологии (от pais —дитя и logos — наука). Вообще говоря, в ...
997.
Психология и педагогика
... Дневник мероприятий Дата № п/п Мероприятия Результат Отметки о выполнении 10/11/08 1 2 3 -  Знакомство с планами работы школьного психолога на период, совпадающий с периодом практики. -  Изучение расписания звонков. -  Разработка совместно ...
998.
Психология групп
... членства и референтной группой (или значимым кругом общения), исследованный американским психологом Д. Хайменом, и существование неформальных групп внутри формальных организаций [1; С.179]. Неформальные группы, напротив, образуются преимущественно на основе потребностей индивидов в общении, участии ...
999.
Психологический самоанализ урока истории
... пунктов, постоянно даю понять на важность мнения каждого учащегося в обсуждаемых вопросах истории. При повторении материала вновь заостряю внимание на изученных фактах, приглашаю к участию формулирования вывода по уроку приемом эвристической беседы. В случаях невнимания, посторонних бесед применял ...
1000.
Психологический самоанализ внеклассного мероприятия
... из области экономики. 3. Завершающим этапом игры будут вопросы из истории России повторяемого периода.   Психологический анализ И так, как уже отмечалось выше, темой воспитательного мероприятия являлось - «Россия от начала XX века до Февральских событий 1917 года», в котором приняли ...


Наверх